Sondag, 08 Oktober 2017

Begeer

In hierdie pos gaan ons kyk na hoe die woord "begeer" gebruik word in die Skrif.
_________________________________________________________________________________

Dit is nie altyd verkeerd om iets te begeer nie, maar dit hang veral af van wat dit is wat iemand begeer, en hoekom hy dit begeer.  Elkeen se hart wys "wat sy begeertes" is (Matt. 6:21; 12:34,35...), 
bv., die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge! (Spr. 12:12).  Maar die regverdige ontvang alles wat hy vra? ..... Hoekom?  Want hy begeer die regte dinge (en vra ook daarvolgens) (Matt. 7:7,8; Spr. 10:24; 11:23).  Die tema van "begeer" kan gerus behandel word saam met die tema van "planne".  Die woord "planne" verwys somtyds na dit wat jy "dink" of die manier "hoe jy oor iets dink" (die Griekse woord "logismos"-2Kor. 10:5). Ons planne beïnvloed ons begeertes, en daarom moet planne of denke gevange geneem word tot gehoorsaamheid aan Christus! (2 Kor. 10:5). Christus het baie gepraat oor die "hart" en gewys dat ons moet ag gee op die hart... (Matt. 5:8,28;  6:21;  12:34,35;  13:15,19;  15:18,19;  22:37;  24:48...). (Spr. 16:9)  "Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die HERE rig sy voetstappe".

Daar is heelwat voorbeelde in die Skrif van gelowiges wat iets begeer het maar nie ontvang het nie - veral in voorbeelde waar diesulkes in ongehoorsaamheid stap (Hebr. 12:17), of verkeerd bid (Jak. 4:2,3). Baiemaal is die rede waarom gebede nie beantwoord word nie, omdat hulle begeertes het wat "onwettig" is, of omdat hulle agter die wêreld aan "hoereer" - (Jak. 4:4b - "................ Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God)(Joh. 8:44).  Die Christen wat verkeerde dinge begeer moet egter dankbaar wees as hy dit nie ontvang nie, want die Here weet wat goed is vir ons, en Hy weet wanneer iets kan veroorsaak dat ons val.  Somtyds gee die Here wel vir iemand iets wat nie Sy wil is nie! (wat in sommige gevalle gesien kan word soos 'n "vloek" eerder as "antwoord op gebed!")(soos die vb. in Rom. 1 vd die wat nie ag gee op die waarheid nie, of die vb. van koning Saul, wat wys was in sy eie oë en dooies gaan raadpleeg het vir 'n antwoord toe die Here hom nie meer wou antwoord nie...). Wanneer ons die Here raadpleeg, moet dit wees met die bedoeling dat ons ons onderwerp aan Sy wil, want Hy weet wat is goed vir ons.  Ons moet dus DIE HERE SE WIL begeer (1 Joh. 5:14; Hebr. 2:4; Kol. 1:9; Luk. 9:54; Rom. 2:18; Joh. 9:31; 4:34; Luk. 12:47; 5:12; Luk. 9:23,24...)(Gal 5:17 - "want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie").

Almal het begeerte na die daagslikse behoeftes (oor wat hul sal eet, drink of aantrek), maar die gelowige word beveel om hom nie daaroor te kwel nie (m.a.w., nie bevrees word of heeltyd daaraan dink nie...), maar eerder sy begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend maak by God (Fil. 4:6). Christus het ook verder geleer dat ons eers die koninkryk van God moet soek en Sy geregtigheid, en dan sal al hierdie dinge (hierdie behoeftes) vir ons bygevoeg word... (Mat 6:31-34)(Psa 37:4 - "... verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart").  Hy't ook gesê dat ons ons nie moet kwel oor die dag van "môre" nie (v.34). Waar gelowiges loop kla en ontevrede is in plaas van om hierdie soort begeertes in gebed na die Here toe te neem, of nalaat om Sy dinge eerste te soek , is hulle besig om die Here te versoek! (soos die volk Hom versoek het in die woestyn). (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/waar-n-gelowige-die-here-versoek-wys-hy.html

Ons moet ons begeertes na die Here neem, maar nie verkeerde begeertes nie! Sou 'n gelowige bv. rykdom begeer, of iets wat aan sy naaste behoort, is dit verkeerde begeertes en nie geoorloof nie. Sou hy nou dink dat hy hierdie verkeerde begeertes (wat kom uit die vlees met sy hartstogte) in gebed vir die Here kan vra, dan bid hy verkeerd (volgens sy eie luste), en moet hy nie dink dat sy gebede beantwoord sal word nie... "Gierigheid" (begeerte na geld, of liefde vir geld), of bv. begeerte na onwettige vleeslike gemeenskap, of begeerte na sondes en wereldse wysheid,  is nie iets wat onder die kinders van gehoorsaamheid hoort nie... (Kol. 3:5).  (Gal 5:24 -  "Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig"). Kinders van die Here behoort tevrede te wees met wat hulle het en moet ook nie dit wat aan iemand anders behoort, begeer nie - hetsy besittings, naaste se vrou...(watookal aan jou naaste behoort)(Fil. 4:11; 1 Tim. 6:8; Eks. 20:7; Matt. 5:28 ens.). Kinders van die Here moet ook nie leringe begeer wat hulle in die gehoor streel nie, maar eerder 'n begeerte hê na die waarheid en ag gee op wat Christus geleer het (1 Pet. 2:2; 2 Tim. 4:3,4; 2 Pet. 2:18; 2 Pet. 3:3; Jud 1:16,18).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'N KORT OPSOMMING:


Die manier hoe iemand die begeerlikhede van die vlees kan oorwin, is om "te wandel deur die Gees" 
(Gal. 5:16). 

Gedagtes van onwettige begeertes, bv. begeerte na onwettige vleeslike gemeenskap, of waar iemand iets van sy naaste begeer, of begeerte na geld, vleeslike en wereldse begeertes of waar iemand slegte dinge begeer, of begeerte na leringe wat nie stroop met die waarheid nie ens.,  moet nie gekoester word nie want dit veroorsaak dat iemand versoek word! (Jak. 1:14,15). 
-  (Rom 13:14 - "Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie").  
-  (1Pe 4:2 - "om die orige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God"). 
-  (1Jn 2:16 - "Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld").  

Begeertes wat wel geoorloof is vir die gelowige (gesonde begeertes), is 'n verlange of begeerte na die Here (om Hom te vrees, met Hom te praat, Hom te raadpleeg, Hom te bedank, ens.); of 'n verlange of begeerte na Sy woord (soos om "kos" te begeer - die kos vd woord); of 'n hoop op die toekomstige opstanding of begeerte na Sy koninkryk en Sy dinge;  of 'n begeerte na 'n amp om ander gelowiges te dien; of 'n begeerte dat mede-broers en susters in Christus tot volkome sekerheid sal kom en 'n verlange tussen mekaar waar gelowiges besorg is oor mekaar en mekaar dien met die evangelie, sakramente ens.  Ook begeerte na vleeslike gemeenskap wat binne 'n (wettige) huwelik plaasvind, is natuurlik geoorloof. Of 'n begeerte na alledaagse behoeftes (maar nooit waar dit iemand se gedagtes oorneem en dit eerste gesoek word bo die Here nie)...  Solank iemand "deur die Gees" wandel, sal hy nie die dinge vd vlees begeer nie, maar die dinge vd Gees begeer!  (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom ons kyk na 'n klompie gevalle van dinge wat nie vir die gelowige geoorloof is (om te begeer) nie:

-   begeerte na onwettige vleeslike gemeenskap  ("desire, covet, lust")(Hebr. woord khaw-mad' of Gr. woord ep-ee-thoo-meh'-o), bv., waar 'n man na 'n vrou kyk om haar te begeer (verwys nie hier na begeerte "binne die huwelik" nie)(Spr. 6:25; Matt. 5:28), dus begeerte na 'n vrou met wie 'n man nie getroud is nie, of begeerte na die vrou van jou naaste, of begeerte na 'n hoer (Spr. 6:25; - "Begeer haar (slegte vrou/hoer) skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie")....  Ook in die geval van manne teenoor mekaar, en vroue teenoor mekaar  (Rom. 1:26,27), is dit nie geoorloof nie (m.a.w. in die geval van homoseksualisme). Om beter te verstaan wat met die woord "lus" in hierdie konteks gebruik word, is deur te kyk na wat dit beteken het in Gen. 3:6, toe Eva die boom van goed en kwaad se vrug "begeer" het...sy het iets begeer wat onwettig was vir haar.

Vir ongetroudes en weduwees/wewenaars wat hulleself nie kan beheer nie, is dit beter om te trou as om van begeerte te brand (1 Kor. 7:9)(-l.w., praat nie hier van "geskeides" nie - geskeides word nie gesien as "ongetroudes" nie, maar 'n geskeide word gesien as 'n "getroude" wat van sy/haar maat geskei is.  Geskeides is steeds volgens belofte aan mekaar verbind tot een van hulle afsterwe, en dan word die een wat oorbly in die lewe ook nie meer gesien as "ongetroude", asof nog 'n maagd, nie, maar gesien as weduwee of wewenaar.  Dus is "geskeides wat weer trou"  besig met onwettige vleeslike gemeenskap - onwettige begeerte na vleeslike gemeenskap - dus "egbreuk").  Die wat getroud is, moet nie begeer om losmaking te kry nie!  (en die wat ongetroud is, moet verkieslik nie vasmaking soek nie, maar as hulle dit soek, is dit nie verkeerd nie)(1Kor. 7:27,28).


-   in die geval van waar iemand iets van sy naaste begeer, bv. sy huis of vrou of enige iets wat aan hom behoort (Eks. 20:17; Deut. 5:21; Rom. 7:7);  en die wat soek na ydele eer en mekaar beny (Gal. 5:26).  Dit dan ook die rede waarom rowers steel en geweldenaars optree teenoor hulle naaste, omdat hulle dit wat aan hulle naaste behoort, BEGEER (Mig. 2:1,2).  Met meeste van die volk se oorwinnings, was hulle nie toegelaat om die bangoed wat aan hulle vyande behoort het, soos goud en silwer, te begeer of vir hulle te neem nie (Deut. 7:25)(rol af vir skrifgedeeltes);  inteendeel was die bangoed eerder geheilig aan die Here.  Sou hulle wel vd buit neem omdat hulle dit "begeer", het hulle gesondig (Jos. 7:21) - die rede waarom God hierdie volke in hulle hand gegee het, was nie omdat hulle hul naaste se goed begeer het nie! Voorbeelde van waar hierdie woord gebruik word is in:  (Eks. 34:24, van mense wat ander mense se land begeer);  of (Eks. 20:17 en Deut. 5:21, van dat ons niks van ons naaste mag begeer nie);  of (Deut. 7:25 en Jos. 7:21 - mag nie ander nasies se gode, of die goud en silwer waarvan dit gemaak is, begeer nie);

-  in die geval van waar iemand geld begeer  - (gelowiges word aangemoedig om liewer vergenoeg te wees met dit wat hulle het! (1 Tim. 6:8)). (1Tim.  6:9,10 - "Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor"). 'n Man van God moet vlug vir hierdie dinge!, en liewer geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid najaag (1 Tim. 6:11; 2 Pet. 1:4). Simon se begeerte na "krag" in Hand. 8, was verkeerd omdat hy dit begeer het vir eer en eie gewin. Sou sy begeerte egter wees om mede-gelowiges te bedien en daarom die krag van die Gees begeer, wat die Gees ookal deur hom wil werk, dan was sy begeerte geoorloof (1 Kor. 12:7).  Wanneer 'n Christen met 'n klomp geld of besittings of werk of krag geseen word, dan is dit nie bedoel om die persoon self te verryk asof hy belangriker is as ander mense of meer eer nodig het nie!, maar wat gebeur is dat die Here iets aan hom toevertrou wat hy veronderstel is om te gebruik in Sy koninkryk - die vraag is nou HOE hy dit gaan aanwend in die koninkryk van God? (Luk. 12:16-21).  Hoekom kry sommige baie en sommige min?  Dit gaan nie werklik oor HOEVEEL iemand kry nie, maar meer oor WAT DOEN HY MET DIT WAT HY KRY? Aan elkeen word gegee volgens sy vermoë en volgens wat nuttig is... (Matt. 25:15; Ef. 4:7; 1 Kor. 12:7). As iemand iets begeer, moet hy homself afvra HOEKOM hy dit begeer?

-  begeerlikhede van die vlees/wereldse begeertes, en in die geval van waar slegte dinge en sonde begeer word (1 Kor. 1:22; 10:6; Ps. 106:29; Jak. 4:3; 2 Pet. 2:10; 1 Joh. 2:16; 2 Tim. 3:6; Tit. 2:12; 3:3; 1 Pet. 1:14; 1 Pet. 4:2) - bv. begeerte na afgodsdiens of afgodsoffers of offerandes aan dooies ens. (1 Kor. 10:7; Openb. 2:14; Ps. 106:28);  of 'n begeerte om te hoereer, en waar mense hulle liggame onder mekaar onteer (1 Kor. 10:8; Num. 25:1-9; 1 Kor. 6:18; Openb. 2:14; Rom. 1:24); en nog ander begeerlikhede vd vlees, bv. onreinheid, ongebondenheid;  towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge......... (Gal. 5:19-21).(Rom 6:12 - "Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie").

-  begeerlikhede van die jonkheid (2 Tim. 2:22) - onheilige en onsinnige praatjies moet vermy word (2 Tim. 2:16), en dwase en onverstandige strydvrae moet afgewys word (2 Tim. 2:23).  Doen afstand van ongeregtigheid (v.19), en moenie van die waarheid afdwaal nie (v.18)......ens.  (Psa 119:9 -  "Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord").

-  begeerte na lering wat hulle in hulle gehoor streel - (2 Tim. 4:3,4; 2 Pet. 2:18; 2 Pet. 3:3; Jud 1:16,18) - begeerte na fabels en leuens, in plaas van na die waarheid;  - 'n begeerte na wereldse wysheid.
_________________________________________________________________________________
'n Paar gevalle van dinge wat wel vir die gelowige geoorloof is (om te begeer):

-  'n amp, waarin iemand vir die gemeente van God wil sorg dra (1 Tim. 3:1) - maar l.w. dat daar bepaalde kriteria is waarop iemand geskik is vir so 'n werk (bv. opsienersamp - 1 Tim. 3:2-7)(diaken - 1 Tim. 3:8-13).  Ongelukkig word daar nie altyd so aandag gegee hieraan nie en dit veroorsaak dat ampte somtyds in die kerk uitgedeel word aan mense wat op die ou end leed doen in plaas van die Here se werk (Matt. 15:14; Luk. 6:39...).

- 'n begeerte (na die Here se koms) na wanneer ons met ons woning uit die hemel oorklee word (1 Pet. 1:13; Hebr. 11:16; 2 Kor. 5:2; Hebr. 11:16).

-  'n verlange (begeerte) na die onvervalste melk van die woord ( 1 Pet. 2:2) - soek die dinge daarbo! (Kol. 3:1).

-  'n verlange na die Here, om Sy Naam te vrees, om met Hom te praat, by Hom te pleit en te smeek, Hom te bedank...  (Ps. 84:2; Job. 13:3; Neh. 1:11; Fil. 4:6; Hand. 15:17; 17:27)('n begeerte om Hom te raadpleeg en te ken, in Hom te bly, Sy wil te doen!....).

-  'n begeerte vir mede-broers en susters in Christus om tot volkome sekerheid te kom vd hoop tot die einde toe - m.a.w. 'n begeerte dat hulle nie traag word nie... (Hebr. 6:11);  en verlange tussen mede-broers en susters in Christus om mekaar te sien en oor mekaar besorg te wees, om mekaar te dien, te vermaan waar nodig, en die evangelie onder mekaar te deel, en sakramente te deel (Fil. 1:8; 2:26; 4:17; 2 Tim. 1:4; 1 Thess. 3:6; 2:3,8; Luk. 22:15);  en mekaar dus - a.g.v. die feit dat hulle aan mekaar dink en mekaar verlang - opdra in gebed (2 Kor. 9:14; Rom. 1:9,10...). Soek ander se voordeel (1 Kor. 10:33).

-  waar die vrou 'n begeerte het na haar man (Gen. 3:16)(en die man 'n begeerte na sy vrou: - hy moet sy vrou liefhe - Ef. 5:28).

-  om alledaagse behoeftes te begeer, MAAR moet nie daaroor top nie maar dit deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend maak (Fil. 4:6; Matt. 6:31-34; Luk. 16:21; 15:16...).

-  soek EERSTE die koninkryk van God... (Matt. 6:33).  Voor ons die alledaagse behoeftes begeer, moet ons eerste die koninkryk van God begeer (Matt. 13:44-46). Dit moet in so 'n mate begeer word dat iemand bereid is "om alles te verkoop sodat hy dit kan koop" (soos 'n verborge skat in 'n saailand).  Moet die koninkryk van God in so 'n mate begeer, dat hy sy lewe vir die evangelie opgee (Matt. 10:39; Mark. 8:35).

_________________________________________________________________________________
"begeer": 

(Hebreeus)
-khaw-mad' (Gen. 3:6; Eks. 20:17; 34:24; Deut. 5:21; 7:25; Jos. 7:21; Ps. 68:16; Spr. 6:25; 12:12; Jes. 53:2; Mig. 2:2)(to be desired, covet, lust)
A primitive root; to delight in: - beauty, greatly beloved, covet, delectable thing, ( X great) delight, desire, goodly, lust, (be) pleasant (thing), precious (thing).

-baw-kash' (Num. 16:10; 2 Sam. 3:17; 1 Kon. 11:22; Neh. 5:18; Ps. 104:21; Sag. 6:7)(seek, required) 
A primitive root; to search out (by any method; specifically in worship or prayer); by implication to strive after: - ask, beg, beseech, desire, enquire, get, make inquisition, procure, (make) request, require, seek (for).

-shaw-al', shaw-ale' (Deut. 14:26b; 1 Sam. 12:13,17,19; 1 Kon. 3:5,10,11,13; 2 Kon. 2:9,10; 1 Kron. 4:10; 2 Kron. 1:7,11; Ps. 21:4; 27:4; Ecc. 2:10)(desire, ask)
A primitive root; to inquire; by implication to request; by extension to demand: - ask (counsel, on), beg, borrow, lay to charge, consult, demand, desire, X earnestly, enquire, + greet, obtain leave, lend, pray, request, require, + salute, X straitly, X surely, wish.

-aw-vaw' (Deut. 14:26a; 1 Sam. 2:16; Job 23:13; 2 Sam. 3:21; 1 Kon. 11:37; Job 23:13; Ps. 45:11; 132:13,14; Spr. 13:4; 21:10,26; 23:3,6;24:1; Ecc. 6:2; Jes. 26:9; Jer. 17:16; Mig. 7:1)(lust, desire, covet)
A primitive root; to wish for: - covet, (greatly) desire, be desirous, long, lust (after).

-aw-mar' (1 Sam. 20:4)(desire)
A primitive root; to say (used with great latitude): - answer, appoint, avouch, bid, boast self, call, certify, challenge, charge, + (at the, give) command (ment), commune, consider, declare, demand, X desire, determine, X expressly, X indeed, X intend, name, X plainly, promise, publish, report, require, say, speak (against, of), X still, X suppose, talk, tell, term, X that is, X think, use [speech], utter, X verily, X yet.

-khaw-fates' (Ps. 73:25)(desire)
A primitive root; properly to incline to; by implication (literally but rarely) to bend; figuratively to be pleased with, desire: -  X any at all, (have, take) delight, desire, favour, like, move, be (well) pleased, have pleasure, will, would.

(Grieks)
-ep-ee-thoo-meh'-o (Matt. 5:28; 13:17; Luk. 17:22; Hand. 20:33; Rom. 7:7; 13:9; Gal. 5:17; 1 Tim. 3:1; Jak. 4:2)(desire, coveted, lust)
From G1909 and G2372; to set the heart upon, that is, long for (rightfully or otherwise): - covet, desire, would fain, lust (after).

-ahee-teh'-o (Matt. 27:20)(ask)
Of uncertain derivation; to ask (in generally): - ask, beg, call for, crave, desire, require. Compare G4441.

-ep-eed'-zay-teh'-o (Mark. 8:12)(seek after)
From G1909 and G2212; to search (inquire) for; intensively to demand, to crave: - desire, enquire, seek (after, for).

-dzay-teh'-o (Luk. 11:16)(sought)
Of uncertain affinity; to seek (literally or figuratively); specifically (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life): - be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means). Compare G4441.

-ex-ahee-teh'-om-ahee (Luk. 22:31)(desired)
Middle voice from G1537 and G154; to demand (for trial): - desire.

-bas-il-yooce' (Hand. 13:21)(desired)
Probably from G939 (through the notion of a foundation of power); a sovereign (abstractly, relatively or figuratively): - king.

-or-eg'-om-ahee (1 Tim. 6:10)(coveted after)
Middle voice of apparently a prolonged form of an obsolete primary (compare G3735); to stretch oneself, that is, reach out after (long for): - covet after, desire.

-ek-zay-teh'-o (Hebr. 12:17)(sought)
From G1537 and G2212; to search out, that is, (figuratively) investigate, crave, demand, (by Hebraism) worship: - en- (re-) quire, seek after (carefully, diligently).

-ep-ee-poth-eh'-o (Jak. 4:5)(lust)
From G1909 and ποθέω potheō (to yearn); to dote upon, that is, intensely crave possession (lawfully or wrongfully): - (earnestly) desire (greatly), (greatly) long (after), lust.

-ep-ee-thoo-mee'-ah (Openb. 18:14)(lusted after)
From G1937; a longing (especially for what is forbidden): - concupiscence, desire, lust (after).

_________________________________________________________________________________
Bangoed/Buit:
(paar opmerkings oor "bangoed" of "buit", spesifiek met die oog op dat dit "nie begeer" moet word nie)

Met meeste van die volk se oorwinnings was hulle nie toegelaat om die bangoed wat aan hulle vyande behoort het, soos goud en silwer, te begeer of vir hulle te neem nie (Deut. 7:25; Jos. 6:18; 7:15; 2 Sam. 8:11,12...);  inteendeel was die bangoed eerder geheilig aan die Here.  Sou hulle wel vd buit neem omdat hulle dit begeer, het hulle gesondig (Jos. 7:21) - die rede waarom God hierdie volke in hulle hand gegee het, was nie omdat hulle hul naaste se goed begeer het nie!  (Tog het die Here bv. 'n uitsondering gemaak toe Hy die volk uit Egipteland lei, maar weer-eens, dit wat hulle toe van hulle vyande versamel het, was nie "omdat hulle dit begeer het nie", maar in opdrag van die Here...- die Here het dit vir hulle gegee - Eks. 3:21,21; 11:2,3; 12:35,36).  Kyk wat het in Rig. 8:24-28 gebeur toe Gideon 'n skouerkleed maak van ringe uit die buit:  (Rig. 8:27 - "En Gídeon het daar ‘n skouerkleed van gemaak en dit in sy stad, in Ofra, opgestel; en die hele Israel het dit daar agternagehoereer, en dit het vir Gídeon en sy huis ‘n strik geword"). In hierdie geval sien ons hoe die gebruik van "buit" kan lei tot afvalligheid...  (Vgl. dit met die insident vd goue kalf in woestyn... (Eks. 32)).  Die buit was veronderstel om geheilig (afgesonder) te word (Lev. 27:28) en gebruik in die bou vd tabernakel/tempel (1 Kon. 7:51) - (1Kron. 26:26,27 - "Hierdie Selómot en sy broers was oor al die skatte van die heilige gawes wat koning Dawid en die familiehoofde, en die owerstes oor duisend en oor honderd en die leërowerstes, geheilig het— van die oorloë en van die buit het hulle dit geheilig om die huis van die HERE daarmee uit te rus").  In die geval van waar mense uit die volk vd Here doodgemaak was omdat hulle afgode aanbid het en ander uitgelok het om dit ook te doen, was hulle ook nie toegelaat om die betrokke mense se bangoed vir hulle te neem nie, maar in die geval was dit alles uitgebrand: -(Deu 13:16,17 - "En al die buit daarvan moet jy op die stadsplein bymekaarbring en die stad en al die buit as voloffer met vuur verbrand aan die HERE jou God; en dit moet vir ewig ‘n puinhoop wees, dit mag nie weer opgebou word nie. Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef nie, sodat die HERE Hom van die gloed van sy toorn kan afwend en aan jou barmhartigheid kan bewys en Hom oor jou ontferm en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het—).

Nog Skrifte (bangoed/buit)-
Lev_27:28  Maar niks van die bangoed wat iemand aan die HERE wy, van alles wat aan hom behoort mense of vee of grond wat in sy besit is mag verkoop of gelos word nie. Al die bangoed moet aan die HERE hoogheilig wees.
Deu_13:17  Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef nie, sodat die HERE Hom van die gloed van sy toorn kan afwend en aan jou barmhartigheid kan bewys en Hom oor jou ontferm en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het—
Jos_6:18  Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laer van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie.
Jos_7:1  Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed; want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die HERE ontvlam het teen die kinders van Israel.
Jos_7:11  Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat Ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg.
Jos_7:15  En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die HERE oortree en ‘n skanddaad in Israel begaan het.
Jos_22:20  Toe Agan, die seun van Serag, hom vergryp het aan die bangoed, het daar nie ‘n toorn oor die hele vergadering van Israel gekom nie? En hy self het nie alleen weens sy ongeregtigheid omgekom nie.
1Sa_15:21  Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die HERE u God in Gilgal te offer.
1Ch_2:7  En die seuns van Karmi was: Agar, wat Israel in die ongeluk gestort het deurdat hy hom vergryp het aan die bangoed.
(Num 31:27)  en verdeel die buit tussen die wat met die oorlog te doen gehad het, wat op kommando uitgetrek het, én die hele vergadering.
(Deu 2:34)  En ons het in dié tyd al sy stede ingeneem en elke stad met die banvloek getref, manne en vroue en kinders; ons het niemand laat vryraak nie.
(Deu 2:35)  Net die vee het ons vir ons geroof en die buit van die stede wat ons ingeneem het.

(Jos 6:18)  Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laer van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie.
(Jos 6:19)  Maar al die silwer en goud en die koper— en ystervoorwerpe is heilig aan die HERE: dit moet by die skat van die HERE kom.

(Jos 7:1)  Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed; want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die HERE ontvlam het teen die kinders van Israel.

(2Sa 8:11)  Dit het koning Dawid ook aan die HERE geheilig, saam met die silwer en die goud wat hy geheilig het van al die nasies wat hy onderwerp het:
(2Sa 8:12)  van die Arameërs en die Moabiete en van die kinders van Ammon en van die Filistyne en van die Amalekiete en van die buit van Hadadéser, die seun van Rehob, die koning van Soba.

(1Kron. 18:11)  Dit het koning Dawid ook aan die HERE geheilig saam met die silwer en die goud wat hy van al die nasies geneem het, van die Edomiete en van die Moabiete en van die kinders van Ammon en van die Filistyne en van die Amalekiete.

(1Kron. 22:14)  En kyk, deur my moeitevolle arbeid het ek vir die huis van die HERE honderd duisend talente goud en ‘n miljoen talente silwer gereed gelê, en die koper en die yster is onweegbaar; want dit is daar in groot hoeveelheid; en hout en klippe het ek in gereedheid gebring; en jy kan daar nog meer byvoeg.

(1Kon. 7:51)  En toe al die werk wat koning Salomo in die huis van die HERE gemaak het, gereed was, het Salomo die geheiligde gawes van sy vader Dawid ingebring; die silwer en die goud en die voorwerpe het hy in die skatkamers van die huis van die HERE neergesit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saterdag, 07 Oktober 2017

Honger, dors, vreemdeling, naak, siek, opgesluit (2)


Vir die eerste gedeelte oor hierdie onderwerp, gaan na: 
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek-en.html
_________________________________________________________________________________
In hierdie gedeelte kyk ons na die 
figuurlike of "geestelike" betekenis van "honger" en "voedsel gee".
_________________________________________________________________________________
Geestelike betekenis van "HONGER":
(rol af vir geestelike bestekenis van "voedsel gee")

Ons het voedsel nodig, maar voedsel verwys nie altyd na kos nie, maar verwys ook na die Woord van die Here - Jesus Christus, Sy leringe, Sy wil, Sy wysheid en kennis...(Hebr. 13:9).   Somtyds laat die Here toe dat ons fisies honger het of 'n tekort het aan sekere kosse (soos Hy met die volk in die woestyn gemaak het), met die doel om vir ons daardeur te leer dat DIE MENS NIE VAN BROOD ALLEEN LEWE NIE, MAAR VAN ELKE WOORD WAT UIT DIE MOND VAN GOD UITGAAN (Deu 8:3).  Dit dan die rede waarom "vas" ook belangrik is (Matt. 4:4)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/01/om-te-vas.html). 'n Christen wat nie tyd met die Here spandeer nie, of bv. nooit tyd maak vir vas nie, sal vind dat iets skort, want ons is nie gemaak om van brood (kos) alleen te lewe nie!  Elke een van ons het die woorde wat uit God se mond uitgaan, NODIG. (Mat 9:15 - "En Jesus sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas")(Matt. 17:21; 9:16,17).  Baie Christene is vandag HONGER en weet nie hoekom nie, maar in hulle "hongerte" gaan hulle dan verkeerdelik en gaan soek antwoorde by die verkeerde plekke, soos die verskeie oorsterse praktyke wat deesdae beoefen word selfs in sekere Christelike kerke.  Wie is dit vir wie ons raadpleeg wanneer ons "honger" het? Elkeen van ons het die Here se wysheid en kennis nodig, en as ons nie tyd maak om Hom te raadpleeg nie, dan sal altyd honger wees. (Joh 6:35 - "En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie").
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joh 4:34)  "Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring"
Die persoon wat voedsel by die Here kry, is:
-die een wat Sy wil doen, en 
- die werk volbring wat Hy aan hom toebedeel. 
Net soos wat voedsel begeer word vir die maag, so moet ons begeer om Sy wil te ken en te doen - met die oog op die huidige oes! (Joh. 4:35-38).   (Luk 12:22,23)  "En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere" -  In hierdie skrifgedeelte, in konteks gelees, verduidelik Christus hoe belangrik dit is om "ryk te wees in Hom" (Luk. 12:16-21) - nie ryk aan voedsel en klere nie, maar RYK IN HOM (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/wat-dit-beteken-om-ryk-te-wees-in-god.html). Die wereld se oë is heeltyd op hulle fisies behoeftes gerig - hulle mae word gevul, maar hulle is steeds HONGER. Die wat nie ryk word in die Here nie se siele sal altyd honger voel!

Gelowiges wat nie die wil van die Here doen nie, en nie die werk volbring wat Hy aan hulle toebedeel nie, sal altyd HONGER voel.  As gelowiges nalaat om die Here te KEN ( nalaat om tyd te maak met Hom of nalaat om selfs te vas indien nodig), dan sal hulle ook vind dat hulle nie so seker is van wat SY WIL is nie of watter werk Hy vir hulle het nie... 
_________________________________________________________________________________

Geestelike betekenis van "VOEDSEL GEE":
As ONS DAN NOU VERSTAAN WAT DIT BETEKEN OM GEESTELIK HONGER TE WEES,  dan sal ons ook verstaan hoekom dit belangrik is OM ANDER SE NOOD IN "GEESTELIKE HONGER" RAAK TE SIEN - M.a.w., wat beteken dit om vir iemand anders wat geestelik honger is, voedsel te gee?

DIE HERE STEL DIENSKNEGTE AAN OM VIR SY DIENSVOLK VOEDSEL OP HULLE TYD TE GEE.  (Mat 24:45 - "Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?").  Hierdie diensknegte het die plig om die wil van die Here bekend te maak aan Sy diensvolk en vir hulle Sy woord op tyd te gee. Die Here gebruik dus Sy dienskengte om Sy woord OP TYD te gee vir die "hongeres".  In hierdie geval sou dit onbarmhartig wees vir 'n dienskneg om ongehoorsaam te wees en nie die woord op tyd te bring nie. "Om vir die Here se volk kos te gee" moet net soos enige ander opdrag uitgevoer word, en as die dienskneg dit nie doen nie, dan doen hy nie die wil van die Here nie en het dit tot gevolg dat hy nie barmhartig is nie.
-(Mat 24:46)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.
-(Mat 24:47)  Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
-(Mat 24:48)  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom—
-(Mat 24:49)  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,
-(Mat 24:50)  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;
-(Mat 24:51)  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.  ONS MOET DUS VERSTAAN DAT OM BARMHARTIG ('n skaap) TE WEES EN VIR IEMAND VOEDSEL TE GEE OM TE EET, NIE SLEGS VERWYS NA VOEDSEL VIR DIE MAAG NIE, MAAR OOK VERWYS NA GEESTELIKE VOEDSEL - wat gegee word op tyd, soos die Here Sy diensknegte beveel. DIE DIENSKNEG SE VOEDSEL IS OM DIE WIL VAN DIE HERE TE DOEN! (dan wys sy hart dat hy 'n skaap is, barmhartig is...).  Dus, op dieselfde wyse wat die persoon wat nalaat om 'n hongere kos te gee eendag as 'n onbarmhartige gesien mag word, so mag die dienskneg van die Here wat nalaat om Sy woord op tyd te gee, homself dalk eendag ook in hierdie posisie bevind waar hy gesien word as 'n onbarmhartige ('n bok). 

En neem kennis dat "woord op tyd" nie noodwendig met 'n blye hart ontvang word nie (bv. soos in die geval van iemand wat in ongehoorsaamheid stap en hom nie wil bekeer van sy weë nie...)...(http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/spreek-vry-en-julle-sal-vrygespreek-word.html).  Tog, om "geestelike voedsel te gee" gaan daaroor dat ons die woord en waarheid bring, nie stilbly daaroor nie!  Om "geestelike voedsel te gee" beteken ook nie dat almal se honger bedaar nie, want almal ontvang nie altyd die woord nie - die wat weier om hulleself te onderwerp aan die wil van die Here, sal steeds honger voel (want die enigste manier hoe iemand geestelik gevoed word, is deur die wil van die Here te doen!).  

Die dienskneg wat weier om die Here se wil te doen en dus weier om geestelike voedsel op tyd te gee, is nie barmhartig nie, want "OM BARMHARTIG TE WEES" beteken "OM DIE WIL VAN DIE HERE TE DOEN". Om geestelike voedsel te gee, gaan oor 'n woord op tyd gee, in opdrag van die Gees;  hetsy dit is om die evangelie te deel, te vermaan, te versterk, lering te gee, of watookal die Gees ons lei om te doen (en deur watter gawes Hy dit ookal wil doen).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Honger, dors, vreemdeling, naak, siek en opgesluit

IN HIERDIE POS GAAN ONS KYK NA HOE CHRISTUS "BARMHARTIGHEID" BESKRYF HET IN MATT. 25, m.a.w. LETTERLIKE BETEKENIS.  MAAR ONS KYK OOK NA
DIE FIGUURLIKE BETEKENIS VAN BARMHARTIGHEID, BV. "geestelik" honger, dors, naak ens.
Vir die Griekse en Hebreese betekenis van die woord "barmhartigheid", gaan na:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/barmhartigheid.html.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INLEIDING:
 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom 
en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.
(Matt. 25:31-33).   Alhoewel ons in hierdie pos eerder wil kyk na die tema van barmhartigheid en hoe dit beskryf word in die Matt. 25 skrifgedeelte (as wat ons kyk na "wie" almal presies in hierdie skrifgedeelte verwys word), is die "wie" tog belangrik siende die op die regterkant die koninkryk sal beërwe!  Die "wie" gaan dus nie net oor die "bokke" nie, maar ook oor wie gaan ingaan in die koninkryk... - en die wat ingaan in die koninkryk word soos SKAPE voorgestel.  

Gelowiges (en die "kinders van Israel") word soos skape voorgestel in die Skrif (Joh. 10:11,16; Jes. 40:11; Eseg. 34:6). Hulle Herder is die Here - die "opsiener van hulle siele" (Ps. 23:1; 1 Pet. 2:25).  

Die Here Jesus Christus is ons groot Herder (die Een wat uit die dood opgestaan het en mag het om ons uit die dood op te wek)(Hebr. 13:20; Joh. 10:7,27).  Hy gebruik Sy dienaars om Sy skape en lammers te laat wei ("bos'-ko" - hulle laat wei en voeding gee), en om Sy skape op te pas ("poy-mah'ee-noh" - na hulle omsien - "lei"/beheer en voeding gee) (Joh. 21:15-17).  Die wat na die Here Jesus se stem luister, is Sy skape - Hy KEN hulle, en hulle volg Hom (Joh. 10:27)(hulle is barmhartig soos Hy barmhartig is - hulle le hulle lewens af soos Hy Sy lewe vir Sy skape afgele het - hulle KEN Hom as vriend en is gehoorsaam aan Hom...).  

Die wat weet wat die waarheid is, maar opsetlik die skape verlei om iets anders te glo, word gesien soos "wolwe" - wolwe sal nie die oordeel vryspring nie (Matt. 10:14-16). Dit is die wat voorkom soos skape, maar hulle is eintlik bokke;  -dit maak hulle wolwe omdat hulle nie opreg is nie.  Dit is die wat tussen die skape inkom en bv. "verkeerde dinge praat" met die doel om die skape eerder na hulle te laat luister (Hand. 20:29,30).  Christus het Sy skape gewaarsku teen die valse profete wat in skaapsklere kom "en van binne roofsugtige wolwe" is (Matt. 7:15).  Dit is die wat nie ag gee op die waarheid nie maar hulle eie sieninge en wysheid verkondig "vir waarheid", met die doel dat die skape liewer in hulle glo as in die waarheid.  Die manier hoe hierdie "wolwe" uitgeken word is deur hulle "vrug" (Matt. 7:16), want hulle is nie instaat om goeie vrug te dra nie omdat hulle nie opreg skape is nie!  Skape aan die ander kant het die waarheid lief en is gehoorsaam aan Christus se woorde, en dra dus goeie vrug...

Ons moet egter nie wolwe verwar met dwalende skape nie.  Die wat afgedwaal het word "dwalende skape" genoem (1 Pet. 2:25; Ps. 119:176; Jes. 53:6). Die Here gee baie om vir "skape" wat verlore raak - die skape (gelowiges) wat in sonde stap en hulle nie bekeer nie (Luk. 15:7). Hulle is verseker "skape" maar ongehoorsame skape, ook genoem "verlore skape".  Voordat die evangelie gebring is aan die heidene is dit eerste gebring aan die verlore skape van Israel! (Matt. 10:6; 15:24). Die Here is dus baie besorg oor die skape wat afgedwaal het en is BARMHARTIG en wil nie he dat enige van hulle verlore gaan nie. Natuurlik gee Hy om vir al Sy skape, maar doen baie moeite om die een verlore skaap te gaan soek (Luk. 15:4-7). Dit is nie die Here se wil dat enige afgedwaalde skaap in sy sonde sterwe nie.  Ons moet ook daardie barmhartigheid het maar somtyds wil ons soos Jona begeer dat die sondige skaap eerder in sy sonde sterwe.  Natuurlik is dit eerder die Here se wil dat ons daardie skape gaan soek, en as nodig is vermaan, met die doel om hulle "te red"! (Jak. 5:20).  Ons kan dus sien dat "barmhartigheid" nie net gaan oor voorsiening in fisiese behoeftes nie, maar ook oor voorsiening in geestelike behoeftes, m.a.w. bv. "dat die afgedwaalde skape gesoek word".  Die dienaars van die Here is m.a.w. ook barmhartig in geestelike behoeftes, nl. dat hulle die evangelie bring, die skape geestelik bedien en (geestelike) voedsel gee op tyd (Matt. 24:45; Joh. 4:36; Rom. 6:22).  Om barmhartig te wees (en om so vrug te verdien vir die ewige lewe) gaan dus nie net oor voorsiening in fisiese behoeftes nie, maar ook in geestelike behoeftes, en as jy wat 'n dienaar is van die Here gestuur word om die afgedwaalde skaap (wat geestelik "siek" is / in sonde stap sonder om te bekeer) te gaan soek maar soos Jona weier omdat jy dink die skaap verdien liewer wat hy gesaai het, dan is jy nie barmhartig nie.  As jy wat 'n dienaar is van die Here 'n woord gegee word wat gebring moet word op tyd (m.a.w. geestelike voedsel vir die wat honger is) en jy dit nie doen nie, is jy nie barmhartig nie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit is duidelik dat "barmhartigheid" 'n groot deel is van gelowiges (die skape) se lewe, 
en as dit nie is nie, dan is dit juis die ding wat kan veroorsaak dat iemand eendag onder die bokke gesorteer word, in plaas van onder die skape: 
- hetsy onbarmhartigheid veroorsaak dat sommige skape geen vrug dra nie, en dus uiteindelik onder die bokke gesorteer sal word
(bv. die "kaf" sal van die koring geskei word - kaf is die deel van die koring wat onbruikbaar is - m.a.w., dit verwys na die "sonder vrug", of die wat nie die nodige vrug dra nie)(Joh. 10:27),
- of hetsy onbarmhartigheid 'n bewys is dat iemand wat hom voordoen as 'n skaap eintlik 'n bok is! (en daarom slegte vrug dra wat nie vir hom die ewige lewe kan gee nie)
(bv. die "onkruid" sal van die koring geskei word - onkruid verwys na die "akteurs" of geveinsdes, die wat lyk soos skape maar eintlik bokke is)(Joh. 10:26). 

Die wat nie barmhartig is nie kom nie die tweede gebod na nie (Mark. 12:31; Gal. 5:14).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maar natuurlik gaan barmhartigheid ook oor die voorsiening in fisiese behoeftes (Rom. 12:13-21; 1 Joh. 3:17; Hand. 4:35; Hebr. 13:16; 1 Kor. 16:1,2; Hand. 20:35; Hand. 10:4).

- (Mat 25:40 - "En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen").  In hierdie gedeelte wil dit veral lyk of dit gaan oor "barmhartigheid teenoor die wat gelowig is", alhoewel die Here wil he dat ons teenoor alle mense moet goed wees, selfs ons vyande! (Luk. 6:35).  Verder het Christus ook verduidelik wie nou eintlik ons "naaste" is...(Luk. 10:29-37), en dit is verkeerd om onbarmhartig te wees teenoor sekere mense net omdat ons hulle nie sien as "naaste" nie, maar wanneer dit kom by voorsiening in fisiese of geestelike behoeftes, dan moet daar altyd eerste vir ons eie gesorg word voor daar vir ander gesorg word, bv. eerste vir broeders en daarna vir die wat nie broeders is nie -(Gal 6:10 - "Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof").  Op dieselfde wyse is die geestelike voorsiening eerste aan gelowiges, bv. die evangelie is eerste gebring aan die verlore skape van Israel voor dit gebring is aan die heidene...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrifgedeelte van belang:
(Mat 25:34)  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
(Mat 25:35)  Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;
(Mat 25:36)  Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.
(Mat 25:37)  Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?
(Mat 25:38)  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?
(Mat 25:39)  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?
(Mat 25:40)  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.
(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
(Mat 25:42)  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.
(Mat 25:43)  Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.
(Mat 25:44)  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?
(Mat 25:45)  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.
(Mat 25:46)  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:
WAT WORD in hierdie gedeelte GESIEN AS "BARMHARTIG"?

In Matt. 25:35,36 verduidelik die Here Jesus Christus dat "om barmhartig" te wees beteken dat ons kos gee vir die wat honger is, iets te drinke vir die wat dors het, herberg gee vir die vreemdeling, klere vir die een wat naak is, besoek die een wat siek is, en besoek die in die gevangenis... In konteks kan hierdie gelykenis vgl. word met die gelykenis in die verse vooraf (Matt. 25:14-30) van DIE MAN WAT OP REIS GAAN EN SY DIENSKNEGTE ROEP EN AAN HULLE SY BESITTINGS TOEVERTROU... Wat ons uit hierdie gelykenis leer is dat Christus (die "man wat op reis" gegaan het) Sy besittings aan Sy diensknegte toevertrou. Hy deel vir elkeen werke uit, of gawes of besittings of geld ens. , maar wat elke dienskneg moet besef is dat hierdie "besittings" nie werklik hulle eie is nie, maar aan die Here behoort.  Die vraag is nou hoe elkeen met hierdie "besittings" te werk gaan?, want wanneer Christus TERUGKOM (wanneer die Man van Sy reis terugkom), dan sal elke dienskneg geoordeel word op wat hy met dit gedoen het wat die Here aan hom toevertrou het.

Vgl. dit gerus met ander skrifte oor hierdie onderwerp, bv. Gal. 6:9,10 waarin ons beveel word om aan alle mense goed te doen, gelowiges sowel ongelowiges (maar eerste aan die gelowiges)...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html). Kyk ook Christus se woorde in: Luk 6:36 - "Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is" - in konteks het Hy hier bedoel dat ons goed moet wees vir alle mense, selfs ons vyande.  L.w. dat dit wat die Here aan Sy diensknegte toevertrou, steeds aan Hom behoort!, en jy as dienskneg moet dit "reg gebruik", bv. o.a. aanwend vir barmhartigheid.  Sommige verstaan dit verkeerd en dink dat as die Here vir hulle seën met bv. 'n gawe, dit is omdat hulle belangriker is as ander mense en gebruik dan die gawe vir eie eer (Matt. 7:22).  Ander word geseën met geld en reken dat hulle meer geld ontvang omdat dit hulle eerder toekom en hou al die geld vir hulleself en leef in rykdom terwyl ander broeders en susters sukkel om te oorleef (Matt. 6:24). Ander word geseën met die vermoe om spesifieke werke te doen,  maar kyk neer op die wat dit nie kan doen nie (1 Kor. 1:26-29; Ef. 4:1-4). Ander word geseën met baie besittings, maar hou hulle oë toe vir die wat nie het nie en vergader meer en meer "skatte" (Luk. 12:15-21; Jak. 5:3).

Diensknegte van die Here moet ag gee op hierdie gelykenisse wat Jesus vertel het en verstaan dat hierdie 'n belangrike saak is vir Hom!  Ons sal eendag verantwoording doen van wat ons gedoen het met dit wat Hy aan ons toevertrou het.  As iemand bely dat hy geloof het maar sy werke getuig van iets anders, dan kan so 'n geloof hom nie red nie - Jak. 2:14-16 - "Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?". Die eerste gemeentes was 'n goeie voorbeeld van hoe dit veronderstel is om te wees en daar is hope vb.e in die N.T. wat vir ons wys dat hulle goed verstaan het die belangrikheid van barmhartigheid, en verstaan het dat wat hulle het, nie werklik HULLE EIE is nie!, maar aan die Here behoort. Vgl. dit gerus met Luk 16:12 - "En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?". M.a.w., as ons nie getrou was IN DIE HERE SE GOED nie, hoe sal ons eendag ons eie kry?

Die eerste Christene het selfs op 'n stadium alles gemeenskaplik besit, eiendomme en besittings verkoop en die opbrings tussen almal verdeel... (Hand. 2:44,45). Ons lees ook hoe daar aandag gegee is aan die daagslikse versorging van die weduwees in die gemeentes (Hand. 6:1), en toe deur die Heilige Gees te kenne gegee is dat 'n hongersnood oppad is, het die dissipels besluit dat iedereen van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judéa woon (Hand. 11:29). Hierdie is maar net 'n paar voorbeelde...
Maar "om barmhartig te wees" gaan nie net oor goed doen in bg. sin nie, maar om iemand bv.
-  te waarsku (soos Jona moes doen-Jona 3,4) word ook gesien as" barmhartig".
- Om ander te bedien deur die gawes van die Gees is ook barmhartig, bv.,  deur die gawe van profesie word iemand gestig;  deur die gawe van genesing word iemand genees...ens. (1 Kor. 12:7).
- "Om te vergewe" word ook gesien as barmhartigheid... (Matt. 18:33-35)  - in die gelykenis van die koning wat met sy diensknegte wou afreken in Matt. 18:23-35, word ons selfs gewaarsku dat as ons nie barmhartig is nie, daar ook nie aan ons eendag barmhartigheid bewys gaan word nie - wat ons uit hierdie gelykenis leer is dat al is ons eie skuld reeds kwytgeskeld, kan ons steeds daarvoor betaal as ons nie ook dieselfde barmhartigheid aan ander wil betoon nie! - en vgl. dit ook met Mark. 11:26. Kyk ook Mat 6:14,15 - "Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie"). Baie Christene dink dat omdat hulle skuld kwytgeskeld is, niks wat hulle ooit doen hulle van hulle saligheid kan beroof nie, maar is dit skriftuurlik korrek? Wat die skrif eerder vir ons leer is dat Christene wat ONbarmhartig is en bv. nie wil vergewe nie, eendag steeds vir hulle skuld sal moet betaal, al was hulle eens kwygeskeld! (Matt. 18:23-35). Die gelowige se "werke" moet gesien word as 'n teken van geloof en moet geskied uit gehoorsaamheid aan die Here.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Matt. 25 is die klem veral op "goed doen" in die sin van kompassie vir die wat in nood is van kos of klere,  of bv. huisvesting nodig het, of siek is en besoeking nodig het...  Natuurlik bedoel dit "letterlik" goed doen, maar ons moet verstaan dat hierdie dinge ook baie "figuurlik" aangespreek word in die skrif, m.a.w. "om barmhartig te wees" gaan bv. nie net daaroor dat ons vir die hongeres kos gee vir die maag nie, maar dit gaan ook oor die "geestelike voedsel" wat gegee moet word aan die wat geestelik honger is.  Die Here gee vir Sy kinders verskillende werke waarin hulle  "barmhartig kan wees", en barmhartigheid gaan dus oor om SY WIL te DOEN (1 Kor. 12:4-7)(Matt. 7:21; 12:50; Luk. 6:46). So lei Hy ook Sy kinders in verskillende gawes en bedieninge, deur Sy Gees.  As ons nie die Gees gehoorsaam nie, dan sal ons nie barmhartig wees nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html). Ons moet verstaan dat "om barmhartig te wees" nie gaan oor werke TOT geloof nie, maar "werke UIT geloof". Dit is slegs die wat gehoorsaam is aan die Heilige Gees wat kan getuig dat hulle nie meer onder die wet is nie. Is jy gehoorsaam aan die wet?, of is jy gehoorsaam aan die Gees van God?

 Toe die kreupele voor die tempel se deur vir Petrus en Johannes geld vra, het hulle nie silwer en goud gehad om vir hom iets te gee nie, maar wat hulle wel "gehad" het, was die gawe van genesing:- (Hand. 3:6 - "Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop!"). Nie almal word geroep vir werke waarin daar fisies in nood voorsien word (bv. om vir die weduwees in die gemeente te sorg) nie, maar ander word bv. geroep om die woord te bedien (Hand. 6:2) ens. (wat ook gesien moet word as barmhartigheid).  Net soos die persoon wat in fisiese nood voorsien 'n VERANTWOORDELIKHEID het om hierin gehoorsaam te wees aan die Gees, net so het die wat die woord bedien 'n VERANTWOORDELIKHEID om gehoorsaam te wees aan die Gees in watter woord hulle bring en in watter gawes of bedieninge hulle stap (Ef. 6:19,20; 1 Kor. 7:22-24). In beide gevalle gaan dit oor GEHOORSAAMHEID - oor "om die wil van die Here te doen". Solank elkeen gehoorsaam is aan die Gees, dan sal daar in die fisiese sowel geestelike behoeftes voorsien word.

Om BARMHARTIG te wees is beslis iets wat die Here sien as baie belangrik:  (Mar 12:31a)  "En die tweede (gebod), hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.....")(Hebr. 13:16). Barmhartigheid is die "vrug" van wat aangaan in iemand se hart.  Jou hart getuig van jou toestand voor die Here en sal wys of jy omgee vir ander mense.  Hetsy iemand dit wil glo of nie, maar elkeen sal geoordeel word op sy werke. As iemand bely dat hy glo, dan sal hy natuurlik verstaan hoe belangrik hierdie dinge is vir die Here. Geloof sonder werke is dood. 
-(Jak 2:13)  "Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.
-(Jak 2:14)  Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?
-(Jak 2:15)  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het,
-(Jak 2:16)  en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?
-(Jak 2:17)  Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.
-(Jak 2:18)  Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon".  Die Here verwag van ons dat ons die besittings of geld (Hand. 2:45; 4:32; Luk. 12:31-34) of werke of krag wat Hy ons gee (Mark. 16:15), nie net vir onsself hou nie, maar dit deel met ander mense.  Aan elkeen word gegee na sy vermoë, en die doel is om daarmee te "woeker" (Matt. 25; Luk. 3:11) - (Spr. 28:8 - "Wie sy goed vermeerder deur rente en deur woeker, maak bymekaar vir een wat hom oor die armes sal ontferm").  As jy dit net wegsteek (Mat. 25:24-26), soos om die besittings of geld vir jouself te hou (Luk. 14:33; Matt. 6:19,20; Hebr. 13:5), of nalaat om die werk te doen wat Hy jou gee (Luk. 12:42-48), of die krag en volmag wat Hy jou gee gebruik vir eie gewin (Ti 1:10-12...), dan gaan jy eendag voor Hom staan as 'n "slegte, lui en nuttelose dienskneg" en in gevaar staan om uitgegooi te word in die buitenste duisternis... (Matt. 25:26-30).  "Of iemand barmhartig" is, sal bepaal word deur die toestand van sy HART (Matt. 6:21). M.a.w. "wat is dit wat jy in jou hart bedink?". Christus het bv. geleer dat wanneer jy vir jou broeder sonder rede kwaad is, jy selfs daarvoor voor die regter sal verskyn...!;  en as jy jou broeder 'n nikswerd noem, dan sal jy ook daarvoor verantwoording moet doen...  En as jy vir hom sê: Jou dwaas! (stupid of absurd), sal jy moet verantwoording doen in die helse vuur... (Matt. 5:21,22). Hierdie is nie dinge wat ons ligtelik moet opneem neem nie, want om barmhartig te wees, gaan oor baie meer as net gunsies en wat ons verstaan as "goed doen", want jou VRUG wys wat in jou HART aangaan (bv., wat is dit wat jy in jou hart bedink oor iemand anders?). Wat help dit jy gee vir hom brood, maar in jou hart noem jy hom 'n nikswerd! Of jy gee vir jou broeder verblyf, maar eintlik haat jy hom!  Dit kan lyk of jy barmhartig is, maar in werklikheid is jy dan nie.  (Luk 6:45)  "Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.(Luk 6:46)  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?".  Nie alle "goeie dade" sal eendag beloon word nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html).
Maar die Here gee nie net om vir Sy kinders nie, maar ook vir ELKE MENS. Ons moet verstaan wat die Here bedoel met "naaste": - Luk. 10:29-37 (gelykenis vd barmhartige samaritaan).
Kyk ook Matt. 5:43-48: (v. 44,45)- 
"Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul 
-vyande liefhê
-seën die wat vir julle vervloek
-doen goed aan die wat vir julle haat, en 
-bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges". Christus het kom wys hoe Sy gebod regtig vervul moet word.  Wat die wet bv. vir ons oor hierdie dinge leer, was maar slegs 'n skaduwee van wat Christus vir ons daaroor kom leer het (in die evangelie wat Hy gebring het oor die koninkryk van God).   Hy het vir ons gewys dat dit nie net gaan oor uiterlike gebare nie, maar veral oor wat in die hart aangaan, want die uiterlike is die vrug van die innerlike (Matt. 12:34,35; 11:29).  Wat is dit wat jy in jou hart oor jou vyand bedink?  (want as jou hart verkeerd is, dan sal dit moeilik wees om vir jou vyand liefde te betoon). Wat is dit wat jy in jou hart bedink oor die wat jou vervloek? (want as jou hart verkeerd is, dan sal jy vir hulle die slegste toewens, nie die beste nie).  Wat is dit wat jy in jou hart bedink oor die wat jou beledig en jou vervolg? (want as jou hart verkeerd is, dan sal jy nalaat om vir hulle te bid). "Om goed te doen" gaan nie net oor gunste en hulp verleen nie, maar gaan ook oor die geestelike, bv. let op wat ons met die tong spreek (oor ander)(1 Pet. 3:11);  ly ter wille van die geregtigheid (1 Pet. 2:20);  sorg dat jy nie die kwaad navolg nie... (3 Joh. 1:11);  selfs dinge soos "om 'n goeie gewete te behou" word gesien as "goed doen"! (1 Pet. 3:15-17).  Ja, God sal wraak neem op die wat Sy kinders te na kom, maar kom ons nie toe om wraak te neem nie. Ons moet plek gee vir die toorn, en ons nie deur die kwaad laat oorwin deur dieselfde te doen wat ons vyande aan ons doen nie; of wat die wat ons haat en beledig en vervloek aan ons doen nie.... (Rom 12:19-21).  Om plek te gee vir die toorn, beteken egter nie dat hulle nie geoordeel sal word nie! (Rom. 12:20), want elke mens sal voor die Here staan en geoordeel word op sy/haar werke... Om plek te gee vir die toorn beteken ook nie dat ons moet stilbly oor die waarheid nie!  Baie Christene val in hierdie strik deesdae en dink dat dit is barmhartig wanneer jy nie (soos hulle dit noem) "jou geloof op mense afdwing" deur die evangelie te verkondig nie, maar dit is eerder baie ONbarmhartig wanneer jy stilbly oor die waarheid en die evangelie net vir jouself hou, want op daardie manier word niemand die geleentheid gegun om met hulle Skepper reg te maak nie.  
_________________________________________________________________________________

Vir die figuurlike of "geestelike" betekenis van honger, dors, vreemdeling, naak, siek, opgesluit, gaan na:
-  GEESTELIK HONGER/VOEDSEL GEE: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
-  GEESTELIK DORS/IETS TE DRINKE GEE:
-  GEESTELIK VREEMDELING/HERBERG GEE:
-  GEESTELIK NAAK/KLEE:
-  GEESTELIK SIEK/BESOEK:
-  GEESTELIK OPGESLUIT/BESOEK:
_________________________________________________________________________________

Vrydag, 29 September 2017

Ongeloof

'n Ander manier hoe ons miskien kan verstaan wat "geloof" is, is om te kyk na wat die teenoorgestelde van geloof is, m.a.w. wat word gesien as ONGELOOF?, en wat beteken dit in verskillende skrifte? Wanneer ons die woord "ongeloof" hoor dan mag ons dalk dink dat dit slegs verwys na die wat nie Christene is nie en glad nie in Jesus Christus glo nie, maar inteendeel hanteer die Skrif veral gevalle waar dit verwys na die "ongeloof" van GELOWIGES !
- m.a.w. "ongeloof van Christene",
- asook "ongeloof van die wat deel is van die volk van God" (die wat beweer dat hulle die Vader ken, maar Hom nie werklik ken nie, en daarom nie glo in Christus Jesus nie)(...dit is bv. a.g.v. hulle ONGELOOF dat hulle "afgebreek" is... (Rom. 11:20)).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAT ONS GAAN LEER UIT DIE ONDERSTAANDE SKRIFTE, IS DAT:
-   DIT WEENS GELOWIGES SE ONGELOOF IS DAT DIE HERE SOMTYDS NIE KRAGDADE DOEN NIEbv. Matt. 13:58 en Mark. 6:5,6 - Jesus Christus het nie baie kragdade daar gedoen nie weens die "gelowiges" se ongeloof...

- DIT WEENS GELOWIGES SE ONGELOOF IS DAT SOMMIGE DUIWELS NIE UITGEDRYF KAN WORD NIE.  bv. die dissipels wat nie 'n duiwel kon uitdryf nie in Mark. 9, en die pa se ongeloof, en die dissipels se plig om meer te bed en vas...

-  DIT WEENS GELOWIGES SE ONGELOOF (en die hardheid van hulle harte) IS DAT HULLE SOMTYDS TWYFEL IN DIE WOORDE VAN ANDER GELOWIGES (wat die waarheid praat). - bv. die geval waar die dissipels nie geglo het toe daar vir hulle vertel is dat Jesus Christus opgestaan het nie....

-  DIT WEENS "GELOWIGES" SE ONGELOOF IS DAT HULLE SOMTYDS ONWETEND SONDIG.bv. Saulus wat gelaster en Christene vervolg het en geweld gepleeg het, maar gedink het hy die dien die Vader deur dit te doen...

-  DIT WEENS GELOWIGES SE ONGELOOF IS DAT HULLE NIE ALTYD ONTVANG WAT AAN HULLE BELOWE IS NIE - bv. baie van die volk wat uit Egipteland uitgelei is en aan wie die belofte gemaak is dat hulle die land sou beerwe, het op die ou end nie ingegaan nie maar gesterf in die woestyn a.g.v. hulle ongeloof...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almal van ons sukkel somtyds met ONGELOOF - soos die pa in Mark. 9:23,24 - ("En Jesus sê vir hom: Wat dit betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!").  Dit wil lyk of Christus onmiddellik gemerk het dat die pa sukkel met geloof, want toe hy sy seun na Jesus bring, maak Jesus die volgende stelling: "Toe antwoord Hy hom en sê: o Ongelowige geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom na My toe" (Mar 9:19). Alle dinge is moontlik vir die een wat glo, maar net soos hierdie pa wil ons ook somtyds uitroep "Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!" - glo in die Here Jesus maar het nie altyd die geloof nie!  Hierdie is 'n realiteit wat ons nie moet ignoreer nie, want as ons dit ignoreer sal ons nie die Here se krag in ons lewens ervaar nie.  Waar geloof ontbreek, moet ons aandag daaraan gee en die Here vra om ons ongeloof te hulp te kom (soos hierdie pa gedoen het), en soek na wat die Here begeer ons moet doen om dit te verander, en kies om nie ongelowig te wees nie, maar gelowig! (Joh. 20:27). In Mark. 9 kon Jesus se dissipels nie die duiwel uitdryf nie, en verseker het die ongeloof van die pa ook iets daarmee te doen gehad, maar dit wil voorkom of die dissipels se geloof ook nie sterk genoeg was nie!, want in die gedeelte moedig Jesus hulle aan dat GEBED EN VAS in hierdie gevalle nodig is: Mar 9:28,29 - ("En toe Hy in die huis kom, vra sy dissipels Hom afsonderlik: Waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En Hy sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie").

Waar gelowiges wat deel is van die volk van God en bely dat hulle die Vader ken, NIE GLO in Christus Jesus nie (m.a.w. ongelowig is), word hulle afgebreek;  maar sou hulle nie in hierdie ongeloof bly nie, kan hulle weer ingeent word (Rom. 11:23).  Dit moet vir elkeen met ONGELOOF hoop gee dat sou hy kies om nie meer ongelowig te wees nie, die Here hom te hulp sal kom.

Baie van die volk in die woestyn oppad na die beloofde land het nie ingegaan nie as gevolg van hulle ONGELOOF! (Hebr. 3:19; Jud. 1:5). Die belofte was aan hulle gemaak en die Here het vir hulle die weg geskep waardeur hulle sou kon ingaan, maar a.g.v. hierdie "gelowiges" se ongeloof het hulle nie ingegaan nie, en dus nie ontvang wat vir hulle belowe was nie want hulle het nie die voorwaardes van geloof nagekom nie.  
Somtyds kies gelowiges om ongelowig te wees, maar die Here wil hê dat ons GELOWIG moet wees, en soos kindertjies moet glo! (Luk 18:17 - "Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie").

Elke gelowige moet gedagstes van ongeloof gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus:  
"moenie ongelowig wees nie, maar gelowig"!
(vgl. met Joh. 20:27)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING en KONTEKS VAN ONDERSTAANDE SKRIFTE:

- Mark. 16:14 - ("Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie").  "Ongeloof" verwys hier na die ongeloof van Christus Jesus se dissipels! - ongeloof in Sy opstanding, en l.w. die woorde hulle "hardheid van hart". In hierdie geval was dit die hardheid van hulle harte en ongeloof wat veroorsaak het dat hulle nie geglo het toe daar aan hulle vertel is dat Hy opgestaan het nie.
- Matt. 17:20, in hierdie geval was die dissipels nie in staat om 'n duiwel uit te dryf nie (tog het op daardie stadium al baie ander duiwels uitgedryf!): Mat_17:20 - ("En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie").
- Matt. 13:58 ("En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie") - "ongeloof" verwys ook hier na die ongeloof van "gelowiges" - ongeloof van die wat deel is van die volk van God, maar aanstoot geneem het in Christus en Sy leringe - m.a.w., hulle gee voor hulle ken die Vader, maar hulle ken Hom nie werklik nie.    
- Mark. 6:5,6 - ("En Hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat Hy ‘n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En Hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het Hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer"). Baiemaal is dit a.g.v. "ongeloof" dat daar geen kragdade onder gelowiges plaasvind nie.
- Mar 9:23,24 word die woord ongeloof gebruik in konteks met 'n "gelowige wat voel dat hy nie geloof het nie" - ("En Jesus sê vir hom: Wat dit betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!").
- Dit is in of a.g.v. ongeloof dat mense baiemaal ONWETEND SONDIG, soos in die geval van Paulus (Saulus) wat gelaster en die Christene vervolg het en hulle geweld aangedoen het - hierdie sondes het hy onwetend gedoen omdat hy "ongelowig" was - hy het gedink dat hy die Vader dien, maar het verkeerd gedoen a.g.v. sy ongeloof: 1Tim. 1:13 - ("my wat vroeër ‘n lasteraar en ‘n vervolger en ‘n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof").  
- Ongeloof veroorsaak dat ons nie altyd ontvang wat aan ons belowe word nie - Heb_3:19  "En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie". Kyk ook  Jud_1:5  "Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat Hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het". 
- Somtyds kies gelowiges om ongelowig te wees, maar die Here wil he dat ons GELOWIG moet wees, en soos kindertjies moet glo!  Joh_20:27  Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig
- Die manier hoe iemand die woord ontvang, wys wat in hulle hart aangaan... Hand. 28:24  En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKRIFTE:

Mat_13:58  En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. 
Mat_17:20  En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. 
Mar_6:6  En Hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het Hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. 
Mar_9:24  En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp! 
Mar_16:14  Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. 
Rom_4:20  En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee 
Rom_11:20  Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. 
Rom_11:23  Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word; want God is magtig om hulle weer in te ent. 
1Ti_1:13  my wat vroeër ‘n lasteraar en ‘n vervolger en ‘n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof
Heb_3:19  En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. 
Joh_20:27  Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. 
Act_28:24  En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. 

Jud_1:5  Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat Hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondag, 24 September 2017

Wat dit beteken "om ryk te wees in God"

In verskeie skrifgedeeltes het Christus Jesus het vir ons geleer wat dit beteken "OM GEREED TE WEES"... Volgens Luk. 12:13-40 kan ons leer dat "om gereed te wees" o.a. beteken
"OM RYK TE WEES IN GOD".


- Maar wie is dit wat gesien word as "RYK" in die Skrif?, 
- En wat word bedoel met die woorde "ryk in God"?

In hierdie pos wil ons veral kyk na wat dit beteken om ryk te wees in die Here, die Christen se persepsie van "geseende" asook wat dit beteken om 'n skat in die hemel te he, en wat bedoel word met die woorde "om JOU LEWE TE VERLOOR".  Natuurlik verwys "om jou lewe te verloor" ook na die wie se liggame doodgemaak word ter wille van hulle geloof in Christus Jesus, maar in hierdie pos gaan ons kyk na hoe dit as beeldspraak gebruik word in die Skrif. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat word as RYKDOM gesien?  Rykdom word gemeet aan dit waarvan iemand baie het, bv. ryk in geld of besttings ens. (Gen. 31:1; Num. 31:9; 1 Kon. 3:13 ens.), maar RYKDOM IN DIE HERE verwys nie na hierdie wereldse rykdomme nie, maar verwys eerder na die wat die wereldse rykdomme en hulle lewens opgee sodat hulle die koninkryk van God kan "wen" (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wat-hulle-lewe-verloor-sal-dit-wen.html), m.a.w. ryk in die Here se kennis en wysheid, gawes, bedieninge, (ware) liefde, skat in die hemel ens. Hulle gee bv. die wereldse kennis en wysheid op sodat hulle wysheid en kennis van die Here kan verkry. Hulle gee besittings en geld op en deel alles wat hulle het en gee nie om om a.g.daarvan ook self arm te wees nie, sodat hulle eerder 'n skat in die hemel kan verkry. Hulle deel die evangelie ten koste van vervolginge en verdrukkinge sodat deur hulle armoede ander ook ryk kan word in die Here...

Rykdom kan ook verwys na hoeveel "vermoë" iemand het, bv. talente of gawes..., maar rykdom in kennis, wysheid, gawes en talente beteken nie veel as iemand nie die Here KEN en gehoorsaam nie! - (m.a.w., as hy verkeerd "bou")(rol af na die Kor. skrifgedeelte om hierdie beter te verstaan). Hy mag dalk ryk wees in kennis en gawes, maar as hy nie gehoorsaam is aan die waarheid nie, dan het hy hom nie bekeer tot die manier "hoe die Here sien" nie, maar dan die wereldse wysheid of kennis eerder gekies bo die Here se waarheid en wysheid.  Dieselfde geld bv. ook vir "rykdom in barmhartigheid", want nie alle goeie dade sal eendag beloon word nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html).  Iemand mag dalk ryk wees in barmhartigheid, maar as hy dit doen om gesien te word of belangrik wil voorkom of doen vir eie gewin, dan is hy besig om homself te verhef en probeer dus sy lewe "wen" in plaas van om dit te "verloor" vir die koninkryk van God.  Om ryk te word in die Here, gaan dus oor "om te VERLOOR"! (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/05/dis-orraait-om-te-verloor.html). Die wat ryk is in die Here is dus die nederiges, en dit dan waarom Christus na die GESEENDES verwys as die armes, die wat treur, die sagmoediges, die wat honger en dors na geregtigheid, die wat beledig en verstoot word ter wille van Christus, die wat die woord hoor en bewaar, die wat versoeking kan verdra, die gehoorsames ens. (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html) - m.a.w. die "VERLOORDERS" in die wêreldse oë, maar "wenners" in die Here.  Die wat arm is in die wêreld, maar RYK IN DIE HERE. Ook in Openb. 2:9 is dit die verdruktes en armoediges en die wat Sy werke doen, wat gesien word as RYK!  Dit wat die regverdige persoon begeer, is baie verskillend van dit wat die wereldse mens begeer. Die man van God begeer eerder om die wil van die Here te doen, om heilig te wees, om die Here te vertrou, ware liefde, om te verdra, sagmoedigheid, die ewige lewe, die waarheid ens. (1 Tim. 6:11-14), maar die mens wat die wereldse dinge begeer, soek sy eie wil en is nie bereid om sy lewe te "verloor" nie, maar soek met alle mag om dit te "wen" (is nie vergenoeg nie, glo in homself, soek na wereldse wysheid...).

Rykdom in die Here is wel belangrik vir die wat eendag ingaan in die koninkryk van God - om 'n "skat in die hemel" te verkry moet iemand bereid wees om sy lewe te verloor soos wanneer hy alles verkoop om 'n saailand waarin hy 'n skat gevind het, te koop (Matt. 13:44).  Om "ryk te word in die Here" is amper soos om die koninkryk te "koop" deur jou eie lewe te verloor... In sekere gevalle kan Christene hulle saligheid verloor sou hulle "lou" wees en steeds staatmaak op wêreldse rykdom..., want in so 'n geval is dit 'n bewys dat diesulkes nie EERSTE die koninkryk van God soek nie, maar eerder die wêreldse rykdom begeer.  In die brief aan die gemeente van Laodicense noem Christus hulle "LOU" (Christene) omdat hulle ryk is in wereldse dinge, maar nie ryk is in die Here nie.  Hy raai hulle aan om van Hom goud te koop wat deur vuur gelouter is...(Openb. 3:18) - hoekom?  Sodat hulle RYK kan word - ryk in Hom:  "Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien".
Hulle WERKE word beskryf as "nie koud of warm nie" (v.16).  En omdat hulle nie koud of warm is nie, sal Hy hulle UIT SY MOND SPUUG (v.16). Hierdie is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie!

Elke Christen se WERKE moet van so 'n aard wees dat dit by die bekering pas sodat hy RYK WORD IN DIE HERE.  Let wel dat "bekering" nie net gaan oor bekering van dooie werke, of bekering van sonde of afgode nie, maar veral in betekenis verwys na bekering van "die manier hoe jy sien" na die manier hoe die Here "sien".  Vir die wereldse mens gaan sukses oor besittings en geld en wereldse kennis en wysheid ens., en wat gewoonlik ook gepaard gaan met onbarmhartigheid teenoor ander met die doel om hulleself te verhef. Wereldse rykdom is anders as rykdom in die Here.

Iemand mag dalk lyk of hy ryk is in liefde, maar dit hang af hoe hy "liefde" beskryf!  Rykdom in wereldse liefde is anders as rykdom in ware liefde (want ware liefde is onderwerp aan die Here se reels (Ef. 2:4-7; 1 Thess. 3:12,13)). Iemand mag dalk barmhartig voorkom, maar eintlik onbarmhartig wees omdat hy "liefde" beskryf deur wereldse wysheid. In wereldse liefde word die waarheid baie verander (rol af na die Ef. en 1 Thess. skrifgedeeltes om dit beter te verstaan). Geen mens kan ryk word in die Here as sy hart nie reg is nie (of hy hom nog nie bekeer het van die manier hoe hy self "sien" nie), want die werke van die geloof is 'n bewys van ware BEKERING; en niemand kan ryk word in die Here as hy hom nie onderwerp aan die Here om Hom gehoorsaam te wees nie. So, bekering gaan nie net oor bekering van dooie werke, sonde en afgode nie, maar ook oor "bekering van wereldse wysheid"!  -Bekeer van die manier hoe ons barmhartigheid of rykdom of liefde ens. beskryf na die manier hoe die Here dit beskryf!  Juis om hierdie rede het baie dissipels van Jesus weggedraai omdat hulle nie saamgestem het met Sy leringe nie - m.a.w., hulle het hulle nie (tot Hom) BEKEER nie (Joh. 6:66).  Ons kan nie ryk word in die Here as ons ons nie bekeer van die manier hoe ons "sien" nie, want deur Sy leringe het Hy vir ons geleer hoe Hy dinge sien en hoe ons werke (wat saam met die geloof gaan) veronderstel is om te lyk. As ons hierdie werke toon (wat gebore word uit Sy denkwyse, nie ons s'n nie!), dan sal ons ryk word in die Here. As ons begeertes egter steeds is na wereldse rykdom en plesiere, en ons denke en werke so gerig is op die sorge van die lewe dat ons geen tyd het vir die Here nie, dan is ons nie besig om EERSTE na Sy koninkryk te soek nie, en dan kan ons nie ryk word in Hom nie...

(1Ti 6:17-19) "Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld 
-om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie 
-hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet; 
-dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Christus het baie gepraat oor hierdie onderwerp en geleer dat ons nie wereldse rykdom  moet begeer, of te besorg moet wees oor die sorge van die lewe nie, maar eerste die koninkryk van God moet soek... (Luk. 12:31). Hierin sien ons die balans - die wereldse dinge en soeke moet nie eerste kom nie, maar die Here moet eerste wees in ons lewens!  As jy so besig is met die sorge van die lewe dat jy nie tyd het vir die Here, vir gebed, vir lering ens. nie, dan is jou balans verkeerd, en sal jy nie ryk word in die Here nie.

Daar is 'n manier om 'n SKAT IN DIE HEMEL te verkry!, en dit is deur te gee, in plaas van om te wil hê!; meer presies gaan dit oor jouself opgee - jou "wil" opgee - jou begeertes opgee en om die wil van die Here te doen. Sorge en plesiere en rykdom gaan alles oor wat jy wil hê (of dink jy nodig het).  As jy egter reg "DINK", dan sal jy meer ingestel wees op "gee" as om te ontvang - m.a.w. "gee TYD vir die Here", "gee LIEFDE", "gee jou BESITTINGS en GELD", ens.   (Luk 12:33)  "Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie". Die mens wat nog nie bekeer is nie sien dinge anders, en probeer bymekaarmaak en vashou. Maar die een wat bekeerd is, "sien" soos die Here sien en weet dat niks wat hy het aan hom behoort nie, en hou nie alles vir homself nie.  Hierdie is die WERKE wat by die bekering pas!  Johannes die doper het ook hiervan gepraat, en geleer wat gesien word as "werke" wat by die bekering pas:  (Luk 3:11)  En hy antwoord en sê vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen.(Luk 3:12)  En tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê: Meester, wat moet ons doen?(Luk 3:13)  En hy antwoord hulle: Moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie.(Luk 3:14)  En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy". Kyk die klem op BARMHARTIGHEID, MEEDEDEELSAAMHEID en EERLIKHEID - (vgl. dit gerus met die tema van "barmhartigheid, liefde en trou").

Die Christen se persepsie en hoe hy werk met geld, besittings, werke of krag, is 'n goeie aanduiding van of hy ryk is/word in die Here of nie.  Wat sien jy as "seën"?, en wie sien jy as die "geseëndes"? (https://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html). Die mens wat nog nie bekeer het nie, sien geseëndes as die wat "goed daarvan af" is of voorspoedig in wereldse dinge (besittings, wysheid, liefde...), maar die bekeerde beskryf die geseënde as goed daarvan af of voorspoedig in die Here! (m.a.w., skat in die hemel, die Here se wysheid en kennis / waarheid, ware liefde...).  Dit lyk baie anders as in die geval van wereldse rykdom, want rykdom in die Here kan dus o.a. beskryf word as die wat nie baie het nie, want hulle deel dit wat hulle het met ander.  Dit is die wat vervolg word ter wille van die geloof, want hulle gee nie om om hulle eie lewens te verloor ter wille van die Here nie (Matt. 5:10).  En hulle gee nie om om beledig en vervolg te word om die Here se ontwil nie, of dat daar valslik allerhande kwaad teen hulle gespreek word nie (Matt. 5:11).  Hulle soek eerder Christus se vriendskap as wereldse vriendskap! (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/08/how-word-ek-n-vriend-van-jesus-christus.html).
Die Here se persepsie van  "geseëndes" is die wat treur, die sagmoediges, die armes, die wat honger en dors na geregtigheid, die barmhartiges, die wat rein van hart is, die vredemakers, die wat nie aan Hom aanstoot neem nie, die wat Sy woord bewaar, die wat nie gesien het nie maar tog glo, die wat versoeking verdra, die wat Sy gebooie doen.....ens.  Dit gaan beslis daaroor dat ons EERSTE moet soek na die koninkryk van God... en dus ons lewens VERLOOR in plaas van om dit te wen (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wat-hulle-lewe-verloor-sal-dit-wen.html).

As iemand hoogmoedig is oor sy rykdom (hetsy talente, geld, krag, besittings of watookal) en dit alles vir homself hou omdat hy dink dat dit hom eerder toekom as sy mede broers en susters, of dink dat hy dit uit sy eie mag verkry het, dan wys dit dat sy begeerte eerder na wereldse rykdom is as na die Here! Die wereldse spreekwoord "glo in jouself" is veral ook 'n vb. hiervan waar mense dink dat wat hulle het, hulle verkry het deur hulle eie mag, en hulle leer ander om hulle eie weg te probeer maak in plaas van om die Here te raadpleeg en te vertrou (of om tevrede te wees met hulle roeping).  Mense maak maklik die fout deur hulle te beroem in wereldse rykdom (Ps. 49:6)(asof hulle dit verkry het deur eie mag).  Koning Nebukadnesar het ook eens hierdie fout gemaak. Die volk van God was spesifiek gewaarsku teen sulke soort gedagtes-(Deu 8:17)  en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. (Deu 8:18)  Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is.  Jy mag dalk dink jy het daardie belangrike werk omdat jy hard gewerk het om daar te kom en dit self laat maak werk het, maar die waarheid is dat baie ander dieselfde pad gestap het as jy, maar dit nie ontvang het nie!; dus gaan dit nie oor wat jy vermag nie, maar wel oor die vermoë wat die Here jou gee asook die deure wat Hy oopmaak! Baie mense het dieselfde talente as jy, maar daar gaan nie vir almal dieselfde deur oop nie. Watookal iemand se lot, het niks te doen met hoeveel hy in homself geglo het nie.  Hierdie wereldse leerstellings van "glo in jouself" en "word wat jy ookal wil" is wereldse wysheid wat mense se oë wegneem van hulle Skepper en hulle geensins leer om op die Here te vertrou of Sy wil in hulle lewens te soek nie. Wat ons eerder ons kinders moet leer is dat elkeen se lot in die Here se hande is (en hulle moet tevrede wees met hulle lot! - Jud. 1:16), en nie op hulleself vertrou nie maar die Here raadpleeg en Sy wil soek!  (Hand.. 1:25,26; Fil. 2:14). LEER hulle OM RYK TE WORD IN DIE HERE, NIE RYK WORD IN WERELDSE RYKDOM NIE!  Ons moet hulle leer dat die lewe nie bestaan uit die oorvloed van hulle besittings nie! (Luk. 12:17), maar dat hulle eerder die koninkryk van God moet soek as om besittings te begeer of hulle te kommer oor alledaagse nood (Luk. 12:31,32). Hier is wat Christus o.a. vir ons geleer het oor hierdie onderwerp:  (Luk 12:34 - "Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie....).  Is dit wat ons vir ons kinders leer?  Dit beteken nie dat die Here nie wil he dat ons werk of enige besittings moet he, of he wat ons nodig het nie! (want inteendeel het Hy vir ons geleer dat die Vader vir ons alles sal voorsien wat ons nodig het, sou ons eerste die koninkryk soek...), maar wat Hy vir ons leer is dat WAAR iemand se SKAT IS, daar is SY HART ook (Luk. 12:34c). Dit gaan oor wat vir iemand belangrik is...Wat is dit wat hy begeer?  Begeer hy die Here se koninkryk?, of begeer hy ander "skatte"?  As ons verstaan dat dit gaan oor die Here se wil (nie ons eie nie), dan gaan ons tevrede wees met wat ons het, met watter werk Hy ons gee, watter gawes Hy gee, wat elkeen se lot is, wat ons het en ontvang....  As ons verstaan dat dit gaan oor om Hom te raadpleeg en ons vertroue in Hom te stel, dan gaan ons nie oor enige iets bekommerd wees nie.  As ons verstaan dat dit wat ons het nie ons eie is nie maar eintlik aan die Here behoort en ons 'n verantwoordelikheid het om dit te gebruik volgens Sy wil, dan sal ons dit nie alles vir onsself hou nie maar ons talente en gawes en krag en werk en besittings en geld gebruik in die koninkryk van God. Inderdaad is ons persepsie rondom hierdie dinge ook 'n goeie aanduiding van of ons ryk is in die Here of nie. Ons persepsie wys wat in ons hart aangaan, wys of ons regtig bekeerd is en wys wat ons sien as "skatte".
-  (Mar 10:21)  En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.

(Luk 12:33)  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.
(Luk 12:34)  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

- Wat is dit wat jy in jou hart begeer?  
Is dit wereldse rykdom?, of is dit om 'n skat in die hemel te verkry?
Is jy so besig om te dink aan die sorge van die lewe dat jy geen tyd het om die Here se koninkryk te soek nie?, of is jou begeerte EERSTE na die Here?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'N SKAT IN DIE HEMEL:

Christus het hierdie onderwerp van om ryk te word in die Here veral aangespreek in die brief aan die gemeente van Laodicense (Openb. 3:14-22), waarin Hy hulle bestraf en tugtig oor hulle verkeerde manier van "sien" (Openb. 3:17).  Hierdie Christene was RYK, maar nie ryk in die Here nie! Hy beveel hulle om RYK TE WORD IN HOM (Openb. 3:18 - "Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien").
- Hoe koop jy goud van die Here?
- Hoe verkry jy 'n skat in die hemel?
In Matt. 19:16-30 verduidelik Christus hoe hierdie "skat in die hemel" verkry kan word.  Ons kan seker "skat" hier vgl. met "die ewige lewe", want in die gedeelte vra iemand vir Hom wat hy moet doen om "die ewige lewe" te verkry, en dan verduidelik Jesus vir hom hoe hy 'n "skat in die hemel" kan verkry...  Die persoon het wel die Here se gebooie onderhou, maar hy het iets kortgekom:  (Matt. 19:21 - "Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My"). Wat Hy vir hom leer is dat hy bereid moet wees om SY LEWE TE VERLOOR (sodat hy dit eendag kan wen). Ja, dit was letterlik bedoel. Ja, Christus het van hom verwag om sy besittings letterlik te verkoop en dit aan die armes te gee!

Die goud wat ons liewer moet koop, is 'n "erfenis in die hemele"... en dit kan slegs gekoop word deur geloof: (1Pe 1:4,6,7 - ..."sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons"; ..."Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus") - Let wel die woorde "daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge... Watter prys is jy bereid om te betaal om goud van die Here te koop?, om hierdie "erfenis" (ewige lewe) te koop?

In Matt. 13:44 het Christus ook die koninkryk vd hemele vgl. met " 'n skat wat verborge is in die saailand", en dan verduidelik hy hoe iemand hierdie skat kan verkry... -(Mat 13:44 - "Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n skat wat verborge is in die saailand, wat ‘n man kry en wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand"). Hoe soek iemand na die koninkryk van God? Hoe verky hy hierdie skat in die hemele?...  -hy verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand!  As jy nie verstaan wat dit beteken nie, dan verstaan jy nog nie waaroor GELOOF gaan nie! Ja, geloof sonder werke is dood.  Geloof is nie alleen 'n belydenis nie.  Dit wat jou SKAT is, sal gou uitwys of jou hart inderdaad gelowig is.  Christus het geleer dat elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, en elkeen wat dit om Sy ontwil verloor, sal dit vind (Matt. 16:25).  Hierdie leerstelling van Christus is die teenoorgestelde van wat die wereld leer, want in die wereld gaan dit alles oor wat jy moet doen om jou lewe (hier en nou) te wen! en gaan gepaard met om die "eerste of die beste" te probeer wees, en selfs om in die proses op ander te trap om bo uit te kom... In die wereld gaan dit alles oor "die self". Die wat so "dink" mag dalk die wereld wen, maar wat help dit jy is ryk in die wereld maar nie ryk in die Here nie!, want as jy nie ryk word in die Here en bereid is om jou lewe te verloor om Sy ontwil nie, sal jou siel eendag verseker skade ly...("Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?").    

Iemand wat ryk is in die Here, leef nie net vir homself nie, maar leef
- VIR DIE HERE,
- en leef dus ook VIR ANDER MENSE - (Mat 25:40 - "En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dus, ook waar 'n Christen rykdom begeer in werke en/of krag om verkeerde redes (bv. vir eer of eie gewin), is dit nie goed nie (Matt. 7:21,22). Die Christen moet pasop wat hy begeer! (Gen. 3:6; Eks. 20:17; Deut. 5:21; 7:25; 1 Sam. 12:13,17,19; Matt. 5:28; Mark. 8:12; Rom. 13:9; Gal. 5:17...), want die wat bv. ryk wil word, val in versoeking... (1 Tim. 6:9).  Die begeerte na geld (m.a.w. geldgierigheid of liefde vir geld) kan tot gevolg he dat iemand AFDWAAL VAN DIE GELOOF ! (1Ti 6:10). Christene moet nie gedagtes koester waarin hulle geld of iets wat aan iemand anders behoort begeer nie, of waar hulle iets begeer om verkeerde redes nie.  Dit gaan dus ook oor die rede waarom iets begeer word. "Wat iemand begeer" wys wat in sy hart aangaan.  Geldgierigheid wys bv. daarop dat iemand NIE TEVREDE is met wat hy het nie, en wys ook dat hy nie die Here vertrou nie! (Heb 13:5) - dit wys wat in sy hart aangaan.

Wat elkeen homself eerder moet afvra is HOE hy dit wat die Here aan hom toevertrou, AANWEND.  Wat doen hy met dit wat die Here hom gee?  Die Christen wat dink dat hy baie geld ontvang omdat hy dit (bo ander) verdien, of selfsugtig is en alles vir homself hou, kan nie RYK word IN DIE HERE NIE, want hy breek die tweede gebod. Hy is veronderstel om vir die Here te vra wat hy met die geld moet doen - so hy soek ook nie na die wil van die Here nie en raadpleeg nie (en breek die eerste gebod).

Miskien is die doel dat hy dit gebruik om meer geld te maak wat ingestort word in die koninkryk van God?; of miskien moet hy dit uitdeel aan die behoeftiges?... watookal hy moet doen is iets waaroor hy moet bid en seker maak dat hy bereid is om "sy lewe te verloor" terwille van die koninkryk van God  -wat dan tot gevolg het dat hy ryk word in die Here en sal eendag sy lewe "wen" terwyl hy dit nou verloor -  maar as hy onbarmhartig is dan sal hy eendag gesorteer word onder die "bokke" en alhoewel hy dit op die oomblik "wen", sal hy eendag sy lewe verloor.  Jesus het ook hierdie feit verklaar in die gelykenis van die saaier. Selfs waar 'n Christen alreeds vrug dra, maar die vrug verstik word deur die sorge vd wereld en die verleiding vd rykdom, sal dit veroorsaak dat hy onvrugbaar word (Matt. 13:22; Mark. 4:19) - en sonder die nodige vrug kan hy nie die ewige lewe beerwe nie... http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html.  Christus het verduidelik in Luk. 16 dat die manier hoe ons sorg dra vir 'n ander se goed, sal bepaal of ons ons eie kan kry (Luk 16:12);  m.a.w., die manier hoe ons sorg dra vir die goed wat die Here aan ons toevertrou (wat terloops Syne is!), sal bepaal hoeveel ons eendag gaan erf! (Luk. 19:12-27). Alles behoort aan die Here, nie aan ons nie. Ons kan nie erf as ons dit wat nou aan ons toevertrou word misbruik nie. Aan sommige word geld toevertrou, aan ander besittings, ander werke en ander krag....., maar hoe gebruik die Christen hierdie dinge in die koninkryk van God?(http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/08/wat-doen-jy-met-die-besittings-wat-die.html).   Die wat bereid is om nou hulle lewe te verloor, sal dit wen, maar die wat dit nou wen, sal dit verloor! (Luk. 16:19-31).

Rykdom in die Here word nie net verkry 
-deur die werking van die Heilige Gees in die Christen se lewe (bv. gawes, bedieninge...)(1 Kor. 1:5-7) nie, 
-of deur die wat die woord bedien (2 Kor. 6:10) en dus die wat tot bekering/wedergeboorte kom, nie;  
-maar word ook verkry deur die "werke van die geloof" wat geskied uit gehoorsaamheid (bv. "die manier hoe die Christen dit wat die Here aan hom toevertrou, aanwend!"...)(Luk. 12:21).

Christene moet hierdie tema ernstig opneem, want die Christen wat ryk is in die Here, kan sy rykdom verloor sou sy begeerte eerder wees/verander na wereldse dinge en sorge en hy nie bereid is om sy lewe ter verloor ter wille van die Here nie! Die wat nie ryk is in die Here wanneer die Here Jesus Christus terugkom nie, san NIE GEREED WEES NIE - m.a.w., dit verwys na die wat nie na Sy wil soek nie, Hom nie gehoorsaam nie, en Hom nie KEN nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKRIFGEDEELTES:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Mat 19:16)  En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?
(Mat 19:17)  En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
(Mat 19:18)  Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê—dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie;
(Mat 19:19)  eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
(Mat 19:20)  Die jongman sê vir Hom: Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort?
(Mat 19:21)  Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.
(Mat 19:22)  Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad.
(Mat 19:23)  En Jesus sê vir sy dissipels: Voorwaar Ek sê vir julle dat ‘n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan.
(Mat 19:24)  En verder sê Ek vir julle, dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.
(Mat 19:25)  Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word?
(Mat 19:26)  Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
(Mat 19:27)  Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?
(Mat 19:28)  En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.
(Mat 19:29)  En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe.
(Mat 19:30)  Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.

Beeldspraak en beloftes uit gedeelte:
-  "skat in hemel":
Hoe verkry iemand dit?  (Mat 19:21)  Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.
-  "sal honderd maal soveel ontvang":
Hoe verkry iemand dit? (Matt. 19:29) En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe. Die woorde lui bietjie anders in Mark. 10:30: "of hy ontvang nou in hierdie tyd honderd maal soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom, die ewige lewe.
-  sal saam met Hom op Sy troon sit:
Vgl. met Openb. 3:21 - die wat in plaas van om ryk te wees in geld of besittings, ryk is in die Here! (verwys ook na die wat hulle bekeer van hulle sondes, en bekeer van die manier hoe hulle "sien" na die manier hoe die Here sien).
Gesegdes om te onthou:
- (Mat 19:30)  Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.  - verwys na hoe die wat ryk is in die Here, nou "laaste" is, maar eendag eerste sal wees - die wat nou ryk is in geld, besittings, familie.., sal eendag minder he (vgl. dit met die gelykenis vd ryk man en Lasarus), en die wat nou arm is in hierdie dinge ter wille van die Here, sal eendag meer he.

VERGELYK MET:
(Mar 10:17)  En toe Hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na Hom toe en val voor Hom op die knieë en vra Hom: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?
(Mar 10:18)  En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.
(Mar 10:19)  Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort doen nie; eer jou vader en jou moeder.
(Mar 10:20)  Maar hy antwoord en sê vir Hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.
(Mar 10:21)  En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.
(Mar 10:22)  Maar hy het treurig geword oor dié woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad.
(Mar 10:23)  Toe kyk Jesus rond en sê vir sy dissipels: Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan!
(Mar 10:24)  En die dissipels was verbaas oor sy woorde; maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan!
(Mar 10:25)  Dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.
(Mar 10:26)  En hulle was uitermate verslae en het vir mekaar gesê: Wie kan dan gered word?
(Mar 10:27)  Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie; want by God is alle dinge moontlik.
(Mar 10:28)  Toe begin Petrus vir Hom te sê: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg.
(Mar 10:29)  En Jesus antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van My en van die evangelie verlaat het nie,
(Mar 10:30)  of hy ontvang nou in hierdie tyd honderd maal soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom, die ewige lewe.
(Mar 10:31)  Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste.

VERGELYK OOK MET:
(Luk 18:18)  En ‘n sekere owerste vra Hom en sê: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?
(Luk 18:19)  En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.
(Luk 18:20)  Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie; jy mag nie doodslaan nie; jy mag nie steel nie; jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.
(Luk 18:21)  En hy sê: Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.
(Luk 18:22)  En toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom: Nog een ding ontbreek jou—verkoop alles wat jy het, en verdeel dit onder die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, volg My.
(Luk 18:23)  Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk.
(Luk 18:24)  En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê Hy: Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan.
(Luk 18:25)  Want dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.
(Luk 18:26)  Daarop sê die wat dit gehoor het: Wie kan dan gered word?
(Luk 18:27)  Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.
(Luk 18:28)  Toe sê Petrus: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg.
(Luk 18:29)  En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God,
(Luk 18:30)  wat nie baiemaal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie en die ewige lewe in die eeu wat kom.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mat 27:57)  En toe dit aand geword het, het daar ‘n ryk man van Arimathéa gekom met die naam van Josef, wat self ook ‘n dissipel van Jesus was.
(Mat 27:58)  Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word.
(Mat 27:59)  En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai
(Mat 27:60)  en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het; en nadat hy ‘n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan.

Die ryk man van Arimathéa het sy besitting (nl. 'n nuwe graf) opgegee vir Christus en het ook linne gegee. Hy het verstaan dat hy die nood moes vul! - hy het verstaan dat die rede waarom hy meer het as 'n ander, was omdat hy dit wat hy het moes deel met die wat dit nie het nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Luk 12:13)  En een van die skare sê vir Hom: Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel.
(Luk 12:14)  Maar Hy antwoord hom: Mens, wie het My as ‘n regter of deler oor julle aangestel?
(Luk 12:15)  En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.
(Luk 12:16)  Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra.
(Luk 12:17)  En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie?
(Luk 12:18)  Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel.
(Luk 12:19)  En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik.
(Luk 12:20)  Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?
(Luk 12:21)  So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.
(Luk 12:22)  En Hy het aan sy dissipels gesê: Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie.
(Luk 12:23)  Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere.
(Luk 12:24)  Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie; hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie!
(Luk 12:25)  En wie onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?
(Luk 12:26)  As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle jul oor die ander dinge?
(Luk 12:27)  Kyk na die lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie.
(Luk 12:28)  As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges!
(Luk 12:29)  Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie;
(Luk 12:30)  want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het.
(Luk 12:31)  Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
(Luk 12:32)  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.
(Luk 12:33)  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.
(Luk 12:34)  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
(Luk 12:35)  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.
(Luk 12:36)  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.
(Luk 12:37)  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.
(Luk 12:38)  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.
(Luk 12:39)  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.
(Luk 12:40)  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
(Luk 12:41)  Toe sê Petrus vir Hom: Here, vertel U hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal?
(Luk 12:42)  En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee?
(Luk 12:43)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind.
(Luk 12:44)  Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
(Luk 12:45)  Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,
(Luk 12:46)  dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot maak van die ontroues.
(Luk 12:47)  En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;
(Luk 12:48)  maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.

Wat vir ons "regverdig" vookom, is nie noodwendig wat belangrik is nie. In hierdie gedeelte sou dit seker logies wees dat Christus die verontregte se kant moet kies, maar die Here kyk na die hart en dit is duidelik dat hierdie persoon (wat 'n deel van die erfenis gesoek het) se begeerte was na besittings. Miskien kom daardie erfenis hom wel toe, maar omdat hy sy lewe meet aan die oorvloed van sy besittings, wil hy die erfenis om verkeerde rede he!  Dan vertel Jesus die gelykenis van die ryk man wie se grond goed gedra het...  - volgens hierdie gelykenis "ontvang" ons nie sodat ons ryk kan wees nie!  Almal van ons het seker al een of ander tyd in hierdie strik geval waar ons dink dat die lewe uiteindelik goed sal wees as ons soveel het dat ons nie hoef te werk nie, en tyd het om net die lewe "te geniet".  Dit is presies hoe die ryk man redeneer het, en presies die tipe van denke waarvan ons ons moet bekeer.  Christus verduidelik in hierdie gelykenis hoe hierdie die verkeerde uitkyk is op die lewe...  ONS LEWENS MOET NIE GEMEET WORD AAN DIE OORVLOED VAN ONS BESITTINGS NIE, MAAR WORD GEMEENT AAN OF IEMAND "RYK IS IN DIE HERE". En kyk v. 48 - "En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis" - vgl. dit met die gelykenis van die ponde (Luk. 19:12-27).  Wat doen jy met dit wat die Here aan jou toevertrou?  - in ag geneem dat dit Syne is, nie joune nie!  (Luk 12:43)  "Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind. (Luk 12:44)  Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel".  As jou hart se begeerte eerder is na die wereldse dinge as na die Here, dan dink jy dat die besittings wat jy het aan jou behoort, maar die waarheid is dat jy eers jou eie werklik sal kry in die koninkryk van God (en elkeen verloor in elk geval alles wat hy verkry in hierdie lewe wanneer hy doodgaan! - v.20) - (Luk 16:12)  "En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Luk 14:12)  En Hy sê ook vir die man wat Hom genooi het: Wanneer jy ‘n môre— of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie.
(Luk 14:13)  Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes,
(Luk 14:14)  en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.

Weer-eens sien ons hier dat ons sienswyse nie moet wees op wat ons wil hê of dink ons toekom nie, maar wat ons gee. As jy daardie mense nooi wat vir jou teruggee, dan gee jy met die doel om te ontvang - dit is nie die manier hoe jy "jou lewe verloor nie", maar 'n manier om dit te "wen";  so, in hierdie geval wys dit wat regtig in die persoon se hart aangaan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Luk 16:1)  En Hy het ook aan sy dissipels gesê: Daar was ‘n ryk man wat ‘n bestuurder gehad het; en hy is by hom aangeklaag as een wat sy besittings verkwis.
(Luk 16:2)  En hy het hom geroep en vir hom gesê: Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake; want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie.
(Luk 16:3)  Toe sê die bestuurder by homself: Wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie; om te bedel, skaam ek my.
(Luk 16:4)  Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang.
(Luk 16:5)  Toe roep hy die skuldenaars van sy heer, een vir een, en sê vir die eerste: Hoeveel skuld jy aan my heer?
(Luk 16:6)  En hy antwoord: honderd vat olie. En hy sê vir hom: Neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou vyftig.
(Luk 16:7)  Daarna sê hy vir ‘n ander een: En jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord: honderd mud koring. Toe sê hy vir hom: Neem jou skuldbewys en skryf tagtig.
(Luk 16:8)  En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig.
(Luk 16:9)  En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.
(Luk 16:10)  Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig.
(Luk 16:11)  As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?
(Luk 16:12)  En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?
(Luk 16:13)  Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.
(Luk 16:14)  En die Fariseërs, wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en Hom beskimp.
(Luk 16:15)  En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God.

Hierdie gelykenis leer vir ons dat alles wat ons het en ontvang, NIE ONS EIE is nie!  Die manier hoe ons met 'n ander se goed werk, sal bepaal of ons ons eie sal kry.  Die manier hoe ons met dit werk wat die Here aan ons toevertrou, sal bepaal of Hy eendag vir ons ons eie sal gee (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/wat-jy-opgee-in-hierdie-lewe-sal-jy-wen.html).  Niks wat ons nou ontvang behoort regtig aan ons nie, maar behoort aan die Here (Deut. 10:14) - die vraag is, "hoe werk ons met dit wat Hy aan ons toevertrou?". As ons daarmee werk soos Hy wil hê, dan behoort ons ryk te word in Hom, al verloor ons alles in hierdie lewe.  Om jou te bekeer tot hierdie gedagte is nie maklik nie, maar sal bewys of jy regtig die ewige lewe wil beërwe, en bereid is om alles te verkoop wat jy het sodat jy die saailand met die skat daarin kan koop! (Matt. 13:44).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Luk 19:1)  En Hy het in Jérigo gekom en daar deurgegaan.
(Luk 19:2)  En daar was ‘n man met die naam van Saggéüs, ‘n hoof van die tollenaars en ‘n ryk man.
(Luk 19:3)  En hy het probeer om Jesus te sien, wie Hy was; maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was.
(Luk 19:4)  En hy het vooruit gehardloop en in ‘n wildevyeboom geklim, sodat hy Hom kon sien, want Hy sou daarlangs verbygaan.
(Luk 19:5)  En toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis bly.
(Luk 19:6)  Hy maak toe gou en klim af en het Hom met blydskap ontvang.
(Luk 19:7)  En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by ‘n sondige man tuisgegaan.
(Luk 19:8)  Maar Saggéüs het gaan staan en aan die Here gesê: Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.
(Luk 19:9)  Toe sê Jesus aan hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook ‘n seun van Abraham is.
(Luk 19:10)  Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.
(Luk 19:11)  En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel Hy daar nog ‘n gelykenis by, omdat Hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn.
(Luk 19:12)  Hy het dan gesê: ‘n Man van hoë geboorte het na ‘n ver land gereis om vir homself ‘n koningskap te ontvang en dan terug te kom.
(Luk 19:13)  En nadat hy tien van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle tien ponde en sê vir hulle: Dryf handel daarmee totdat ek kom.
(Luk 19:14)  Maar sy medeburgers het hom gehaat en ‘n gesantskap agter hom aan gestuur om te sê: Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie.
(Luk 19:15)  En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het.
(Luk 19:16)  En die eerste het verskyn en gesê: Meneer, u pond het tien ponde wins gemaak.
(Luk 19:17)  En hy sê vir hom: Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede.
(Luk 19:18)  En die tweede kom en sê: Meneer, u pond het vyf ponde verdien.
(Luk 19:19)  En hy sê ook vir hierdie een: En jy moet wees oor vyf stede.
(Luk 19:20)  En ‘n ander een kom en sê: Meneer, hier is u pond wat ek in ‘n doek weggesit het;
(Luk 19:21)  want ek was bang vir u, omdat u ‘n strawwe man is; u neem weg wat u nie uitgesit het nie, en maai wat u nie gesaai het nie.
(Luk 19:22)  Toe sê hy vir hom: Uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg! Jy het geweet dat ek ‘n strawwe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, en maai wat ek nie gesaai het nie.
(Luk 19:23)  Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het.
(Luk 19:24)  En aan die wat daarby staan, sê hy: Neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die tien ponde het—
(Luk 19:25)  en hulle sê vir hom: Meneer, hy het tien ponde
(Luk 19:26)  want ek sê vir julle: Aan elkeen wat het, sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het.
(Luk 19:27)  Maar daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood.

Hierdie skrifgedeelte is 'n goeie vb. van wat "bekering" regtig is... Kyk hoe anders Saggéüs begin optree.  Hy het hom bekeer van sy vorige sienswyses tot hoe die Here dinge sien, en glo nou nie meer dat dit wat hy ontvang "sy eie" is nie - en hou nie alles wat hy ontvang het vir homself nie, maar deel dit, en verder is hy ook nou regverdig en maak reg teenoor die vir wie hy te na gekom het (selfs 4-dubbel betaal hy dit terug).  Hy gee nie meer om om sy "lewe te verloor" nie......  DIT IS WARE BEKERING! Ook deur die gelykenis wat Jesus dan vertel, word dit duidelik dat dit wat Sy diensknegte ontvang bedoel is dat hulle dit gebruik om ryk te word in Hom..., nie om weg te steek nie.  Die een wat dit wegsteek hou dit net vir homself - dit sou beter wees dat hy dit aan iemand anders gee wat dit sal gebruik in die koninkryk, maar deur dit vir homself te hou, het dit net daar gelê en niks beteken nie. Vgl. dit ook met die gelykenis van die ryk man wie se grond goed gedra het.  Die wat wins gemaak het uit wat hulle ontvang het, het dit ten goede aangewend in die koninkryk - ons kan dit seker vgl. met 'n produk wat verkoop word en 'n nood aanvul.  Die persoon wat dit verkoop, maak wins daaruit (en wins kan seker vgl. word met hoe die dienskneg ryk word in die Here terwyl hy die "ponde" ten goede aanwend).
Vgl. gerus ook hierdie met die volgende dagstukkie wat gaan oor "die Here se wingerd": http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/07/die-here-se-wingerd.html.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rom 10:11)  Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.
(Rom 10:12)  Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
(Rom 10:13)  Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Co 1:5)  dat julle in alle opsigte in Hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis;
(1Co 1:6)  soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle,
(1Co 1:7)  sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onse Here Jesus Christus,

In hierdie geval verwys rykdom in die Here na Sy waarheid en kennis - hulle is RYK in Sy woorde en kennis - het baie kennis.  Hoekom?  -"sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie" (v.7).  Hulle is as gemeente "ryk in die genadegawes". Tog, ten spyte hiervan noem Paulus hulle "kinders (babas) in die geloof" - hulle het in geen genadegawe agtergestaan nie (was ryk in die gawes), maar het verkeerd gebou omdat hulle oë nie op die Here was nie, maar op die diensknegte van die Here (1 Kor. 3:1-4). Hulle was eiewys a.g.v. hulle "rykdom" (Spr. 28:11). Hierdie kan vreeslike gevolge he wanneer Christene begin KIES "wie" hulle glo!, en kan tot gevolg he dat iemand nie noodwendig na die WAARHEID soek nie, maar glo wat die prediker ookal vir hulle leer.  Al is hulle alreeds ryk in kennis, is hulle in hulle harte opgeblase - in plaas van om hulle "rykdom" te gebruik tot eer van die koninkryk, "bou" hulle verkeerd deur nou self te besluit wat is waarheid en wat nie.  Baie kerke val in hierdie strik en het vir jare geweet wat is waarheid en is ryk in kennis, maar gaan dan en begin preek of laat iets toe, wat in teenstelling is met wat die Skrif leer!  Sulke optrede veroorsaak beslis twis en tweedrag, maar die oplossing is nie om elkeen toe te laat om te glo wat hulle wil nie!, maar eerder om almal te bemoedig om DIE WAARHEID TE SOEK.  Paulus se oplossing is nie dat hulle in sg. vrede saamleef waar elkeen glo wat hy wil nie (soos wat baie kerke vandag leer nie!), maar eerder dat hulle begin let op HOE HULLE BOU ! (daar word van hulle verwag om die waarheid te soek en "reg te bou" - dit is die oplossing vir "twis en tweedrag a.g.v. verskillende leerstellings). As hulle almal die waarheid soek en "reg bou", dan sal daar nie tweedrag wees nie.  Hoe jammer dat hierdie gemeente so RYK was in kennis, tog was baie se harte so verkeerd - hulle was opgeblase in hulle "rykdom".

Hulle was nie besig om in die Here te roem nie, maar in mense (1 Kor. 1:31).  "Wysheid van woorde" het vir hulle begin belangriker word as "die Here se wysheid" (1 Kor.. 1:18) - hulle wou eerder slim klink, en het a.g.daarvan begin kies wat hulle sien "as waarheid" en "wie hulle glo".  Dit is wat gebeur wanneer mense skaam word vir die kruis en dit (en die waarheid) begin sien as dwaasheid (1 Kor. 1:18) - en dan begin hulle die waarheid verander of afwater sodat hulle mense op hierdie manier kan probeer "wen". (1Co 2:4)  en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag,(1Co 2:5)  sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.(1Co 2:6)  Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie.  Baie kerke doen dit vandag deur meer te begin fokus op wereldse wysheid en wereldse sielkunde in te bring in die kerk, of te begin staatmaak op ander geloofspraktyke, met die doel om hulle kerk te probeer "wen" en slim en wys voor te kom, plaas van om te roem in die Here en in Sy waarheid.  Hulle probeer dus hulle kerk/lewens WEN deur te roem in wereldse wysheid en kies predikers wat hulle in die gehoor streel, terwyl wat hulle veronderstel is om te doen is om eerder hulle kerk/lewens te VERLOOR deur vas te hou aan die waarheid! (sodat hulle dit eendag kan wen).  

Hier sien ons dat om "ryk te wees in kennis en gawes" niks beteken as iemand nie die Here KEN nie! Die persoon wat die Here KEN, soek Sy wil (nie hulle eie wil nie) en is gehoorsaam aan Hom (en is dus bereid om hulle lewens ter wille van Hom te verloor...). 
-(Mat 7:22)  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
-(Mat 7:23)  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!
-(Mat 7:24)  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Co 4:8)  Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle tog maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers!
(1Co 4:9)  Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel; want ons het ‘n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense.
(1Co 4:10)  Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons in oneer.
(1Co 4:11)  Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond,
(1Co 4:12)  en swoeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën; word ons vervolg, ons verdra dit;
(1Co 4:13)  word ons belaster, ons troos; soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe.
(1Co 4:14)  Ek skrywe hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders.

Die Christene in die gemeente van Kor. was opgeblase en "wys" - hulle het soos wenners voorgekom, maar dit is die apostels (op wie hulle so neergekyk het en vir wie hulle verkeerd geoordeel het) wat eintlik die wenners was! Die apostels was wel dwaas in hulle oë en swak en in oneer!, maar die apostels het verstaan dat, om die koninkryk van God te wen, jy jou lewe moet verloor.  Hierdie WYSE en STERK en "IN AANSIEN" Christene in die gemeente van Kor. word vermaan omdat hulle opgeblase in in hierdie dinge, wat veroorsaak het dat hulle gedink het hulle kan oordeel uitspreek oor die SWAKKES (oor die apostels). Dit is tipies hoe dit lyk wanneer Christene (wat tog ryk geword het in kennis en selfs gawes) weer begin staatmaak op wereldse wysheid, wat tot gevolg het dat hulle ander Christene verkeerd oordeel en die waarheid begin sien soos dwaasheid...  Hulle mag dalk ryk geword het in kennis en wysheid, maar dit is duidelik dat hulle ongehoorsaam geword het en dus nie meer die Here KEN nie, want anders sou hulle ag gegee het op Sy waarheid.  Hulle het natuurlik kans om reg te maak - sou hulle hul BEKEER van die manier "hoe hulle dink", tot die waarheid!  - m.a.w., "bekeer van hulle wereldse wysheid" tot "die dwaasheid" (altans wat hulle sien as dwaasheid) van die woord.  Hulle moet hulle "lewens verloor" ter wille van die koninkryk - ter wille van die waarheid;  maar is hulle bereid om dit te doen?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2Co 6:10)  as bedroefdes, maar altyd opgeruimd; as armes, maar wat baie ander ryk maak; as mense wat niks het nie en tog alles besit.

In hierdie gedeelte beskryf Paulus "die geseendes"  -  as verloorders, tog wenners! - m.a.w., bedroef en arm in die wereld, tog opgeruimd en ryk in die Here!  En l.w. die woorde "as armes, maar wat baie ander ryk maak" - wat verwys na hoe die evangelie en die kennis en waarheid die vermoe het om mense RYK te maak in die Here.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2Co 8:9)  Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.

Christus het vir ons die vb. gestel van hoe iemand sy lewe verloor om dit te wen - Hy het Sy lewe verloor TER WILLE van ons sodat ons ryk kon word.  Op dieselfde wyse moet ons ons lewens vir mekaar opgee, en barmhartig wees, die woord verkondig ens. sodat ander deur ons armoede ryk kan word.  (vgl. dit ook met bg. 2 Kor. 6:10).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2Co 9:6)  Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.
(2Co 9:7)  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.
(2Co 9:8)  En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
(2Co 9:9)  Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid.
(2Co 9:10)  En mag Hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem,
(2Co 9:11)  sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk.
(2Co 9:12)  Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Eph 2:4)  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,
(Eph 2:5)  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—
(Eph 2:6)  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,
(Eph 2:7)  sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.

Christus Jesus is ryk in genade - ja, vir die wat die voorwaardes nakom!  Die wat nie tot bekering kom nie, word bv. nie onvoorwaardelik vergewe nie... Hierdie is bietjie anders as wat sommige kerke vandag leer! Ware genade en goedertierenheid is egter onderwerp aan die Here se reels (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/08/soos-ons-ook-ander-vergewe-3.html).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Th 3:12)  en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is,
(1Th 3:13)  sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges.

Om ryk te wees in die Here se liefde is baie anders as rykdom in sogenaamde wereldse liefde waarin die waarheid baie verander word... Om ryk te word in die Here kan nie gebeur sonder bekering tot die manier hoe die Here "sien" nie.  Wereldse liefde is anders, want hulle glo bv. o.a. dat dit liefde is as jy stilbly oor die evangelie van Christus Jesus;  of glo dis liefde as jy sekere dinge wat wel deur die Here as ongehoorsaamheid en sonde gesien word, nie meer sonde noem nie. Hierdie wereldse liefde het baie al in die Christelike kerk ingesluip - een vb. hiervan is dat Christene geoordeel word as "sonder liefde" as hulle ander Christene waarsku teen afgodspraktyke - in wereldse liefde moet elkeen toegelaat word om te doen wat hulle wil, en glo wat hulle wil !  Baie dinge wat sleg is word goed genoem; en wat goed is, word sleg genoem - dit is beslis NIE die tipe liefde waarin Christene moet begeer om ryk te word nie!  
Ware liefde is altyd onderwerp aan die Here se reels - dit is die tipe liefde waarin ons moet ryk word vir mekaar en vir almal.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1Ti 6:6)  Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins.
(1Ti 6:7)  Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie.
(1Ti 6:8)  Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.
(1Ti 6:9)  Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.
(1Ti 6:10)  Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
(1Ti 6:11)  Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
(1Ti 6:12)  Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.
(1Ti 6:13)  Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,
(1Ti 6:14)  dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
(1Ti 6:15)  wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
(1Ti 6:16)  wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.
(1Ti 6:17)  Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet;
(1Ti 6:18)  dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam,
(1Ti 6:19)  en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.

Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins.  Dit gaan beslis oor "wat ons begeer" (1 Kor. 6:10).  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/08/die-uur-van-beproewing-wat-oor-die-hele.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rev 2:9)  Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rev 3:14)  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:
(Rev 3:15)  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!
(Rev 3:16)  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.
(Rev 3:17)  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.
(Rev 3:18)  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.
(Rev 3:19)  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.
(Rev 3:20)  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
(Rev 3:21)  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
(Rev 3:22)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Openb. 3:21)  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------