Donderdag, 22 Maart 2018

Verwys dele in Jes. 14 en Eseg. 28 regtig na die satan?

JES. 14 en ESEG. 28 
_________________________________________________________________________________
In hierdie pos wil ons kyk of Jes. 14 en Eseg. 28 (of dele daarvan) enigsins verwys na die duiwel.  Dit het beslis te doen met interpretasie...
  Hier word slegs een interpretasie behandel.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- Die slotsom (in hierdie pos) is as volg:
- In Jes. 14 word wel moontlik verwys na die duiwel, maar meer presies verwys dit na die "koning van Babel", wat op beurt dalk eerder verwys na die Antichris (vd laaste dae), maar l.w. dat die duiwel hom (vir die antichris) sy mag sal gee, en "koning van Babel" kan dus indirek ook verwys na die duiwel.  

-  Die "vors van Tirus" (Eseg. 28) verwys nie na die duiwel nie want die vors van Tirus sterwe (het gesterwe) - terwyl die duiwel nie sterwe nie, en vir 1000 jaar gebind sal word en uiteindelik in die poel van vuur gegooi gaan word.  Die vors van Tirus verwys na 'n leier of heerser (soos 'n mens) wat homself voordoen as 'n god, maar verwys ook nie na die Antichris vd laaste dae nie, want die Antichris word nie doodgemaak nie maar lewendig in die poel van vuur gegooi.

-  Die "koning van Tirus" (Eseg. 28) verwys nie na die duiwel nie, siende die koning van Tirus tot as verbrand sal word (is) en in ewigheid nooit meer sal wees nie.  Dit verwys ook nie noodwendig na 'n mens koning nie, maar wil voorkom of dit eerder na "iets" verwys, soos 'n stad (wat soos 'n koning stad is oor ander stede - sien bv. wat daarbinne aangaan..., bv. "koophandel", en hoe hy/dit gestel is "op 'n berg").

_________________________________________________________________________________
JES. 14:
(rol af vir skrifgedeelte)

Die konteks van hierdie gedeelte gaan oor hoe die Here Hom sal ontferm oor Jakob, en Israel verkies en hulle in hul land laat vestig.... ("en hulle sal dié gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers") - hulle verdrukker se naam word ook genoem:  "die koning van Babel"! (v.4).  Die gedeelte verwys na die tyd wanneer die Here DIE STOK VAN DIE GODDELOSE EN DIE STAF VAN DIE HEERSERS SAL VERBREEK (L.w. dat Jes. 28 ook eindig met hierdie in gedagte).  In V. 8-20 word van 'n "man" gepraat (v.16) wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het, die wereld soos 'n woestyn gemaak het en sy stede verwoes het;  wat sy gevangenes nie losgelaat het huistoe nie.....maar hy sal in die doderyk neergewerp word - in die diepste plekke van die kuil (v.15). Dan word dit duidelik gemaak in v. 21-27 dat HIERDIE NAGESLAG VAN DIE KWAADDOENERS NIE DIE AARDE IN BESIT SAL NEEM NIE - nee, die Here sal teen hulle opstaan - en wie is die "hulle"?:  (kyk. v. 22) "So sal Ek dan teen hulle opstaan, spreek die HERE van die leërskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, kroos en nageslag, spreek die HERE" 

DIT IS DUS DUIDELIK DAT DIE GEDEELTE VERWYS NA BABEL, EN "die koning van Babel".  
(EN DIT WIL OOK LYK OF HIERDIE 'N TOEKOMSTIGE GEBEURTENIS IS).  Die inligting in Jes. 14 kan sekerlik vgl. word met dit wat ons weet van die antichris, en die tyd van die laaste dae vd 10 konings, verborge Babilon ens.  Kyk gerus wat opgeskryf is oor die Antichris (vd laaste dae) - dat hy sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god;  hy sal met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref....ens. As dit inderdaad die geval is, dan moet ons nie vergeet dat alhoewel die antichris van 'n man spreek, die draak sy mag aan hierdie man sal gee (Openb. 13:2,4).  Daarom word die antichris nie net gesien as 'n blote mens nie, maar as 'n mens waardeur die duiwel gaan werk en aan wie die draak (duiwel) sy mag sal gee: -let ook op die woorde in Openb. 13:4 - ("En hulle het die draak (die duiwel/satan) aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier (Antichris) aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?"). As die "koning van Babel" in hierdie skrifgedeelte inderdaad na die Antichris vd laaste dae verwys, dan moet ons natuurlik vra of daar enige verbintenis is tussen "Babel" en die Antrichris (siende hy dan in hierdie skrifgedeelte die koning van BABEL genoem word); en die antwoord is ja, want uit verskeie eindtydskrifte is so 'n verbintenis duidelik te sien (kyk bv. Openb. 13 en 17). Kyk ons verder na verborge Babilon (stad) in die laaste dae is dit ook interessant om te merk dat dit heerskappy sal voer oor die konings vd aarde...(Openb. 17:8), net soos wat die die hele wereld agter die dier (Antrichris) sal aangaan (Openb. 13:3). 

Baie geleerdes sien die "koning van Babel" in hierdie gedeelte slegs as dat daar gepraat word van die duiwel - en daar is ook 'n paar dinge wat genoem word wat nie klink of dit na bloot 'n gewone mens verwys nie, bv. dat hy "uit die hemel geval" het! (v.12)(vgl. dit met Luk. 10:18 en Openb. 12:7-9). Hierdie "koning" in Jes. 14 verwys nie na (die stad) Babilon nie, maar na  "die koning van"  Babilon. Die gedeelte noem wel dat hy uiteindelik in die doderyk neergewerp sal word (in die diepste plekke van die kuil), maar daar is nie sprake daarvan dat hy doodgemaak sal word nie - wat sekerlik vgl. kan word met die feit dat die antichris (en valse profeet) lewendig in die poel van vuur gegooi sal word (kyk ook v.20 die woorde, "jy word nie met hulle in die graf verenig nie"); maar let ook daarop dat dieselfde met die duiwel sal gebeur! (Openb. 20:10).  

(Jes. 14:1)  Want die HERE sal Hom oor Jakob ontferm, en Hy sal Israel nog verkies en hulle in hul land laat vestig; en die vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle sal hul aansluit by die huis van Jakob.
(Isa 14:2)  En die volke sal hulle neem en op hul woonplek bring; en die huis van Israel sal hulle in die land van die HERE as besitting verwerwe, as slawe en slavinne; en hulle sal dié gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers.
(Isa 14:3)  En op die dag as die HERE jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het,
(Isa 14:4)  dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê: Hoe het die drywer nou opgehou, opgehou die verdrukking!
(Isa 14:5)  Die HERE het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers,
(Isa 14:6)  wat die volke verwoes het in grimmigheid met slaan sonder ophou, wat in toorn oor die nasies geheers het met ‘n agtervolging sonder verskoning.
(Isa 14:7)  Die hele aarde rus, is stil; hulle breek uit in jubel.
(Isa 14:8)  Ook is die sipresse bly oor jou, die seders van die Líbanon, en hulle sê: Vandat jy daar lê, klim niemand na ons toe op om ons af te kap nie.
(Isa 14:9)  Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet; dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde; dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan.
(Isa 14:10)  Hulle hef almal aan en sê vir jou: Ook jy het kragteloos geword soos ons; jy het soos ons geword.
(Isa 14:11)  Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe; onder jou is wurms as ‘n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking.
(Isa 14:12)  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
(Isa 14:13)  En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
(Isa 14:14)  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!
(Isa 14:15)  Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!
(Isa 14:16)  Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?
(Isa 14:17)  Die wêreld soos ‘n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie?
(Isa 14:18)  Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis;
(Isa 14:19)  maar jy is gewerp, ver van jou graf, soos ‘n afskuwelike uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil soos vertrapte aas.
(Isa 14:20)  Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy het jou land verwoes, jou volk gedood; die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie.
(Isa 14:21)  Maak ‘n slagbank gereed vir sy seuns, om die ongeregtigheid van hulle vaders ontwil, dat hulle nie opstaan en die aarde in besit neem en die bodem van die wêreld vol stede maak nie.
(Isa 14:22)  So sal Ek dan teen hulle opstaan, spreek die HERE van die leërskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, kroos en nageslag, spreek die HERE.
(Isa 14:23)  En Ek sal dit ‘n besitting maak van krimpvarkies en tot waterplasse; en Ek sal dit wegvee met die besem van verdelging, spreek die HERE van die leërskare.
(Isa 14:24)  Die HERE van die leërskare het gesweer en gesê: Waarlik, soos Ek gedink het, so gebeur dit; en soos Ek besluit het, kom dit tot stand:
(Isa 14:25)  om Assur te verbreek in my land, en op my berge sal Ek hom vertrap, sodat sy juk van hulle kan afgly en sy las van hulle skouer kan wyk.
(Isa 14:26)  Dit is die besluit wat geneem is oor die hele aarde, en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies;
(Isa 14:27)  want die HERE van die leërskare het dit besluit—wie sal dit kan verydel? En sy hand is uitgestrek—wie sal dit kan afkeer?
_________________________________________________________________________________
ESEG. 28:
(rol af vir die tweede gedeelte van Eseg. 28)

IN HIERDIE SKRIFGEDEELTE MOET ONS ONDERSKEI TUSSEN DIE: 
 "vors van Tirus" (v. 1-11 - woorde wat aan hom gespreek word), 
en die
 "koning van Tirus" (v. 12-19 - 'n klaadglied oor hom).

VORS VAN TIRUS:
(Eseg. 28:1)  Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
(Eseg. 28:2)  Mensekind, sê aan die vors van Tirus: So spreek die Here HERE: Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het: Ek is ‘n god, ek bewoon ‘n godewoning in die hart van die seë—terwyl jy tog ‘n mens is en geen god nie—en jou hart gemaak het soos die hart van ‘n god;
(Eseg. 28:3)  kyk, jy is wyser as Daniël, alles wat verborge is, is vir jou nie te duister nie!
(Eseg. 28:4)  Deur jou wysheid en deur jou verstand het jy vir jou rykdom verkry, ja, jy het goud en silwer in jou skatkamers verwerf;
(Eseg. 28:5)  deur die grootheid van jou wysheid in jou koophandel het jy jou rykdom vermeerder, en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom;
(Eseg. 28:6)  daarom, so sê die Here HERE: Omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van ‘n god,
(Eseg. 28:7)  daarom, kyk, Ek bring vreemdes oor jou, die geweldigste nasies, en hulle sal hul swaarde trek teen die skoonheid wat jou wysheid verwerf het, en jou glans ontheilig.
(Eseg. 28:8)  In die kuil sal hulle jou laat neerdaal, en jy sal in die hart van die seë die bittere dood sterwe van een wat verslaan is.
(Eseg. 28:9)  Sal jy werklik sê, in die aangesig van hom wat jou doodmaak: Ek is ‘n god! —terwyl jy tog ‘n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor, en geen god nie?
(Eseg. 28:10)  Jy sal die dood van onbesnedenes sterwe, deur die hand van vreemdes; want Ek het dit gesê, spreek die Here HERE.

OPSOMMING:
Feite oor die "vors van Tirus":
* in hart hoogmoedig en sien (hom)self as 'n god met 'n godewoning in die hart van die see (Eseg. 28:2,6)(maar is hy geen god nie, maar 'n mens!-v.9); in hart hoogmoedig weens rykdom (v.5)
* wyser as Daniel (28:3); en deur wysheid en verstand het hy rykdom verkry (v.4); en deur die grootheid van sy wysheid in koophandel, het sy rykdom vermeerder (v.5);

Wat sal met hom gebeur?:  
-die Here sal die geweldigste nasies (vreemdes-v.7,10) oor hom bring, en hulle sal hul swaarde teen hom trek en sy glans ontheilig (v.7); 
-hierdie vreemdes sal hom in die kuil laat neerdaal en hy sal deurboor word (v.9) en in die hart van die see die bittere dood sterwe, verslaan (v.8); sal die dood van onbesnedenes sterwe  

VORS VAN TIRUS:  "Vors (leier/heerser) van Tirus" spreek van 'n MENS wat homself voordoen as 'n god(v. 2 en 9)(soos 'n valse Christus), en die "vors van Tirus" sal doodgemaak word ("bittere dood sterwe"-v.10). As hierdie verwys na die antichris, dan klop dit nie met Openb. 19:20 nie, wat sê dat die "dier"(antichris) en die valse profeet lewendig in die poel van vuur gegooi sal word. 
Dan. 8 verklaar ook dat die antichris sonder toedoen van mensehand verbreek sal word - die "vors van Tirus" sal egter deur "vreemdes en die geweldigste nasies" gedood word!  So die "vors van Tirus" verwys dus nie na die antichris nie...;  en ook nie na die duiwel nie, want die duiwel word nie gedood nie maar sal in die volgende eeu vir 1000 jaar gebind word en daarna in die poel van vuur gegooi word (Openb. 20:2,10)

Die vors van Tirus se woning word ook verder voorgestel as "in die hart van die see", en kan miskien vgl. word met Eseg. 27 - 'n klaaglied oor Tirus wat "woon by die ingange van die see" en "handel drywe met die volke na baie kuslande toe" (en kyk die woorde wat dan volg in Eseg. 27:4 - "In die hart van die seë is jou gebied"). Die woorde "godewoning in die hart van die seë" kan dus bloot verwys na 'n seeport. Die vors van Tirus verwys dus na die leier of heerser van die persoon wat oor die "koning van Tirus" (bv. Tirus, Libanon) regeer.
_________________________________________________________________

KONING VAN TIRUS:
(Eze 28:11)  Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
(Eze 28:12)  Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.
(Eze 28:13)  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
(Eze 28:14)  Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
(Eze 28:15)  Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.
(Eze 28:16)  Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!
(Eze 28:17)  Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.
(Eze 28:18)  Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.
(Eze 28:19)  Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.

Feite oor die koning van Tirus:
- is die totale som - vol wysheid en volmaak in skoonheid (v. 12);
- was in Eden (die tuin van God); bedek met allerhande edelgesteentes... (v.13); gestel op 'n heilige berg (v.14);
- was 'n gerub WAT BESKUT (v.14);
- 'n god, en het gewandel tussen vurige gesteentes (v.14);
volkome in sy weë van die dag wat hy geskape is: -totdat daar ongeregtigheid in hom gevind is! (v.15)(geweld-v.16)(hoogmoedigheid-v.17); het wysheid, maar het dit verderwe weens glans (v.17);
- groot in koophandel (v.16,18)(wat veroorsaak het dat hy geweld en onreg pleeg);
- gesondig deur geweld daarbinne (v.16);
- hoogmoedig oor skoonheid (v.17);

Wat sal met die koning van Tirus gebeur?:
was eens heilig, maar nou onheilig (en het sy heiligdomme ontheilig-v.18) 
- en daarom hierdie oordeel... - afgedrywe vanaf die godeberg en vernietig tussen die vurige gesteentes uit (v.16);
- is op grond neergewerp en oorgegee voor die aangesig van konings (dat hulle op "hom" kan neersien)(v.17);
- verteer deur vuur en tot as gemaak (v.18);
- het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie (v.19).
KONING VAN TIRUS: -In ag geneem dat die "koning van Tirus"  tot as gemaak sal word, met vuur brand, 'n verskrikking word en daar nie meer sal wees tot in ewigheid nie... (v. 18 en 19), maak dit onwaarskynlik dat hierdie "koning" verwys na die duiwel. Dit verwys ook nie noodwendig na 'n persoon nie, maar kan na "iets" verwys. 


Die feit dat hy/dit 'n "gerub" genoem word, beteken nie dat die koning van Tirus verwys na 'n engel nie want dit kan slegs 'n denkbeeldige voorstelling wees met, let wel, die klem op die woorde "wat beskut" - m.a.w. die voorstelling  (van gerub) wys op die feit dat die koning van Tirus 'n beskutting is. Volgens v. 14 is dit gestel op 'n heilige berg en die berg word "godeberg" genoem in v. 16 (in KJV word dit vertaal as "mountain of God") - dus, was heilig maar ontheilig (v.18).  Was afgesonder (geheilig) om groot te wees in koophandel en was die som van kundigheid en terloops vreeslik mooi... (v. 12-14)(was soos 'n god, soos 'n heerser), maar het hoogmoedig geword oor sy skoonheid en wysheid (v.17). Het onreg gepleeg in koophandel en 'n menigte ongeregtighede gepleeg (v.18). Die uiteinde is dat hierdie "koning" (bv. stad) weens sy hoogmoedigheid gevul is met geweld  en gesondig het en is daarom deur die Here neergewerp (v.17-19)(tot as verbrand en sal in ewigheid nooit meer wees nie). 

Dus, alhoewel die "koning van Tirus" (1) 'n "gerub" genoem word (wat terloops ook beeldspraak kan wees), ook dat hy (2) in Eden, in die tuin van God was, beteken dit nie noodwendig dat hierdie koning na " 'n persoon" (of soos sommige dink, na die duiwel) verwys nie, want ander punte word genoem soos die feit dat (3) sy bedekking allerhande edelgesteentes was, en (4) gestel op 'n heilige berg...  Watter persoon se bedekking is allerhande edelgesteentes, of is gestel op 'n heilige berg? (...maar natuurlik is beeldspraak ook hier betrokke).  

Dit wil dus voorkom of die "koning van Tirus" moontlik eerder verwys na iets soos 'n stad of 'n tempel? (en nie na 'n "koning" nie, maar 'n stad wat soos 'n koning is bv. oor ander stede) - maar wel 'n stad of tempel wat met vuur verbrand sal word, 'n verskrikking word en daar nie meer sal wees tot in ewigheid nie. Hierdie laat mens nogal dink aan wat met verborge Babilon sal gebeur en daar kan beslis ook ingekyk word hierop...
Dit feit dat die koning van Tirus "gestel was/is op 'n heilige berg, wil mens laat dink dat dit moontlik kan verwys na die tempel van God in Jerusalem, maar siende dit tot in ewigheid nie meer sal wees nadat dit met vuur verbrand is nie, is dit onwaarskynlik dat dit na die Tempel verwys - siende ons weet dat daar ook 'n tempel sal wees in die volgende eeu (in die 1000 jaar Ryk), en daarna, die nuwe Jerusalem op die nuwe hemel en aarde... Behalwe dit sluit die doel van 'n tempel nie koophandel in nie!

Die area van waar hierdie koning van Tirus gevind kan word, word ook gegee, nl. "in Eden, die tuin van God" (v. 13). Verder word hy/dit genoem koning van" TIRUS ". Die woord "Tirus" moet tog ook 'n aanduideling wees van "waar". Let wel dat waar "in Eden, die tuin van God" genoem word, dit nie verwys na slegs die tuin van Eden (wat in die oostelike deel van Eden was) nie, maar verwys na (die gebied van) "Eden" (http://warechristene.blogspot.co.nz/2018/02/eden-tuin-van-eden.html)- 'n heelwat groter area as net die tuin van Eden. Dat Eden in die dele vd Libanon en van Tirus kon was, is inderdaad moontlik.  

Volgens geskiedenis was Tirus op 'n eiland weg van die kus en Alexander die grote het die eiland met die land konnek... (Let wel in die volgende gedeelte in Eseg. 28, is daar ook 'n woord uitgespreek oor "Sidon" - huidig derde grootste stad in Libanon..).
---------------------------------------------------------------------------------------------

Sondag, 04 Maart 2018

Honger, dors, vreemdeling, naak, siek, opgesluit (3)

Vir die eerste 2 gedeeltes, gaan na:
-  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek-en.html
-  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html

Natuurlik gaan hierdie tema oor letterlike BARMHARTIGHEID, maar in hierdie poste kyk ons nie net na die letterlike gebaar van barmhartigheid nie, maar veral na die GEESTELIKE.
_________________________________________________________________________________
Wat is die figuurlike of "geestelike" betekenis van 
"om  dors te wees", 
of wat beteken dit om vir iemand geestelik 
iets te drinke gee
_________________________________________________________________________________
OPSOMMING en INLEIDING:

Die belangrikheid van water is regdeur die Bybel. In die skepping het water 'n belangrike rol gespeel (2 Pet. 3:5)(maar natuurlik nie sonder die woord van God nie). Op verskeie geleenthede is water gebruik as die middel waardeur genesing tot stand gebring is (Joh. 5:3-7; 2 Kon. 5:10).  "LEWE" word ook verskeie male voorgestel soos water (omdat water lewe gee)(Openb. 22:1 ens.).  Selfs in die Christelike doop is water 'n teken van lewe - afwassing van die oue en opstaan in nuwe lewe (Hebr. 10:22; Hand. 10:47...)(1 Joh. 5:8 - "en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die WATER en die bloed, en die drie is eenstemmig"). Joh 3:5 - "Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit WATER en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie". 

'n Plant wat nie water kry nie, gaan dood.  Gelowiges word soos bome voorgestel omdat hulle soos saad geplant word in die wereld om vrug te dra.  Ons het reeds op 'n vorige geleentheid gekyk na die belangrikheid van VRUG DRA (http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html).  Net soos saad o.a. WATER nodig het om te groei (en vrug dra), net so word ons soos saad in die wereld gesaai om vrug te dra - maar het "WATER" nodig (en as ons nie water kry nie, sal ons doodgaan). Die vraag is dus nou waarna presies hierdie (geestelike) "water"verwys.  Om te verstaan wat dit beteken om geestelik dors te wees, moet ons verstaan waarna water in hierdie geval "figuurlik" verwys. Wat is die water waarna ons dors?, en waarna verwys hierdie water wat ons as gelowige lote nodig het om te kan groei...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natuurlik moet daar ook stilgestaan word by die soort SAAD wat gesaai word...  "Saad" word somtyds as beeldspraak gebruik vir "nageslag", en vir "gelowiges", maar verwys bv. nie altyd na "goeie saad" nie (dus, verwys nie noodwendig na "koring" (ware gelowiges) nie, maar kan ook na "onkruid" (voorgee-gelowiges) verwys). "Saad" word in beeldspraak gebruik vir verskillende dinge, en natuurlik moet dit ook in daardie konteks bestudeer word.  Dit kan bv. ook verwys na die woord van God (sien volgende paragraaf).
Waar saad verwys na gelowiges, moet ons verstaan dat elke "saad" (gelowige/boom) water nodig het. Enige plant wat te min water kry, sal wegkrimp en die wortel begin vrot;  en as dit te lank sonder water gaan, sal dit doodgaan. Daarom moet ons DORS na die water wat LEWE gee, die water wat Christus Jesus gee.  As ons nie in Hom glo en in Hom bly nie, dan sal ons soos 'n plant sonder water doodgaan. Joh 15:5 - "Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie"

Verder is ons self ook uit grond gemaak en die saad wat in ons grond geplant word het 'n effek op ons groei (en vrug).  In 1 Pet. 1:23 verwys "saad" na die Woord van God - wanneer die woord van God (die waarheid) in ons grond gesaai word, dan bring dit lewe voort;  maar as daar verkeerde saad (bv. valse leerstellings) in ons grond gesaai word kan dit die dood voortbring...
Dit is ook nie net die Woord van God wat as saad voorgestel word nie, maar ook die Gees van God, en is slegs die wat gebore is uit God wat die saad van God  in hulle (grond) het (1Jn 3:9) - die saad wat nodig is vir vrug tot ewige lewe!
_________________________________________________________________________________
Geestelike betekenis van DORS:
(rol af vir die geelstelike betekenis van "iets te drinke gee")

-  Dors na die LEWE IN CHRISTUS JESUS:
Christus het die volgende opmerking gemaak:  (Joh 6:35 - "En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie").  Maar wat presies het Hy hiermee bedoel?  Duidelik is dit nie letterlik bedoel nie.  Vers 53 werp veral meer lig op hierdie onderwerp: - "En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie". Natuurlik, weer-eens, nie letterlik bedoel nie! Maar Christus verduidelik dit nog verder in v. 54-57 - (Joh 6:54)  Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.(Joh 6:55)  Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank.(Joh 6:56)  Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.(Joh 6:57)  Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe".  Wat ons hier leer uit Sy woorde, is dat Hy verwys na die LEWE wat daar in Hom is.  Die wat in HOM GLO en in Hom BLY, sal LEWE! - en hulle sal deur Hom opgewek word in die laaste dag (so hulle het ook hoop tot ewige lewe!).  Vgl. dit ook met Sy woorde in Joh 15:5 - "Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie".  Inderdaad het die lote kos en water nodig (maar kyk die waarskuwing in v.6! - daardie lote wat NIE in Hom bly nie, sal uitgewerp word, en verdroog... (Joh 15:6)).  Elke loot DORS na die Here (soos wat 'n loot dors na water) - as ons nie in Hom bly nie sal ons uitdroog soos iets wat van dors vergaan.   Om dus in Hom te glo en in Hom te bly, is soos "om water te kry".  Die wat nie in die Here bly nie, kry nie water nie en sal SONDER VRUG opeindig, of kan vrug verloor wat hulle alreeds begin dra het... (kyk gelykenis van die saaier).
-  Ons moenie afval die oomblik as verdrukking en vervolging kom nie!...
-  Ons moenie toelaat dat die sorge en genietinge van die lewe ons vrug verstik nie!....  ,

.......maar "BLY IN DIE HERE".
Hierdie kan ook vgl. word met die tema van "oorwin", want dit is slegs die wat OORWIN wat sal ingaan in die koninkryk.  Om in die Here te bly beteken dat ons vashou aan Hom en nie ons geloof opgee nie en in Sy waarheid bly - "honger en dors om die woorde van die Here te hoor" (Amos 8:11)

= honger en dors na Sy waarheid en Sy wil, dus:
-  Dors na Sy GEREGTIGHEID:

(Mat 5:6 - "Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word"). Geregtigheid gaan oor regverdig wees en dus "om die wil van die Here" te doen. 1 Joh. 3:10 verklaar dat die wat nie die geregtigheid doen nie, nie uit God is nie, en is 'n kind van die duiwel.  Volgens 1 Joh. 2:29 is dit slegs die wat die geregtigheid doen wat "gebore is uit God".  Dit is dus maklik om te sien wie die saad van God in hulle het, want dit is hulle wat DORS na die geregtigheid, en hulle sal versadig word... Ons moet dus DORS wees na "dit wat reg is", na "die wil van die Here", soos mens dors na water - en hoe dit gedoen word is om IN DIE HERE TE BLY - om besig te wees met Hom, te leer van Hom, Hom te raadpleeg, Hom te soek ...  So iemand is dors vir Sy woorde, vir Sy liefde, vir Sy opdragte, vir Sy wil!  Waarna DORS jy?  Dit waarna jy dors, wys wat in jou hart aangaan.

Vgl. dit met Hos. 2:1-3, waarin God Sy volk waarsku dat Hy haar naak sal uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos ‘n woestyn, ja, haar stel soos ‘n dor land en haar van dors laat sterwe...  -  HOEKOM?  Kyk v. 2 en 4 - "weens haar hoerery".  Sy het "water" op ander plekke gaan soek (v.5).  Dit gaan hier oor afgodsaanbidding (geestelike hoerery)(v. 8,16) - sy het die Here vergeet (v.13).  OM TE DORS NA DIE GEREGTIGHEID GAAN egter OOR OM TE WIL DOEN WAT REG IS (wat die wil vd Here is, nie my eie wil nie).

Moenie die Here vergeet nie, maar bly in Hom. Moenie op ander plekke gaan soek wat jy moet doen (soos bv. afgodspraktyke) nie, maar raadpleeg die Here en soek Sy wil. (Joh 4:13)  Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;(Joh 4:14)  maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. (Joh 4:15)  Die vrou sê vir Hom: Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie.
-(Joh 7:37)  En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!(Joh 7:38)  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.(Joh 7:39)  En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.
-(Joh 4:13)  Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;(Joh 4:14)  maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. (Joh 4:15)  Die vrou sê vir Hom: Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie.
-(Openb. 21:6)  En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. (Openb. 21:7)  Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.

- Dors na Sy GEES:
Ons weet dat water nie net die dors les nie, maar ook die vermoë het OM SKOON TE MAAK;  en alhoewel die waterdoop o.a. 'n belangrike teken is van afwassing van sondes omdat iemand hom tot die Here bekeer, is daar 'n veel groter doop om mee gedoop te word, nl. die doping met die Heilige Gees! (Hand. 11:16; Mark. 1:8).  (Joh 7:37-39 - " En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie"). Hierdie "drank" word slegs gegee aan DIE WAT GLO en Hom gehoorsaam - die wat na Christus Jesus toe kom. Die waterdoop is 'n teken van skoonmaak van die liggaam , maar die "water" van die Gees maak iemand van binne skoon!  Hy verander iemand se hart (1 Pet. 1:22,23; 2 Kor. 3:3; Rom. 2:29).  Ons moet DORS wees na die Gees van God.  Ons moet die Here vra om aan ons Sy Heilige Gees te gee (Luk. 11:13), en moet dors wees na die Gees soos die dissipels gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees (Hand. 2), en soos elkeen wat gelowig geword het, gedors het na die Gees wanneer hulle hoor van die Gees en Hom ook wou ontvang soos wat die dissipels Hom ontvang het... (Hand. 8:15,16; Hand. 10; 19:2-6).  

(Rom 14:17 - "Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees").  (Joh 4:14)  maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.
_________________________________________________________________________________

Geestelike betekenis van "iets te drinke gee":

As die dinge waarvoor ons dors moet wees, die lewe en woorde in Christus Jesus is, Sy geregtigheid en wil, en Sy Heilige Gees, dan is hierdie dinge vir ons soos WATER - en is ook geestelik die water wat ons vir ander moet gee!:

-  Bv., wat is die woord wat jy bring? Is dit die evangelie van Christus Jesus, van Sy koninkryk en vrede, of bring jy 'n "ander" evangelie? (Gal. 1:6,7).  Is die evangelie wat jy bring woorde van Christus Jesus (water wat lewe gee), of is dit woorde waarin die waarheid verdraai word?  

-  Hoe gee jy die water van geregtigheid? Is die water wat jy vir ander gee gebaseer op die wil van die Here, of lieg jy vir hulle deur hulle te laat dink dat geloof iets is wat elkeen self opmaak?

 - Is jy gehoorsaam aan die Heilige Gees en stap jy in die gawes en bedieninge wat Hy deur jou werk?, of doen en bedien jy "soos jy wil" en volgens jou eie insig?  Is jy besig om ander te bedien volgens hoe die Gees jou opdrag gee (en bring vir hulle water op die regte tyd), of is jou woorde woorde wat hulle in die gehoor streel?

Hierdie is alles dinge waaraan ons mooi moet dink wanneer ons "water uitdeel".  Ons moet seker maak dat ons self na die regte water dors voor ons hierdie soort barmhartigheid bewys. As ons verkeerde water uitdeel dan sal ons dalk eendag gesorteer word onder die ONbarmhartiges!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amo 8:11 - "Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor". 
ONS KAN BAIE LEER BY DIE EERSTE CHRISTENE.   Hulle het verstaan dat om barmhartig te wees, nie beteken dat die woord slegs verkondig word wanneer dit "tydig" is nie.  Hulle het ook verstaan dat om barmhartig te wees eerder beteken dat jy die waarheid verkondig te midde van valse leerstellings, maak nie saak of mense vir jou kwaad word of nie. Hulle het ook verstaan dat dit eerder barmhartig is om gelowiges wat in sonde tot die dood stap te waarsku, as om hulle ONvoorwaardelik lief te he asof daar geen werke saam met geloof verwag word, en asof hulle nie nodig het om hulle aanhoudende sondes af te le nie.  Baie "bome" (gelowiges) is uitgedor en droog en dors na water, maar watter water word vir hulle gegee? Is dit die water wat hulle dors les?  As ons vir mense water/woord gee wat hulle in hulle gehoor streel eerder as woord volgens die wil vd Here, dan sal hulle dors nie geles word nie (en in so 'n geval is jy nie BARMHARTIG nie, al dink jy jy is). 

Somtyds dors iemand na die verkeerde dinge - wanneer dit gebeur sal hy die water vd lewe wegwys. Baiemaal voel dit vir ons of ons barmhartigheid verniet was.  Nie almal dors na Jesus Christus nie.  Nie almal is DORS vir Sy woorde nie. Nie almal is DORS vir Sy Gees nie.  Nie almal is DORS vir Sy wil nie.  Jy kan vir hulle water gee, maar as iemand nie hierdie water wil he nie, dan verstik hy of hy spoeg dit uit.  So iemand wil nie hoor wat die wil van die Here is nie want hy wil doen wat hy wil.  Hy wil nie die waarheid hoor nie maar soek eerder 'n woord wat hom in die gehoor streel.  Hy wil nie hoor wat Jesus geleer het nie want hy glo in sy eie opinie...  Sommige is vol gedrink, maar vol van wyn...(bestudeer gerus wat dit beteken om "geestelik dronk" te wees-http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/slaap-en-die-geestelike-betekenis-van.html). Jou barmhartigheid gaan nie baie vir diesulkes beteken nie, maar laat ons die woord tydig en ontydig verkondig (2 Tim. 4:2). En laat ons self seker maak dat ons aan DIE GELOOF VASHOU en  IN DIE HERE BLY (en ons eie dors geles word met die water vd lewe) voor ons vir ander water gee! Laat ons nie ophou om die waarheid te verkondig nie en Jesus Christus, Sy woorde, Sy Gees, Sy wil..., want sonder hierdie water kan niemand LEWE nie! 

Die wat kies om die water vd lewe weg te wys, is besig om selfmoord te pleeg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Psa 63:1)  ‘n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. (63:2) o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water.
(Psa 143:6)  Ek brei my hande tot U uit; my siel dors na U soos ‘n uitgedorde land. Sela.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrydag, 16 Februarie 2018

Eden / tuin van Eden

IN HIERDIE POS KYK ONS NA DIE PLEK/BEGRIP "EDEN" 
ASOOK NA DIE "TUIN VAN EDEN".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING (rol af vir meer skrifte):

Ons moet onderskei tussen die terme "Eden" en "Tuin van Eden":
-"Eden" (of genoem "tuin van God")(Eseg. 28:13; 31:9), en
-"tuin van Eden" (Gen. 2:8,15)(alhoewel sommige geleerdes ook na die tuin van Eden verwys as tuin van God, en nie noodwendig verkeerd nie omdat die tuin van Eden binne-in, altans in die ooste van Eden was).

Die "tuin van Eden" was geplant in die Ooste van Eden (Gen. 2:8).  Eden was 'n fisiese gebied op die aarde (genoem die tuin van God), en die tuin van Eden wat in die ooste daarvan was, was oorspronklik aan Adam en Eva gegee as tuiste, en hulle plig was om dit te bewerk en bewaak (Gen. 2:8,15). Waar die Skrif praat van die tuin van God, lyk dit of dit verwys na 'n groter area as die tuin van Eden.

-  Die presesie ligging van EDEN (die tuin van God) word nie vir ons gegee nie.
-  Inligting word wel gegee oor die "TUIN VAN EDEN" se ligging, maar siende twee vd riviere nie meer sigbaar is nie, is dit moeilik om te bepaal waar dit min of meer was. As die twee riviere wat steeds sigbaar is inderdaad twee vd riviere is genoem in Gen. 2:10-14, dan is dit moontlik te kan bepaal waar (min of meer) die tuin van Eden was - moontlikhede is Turkye, of in Irak na die Persiese golf toe.  Sommige is selfs van mening dat dit in Iran was, en daar is die wat glo dat dit in Israel was...  Siende al 4 rivierlope na 6000 jaar nie meer sigbaar is nie, is dit onmoontlik om die presiese ligging vas te stel.  Dus, alhoewel dit baie sal beteken vir die geloofwaardigheid van die Genesis verhaal as ons kon vasstel waar Eden en/of die tuin van Eden was, is dit nie op die oomblik moontlik om die presiese ligging vas te stel nie.

Behalwe Genesis in die Bybel, is daar ook ander antieke bronne wat melding maak van so 'n plek wat eens op aarde was. Volgens die Bybel het die "bome van Eden" weggesink na die onderste dele vd aarde (sekerlik met die sondvloed);  en die boom vd lewe wat eens in die tuin van Eden was, kan nou gevind word in die hemel waar God woon, in die Paradys van God en in die nuwe Jerusalem (wat eendag uit die hemel gaan neerdaal op die aarde).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dus:

-    Eden  =  tuin van God:  "EDEN" VERWYS NA DIE "TUIN VAN GOD" (waarvan die ligging nie bekend is nie, alhoewel 'n deel daarvan bekend is), terwyl

-  Tuin van Eden  =  'n tuin in die Ooste van Eden (tuin van God) geplant was:  Die tuin WAARIN ADAM EN EVA GEWOON HET VOOR DIE SONDEVAL (en die ligging hiervan is bekend, maar na 6000 jaar is die riviere nie almal sigbaar nie).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eden, 'n tuin...
Is daar 'n verband tussen "Paradys" en "Eden"?:
Die woord paradys is die Griekse woord paradeisos "par-ad'-i-sos", wat beteken ('n park of 'n "Eden")(vgl. dit met die Hebr. woord "par-dace" (park/tuin).

Die woord kom in 3 skrifgedeeltes voor:
-Luk. 23:43  En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
-2Kor. 12:4  dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.
-Openb. 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

In Eseg. 28:13 en 31:9 word EDEN genoem "tuin van God".  'n Tuin is gewoonlik 'n goed-besproeide area waarin allerhande soorte gewasse groei.  Vgl. dit met (Jes. 58:11; Jes. 61:11)(welbesproede tuin-Jer. 31:12) en Eseg. 31:19 waarin verwys word na die verskeidenheid van bome in die TUIN van God. Baie geleerdes is van mening dat die gelykenis vd ryk man en Lasarus iets soos 'n paradys in die doderyk beskryf waarin Lasarus hom bevind het (Luk. 16).  Alhoewel die woord paradys nie daar genoem word nie, word hierdie plek in die doderyk beskryf as 'n plek met 'n groot kloof (Luk. 16:26), en aan die een kant vd kloof is die onregverdiges (soos die ryk man in die gelykenis) en aan die ander kant die, regverdiges (soos Lasarus in die gelykenis). Volgens v. 26 kan hulle glad nie na mekaar toe oorgaan nie. Sommige geleerdes is van mening dat die deel waar Lasarus hom bevind het verwys na die "paradys" of Eden wat weggesink het na die onderwereld (Eseg. 31:8). Dit word ook vgl. met bg. skrif in Luk 23:43 waarin Christus verklaar dat die persoon langs Hom op die kruis (die een wat Hom gevrees het) daardie dag nog saam met Hom sal wees in die Paradys. (kan miskien vgl. word met 1 Pet. 3:19 en 4:6, alhoewel verskille oor interpretasie). Dit is wel duidelik dat Christus met Sy sterwe afgedaal het na die doderyk, maar natuurlik is Hy nie daar gelos nie! (Hand. 2:27,31; 13:35; Ps. 16:10). Christus Jesus het die sleutels vd doderyk (Openb. 1:18), en het ook mag om enige iemand daaruit los te koop.
Ander geleerdes is van mening dat "paradys" in Luk. 23:43 verwys na 'n paradys in die hemel waar God woon, en kan moontlik vgl. word met die vorige vers:  "En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom".  Of Christus hier verwys het na 'n Eden in die onderwereld, of verwys het na 'n Paradys in die hemel waar God woon, is natuurlik 'n punt van redenasie, en verwys miskien eerder na beide, siende Christus se liggaam nie vergete was in die graf nie!  Vgl. ons dit ook met 2 Kor. 12:4 wil ons graag glo dat die Paradys waarna in hierdie skrif verwys word, verwys na 'n paradys in die "derde" hemel (die hemel waar God woon), siende Paulus in v.2 ook melding maak van 'n man wat weggeruk was tot in die derde hemel. En dan is daar nog Openb. 2:7 wat verwys na die boom vd lewe in die paradys van God ("tuin van God") - ons weet dat die boom vd lewe in die tuin van Eden was, maar verwys hierdie boom van lewe na 'n boom in die onderwereld, of een in die derde hemel?  Natuurlik wil ons liewer verstaan dat dit verwys na die (derde) hemel - vgl. dit gerus ook met die nuwe stad Jerusalem wat uiteindelik vanuit die (derde) hemel op die aarde sal neersak (op die nuwe hemel en aarde), en l.w. Openb. 22:2: - "In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies".  Dus, uit die 3 skrifte waarin die woord paradys genoem word, is dit duidelik dat dit nie noodwendig verwys na eden wat weggesink het in die onderwereld nie, maar kan verwys na 'n paradys in die derde hemel.  Dit is ook wel so dat die woord "eden" verwys na 'n tuin wat gesien kan word as 'n paradys.
--------------------------------------------------------------
Anders as wat woestyn of wildernis sou voorstel, kan Eden (tuin van God) en die tuin van Eden (waarin die mens gewoon het voor die sondeval) in beeldspraak gebruik word, en vgl. word met vreugde en blydskap, danksegging en die klank van liedere,,, (Jes. 51:3).
_________________________________________________________________________________
Voor die sondvloed was die tuin van Eden bewaak en geen mens toegelaat om daar in te gaan nie (sodat hulle nie eet vd boom vd lewe en vir ewig lewe nie).  Die tema vd boom vd lewe is dus eerder wat belangrik is! - nie noodwendig die eens ligging van Eden nie (waarvan die "bome van Eden" in elk geval huidiglik in die onderwereld is).

Die vraag wat ons dus eerder moet vra, is:
WAT IS DIE LIGGING VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE? (https://warechristene.blogspot.co.nz/2014/03/boom-van-die-lewe.html). Dit is slegs "die wat nie doodgaan nie" wat toegang het tot die boom vd lewe..., en die boom vd lewe is nerens op die aarde vandag te vind nie.  Die tuin van Eden kan nerens gevind of na gegaan word nie, en waar dit ookal eens was, is dit nie meer nie.  Dit maak m.a.w. nie regtig saak wat die presiese ligging van Eden of die tuin van Eden was nie, alhoewel dit veel waarde kan gee aan die geloofwaardigheid vd verhaal.  Volgens Openb. 2:7 is die BOOM VAN DIE LEWE in die PARADYS VAN GOD. As dit verwys na Eden wat die "tuin van God" genoem word wat eens op die aarde was, bestaan daardie Eden duidelik nie meer nie, want die bome van Eden het weggesink na die onderwereld.  Die Bybel leer ook verder vir ons dat dit slegs die gehoorsames is wat eendag sal reg he tot die boom vd lewe en ingaan in die stad - die nuwe Jerusalem... (Openb. 22:14) - en l.w. dat  Openb. 22:2 ook in soveel woorde leer dat die boom van die lewe in die nuwe Jerusalem is.  As iemand toegang soek tot die boom van die lewe sal hy moet weet wat om te doen om te kan ingaan in die stad die nuwe Jerusalem...
https://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/jerusalem.html;
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/07/die-heilige-stad.html;
- http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/09/wie-sal-ingaan-in-die-nuwe-jerusalem.html;
https://warechristene.blogspot.co.nz/2017/11/verheerliktegeestelikeonverganklike.html;
https://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/die-christelike-doop.html;
https://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/die-opstanding-dooies-sal-herlewe.html;
- https://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html;
https://warechristene.blogspot.co.nz/2014/07/die-oordeelewige-oordeel-1.html.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feite oor Eden:

-  In Eseg. 28:13 en 31:9 word Eden genoem, "tuin van God";
-  Eden (of genoem "tuin van God") was volop water en vrugbaar (soos die Jordaanstreek was voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het)(Gen. 13:10).  Dit kan nie vgl. word met 'n woestyn of wildernis nie (Jes. 51:3) - vgl. met Joe 2:3), en anders as woestyn en wildernis (dor plekke), is 'n tuin goed besproei en daar is genoeg water sodat die gewasse in 'n tuin uitspruit (Jes. 58:11; Jes. 61:11)(welbesproede tuin-Jer. 31:12).  Sien bv. "verskeidenheid van bome in die tuin van God"... (Eseg. 31:9);
-  die bome van Eden is later neergewerp in die onderste dele vd aarde (na die doderyk; in die kuil, waar die onbesnedenes is)(Eseg. 31:18).

Feite oor Tuin van Eden:

-  die tuin van Eden was in die Ooste van Eden geplant (Gen. 2:8) - en 'n rivier UIT EDEN het die tuin natgemaak - wat daarvandaan, nl. in die tuin van Eden, in 4 lope verdeel het... - as ons die ligging sou ken van "Eden", dan sou die "tuin van Eden" wees in die ooste daarvan;
-  Adam en Eva het oorspronklik in hierdie tuin gebly - die mens moes dit bewerk en bewaak (Gen. 2:8,15), en is na die sondeval uitgedryf uit die tuin (die rede hiervoor was sodat hulle nie van die boom van lewe, wat in die tuin is, eet en vir ewig lewe nie-Gen. 3:22,23)(rol ondertoe vir meer ingligting oor die boom van die lewe); -  nadat die mens weggedrywe is uit die tuin van Eden, was dit bewaak deur gérubs aan die oostekant (vd tuin van Eden), en bewaak met swaard wat vlam en flikker (om die toegang tot die boom vd lewe te bewaak)(Gen. 3:24);
-  'n rivier uit Eden het die tuin natgemaak - en daarvandaan het die rivier in 4 lope verdeel (Gen. 2:10); - nl. (1) Pison wat om die hele land Háwila loop waar die goud is (en balsemgom en onikssteen)(Gen. 2:11); (2) Gihon wat om die hele land Kus loop (Gen. 2:13); (3) Hiddékel, wat oos van Assur loop (Gen. 2:14); (4) die Frat (Eufraat)(Gen. 2:14). As ons weet waar hierdie 4 lope is, of ten minste vanaf waar hierdie 4 lope uitloop, dan kan dit ons 'n idee gee waar die tuin van Eden was.
- binne-in die tuin van Eden was allerhande bome (Gen. 2:9; 3:8), begeerlik om te sien en goed om van te eet, met die boom vd lewe in die middel vd tuin, asook die boom vd kennis van goed en kwaad waarvan hulle belet was om te eet (Gen. 2:9; 16,17);
- terwyl Adam en Eva in die tuin van Eden gebly het, het die Here God vir wandelinge gegaan in die tuin (in die aand)(Gen. 3:8,10);
-  wanneer God sy volk in die beloofde land vestig, dan sal die land (...wat verwoes was, en die stede wat in puin gele het, verwoes en afgebreek is...) word soos die tuin van Eden! (Eseg. 36:35) - dit sal dus vrugbaar wees en daar sal volop water wees - soos 'n welbesproede tuin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feite oor die tuin van Eden na die val vd mens:

- nadat die mens daaruit weggedrywe is, het God gérubs aan die oostekant van die TUIN VAN EDEN laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak (Gen. 3:24). Niemand  kon meer daar ingaan nie - ten minste tot die tyd van die sondvloed, want die Bybel leer vir ons dat Eden weggesink het na die onderste dele vd aarde, wat tog sekerlik plaasgevind het met die sondvloed.  Na die sondvloed was hierdie paradys of TUIN VAN GOD wat op aarde was, nie meer te vinde nie, en die boom van die lewe ook nie meer daar nie;  dus kon dit bewoonbare gebied word.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feite oor die begrip "die tuin van God":

- die TUIN VAN GOD word in Eseg. 28:13 "Eden" genoem;
- die TUIN VAN GOD is NIE soos 'n wildernis nie (Jes. 51:3);
- bome in die TUIN VAN GOD (Eseg. 31:8).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ander interessante feite:
-----------------------
-  die land Nod was aan die oostekant van Eden (Gen. 4:16);
-  volgens 2 Kon. 19:12 (en Jes. 37:12)  was die "kinders van Eden" in "Telássar" ('n streek in Assirie), maar kinders van Eden kan natuurlik bloot verwys na 'n vader met die naam Eden, soos in 2 Kron. 29:12 en 2 Kron. 31:15, en verwys dus nie noodwendig na die streek waar Eden eens was nie;
-  volgens Eseg. 28 is die "koning van Tirus" in Eden, in die tuin van God.  Geleerdes verskil oor waarna presies die "koning van Tirus" verwys... As dit verwys na iets soos 'n stad in Tirus, dan is die area van Tirus moonltik ook in die area van Eden! (in die area van die tuin van God);
-  Assur (Assuriese koninkryk) was selfs mooier as wat dit was in die tuin van God (Eseg. 31:9);
-  in Jes. 5:7 word die huis van Israel vgl. met die Here se wingerd, en die manne van Juda vgl. met "die tuin van sy verslustiging".

Ander inligting om aan te dink:
------------------------------
- Ongelukkig gee die Bybel nie veel inligting wat aandui presies waar die mense op aarde gewoon het voor die sondvloed nie, maar wel na die sondvloed (ons weet dat die ark gaan rus het op berg Ararat (huidige Turkye?) - na die sondvloed het hulle gaan bly in Sínear, Assur, gebied van die Kanaäniete; ook gebiede in Egipte;  -en wil lyk of almal by Sinear versamel het voor die toring van Babel, en  na die toring van Babel is hulle oor die hele aarde verstrooi).  Dus het ons geen aanduiding uit Gen. 4 tot 6 van waar "buite" die tuin van Eden was nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIE LIGGING VAN EDEN, EN DIE TUIN VAN EDEN:

So, daar is heelwat teoriee oor die ligging van die eens "tuin van Eden", maar niemand kan met beslistheid vandag sê waar presies die tuin van Eden op aarde was nie;  alhoewel daar afgelei kan word dat dit in dele van Turkye of Mesopotamie was (Gen. 2:10-14), of in Irak nader na Persiese Golf..., maar sommige glo selfs dat dit in dele van Iran was, en daar is ook die wat glo dat dit in Israel was.  Voor die sondvloed, en na die sondeval, was die mens belet om in die tuin van Eden in te gaan (Gen. 3:24).  As die tuin van Eden bv. in die ooste van Turkye was, dan was dit natuurlik moontlik vir hulle om na die sondvloed in die ooste van Turkye te kon woon, siende Eden weggesink het na die onderwereld (Eseg. 31:18)(wat tog sekerlik plaasgevind het met die sondvloed). Nadat die bome van Eden weggesink het, was daar nie meer 'n probleem vir die mens om in enige dele te woon waar die tuin van Eden eens was nie, want die "boom vd lewe" kon nie meer daar gevind word nie.  Dieselfde geld vir as die tuin van Eden in die land Sinear was na die Pesiese Golf toe... Die hele mensdom het op 'n stadium in die land Sínear gewoon, en voor dit was hulle sekerlik in dele van (huidige) Turkye siende hulle van 'n ander plek af" weggetrek het na die land Sinear (Gen. 11:2) en die ark gaan rus het op die berg Ararat (Gen. 8:4) - wat baie geleerdes sien as 'n gebergte in Turkye. So, as almal bv. in dele van Turkye gewoon het en later weggetrek het na Sinear, dan het die hele mensdom op 'n stadium in dele van Mesopotamie gewoon, 'n vrugbare deel tussen twee vd riviere genoem in Gen. 2:11-14...

Was die "bome van Eden" eens in die omgewing van Libanon?  -volgens Eseg. 31:16 wil dit amper so voorkom (maar nou in onderste dele vd aarde -v.16,18);  alhoewel in konteks dit eerder wil lyk of daar in hierdie skrifgedeelte slegs 'n vergelyking gemaak word tussen die "bome in die Libanon" en die "bome van Eden" - geen boom in die tuin van God was met hom te vgl. in sy skoonheid nie! (Eseg. 31:8). Die feit dat die vgl. hier nou juis gemaak word met die bome van Eden wat in die onderwereld afgesak het, verwys nie noodwendig daarna dat die omgewing van Libanon in Eden was nie, want 'n vgl. word gemaak en beeldspraak word gebruik - Eseg. 31:12 - "Vreemdes, die geweldigste nasies, het hom (Assur) afgekap en hom neergewerp; op die berge en in al die dale het sy takke geval, en sy takkies is stukkend gebreek in al die klowe van die land; en al die volke van die aarde het uit sy skaduwee weggegaan en hom so laat lê"...... Wat ons wel verstaan uit Eseg. 31, is dat net soos die bome van Eden in die onderwereld neergedaal het, net so sal hy (Farao, koning van Egipte), soos Assur en die bome van Eden (wat nie eens so wonderlike skoonheid gehad het soos Assur nie), in die onderste dele vd aarde neergewerp word (Eseg. 31:8).  Dat die omgewing waarin Eden was (nie slegs die tuin van Eden nie) moontlik ook in die omgewing van Libanon was, is natuurlik nie uitgeskakel nie, maar hierdie skrifgedeelte leer nie noodwendig dit vir ons nie.

Kom ons kyk ook na Eseg. 28, na die koning van Tirus...  Van die koning van Tirus, Eseg. 28:19, word gemerk dat hy "in Eden, die tuin van God" was... As die koning van Tirus verwys na iemand in Tirus, in die Lebanon, dan kan dit moontlik beteken dat Lebanon in Eden was;  alhoewel, daar word duidelik beeldspraak gebruik ten opsigte van die koning van Tirus (bv. "jy was 'n gerub...") - dus kan hierdie verwysing van "jy was in Eden" ook slegs beeldspraak wees.

Ligging van tuin van Eden - 7de hemel?:
Die rede waarom ons stilstaan by die term van "7de hemel" is omdat sekere geleerdes dit vgl. met die ligging van die tuin van Eden.  Terloops, die term "7de hemel" of 'n feit van "7 hemele" word nerens in die Bybel vermeld nie, alhoewel dit verskyn in ander antieke bronne en uit sekere gelowe, soos uit Joodse tradisie meer spesifiek Cabala;  asook uit sekere Indiese gelowe soos Hindoeisme, en Islam, en selfs uit Katolieke bronne.  In die Bybel word daar egter slegs 3 hemele beskryf (nie 7 nie!); 
en wat die Skrif ons leer oor hemele, is die volgende:
-  (1)  die hemel langs die uitspansel (waar die voels vlieg)
-  (2)  die "sterre,son,maan" hemel (die uitspansel)
-  (3)  die hemel waar God woon (word ook beskryf as "die hoogste hemel")(bo die uitspansel)
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-2.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-3.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-4.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-5.html

Sommige geleerdes vgl. die "7 hemele" teorie, wat gesien word uit sekere antieke bronne, met die ligging van die tuin van Eden. Daar word baie aandag gegee aan Sumeriese opgrawings en hulle word gesien as een vd oudste nasies, maar wat ons moet besef is dat baie van wat die Sumerians geglo het ook maar verdraaide waarheid was. Dit is wel so dat hulle ook punte van geskiedenis aanraak in hulle bronne, al is dit baiemaal verdraai. In antieke "Mesopotamian religion" (Sumerian)(sowat 3500-4000 v.C.) is die skeppingsverhaal bv. ook geheel en al verdraai en verskil vd Bybel, maar dit is interessant om te sien dat hulle ook geglo het in 'n konsep van 'n tuin van God, en gereken het hulle weet waar dit is! - meer presies het hulle geglo dat daar 'n plek is/was op aarde wat hulle genoem het die "Garden of gods" of "divine paradise" - 'n huis van "immortals". Uit hierdie ou Sumeriese tablette en stories word gemeld dat die pad na hierdie Paradys begin by Susa. Op een tablet word ook aangedui dat iemand deur 7 "hekke" (bergreekse of gorges) moet gaan om by hierdie tuin uit te kom, en iets soos 7 vlakke word uitgebeeld - 6 vlakke, met Adam en Eva by die boom vd lewe op die boonste (die 7de) vlak. Heelwat geleerdes is van mening dat die spreekwoord "in die 7de hemel" (7de hemel word dan gesien as Paradys) vgl. kan word met hierdie 7 "hekke" waardeur hulle moes gaan om by die "Paradys" uit te kom (?). Die konsep van 'n tuin vd gode is ook later oorgedra na die Babiloniers toe hulle vir Sumer (huidige Irak) ingeneem het...  Sommige geleerdes gebruik hierdie bg. ingligting om die presiese ligging van die tuin van Eden te ontdek, maar geleerdes is ook nie eens oor hierdie ligging nie (en natuurlikheid oor die geloofwaardigheid van die bron nie).

Natuurlik is dit ook presies wat afgodsleringe doen, is om die waarheid te neem en dit te verdraai, maar dat daar 'n plek was wat die Sumerians gesien het as die "tuin vd gode" (vgl. met "die tuin van God", of Eden?), kan nie uitgeskakel word nie siende die eerste nasies op aarde 'n goeie idee sou he van waar die fisiese Eden en/of fisiese tuin van Eden was;  alhoewel die verhaal en dus ligging vd tuin ook met die tyd verdraai kon word onder verskillende nasies.
_________________________________________________________________________________
SKRIFTE:
_________________________________________________________________________________
Eden:
Gen_2:8  Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee.
Gen_2:10  En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.
Gen_2:15  Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.
Gen_3:23  Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is.
Gen_3:24  So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.
Gen_4:16  Toe gaan Kain weg van die aangesig van die HERE, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden.
2Ki_19:12  Het die gode van die nasies wat my vaders uitgeroei het, hulle gered—Gosan en Haran en Resef en die kinders van Eden wat in Telássar was?
2Ch_29:12  Die Leviete het hulle toe klaargemaak: Mahat, die seun van Amásai, en Joël, die seun van Asárja, uit die kinders van die Kehatiete; en uit die kinders van Merári: Kis, die seun van Abdi, en Asárja, die seun van Jehállelel; en uit die Gersoniete: Joag, die seun van Simma, en Eden, die seun van Joag;
2Ch_31:15  En onder sy leiding was Eden en Mínjamin en Jésua en Semája, Amárja en Segánja, om getrou uit te deel in die stede van die priesters aan hulle broers volgens die afdelings, aan groot sowel as klein;
Isa_37:12  Het die gode van die nasies wat my vaders uitgeroei het, hulle gered—Gosan en Haran en Resef en die kinders van Eden wat in Telássar was?
Isa_51:3  Want die HERE vertroos Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die HERE; vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere.
Eze_27:23  Haran en Kanne en Eden, die koopmans van Skeba, Assur en Kilmad het met jou handel gedrywe.
Eze_28:13  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
Eze_31:9  Ek het hom mooi gemaak deur die menigte van sy takke, sodat al die bome van Eden wat in die tuin van God was, hom beny het.
Eze_31:16  Deur die geluid van sy val het Ek die nasies laat bewe, toe Ek hom na die doderyk laat neerdaal het saam met die wat in die kuil neerdaal; en al die bome van Eden, die uitgesoektes en bestes van die Líbanon, almal waterdrinkers, het hulleself getroos in die onderste van die aarde.
Eze_31:18  Na wie lyk jy so in heerlikheid en grootheid onder die bome van Eden? En tog sal jy neergewerp word saam met die bome van Eden na die onderste van die aarde; tussen die onbesnedenes sal jy lê, saam met die wat verslaan is deur die swaard. Dit is Farao en sy hele menigte, spreek die Here HERE.
Eze_36:35  En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon.
Joe_2:3  Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"tuin van Eden":

Gen_2:15  Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.
Gen_3:23  Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is.
Gen_3:24  So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.
Eze_36:35  En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon.
Joe_2:3  Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"tuin van die Here":

Gen_2:9  En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.
Gen_2:15  Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.
Gen_2:16  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,
Gen_3:1  Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?
Gen_3:8  En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin.
Gen_3:23  Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is.
Gen_13:10  Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het; voordat die HERE Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die tuin van die HERE, soos Egipteland.
2Ki_19:23  Deur jou boodskappers het jy die HERE gesmaad en gesê: Met die menigte van my waens het ék die hoogte van die berge opgeklim, die uithoeke van die Líbanon, en ek het sy statige seders, die keur van sy sipresse, omgekap en deurgedring tot in sy diepste skuilhoeke, sy bos wat is soos ‘n tuin.
Isa_5:7  Want die wingerd van die HERE van die leërskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging; en Hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting; op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu!
Isa_37:24  Deur jou dienaars het jy die HERE gesmaad en gesê: Met die menigte van my strydwaens het ek geklim op die hoogte van die berge, die uithoeke van die Líbanon, en ek wil sy statige seders, die keur van sy sipresse, omkap en deurdring tot sy uiterste hoogte, sy bos wat is soos ‘n tuin.
Isa_51:3  Want die HERE vertroos Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die HERE; vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere.
Isa_58:11  En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.
Isa_61:11  Want soos die aarde sy plante voortbring, en soos ‘n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here HERE geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies.
Jer_31:12  En hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die HERE, na die koring en die mos en die olie en na die jong skape en beeste; en hulle siel sal wees soos ‘n welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwyn nie.
_________________________________________________________________________________

Dinsdag, 13 Februarie 2018

Trou, Skei en Hertrou (6)

 Baie Christene is van mening dat net soos daar uitsonderings is waarom iemand mag skei, daar ook uitsonderings kan wees waarom iemand toegelaat word om weer te trou.  
In hierdie pos gaan ons kyk na sulke moontlike uitsonderings...  

VIR DIE EERSTE DEEL OOR "HERTROU", GAAN NA:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/12/trou-skei-en-hertrou-4.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die Skrif gee wel 'n baie duidelike vb. van "weer trou", nl. in die geval van waar 'n huweliksmaat afgesterwe het (Rom. 7:2,6).  In hierdie geval word die Christen wat weer wil trou, ook aangemoedig om "in die Here ", m.a.w. met 'n ander gelowige, te trou (sy/hy moet dan nie met 'n ongelowige trou nie)-(1Kor. 7:39 - "‘n Vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe; maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here").  En natuurlik sal sy/hy ook nie met 'n geskeide mag trou nie...(Matt. 19:9; Luk. 16:18).
ROL AF VIR DIE BESPREKING VAN ENIGE ANDER UITSONDERINGS WAT DEUR KERKE VOORGEHOU WORD.
-----------------------------------------------
Daar is verskillende interpretasies van die woord "skei". Die manier hoe dit verstaan word is belangrik, want as geskeides nie regtig verstaan wat die woord "skei" beteken nie, dan kan hulle hulself in 'n onwettige huwelik dompel sou hulle hertrou. (ROL GERUS AF NA WAAR DIE WOORD "SKEI" VGL. WORD MET ROM. 7:2).  Maar natuurlik is dit op hierdie juiste punt wat geleerdes verskil. Die woord "skei" in hierdie konteks, is die Griekse woord " kho-rid'-zo", wat kan beteken "om weg te gaan" of te verdeel in die sin van "separate" (depart or put asunder)(1 Kor. 7:10,11,15; Mark. 10:9);  of die woord " ap-ol-oo'-o", wat kan beteken "om vry/los te maak" (release, dismiss, relieve, pardon, put(send) away, set at liberty)(Luk. 16:18; Mark. 10:2,4,11,12; Matt. 19:6-9 ens.).  Die manier hoe die woord "skei" beskryf word in die skrif en ook verstaan word deur baie geleerdes,  is nie dat dit 'n verbreking is van die huweliksbond (in die geval van verbreek van die wet waardeur hulle gebind is - Rom. 7:2) nie!, maar slegs verwysend daarna dat die twee glad nie meer bymekaar hoef te bly nie - m.a.w. hulle word dan toegelaat om onbepaald van mekaar weg te wees - (wat natuurlik nie goed is vir enige paartjie nie behalwe waar daar tyd afgestaan word vir gebed en vas..1 Kor. 7:3-5). Die een wat skei word m.a.w. weggestuur en losgemaak van die huweliksverpligtinge, maar mag nie trou solank die ander nog in die lewe is nie.  Dit wil voorkom of hierdie siening ook die sienings was onder die eerste gemeentes siende geskeide vrouens beveel word om ongetroud te bly en weer met hulle mans te versoen indien moontlik (1 Kor. 7:11).  

Ander geleerdes het weer 'n heel ander siening en sien "om te skei" geheel as 'n "verbreking van die huweliksbond"!, en omdat hulle dit so sien, het hulle dus geen probleem daarmee as 'n geskeide wil hertrou nie. Dit wil tog lyk of die skrif eerder die eerste punt bevestig as die tweede, bv. Matt. 5:32 en Matt. 19:9 waarin Christus nie alleen verklaar dat iemand nie om enige rede mag skei nie, maar ook dat die een wat 'n geskeie trou, egbreuk pleeg!  Egbreuk kan slegs geskied waar daar 'n eg is;  dit beteken dus dat die geskeie nog "in eg" is, alhoewel "geskei". Maar net soos die tweede siening baie se oortuiging is vandag, is dit interessant dat dit ook juis is hoe baie van die volk dit verstaan het in die O.T., en dus die dissipels se verbasing in antwoord aan die Here in Matt. 19:10 - "Sy dissipels sê vir Hom: As die saak van ‘n man met ‘n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie". Christus het vir ons die waarheid hieroor kom leer en gewys hoe ons eintlik daaroor moet dink. As die eerste siening dan inderdaad is wat "skei" beteken, dan is dit onmoontlik vir 'n geskeide om "weer te trou" of hertrou terwyl die ander een nog in die lewe is (en is die vrou bv. deur wet gebonde aan die man solank hy lewe!-Rom. 7:2).  Dus, alhoewel daar somtyds toegelaat word dat twee mense skei, word hulle steeds gesien as "een" solank altwee lewe! ("een vlees" - Matt. 19:6) ...... en hierdie feit word ook weer verder bevestig deur Rom. 7:2 en 1 Kor. 7:39 (alhoewel sommige geleerdes ook verskillende reels hier toepas vir mans as vir vrouens, wat veral te doen het met mans wat meer as een vrou het...). Baie geskeides wat hertrou het, is bloot in 'n kerk wat dit toelaat en weet daarom nie regtig wat die skrif hieroor leer nie - amper asof hulle "onwetend" is en glo watookal hulle kerk of predikers daaroor glo (https://warechristene.blogspot.co.nz/2014/05/wat-word-bedoel-met-onwetende-sonde.html). Wat egter belangrik is is dat elkeen eendag voor die Here sal staan en self verantwoording moet doen.  Die wat (wetend) in 'n onwettige huwelik is, pleeg egbreuk, en wat sal tog van so 'n Christen word sou hy/sy in 'n onwettige huwelik bly tot die dood? (https://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/wat-is-die-sonde-tot-die-dood.html).  Sou so iemand sterf as " 'n egbreker"?  En hoe sal dit sy saligheid beinvloed?, siende die skrif verklaar (l.w. gerig aan Christene!) dat geen egbreker die koninkryk van God sal ingaan nie (1 Kor. 6:10).  Dit is verseker nie 'n onderwerp wat ligtelik opgeneem moet word nie, en predikers moet versigtig wees wat hulle preek en toelaat.  Net so het elke Christen ook self 'n verantwoordelikheid om "die Here se wil te soek" in elke besluit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________

Kom ons kyk na ander vb.e van moontlike uitsonderings:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  'n Bekende vers wat gebruik word is Matt. 19:9 - "Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk". Hierdie vers word baiemaal geinterpreteer as 'n rede vir hertrou, dat as jou huweliksmaat hoereer het, jy mag skei van haar en weer mag trou.  Ons moet egter kennis neem dat die konteks van hierdie skrif nie gegaan het oor hertrou nie, maar oor "skei", en wanneer dit toelaatbaar is om te skei (nie "hertrou" nie)(Matt. 19:3-8).  Vgl. ons dit met soortgelyke verse soos  Matt. 5:32, sal ons sien dat geen van die ander vb.e waarvan die bewoording min of meer dieselfde lui, 'n uitsondering gee waar "hertrou" regverdig word of dit so skyn te wees nie:  Matt. 5:32 - "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.  Hierdie skrif het al menige geleerdes laat kopkrap, want hoe kan die feit dat 'n man wat van 'n vrou skei, maak dat SY egbreuk pleeg? Is dit dan nie "hy" wat in so 'n geval egbreuk pleeg nie?  Dit wil amper lyk of die skrif verkeerd geskryf is, maar as ons Rom. 7:1-3 in ag neem, dan sal ons vind dat dit 100% reg is en sal ook verstaan wat daarmee bedoel word:  Rom 7:1-3 - "Of weet julle nie, broeders want ek spreek met mense wat die wet ken dat die wet oor die mens heers so lank as hy lewe nie? Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man. Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ‘n egbreekster is as sy ‘n ander man s’n word nie.  Hierdie skrif verduidelik vir ons DAT AS 'N VROU WAT GESKEI IS WEER TROU terwyl haar ander man nog in die lewe is!, sy dan 'n egbreekster genoem word OMDAT SY NOG NIE VRY IS VAN DIE WET WAARDEUR SY AAN HAAR LEWENDE MAN GEBONDE IS nie. (En l.w., dat as die man WEER TROU, dan pleeg hy egbreuk teen haar - Luk. 16:18; Mark. 10:11,12).  Dit wys vir ons dat wanneer twee mense skei, hulle volgens wet steeds aan mekaar verbind is (al het hulle ook 'n skeibrief) - omdat God hulle EEN gemaak het (Matt. 19:4-6), en wat God saamgevoeg het kan NIEMAND SKEI NIE - geen mens kan dit deur 'n skeibrief skei nie - dit is slegs met die dood van een van die huweliksmaats wat die ander een dan vry is van hierdie wet. Daar is verseker redes waarom mense toegelaat word om te skei, maar dit wil lyk of die egbreuk eintlik eers plaasvind wanneer een van hulle WEER TROU.  Dit moet altyd 'n paartjie se wens wees om weer te herenig nadat hulle geskei is, en waar dit nie moontlik is nie word hulle beveel om ongetroud te bly (1 Kor. 7:10,11).

DIT IS DUS DUIDELIK DAT MATT. 19:9 NIE GEBRUIK KAN WORD AS UITSONDERING VIR HERTROU NIE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Kom ons kyk na nog 'n vers waar "hertrou" dalk toegelaat word.  Deut. 24:1-4: "As ‘n man ‘n vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar ‘n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan en ‘n ander man s’n word, en dié laaste man haar haat en haar ‘n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, of as dié laaste man sterwe wat haar vir hom as vrou geneem het— dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy sy vrou word nadat sy onrein geword het nie; want dit is ‘n gruwel voor die aangesig van die HERE, en jy mag op die land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie".  VGL. HIERDIE SKRIF MET (Jer 3:1 - "Hy sê: As ‘n man sy vrou verstoot, en sy gaan van hom af weg en word ‘n ander man s’n, kan hy dan nog na haar teruggaan? Sal daardie land nie skandelik ontheilig word nie? En jy het met baie minnaars gehoereer en wil na My terugkom, spreek die HERE!").  In hierdie verse het dit weer-eens te doen met die feit dat die vrou WEER TROU nadat sy 'n skeibrief ontvang het, en dit is dus die "hertrou" wat veroorsaak dat sy ONREIN word, wat volgens Deut. 24:4 (bloed)skuld veroorsaak en die land skandelik ontheilig!  Ons moet verstaan hoe ernstig die tema van bloedskuld is.  Wat ons hieruit leer is dat almal wat in 'n onwettige huwelik is, besig is om die land te ontheilig, en kyk ons na die studie oor bloedskuld, sal ons vind dat dit 'n geweldige invloed het op die land! Daar is bv. 'n geval in koning Dawid se tyd waar iemand se bloedskuld hongersnood veroorsaak het vir 3 jaar lank! (2 Sam. 21:1)...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html).

(Luk 16:18 - "Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk") (Mar 10:11,12 - "En Hy sê vir hulle: Elkeen wat van sy vrou skei en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar; en as ‘n vrou van haar man skei en met ‘n ander een trou, pleeg sy egbreuk").  'n Vrou kan wel weer op 'n latere stadium (na 'n skeibrief) met haar man verenig word, maar dit kan slegs gebeur as altwee NIE WEER TROU NIE! (1 Kor. 7:11).  In bg. geval sien ons dus dat die rede waarom hy haar nie kan terugneem nie is omdat sy weer gaan trou het, en al is die tweede man oorlede en wil dit lyk of sy van daardie wet vry is, was sy na regte nie gebonde aan die tweede man nie, maar eintlik nog na wet gebonde aan die eerste.  Maar nou, nadat sy hertrou het, is sy onrein, en dit beteken dat die eerste man onrein word wanneer hy haar terugneem... 

DIT IS DUS DUIDELIK DAT ook  DEUT. 24:1-4 NIE GEBRUIK KAN WORD AS UITSONDERING VIR HERTROU NIE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Baie wat skei, voel dat as die reels so streng is, doen moet mens liewer nie trou nie.  Die dissipels het ook hierdie rede aangevoer, maar Christus het dit vir hulle as volg verduidelik: (Mat 19:9)  "Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.(Mat 19:10)  Sy dissipels sê vir Hom: As die saak van ‘n man met ‘n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie.(Mat 19:11)  Maar Hy sê vir hulle: Almal vat hierdie woord nie, maar net dié aan wie dit gegee is.(Mat 19:12)  Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat".  Sommige se begeerte na die koninkryk van die hemele is so sterk, dat hulle hulself onbekwaam (onbekwaam vir huwelik) sal maak daarvoor  (Matt. 13:44). 
Wat Christus hier leer is dat daar basies net 2 opsies is:  
-  (1)  Trou en aanvaar die reels, of 
-  (2) bly Ongetroud.  
- daar is nie 'n tussen-in keuse nie.

-----------
Daar is 'n ander vb. van waar iemand hom/haarself onbekwaam maak (vir die huwelik) ter wille van die koninkryk van die hemele, en die is in die geval van waar 'n gelowige getroud is met 'n ongelowige, maar die huwelik vir die gelowige tot nadeel is, bv. waar die gelowige in dieselfde juk trek met sy/haar ongelowige maat se sondes en sukkel om oorwinning te kry oor die bose... - in so 'n geval is dit beter vir die gelowige om dan liewer te skei en dus ONGETROUD te bly as om in daardie huwelik te bly. Vgl. dit met onderstaande (volgende punt).  Dit word nie voorgestel dat die gelowige van die ongelowige skei nie (1 Kor. 7:12-14), maar in 'n sekere geval word dit toegelaat.  Kyk gerus na die vorige pos om hierdie beter te verstaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kom ons kyk na ;n paar alleenstaande verse:
-  (1Kor.  7:27,28)  Is jy aan ‘n vrou verbonde, moenie losmaking soek nie; is jy los van ‘n vrou, moenie ‘n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, sondig jy nie; en as ‘n maagd trou, sondig sy nie. Maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees, en ek wil julle spaar".
Konteks?:  -(1Kor. 7:24 - "Laat elkeen, broeders, in die staat waarin hy geroep is, daarin bly voor God"). Dit is ook duidelik dat hy spesifiek na die "maagde" verwys het in v.28  - kyk v. 25 en 28. 
Hy vra ook dat die wat getroud is nie losmaking soek nie (maar bly in die staat waarin hulle geroep is)(1 Kor. 7:27), tog dat hulle lewe ASOF hulle ongetroud is, in die sin van dat hulle BESORG IS OOR DIE DINGE VAN DIE HERE EN HOM MOET BEHAAG (1 Kor. 7:29,32).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAT BETEKEN DIE WOORD "SKEI"?

\(Rom 7:2)  Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae (G2673 - "loosed")("abolish, cease, cumber, deliver, destroy, do away, become (make) of no (none, without) effect, fail, loose, bring (come) to nought, put away (down), vanish away, make void") van die wet van die man.
(Rom 7:3)  Daarom dan, as sy ‘n ander man s’n word terwyl haar man lewe, sal sy ‘n egbreekster genoem word; maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie ‘n egbreekster is as sy ‘n ander man s’n word nie.

Die woord "ontslae" hier is nie dieselfde woord as die woord "skei" in ander skrifte nie (waar dit meer verwys na "parden"), maar het in bg. geval eerder die betekenis van "abolish" (G2673 - "loosed" - "destroy, abolish, cease, make void...").  WAT ONS KAN OPSOM IS DAT DIE WOORD VIR "ontslae" WAT GEBRUIK WORD IN Rom. 7:2 (waar die vrou ontslae word van die wet wat haar aan haar man bind), VERSEKER NIE DIESELFDE BETEKENIS HET AS "skei" soos in die GEVAL VAN 'N SKEIBRIEF NIE!

Vgl. dit met Matt. 18:23-35, waar Christus die koninkryk van die hemele vgl. met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken.....  In die gelykenis word die een wat hom 1000 talente skuldig is, en dit nie kon betaal nie, kwytgeskeld daarvan toe hy by hom pleit. (Mat 18:27 - "En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat (G630 - "ap-ol-oo-o" -"pardon")(release, forgive, dismiss, releave..") en hom die skuld kwytgeskeld). Dieselfde Griekse woord wat gebruik word in Luk. 13:12 wat verwys na hoe sy verlos word van die krankheid.  Dit is inderdaad iets waardeur sy "gebind" was, waarvan sy verlos is (Luk. 13:16), maar ons moet verstaan dat dit nie dieselfde soort "verlos" is waarvan bv. gepraat word in Rom. 7:2 nie. Want as dit was, dan sou die dienskneg nie later kon oorgegee word aan die pynigers nie! (Matt. 18:32-35).  Sou sy skuld egter "abolish" wees soos in Rom. 7:2, dan kon hy nie later oorgegee word aan die pynigers nie. Hierdie is juis die rede waarom 'n Christen wat nie wil vergewe nie aan die pynigers oorgegee sal word, AL IS HYSELF KWYTGESKELD!;  omdat sy kwytskelding wel VERSKOON is, maar NIE VOLKOME AFGESKAF is nie (want sy "verskoning" van sy skulde is op voorwaarde)!(Ps. 32:5; Matt. 6:14,15; 18:35; Mark. 11:25,26).
Die betekenis van "ontslae word" in Rom. 7:2 is nie dieselfde as die betekenis van die woord "skei" in ander skrifte nie.  In skrifte waar die woord "skei" gebruik word (in geval van huwelik), is dit 'n ander Griekse woord wat gebruik word, bv.  (Luk 16:18 - "Elkeen wat van sy vrou skei (G630) en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en elkeen wat trou met die vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk")(Mark. 10:4,11,12; Luk. 16:18). L.w. dat dit dieselfde Griekse woord is wat bv. gebruik is in bg. gelykenis Matt. 18!, en verwys meer na "pardon" as wat dit verwys na "abolish". Die woord vir "skei" wat in 1 Kor. 7:10,11 en 15 gebruik word, is ook weer nie dieselfde woord as wat bv. in Luk. 16:18 (G630) gebruik is nie, maar is die Griekse woord " (kho-rid'-zo), wat beteken "depart" ("to place room between, that is, part; reflexively to go away: - depart, put asunder, separate"). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------