Donderdag, 18 Mei 2017

Die besondere betekenis van "Regterhand"

Die gebruik van "regterhand" het 'n besonderse betekenis in die Skrif:

(1)  Dit is deur God se hand wat Hy die aarde gegrond het, en Sy REGTERHAND het die hemele uitgesprei...
(1) Wanneer 'n eersgeborene geseën is, was die REGTERHAND gebruik vir handoplegging...
(2) Dit is deur die Here se REGTERHAND wat Hy hulp verleen aan Sy kinders... 
(3) Dit ook deur Sy REGTERHAND wat Hy vyande verslaan...
(4)  Christus sit aan die REGTERHAND van God... 

_________________________________________________________________________________
(1)  Eersgeborenes:
Wanneer 'n eersgeborene geseën was in die O.T. (gewoonlik deur 'n Vader voor hy sterf-bv. Jakob/Israel in Gen. 48), was die REGTERHAND gebruik en gelê op die EERSGEBORENE.  Eersgeborenes was met rede geseën.  Volgens Joodse tradisie wil dit voorkom of die oudste seun oorspronklik die pligte van PRIESTER gekry het.  Die eersgeborene moes aan die Here opgedra word sodat hy hierdie pligte kon uitvoer, en was dus die priester van die familie.  Die woord "priester" verwys na die een wat in beheer is, wat beslis gaan oor VERANTWOORDELIKHEID.  Ons sou die priester kon beskryf as die "dienaar van God" (Jes. 61:6).  Hy moes die kennis bewaar, was soos 'n boodskapper vir die Here en het die familie gelei om die wil van die Here te doen.  Ons sien 'n goeie vb. in Gen. 48:13-20 van hoe kinders geseen word deur die vader Jakob (Israel), en daar verwag was dat hy spesifiek sy REGTERHAND op die eersgeborene sou lê...  Daar is ook verskeie vb.e in die O.T. van seuns wat hulle eergeboortereg verloor het weens ongehoorsaamheid en ongeloof.... Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, wat die tema van eersgeborenes en eerstelinge behels, en wat die pligte van eersgeborenes is, gaan na:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html.

Met hierdie in gedagte verstaan ons beter waarom Christus Jesus nou juis aan die REGTERHAND van God sit (Hand. 7:55,56; Luk. 22:69; Hand. 2:33,34; Luk. 20:42; Mark. 14:62; 16:19).  Hy word ook die Eersgeborene genoem (Mig. 6:7), die Eersgeborene van die hele skepping (Kol. 1:15), die Eersgeborene in die wêreld (Hebr. 1:6), die Eersgeborene uit die dode (Openb. 1:5; Kol. 1:18), eersgeborene onder baie broeders (Rom. 8:29)... En l.w. 'n ewige PRIESTER - en Hoëpriester (Heb 9:11):- "En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie; maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God" (Hebr. 10:11,12) - "vir altyd" is Hy die Eersgeborene....Hoepriester.  Amper asof God Sy regterhand op Hom (die Eersgeborene) lê.....  Maar om aan die regterhand van iemand te wees, is ook 'n teken van "hulp" en word gebruik in konteks met "krag en oorwinning" wat "deur die regterhand" geskied......(rol af vir hierdie opsomming). (Psa_110:1  "Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete"). Inderdaad sal Christus terugkom en oorlog voer en oorwin en koning wees oor die hele aarde....... (alles dinge waarvan die feit dat Hy sit aan die regterhand van God, 'n teken is - want as Eersgeborene sal Hy alles beerwe).  Hy het ook hierdie plek "aan die REGTERHAND VAN GOD" gaan inneem waar Hy vir ons sondes intree. Rom_8:34  "Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree". Dit wil voorkom of dit ook aan die regterhand is waar die satan gestaan het wanneer hy iemand aankla... (Sag. 3:1), maar om die skape aan te kla , sal hy nou verby Christus moet kom! (wat nou aan die regterhand sit).  God die Vader het vir Christus Jesus as Leidsman en Verlosser DEUR SY REGTERHAND VERHOOG om bekering en vergifnis van sondes te skenk.... (Hand. 5:31).

Christus Jesus is die Eersgeborene en ewige Hoëpriester en Hoof van die Christelike kerk."Eersgeborene" beteken nie dat Hy eers gebore is met die begin van die skepping nie!, want immers het die skepping deur Hom ontstaan! (Joh. 1). Waarna "Eersgeborene" verwys, is dat Hy aan die hoof is. Net soos die eersgeborene as hoof oor sy familie aangestel is, so het die Vader alle dinge aan Christus Jesus se voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee (Ef. 1:20,22; Kol. 2:19; Ef. 4:15).  Hy is die Hoof van alle owerheid en mag (Ko. 2:10). (Ef. 1:10 - "om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—"). Ook die engele en magte en kragte is aan Hom onderwerp (1Pe_3:22). En Onthou, DIT IS DIE EERSGEBORENES WAT ERF!  Die feit dat Hy gaan sit het aan die REGTERHAND van God, is dus 'n teken daarvan dat Hy as Hoof aangestel is.  Verder interessant om te sien hoe Hy die 7 sterre (engele vd 7 gemeentes) in Sy REGTERHAND hou (Openb. 1:16, 20; 2:1), en die boek met 7 seels in Sy REGTERHAND (Openb. 5:1,7), en hoe Hy Sy REGTERHAND op Johannes gelê het in Openb. 1:17).......

Heb_1:3  Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
Heb_1:13  En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete?
Heb_8:1  Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so ‘n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele,
Heb_10:12  maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God

Met die skeiding van die skape en bokke (wanneer Christus Jesus terugkom), is dit ook interessant om te merk dat Hy Sy SKAPE op Sy REGTERHAND sal sit (die skape is die "volk van eersgeborenes", die wat die koninkryk beerwe...).
-Mat_25:33  en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.
-Mat_25:34  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)  Hulp (krag / vyand verslaan):

Dit is deur Sy hand wat Hy die aarde gegrond het, en Sy REGTERHAND het die hemele uitgesprei (Jes. 48:13). (Psa_78:54  En Hy het hulle gebring na sy heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het).

Dit is ook "deur Sy REGTERHAND" wat God hulp verleen aan Sy kinders en hulle vyande verslaan ... Ons weet maar goed wat dit beteken om "iemand as regterhand" te he, 'n helper op wie ons kan staatmaak - (Gal_2:9  - "en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Céfas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan").  Die feit dat Christus aan die regterhand van die Vader sit, verwys sekerlik ook na hoe die Vader vir Hom Sy regterhand gee (m.a.w. die Vader is vir Hom 'n regterhand, en Christus sal 'n regterhand wees vir Sy kinders wanneer Hy terugkom): (Mar_12:36  Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete).

Op dieselfde wyse is daar vele skrifte wat wys hoe die Here vir Sy volk 'n "regterhand" is:
-Jes. 41:10  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
-Psa_121:5  Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.
-Jes. 45:1  So sê die HERE aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl Ek die lendene van konings losgord; om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie:
-Jes. 41:13  Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
-Jes. 63:12  Wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses; wat die waters voor hulle uit gekloof het, om vir Hom ‘n ewige Naam te maak?
-Psa_118:15  ‘n Stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van die HERE doen kragtige dade.
-Psa_118:16  Die regterhand van die HERE verhef; die regterhand van die HERE doen kragtige dade.
-Psa_137:5  As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet!
-Psa_138:7  As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.
-Psa_139:10  ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.
-Psa_91:7  Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie.
-Psa_98:1  ‘n Psalm. Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied, want Hy het wonders gedoen; sy regterhand en sy heilige arm het Hom gehelp.
-Psa_108:6  (108:7) Dat u bemindes gered kan word—verlos deur u regterhand en verhoor ons!
-Psa_109:31  want Hy staan aan die regterhand van die behoeftige om hom te verlos van die wat hom veroordeel.
-Psa_48:10  (48:11) Soos u Naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe; u regterhand is vol geregtigheid.
-Psa_60:5  (60:7) Sodat u bemindes gered mag word; verlos deur u regterhand en verhoor ons!
-Psa_63:8  (63:9) My siel is aan U verkleef; u regterhand ondersteun my.
-Psa_73:23  Nogtans is ek altyddeur by U; U het my regterhand gevat.

Wanneer die Here Sy regterhand ophef teen iemand, dan word Hy soos 'n vyand vir hulle:
-Lam_2:3  Gimel. Hy het in gloeiende toorn elke horing van Israel afgekap; Hy het sy regterhand teruggetrek voor die vyand, en in Jakob het Hy gebrand soos ‘n vuurvlam wat rondom verteer.
-Lam_2:4  Dalet. Hy het sy boog gespan soos ‘n vyand, Hom opgestel met sy regterhand soos ‘n teëstander en gedood alles wat ‘n lus was vir die oog in die tent van die dogter van Sion; Hy het sy grimmigheid uitgegiet soos vuur.
-Eze_21:22  In sy regterhand is die lot: Jerusalem, om stormramme op te stel, om die mond met geskreeu oop te maak, om die stem te verhef met krygsgeroep, om stormramme op te stel teen die poorte, om ‘n wal op te werp, om forte te bou.
-Psa_110:5  Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.
-Psa_89:13  (89:14) U het ‘n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe.
-Psa_89:25  (89:26) En Ek sal sy hand lê op die see en sy regterhand op die riviere.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3)  Teken?:

Onder die bewind vd Antichris, sal die valse profeet maak dat almal, klein en groot, en die rykes en armes, vrymense en slawe, 'n merk op hulle REGTERHAND en op hulle voorhoofde gegee word;  sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het...:  (Openb. 13:16  "En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word").  Ons moet verstaan dat hierdie teken 'n TEKEN is van iets?  'n Teken van wat?  -Dit sal 'n teken wees van wie dit is wat die dier en die beeld aanbid.  Elkeen wat hierdie merk neem, sal onder God se toorn val (Openb. 14:9-11).

Die idee van die merk op die regterhand en/of voorhoof, is seker bedoel om 'n nabootsing te wees van die teken wat deur die Jode op die linkerarm of voorhoof gedra word (?) - die 2 swart leerbokse met skrif in (Eks. 13:1-16; Deut. 6:4-9; 11:13-21). (Om meer hieroor te lees, gaan na http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html, en rol dan af op die bladsy).  Die tema van "teken op die voorhoof" is wel ook iets wat gesien word in die boek van Openb.  -Openb. 7:2 en 14:1 - die verseeling van die 144000.  En l.w. die woorde wat daar gebruik word:  "dit is hulle wat gekoop is uit die mense as EERSTELINGE van God en die Lam".  Vgl. dit ook met die profesie in Eseg. 9:4...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOG  SKRIFGEDEELTES:

- Koning staf in regterhand:
Mat_27:29  en hulle vleg ‘n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en ‘n riet in sy regterhand; en hulle val op hul knieë voor Hom en bespot Hom en sê: Wees gegroet, Koning van die Jode!
-  Gryp aan regterhand om op te rig:
Hand._3:7  Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword.
-  Deur die Here se kragtige hand:
Eks.15:12  U het u regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ens.
Gen_48:13  En Josef neem hulle twee Efraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israel en hy bring hulle by hom.
Gen_48:14  Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse: hy het sy hande oorkruis gehou, want Manasse was die eersgeborene.
Gen_48:17  Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë; en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Efraim op die hoof van Manasse oor te bring.
Gen_48:18  En Josef sê aan sy vader: Nie so nie, my vader; want hierdie een is die eersgeborene: lê u regterhand op sy hoof.
Exo_15:6  o HERE, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o HERE, verpletter die vyand.
Exo_29:20  jy moet dan die ram slag en van sy bloed neem en dit stryk aan die regteroorlel van Aäron en aan die regteroorlel van sy seuns, ook aan die duim van hulle regterhand en aan die groottoon van hulle regtervoet. En die orige bloed moet jy rondom teen die altaar uitgooi.
Lev_8:23  En Moses het dit geslag en van die bloed geneem en dit aan die regteroorlel van Aäron en aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van sy regtervoet gestryk.
Lev_8:24  Moses het ook die seuns van Aäron laat nader kom en van die bloed aan hulle regteroorlel en aan die duim van hulle regterhand en aan die groottoon van hulle regtervoet gestryk; daarna het Moses die orige bloed rondom teen die altaar uitgegooi.
Lev_14:14  En die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem, en die priester moet dit stryk aan die regteroorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van sy regtervoet.
Lev_14:17  En van die orige olie wat in sy hand is, moet die priester stryk aan die regteroorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van sy regtervoet, bo oor die bloed van die skuldoffer.
Lev_14:25  Dan moet hy die skuldofferlam slag, en die priester moet van die bloed van die skuldoffer neem en dit stryk aan die regteroorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van sy regtervoet.
Lev_14:28  En die priester moet van die olie wat in sy hand is, stryk aan die regteroorlel van hom wat gereinig word, en aan die duim van sy regterhand en aan die groottoon van sy regtervoet, bo oor die plek van die bloed van die skuldoffer.
Deu_33:2  En hy het gesê: Die HERE het gekom van Sinai en vir hulle opgegaan van Seïr af; Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige tien duisende af; aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle.
Jdg_5:26  Haar hand steek sy uit na die tentpen en haar regterhand na die werksman se hamer; en sy hamer Sísera, verpletter sy kop en verbrysel en deurboor die slaap van sy hoof.
Jdg_7:20  Toe blaas die drie dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep: Die swaard van die HERE en van Gídeon!
2Sa_20:9  En Joab sê vir Amása: Gaan dit goed met jou, my broer? En Joab het met die regterhand die baard van Amása gegryp om hom te soen.
1Ki_2:19  Toe Bátseba dan ingaan na koning Salomo om met hom oor Adónia te spreek, het die koning opgestaan om haar te ontmoet en voor haar gebuig; daarna het hy op sy troon gaan sit en vir die moeder van die koning ‘n stoel laat neersit, en sy het aan sy regterhand plaas geneem.
1Ch_6:39  En sy broer was Asaf, wat aan sy regterhand gestaan het; Asaf was die seun van Berégja, die seun van Símea,
Neh_8:4  (8:5) En Esra, die skrifgeleerde, het op ‘n houtverhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langs hom het aan sy regterhand gestaan: Mattítja en Sema en Anája en Uría en Hilkía en Maäséja; en aan sy linkerhand: Pedája en Mísael en Malkía en Hasum en Hasbaddána, Sagaría, Mesúllam.
Job_30:12  Aan die regterhand staan die gespuis op; hulle stoot my voete weg en gooi hul onheilspaaie teen my op.
Job_40:14  (40:9) Dan sal ook Ek jou loof, omdat jou regterhand jou die oorwinning gee.
Psa_16:8  Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
Psa_16:11  U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.
Psa_17:7  Maak u gunsbewyse wonderbaar, o verlosser van die wat by u regterhand skuil vir teëstanders!
Psa_18:35  (18:36) Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak.
Psa_20:6  (20:7) Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.
Psa_21:8  (21:9) U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.
Psa_26:10  in wie se hande skandelike dade is, en wie se regterhand vol is van omkopery.
Psa_44:3  (44:4) Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat U ‘n welbehae in hulle gehad het.
Psa_45:4  (45:5) ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer!
Psa_45:9  (45:10) Dogters van konings is onder u staatsdogters; die koningin staan aan u regterhand in goud van Ofir.
Psa_80:15  (80:16) en wees ‘n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat U vir Uself grootgemaak het.
Psa_74:11  Waarom trek U u hand, ja, u regterhand, terug? Trek dit uit u boesem! Vernietig!
Psa_77:10  (77:11) Toe het ek gesê: Dit is my grootste bekommernis dat die regterhand van die Allerhoogste verander!
Psa_89:42  (89:43) U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak.
Psa_109:6  Stel ‘n goddelose oor hom en laat ‘n teëstander staan aan sy regterhand.
Pro_3:16  In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
Pro_27:16  Wie haar wil teëhou, hou wind teë, en sy regterhand ontmoet olie.
Isa_44:20  Hy wat hom besig hou met as, ‘n bedroë hart het hom verlei; sodat hy sy siel nie kan red, of kan sê nie: Is daar geen leuen in my regterhand nie?
Psa_144:8  wie se mond leuens spreek en wie se regterhand ‘n regterhand van bedrog is.
Psa_144:11  Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand ‘n regterhand van bedrog is;
Jer_22:24  So waar as Ek leef, spreek die HERE, al was Gonja, die seun van Jójakim, koning van Juda, ‘n seëlring aan my regterhand, tog sal Ek jou daar afruk,
Hab_2:16  Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer—drink jy ook nou, en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die HERE omgaan, en skande tref jou eer.
Psa_80:17  (80:18) Laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die menseseun wat U vir Uself grootgemaak het.
Col_3:1  As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.
Isa_62:8  Die HERE het gesweer by sy regterhand en by sy magtige arm: Waarlik, Ek sal jou koring nie meer gee dat jou vyande dit eet nie, en uitlanders sal jou mos nie drink waarvoor jy gewerk het nie.
_________________________________________________________________________________

Saterdag, 13 Mei 2017

Wie is NIE onder die wet nie?

 Wie is dit wat kan bely dat hulle NIE ONDER DIE WET is nie?

En hoe lyk die vrug van die wat waarlik VRYGEMAAK is? 
(m.a.w., hoe kan elkeen van ons seker maak dat ons waarlik vry is?)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As ons getuig dat ons NIE onder die wet is nie, wat presies beteken dit?, want die Christen weet goed dat die wet nie tot niet is nie...  In hierdie pos wil ons veral stilstaan by wat bedoel word met die woorde:
"Maar as julle deur die Gees gelei word, DAN IS JULLE NIE ONDER DIE WET NIE" (Gal. 5:18).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 'n Ander manier hoe ons hierdie vraag ("wie is nie onder die wet nie"?) kan stel, is deur te vra "wie is dit wat VRY is?", want die een wat NIE onder die wet is nie, is natuurlik die een wat vry is! Ook die een wat nie onder die sonde is nie, word gesien as die "een wat vry" is (Joh. 8:33-36).
Iemand is dus:
-óf:  -onder die Wet (in die sin van dooie werke en/of onder die sonde) (m.a.w. nog nie vry nie)(die wat dooie werke doen, is onder die wet)(die wat sonde doen, is onder die wet-Gal. 5:16)
-óf:   -onder die Gees (m.a.w. is dan vry!)
(m.a.w. "dien nie die wet nie, maar doen die wil vd Gees")("dien nie die sonde nie, maar doen die wil vd Gees")(Gal. 5:18)Om "vry te wees in die Gees" word egter nie altyd so mooi verstaan nie, en sommige verstaan dit as dat "hulle kan doen wat hulle wil", maar wat Gal. 5 vir ons eintlik leer, is eerder dat dit beteken "jy is vry van dooie werke en vry van sonde OMDAT jy doen wat die Gees wil!" (Rom. 8:2; 2 Tim. 1:7)(Gal. 5:18).

(Gal 5:16)  Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;
(Gal 5:17)  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.
(Gal 5:18)  Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIE IS DUS NIE ONDER DIE WET NIE?  
-NIE die wat hulle eie wil doen nie!, maar die wat doen "wat die Gees wil".
Bv.:
Die wat onder die Gees is (en nie onder die wet nie), is onder die Nuwe Testament - dit is daardie gelowiges wat gevul is met die Gees - die Gees lei hulle in die waarheid (in Sy wette)(net soos die wet iemand gelei het om die waarheid te ken), maar in die N.T. het die wette 'n sterker (meer geestelike) betekenis.  Dit gaan nie oor die uiterlike en vleeslike tekens (soos in die O.T.) nie, maar oor die innerlike (2 Kor. 5:12) - oor die geestelike - waarvan die uiterlike tekens onder die Wet slegs TEKENS was van dit wat sou kom, en nou het dit gekom!..(- vgl. met "geestelike" Koninkryk van God-Luk.17:21;Rom.14:17). Die wat onder die Gees is, beroem hulle nie op die uiterlike nie, maar op die HART! (2 Kor. 5:12).  Dit is die wat SIEN en HOOR - hulle verstaan hoe 'n wet vervul word, terwyl die een wat verkeerd sien, dink dat hy die wet vervul, maar dit nie regtig vervul nie omdat hy verkeerd verstaan "hoe" dit vervul word - (vgl. hierdie tema ook met die tema van die wat "rein van hart" is - Matt. 5:8).   Dit beteken nie dat die wet tot niet is nie, maar eerder dat dit 'n sterker betekenis gekry het in die N.T.  Somtyds verwys ons daarna as "dit word anders vervul", maar natuurlik sou 'n meer korrekte beskrywing wees dat ons nou weet "hoe" dit vervul word, soos wat Jesus vir ons kom leer het, en terloops het Hy baie klem gele op wat in die hart vd mens aangaan!...Luk. 10:25-37; Mark. 10:17-23 ens. - Bv., die wet vd BESNYDENIS is nie tot niet nie!, maar word vervul op 'n uitnemender manier in die N.T. as wat dit vervul was in uiterlike gebare in die O.T..(m.a.w. die vleeslike besnydenis in die O.T.)(wat in elk geval net 'n skaduwee was van wat sou kom)(Hebr. 10:1).  Die uiterlike gebaar van die vleeslike besnydenis was slegs 'n teken van die toekomstige weldaad... - wat behels, die BESNYDENIS VAN HART EN ORE! wat eers volkome vervul sou word wanneer die Gees uitgestort word op die wat glo... Op dieselfde wyse wat die vleeslike besnydenis slegs 'n TEKEN was van wat sou kom, was die sabbat  'n TEKEN van wat sou kom (en nog kom), en die heiligmaking en reinigingsprosedures TEKENS van wat sou kom, en die offers TEKENS van wat sou kom.... ens. Selfs "aanneming tot kinders" is nie volgens die vlees nie, maar volgens die Gees...(Gal. 4:5; Rom. 8:15). Selfs wette waarin ons gewaarsku word teen sondes, het ook 'n sterker betekenis gekry (Matt. 5:21,22 ens.), alhoewel die wette oor sonde in die O.T. nou nie verwar moet word met "tekens" nie.  En nou lei die Gees ons in die waarheid en ons ken die waarheid (Hy besny ons harte en Sy wette is op ons harte geskryf-Hebr.8) - en ons "vervul dus die wet" as ons bloot gehoorsaam is aan die Gees! (want die Gees KEN die waarheid en lei en leer ons daarin)(en nou dien ons nie dooie werke nie, en ons dien nie die sonde nie, maar dien die Gees).  

(rol gerus af vir 'n beter uiteensetting van hierdie onderwerp)
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html
_________________________________________________________________________________

UITEENSETTING en SKRIFTE:
_________________________________________________________________________________
So, wat beteken dit om te WANDEL DEUR DIE GEES?
So, ons bely dat ons deur die Gees lewe, reg?... -  Laat ons dan ook deur die Gees wandel ! (Gal. 5:25).  Heelwat Christene sukkel om oorwinning te kry oor die vlees.  Die rede hiervoor is omdat hulle nie DEUR DIE GEES WANDEL NIE! (hulle laat hulle nie deur die Gees lei nie).

-(Gal 5:16)  Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;
-(Gal 5:17)  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.
-(Gal 5:18)  Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.

Die gelowige wat nie DEUR DIE GEES WANDEL nie, is die een wat "doen soos hyself wil", 
maar die een wat wel deur die Gees wandel, doen nie wat hy wil nie, maar WAT DIE GEES WIL! (kyk Gal. 5:17).  Die een wat "doen wat hy wil" is dus onder die wet, want die wettelose en tugtelose het die wet nodig (1 Tim. 1:9);  terwyl die een wat "doen wat die Gees wil" (m.a.w. die een wat wandel deur die Gees) nie onder wet is nie, want hy is gehoorsaam (daarom het hy nie 'n wet nodig nie).  Die Gees van God sal nooit iemand lei om ongehoorsaam te wees nie!;  daarom, solank 'n gelowige gehoorsaam is aan die Gees, dan sal hy self nie die sonde of dooie werke dien nie, m.a.w. "nie die hartstogte vd vlees volbring nie" (en in daardie opsig is hy "vry").  Maar as 'n gelowige nie wandel in die Gees nie, dan steur hy hom nie aan die wil van die Gees nie, en doen nie soos die Gees wil nie, en sal dus tot gevolg he dat hy dan nie oorwinning oor die vlees kry nie! (en is dus nie vry nie).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Om vry te wees" verwys gewoonlik na "vry van iets, of vry om iets te doen", maar kan ook verwys na onskuld (bv. Num. 5:19,28), m.a.w. "sonder skuld".
Kom ons kyk na 'n paar O.T. vb.e:
 -"die mens was vry om van al die bome in die tuin te eet, behalwe een boom" (Gen. 2:16); / "vry van slawerny" (Gen. 44:10; Eks. 21:26,27)(1 Kor. 7:21); / of "vry in die sin van dagloner (dus nie 'n slaaf nie)" (Lev. 25:41);/ "vry in die sin van 'n dier wat vry rondloop"  (Eks. 22:5); /"besittings verkoop, wat weer vry word in die jubeljaar" (Lev. 25:28,31,33;  27:21);/ "vry van skuld" (Num. 5:19,28); /"vry van siekte en tekort" (2 Sam. 3:29);/ "vry van ander diens omdat geroep vir 'n spesifieke diens" (1 Kron. 9:33); / "land wat vry en oop lê" (2 Kron. 14:7);.....ens.  

-IN DIE N.T. vind ons ook 'n paar voorbeelde wat vir ons verduidelik wat dit beteken "om vry te wees":  "vry van (geen) geldgierigheid" (Hebr. 13:5);  / "vry van die strik van die duiwel" (om vry te kom uit die strik...) (2 Tim. 2:26);  / "Jerusalem daarbo is vry" - vgl. met Gal. 4:3-5,30 , kinders vd vrye (Gal. 4:26,30; Matt. 17:26) - nie gebonde soos 'n slaaf nie;   "dienaar van Christus is vry" (1 Kor. 9:1,19); /  "vrou weer vry om te trou wanneer haar man ontslaap het" - dus vry van die wet wat haar gebonde hou (1 Kor. 7:39; Rom. 7:3); /  "vry(gemaak) vd sonde (waarvan hy 'n slaaf was), en stel lede nou diensbaar aan geregtigheid tot heiligmaking" (Rom. 6:19-22)(m.a.w., was nie 'n slaaf van geregtigheid nie, maar is nou) - vgl. ook met "vry(gemaak) deur Christus Jesus" (Joh. 8:36)(vrygemaak van om 'n slaaf te wees vir die sonde), m.a.w. nie meer 'n dienskneg vd sonde nie;  /   "spreek vry, en julle sal vrygespreek word" (Luk. 6:37)(vergewe, laat los...);  "vry om met jou eie goed te doen soos jy wil" (Matt. 20:15).

(Spr. 11:21 - "Sekerlik, die slegte bly nie ongestraf nie; maar die geslag van regverdiges raak vry").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die wat hulle deur die Gees laat lei, is NIE ONDER DIE WET NIE:
Die konteks van Gal. 5 gaan nie slegs oor oorwinning oor sonde nie, maar ook oorwinning oor dooie werke. Beide die wat dooie werke dien, en die wat sondig, is ONDER DIE WET en "nie vry nie!": 
- Die wat dooie werke dien, wandel deur die vlees want hulle probeer saligheid verkry deur die vlees.
Hulle is dus "onder wet".
- Die wat sonde dien, m.a.w. "doen wat hulle wil", wandel ook deur die vlees want hulle stel hulleself nie ondergeskik aan die Here nie.  Hulle is dus onder die wet, want hulle het die wet nodig om hulle te lei.

Om egter deur die Gees gelei te word, gaan daaroor dat iemand doen wat die Gees wil.  Sommige gelowiges verstaan dit verkeerd en dink dat omdat hulle die Gees het, hulle kan "doen wat hulle wil" (wat natuurlik lyk of dit presies die slagyster is waarin hierdie gemeente van Gal. geval het!).  Om "vry te wees in die Gees" beteken nie dat jy vry is om te doen wat jy wil nie, maar eerder dat jy vry is van dooie werke en vry van sonde OMDAT jy doen wat die Gees wil! (Rom. 8:2; 2 Tim. 1:7)(Gal. 5:18).
-As ons wandel deur die Gees, dan is ons nie onder die werke vd wet nie, wat terloops slegs 'n skaduwee was van die toekomstige dinge! (Kol. 2:17; Hebr. 8:5).  Bv., die vleeslike besnydenis was slegs 'n TEKEN van dit wat sou kom...;  die sabbat was slegs 'n TEKEN van dit wat sou kom...;  die heiligmaking en reinigingsprosedures wat slegs TEKENS van wat sou kom...;  die offers was slegs TEKENS van wat sou kom.... ens. Selfs "aanneming tot kinders" is nie volgens die vlees nie, maar volgens die Gees (en klem daarop in N.T.)(Gal. 4:5; Rom. 8:15).  Selfs om die koninkryk van God in te gaan, is 'n "geestelike koninkryk" in die N.T.! (Luk. 17:20).... Ons moet dus verstaan "waarvan" die dinge van die wet alles tekens was! Daarom is die wet NIE TOT NIET NIE!, maar word "anders" vervul in die N.T.  Die wat hulle deur die Gees laat lei vervul steeds die besnydenis, maar dit word anders vervul in die N.T., en verwys na 'n geestelike besnydenis, besnydenis van die hart en ore....  Die wat hulle deur die Gees laat lei,  vervul steeds die sabbat, en vervul steeds prosedures van heiliging en reiniging en offers ens., maar dit word anders vervul in die N.T.......

-Die wat hulle deur die Gees laat lei, het die oue mens afgele.  Omdat hulle onder die genade is (en nie onder die wet nie), wil hulle hul liggame tot beskikking stel vir God.  As ons wandel deur die Gees, dan sal ons nie die BEGEERLIKHEDE VAN DIE VLEES (bv. owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge) volbring nie.  Ons is dus vry van hierdie sondes wanneer ons die wil van die Gees doen, maar die een wat nie die wil van die Gees doen nie, IS NIE VRY NIE! (want hy dien die sonde).  (Rom 6:6 - aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie...........................(Rom 6:12-14 - Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade").

Wat Gal. 5 vir ons dus wil leer is dat die wat die begeerlikhede van die vlees volbring, die is wat nie WANDEL DEUR DIE GEES NIE! (dus, hulle laat hulle nie deur die Gees lei nie). Dit is slegs die wat DEUR DIE GEES WANDEL (m.a.w. die wat nie volgens hulle vlees wandel nie) wat kan bely dat hulle nie onder die wet is nie! (Gal. 5:18). (1Ti 1:8-10 - "Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars...").

-(Gal 3:21)  Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ‘n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.
-(Gal 3:22)  Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.
-(Gal 3:23)  Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

En die wat nog onder die wet is, is nog nie vry nie...  Daarom moet elke Christen sy/haar hart self ondersoek en bepaal of hulle regtig vry is!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joh 8:36 - "As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag, 10 Mei 2017

Slaap - en die geestelike betekenis van "slaap"

Waar die woord "slaap" in die Skrif gebruik word, word dit nie altyd gebruik in die konteks van letterlike slaap (Dan. 6:18; Luk. 22:46...) nie, maar het ook 'n geestelike betekenis. (1Th 5:6)  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees". Die wat nie WAAK nie, is aan die slaap;  en die wat nie sober is nie, is DRONK - "dronk", wat terloops ook in 1 Thess. 5:8 vgl. word met die wat "SLAAP".  Die wat aan die slaap is, of die wat dronk is, sal NIE GEREED wees wanneer Christus terugkom nie! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   Om geestelik "dronk" te wees, verwys na die wie se sinne bedorwe is.  Hulle is oorgegee aan hulle eie begeertes en gedagtes en DOEN WAT HULLE WIL (en glo hulle is reg, maak nie saak wat die waarheid is nie!)(http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/dronk-van-haar-wyn.html). Hulle is "dronk van sonde, afgode, wereldse wysheid" ens.  Vgl. dit gerus met die gelykenis vd 10 maagde (rol af om 'n uiteensetting hiervan te sien).  Sulke "diensknegte" begin om hulle medediensknegte te slaan!, en leef asof Christus se wederkoms nie naby is nie, en begin om soos die wereld te lewe... 

-   Om geestelik aan die slaap te wees, verwys meer spesifiek na die wat NIE WAAKSAAM is nie - is nie "WAKKER" nie!  (En terloops, DIT IS WANNEER MENSE SLAAP, WAT DIE VYAND ONKRUID KOM SAAI ONDER DIE KORING! Matt. 13:25)(en l.w. dat "onkruid" verwys na valse profete en valse leraars). En mense kom ook maklik in versoeking wanneer hulle slaap! (Luk. 22:46). "Om geestelik te slaap" verwys na die wat nie GEREED is vir die koms van Christus Jesus nie... - die godsaliges aan die ander kant, sal uit die VERSOEKING verlos word! (2Pe 2:9).
Vgl. dit met Ef. 5 waarin die gemeente gevra word om sonde en afgodsdiens af te le, en vermaan word om te wandel soos kinders van die lig;  en word verder gevra om "die tyd uit te koop"! (Ef. 5:14)  "Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn".  "Dood" is slegs 'n ander vorm van slaap, en in hierdie geval word die een wat nie wakker is nie, vgl. met asof hy "geestelik slaap/geestelik "dood" is!  Somtyds plaas die Here ongehoorsame gelowiges in 'n geestelike DIEPE SLAAP - sodat hulle oe nie SIEN nie, en hulle ore nie HOOR nie! (Rom. 11:7-11; Jes. 29:9,10)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/hoekom-voel-sommige-christene-dat-die.html). Vgl. dit ook met Rom. 13:9-14 wat veral handel oor NAASTELIEFDE (die 2de gebod), en dan maak hy die volgende stelling: -(Rom 13:11)  "En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te wordwant die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. (Rom 13:12)  Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord".  In hierdie gedeelte word die gemeente herinner aan die 2 de gebod en vermaan om sondes neer te le...(Rom 13:14 - "Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie").  Die wat egter geestelik wakker is, is die wat ook gereed is - dit is die barmhartiges, die wat vashou aan die Here en Sy opdragte gehoorsaam - die wie self ook hulle harte besny en ag gee op die pad van godsaligheid... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Skrif stel vir ons verskillende stadiums van slaap voor, en ook verskillende stadiums van "diepe slaap". Die Hebr. woord "tar-day-maw" vir slaap wat in Gen. 2:21 gebruik word vir "diepe slaap" ("a lethargy or (by implication- trance: - deep sleep"), is bv. nie dieselfde as die Hebr. woord "shaw-kab'" (rus), wat bloot beteken "om te rus" nie. "Diepe slaap" verwys na 'n ander dimensie van slaap as wat slaap in die vorm van "rus" is, of slaap in die vorm van "dood"...  Ja, selfs "dood" is 'n vorm van slaap (Matt. 9:24; Joh. 11:11-13).
Adam was in 'n diepe slaap toe God een van sy ribbebene neem om die vrou te maak (en die skrif verklaar dat Hy die vlees weer toegemaak het nadat Hy die ribbebeen uitgehaal het-Gen. 2:21). In Gen. 15:12 het daar 'n diepe slaap op Abram geval en skrik en groot duisternis het hom oorval..(toe God vir hom 'n woord gee).  In 1 Sam. 26:7-12 het daar 'n diepe slaap van die Here op koning Saul en sy manskappe geval... (toe Dawid Saul se spies en waterkruik verwyder sonder dat iemand dit sien of merk of wakker word).  Kyk ook die vb. van die jongman wat na Paulus geluister het terwyl hy preek, en toe weggesink het in 'n diepe slaap... (Hand. 20:9)(en by die venster uitval tot sy dood).  In 'n sekere stadium van "diepe slaap", weet iemand nie wat om hom aangaan nie, word nie maklik wakker nie en het nie beheer oor sy eie liggaam nie. En in 'n ander stadium van diepe slaap kan daar selfs 'n operasie op iemand gedoen word (soos op Adam). In die geval van Abraham, Gen. 15:12, het God met hom kommunikeer tydens sy diepe slaap.. (en l.w. dat hy hierdie woord onthou het!)(kyk ook Job 4:12,13).

Selfs wanneer geleerdes verwys na narkose as "slaap", weet hulle eintlik beter dat dit 'n veel dieper slaap is as die gewone diepe slaap, want tydens narkose verloor iemand letterlik sy bewussyn en sy liggaam sal geensins reageer nie (soos die geval van iemand in 'n koma) -en in hierdie staat kan iemand ook nie wakker gemaak word nie en hy het ook geen liggaamsfunksies nie, en sal op 'n besliste tyd wakker word. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is verskillende stadiums van slaap, en ook verskillende stadiums van "diepe slaap". In 'n sekere stadium van diepe slaap is dit interessant om te sien dat iemand 'n bonatuurlike woord kan ontvang, en dit onthou! soos die vb. van Abram (Gen. 15:12).  Hierdie is 'n belangrike feit om te weet, want blykbaar is heidense meditasie-praktyk metodes bedoel om iemand te beweeg om d.m.v. 'n formule hulleself in 'n sekere stadium van slaap te bring (bv. deur herhaling van sekere woorde vir 'n sekere tyd, in 'n sekere posisie....ens.) - waardeur hulle kan kontak maak met die bonatuurlike - alhoewel in hulle geval die woord wat hulle ontvang (wanneer hulle in hierdie staat is) NIE 'n woord is van die Here nie!, maar 'n woord van die bose (omdat hulle gebruik maak van heidens praktyke metodes, en die bose op hierdie manier raadpleeg).  
ONS MOET VERSIGTIG WEES VIR SEKERE VORME VAN "SLAAP" wat vandag aangebied word!

Wanneer iemand hierdie heidense praktyk- formules gebruik om hulleself in 'n spes. slaap-staat bring, mag hy dink dat hy sy liggaam dwing tot genesing van liggaam en siel, maar wat hy eintlik doen is om sy liggaam bloot te stel aan bose magte, en homself oop te stel om onderrig te word deur die bose!  Mense kom blykbaar ook nie onmiddellik in hierdie slaap die oomblik wanneer hulle op sulke maniere begin mediteer nie, maar sal deur verskillende stadiums beweeg (net soos die natuurlike slaap deur verskillende stadiums beweeg) - en uiteindelik een of ander "slaap" stadium bereik waardeur hulle hulself oopstel om te kan kommunikeer met die bonatuurlike (wat eintlik bose entiteite is). Die wat so "slaap", is nie besig met natuurlike slaap nie, en is ook nie deur die Here in hulle slaap geplaas nie, maar gebruik 'n formule waardeur hulle hulself blootstel aan die bose.  Baie wat op hierdie wyse begin mediteer, HET NIE HIERDIE KENNIS NIE! omdat hulle d.m.v. dwaalleringe of leuens gevang word. Daar word ook gese dat die wat geoefen is in hierdie meditasie metodes, en daarmee aanhou, hierdie slaap stadium vinniger bereik as ander. Vele mense het al op hierdie wyse met sg. engele gepraat  of 'n bonatuurlike woord ontvang (waarvan daar hope getuienisse is van mense wat so gevang was deur die bose met allerhande ervarings...). En baie van hierdie mense getuig selfs van hoe hulle met 'n Jesus ( l.w. 'n valse Jesus !) gepraat het terwyl hulle so mediteer het...  Die waarheid is dat die wat hulleself besig hou met hierdie meditasie praktyke, hulleself oopmaak vir die bose. Hulle gaan soek hulle antwoorde op die verkeerde plek en sonder dat baie dit besef (en omdat hulle nie hulle antwoorde by die Here soek nie!!!), is hulle besig om die bose te raadpleeg. Christene moet wegbly van vorme van heidense meditasie, want daar is 'n rede waarom die wat dooies raadpleeg en die wat waarse en die fortuinvertellers en andere wat die verkeerde kant raadpleeg, hierdie vorme gebruik! Daar is heelwat van hierdie mense wat getuig dat hulle sulke meditasie praktyke gebruik om hulle bose "gawes" soos fortuinvertelling, te versterk - selfs sekere kunsvorme waardeur mense op oosterse manier mediteer, word deur hierdie mense gebruik vir hierdie doel!  Wat kommerwekkend is, is dat Christene deesdae in hierdie dinge speel, en dan dink dat omdat hulle dit Christelike name gee, dit dit kwansuis Christelik maak.  Maar wat ons moet verstaan is dat dit gewoonlik in tye is wanneer DIE KORING "geestelike slaap", wat die vyand ONKRUID (valse profete en valse leraars) saai onder die koring, en dit ook is wanneer hulle geestelik aan die slaap is, wat hulle maklik versoek word!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrifgedeeltes: Die GEESTELIKE BETEKENIS van slaap:
_________________________________________________________________________________
(1Th 5:1)  Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
(1Th 5:2)  want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
(1Th 5:3)  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
(1Th 5:4)  Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
(1Th 5:5)  Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
(1Th 5:6)  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
(1Th 5:7)  Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.
(1Th 5:8)  Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.
(1Th 5:9)  Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus
(1Th 5:10)  wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe.

Christene word gesien as "mense van die dag" omdat hulle WAKKER is! Maar wat beteken dit dat die kinders van die nag aan die slaap is, en die kinders van die dag wakker is?  In hierdie konteks van 1 Thess. 5 gaan dit oor gereedheid vir die koms van Christus Jesus;  meer presies oor "om WAAKSAAM" te wees - en dus nie "dronk" nie, want geen dronke kan waaksaam wees nie, want sy dronkheid veroorsaak dat hy nie mooi kan sien en hoor nie, en sukkel om regop te bly...; -kyk die woorde  "Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees" (vgl. hierdie gerus met die tema van wat dit beteken om geestelik dronk te wees - http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/dronk-van-haar-wyn.html).  M.a.w., "om wakker te wees", gaan hier oor die wat GLO en die waarheid liefhet, die wie se "harte besny is" en getuig van geloof en liefde (v.8), en mense wat 'n hoop het op die saligheid en lewe, en dus uitsien na die koms van Christus (v. 8-10) - (praat nie van die wat geestelik dronk is nie, bv. dronk van sonde, dronk van afgodsaanbidding, sinne bedorwe..ens. - 1 Kor. 15:34; 1 Thess. 5:6; 2 Tim. 2:26)------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERGELYK DIT OOK MET EF. 5:
(Eph 5:1)  Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;
(Eph 5:2)  en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.
(Eph 5:3)  Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;
(Eph 5:4)  ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.
(Eph 5:5)  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
(Eph 5:6)  Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.
(Eph 5:7)  Wees dan nie hulle deelgenote nie.
(Eph 5:8)  Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel soos kinders van die lig.
(Eph 5:9)  Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.
(Eph 5:10)  En beproef wat die Here welbehaaglik is;
(Eph 5:11)  en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
(Eph 5:12)  Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.
(Eph 5:13)  Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.
(Eph 5:14)  Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.
(Eph 5:15)  Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse;
(Eph 5:16)  en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.
(Eph 5:17)  Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.

Om wakker en nugter te wees gaan oor die wat geloof het in die Here Jesus Christus en die wat nougeset wandel, nie as onwyses nie, maar as wyses (v.15) - m.a.w., die WAT VERSTAAN WAT DIE WIL VAN DIE HERE IS! Hulle SOEK nie na wereldse plesiere en dade nie, maar soek die koninkryk van God. Hulle koop die tyd uit, en weet dat geen ongehoorsames en onheiliges 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie;  dus, gee ag op die pad van godsaligheid (v.1-13).  

Maar die wat slaap verstaan nie wat die wil van die Here is nie, en word gesien as geestelik dronk. Hulle wandel nie in wysheid nie, maar in ongehoorsaamheid en doen wat hulle wil. ------------------------------------------------VGL. HIERDIE OOK MET ROM. 13:
(Rom 13:9)  Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
(Rom 13:10)  Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.
(Rom 13:11)  En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.
(Rom 13:12)  Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.
(Rom 13:13)  Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.
(Rom 13:14)  Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somtyds plaas die Here ongehoorsame gelowiges in 'n geestelike DIEPE SLAAP - sodat hulle oe nie SIEN nie, en hulle ore nie HOOR nie! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/hoekom-voel-sommige-christene-dat-die.html).

(Rom 11:7)  Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard.
(Rom 11:8)  Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.
(Rom 11:9)  En Dawid sê: Laat hulle tafel vir hulle wees ‘n vangnet en ‘n strik en ‘n struikelblok en ‘n vergelding.
(Rom 11:10)  Laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom.
(Rom 11:11)  Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mat 25:1)  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
(Mat 25:2)  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
(Mat 25:3)  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
(Mat 25:4)  Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.
(Mat 25:5)  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
(Mat 25:6)  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
(Mat 25:7)  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
(Mat 25:8)  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
(Mat 25:9)  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
(Mat 25:10)  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.

KOM ONS KYK NA DIE KONTEKS VAN HIERDIE GELYKENIS, EN BEGIN BY die VORIGE HFST. (Matt. 24:21 wat oorgaan in Matt. 25:1 met die woorde:  "Dan sal die koninkryk vd hemele wees soos...").  Waarna verwys hierdie "dan"?:- 
-(Mat 24:45)  Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?(Mat 24:46)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.(Mat 24:47)  Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.(Mat 24:48)  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom—(Mat 24:49)  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,(Mat 24:50)  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;(Mat 24:51)  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

LET WEL DAT HIER SPESIFIEK GEPRAAT WORD VD DIENSKNEGTE ! Sommige sal verstandig wees, en "besig".  Hoe "besig"?  -(oor diensvolk aangestel, en gee vir hulle hul voedsel op hulle tyd...).
Maar hoe word die slegte dienskneg voorgestel?:
-  dink dat hy kan doen soos hy wil omdat hy nie leef asof die koms vd Here NABY is nie!
-  hy begin slaan sy medediensknegte
-  hy begin om saam met die dronkaards te eet en drink

Baie Christene (wat terloops "diensknegte" is van die Here!), is eintlik BESIG om hulle medediensknegte te "slaan" (omdat hulle medediensknegte die waarheid verkondig, die Here KEN, en ag gee op die pad van godsaligheid). Hierdie ongehoorsame "diensknegte" DOEN WAT HULLE WIL en is besig om in sonde te verval (hulle leef vir hulleself en het die wereld lief en is nie bereid om hulle lewens te verloor nie).  Die gelykenis van die 10 maagde is bedoel om hierdie verder te verduidelik en verwys na hoe die koninkryk vd hemel "DAN" (in die eindtye) sal wees!  Van die 10, sal 5 ingaan, maar 5 nie! Wie is die 5 wat nie sal ingaan nie?  DIE WAT NIE GEREED IS NIE. Hulle is nie bereid om hulle lewens te verloor ter wille vd koninkryk nie..., maar besluit self wat hulle wil doen en wat hulle sien as waarheid.  Gelowiges wat hulle medediensknegte "begin slaan", is gewoonlik die wat nie besig is met die Here nie, maar meer besig met die lewe. Hulle begin VLEESLIK dink (1 Kor. 3:3,4).
WIE IS DIT WAT GEREED SAL WEES? -http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/wat-het-jesus-bedoel-met-aan-hom-wat.html. Verskeie gelykenisse en skrifte verduidelik vir ons wat dit beteken OM GEREED TE WEES.  Kyk o.a. die 7 briewe in Openbaring:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mat 13:25)  maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Luk 22:46)  En Hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Jes. 29:9)  Vertoef, en verwonder julle! Wees blind en verblind! Hulle is dronk, maar nie van wyn nie; hulle waggel, maar nie van sterk drank nie.

(Jes. 29:10)  Want die HERE het oor julle uitgegiet ‘n gees van diepe slaap, en Hy het julle oë—die profete—toegesluit en julle hoofde—die sieners—toegebind.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag, 09 Mei 2017

Eindtyd Onderwerpe

Alle "Eindtyd onderwerpe" op hierdie blog is onlangs geskuif na 'n nuwe adres:  http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/. Sekere van hierdie onderwerpe het kort opsommings op die Sondagskool blog en kan dus vir eers daar verkry word...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die volgende onderwerpe is oorgeskuif maar nog nie "gepos" nie 
- word met die tyd hersien, byvoegings gemaak, en ekstra moontlike interpretasies met die tyd bygevoeg:

-OPSTANDING/"WEGRAPING"
-LYS EINDTYD ONDERWERPE
-OLYFBERG
-EERSTE SEEL (konteks skrifte)
-TWEEDE SEEL (konteks skrifte)
-DERDE SEEL (konteks skrifte)
-VYFDE SEEL (konteks skrifte)
-VIERDE SEEL (konteks skrifte)
-SESDE SEEL (konteks skrifte)
-DAN. 2,7,8,11 / OPENB. 12,13,17
-SLEUTELGEBEURE OPENB. 11 - 21
-SEWENDE SEEL (konteks skrifte)
-OPSOMMING - TYD VAN SLEUTELGEBEURE
-WIE OORWIN SAL BEKLEE WORD MET WIT KLERE: http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html
-WANNEER JESUS TERUGKOM, SAL HY WEL DIE GELOOF OP AARDE VIND?
-EN DIT SAL VIR JULLE UITLOOP OP 'N GETUIENIS...
-AAN HOM WAT OORWIN SAL EK GEE OM SAAM MET MY TE SIT...
-WIE IS DIE KORING EN DIE KAF?
-WAT BETEKEN DIT OM GEREED TE WEES?
-SOOS 'N DIEF IN DIE NAG
-WAT IS DIE DOEL VAN DIE "WEGRAPING"?
-WIE IS DIE SKAPE EN DIE BOKKE?
-WIE IS DIE KORING EN DIE ONKRUID?
-DIE WEDERKOMS
-TOT DIE SONDE VOL IS
-HET DIE EERSTE GEMEENTES GEGLO DAT JESUS IN HULLE TYD SOU TERUGKOM?
-DIE HERE WEET OM DIE GODSALIGES UIT VERSOEKING TE VERLOS
-VOLGORDE EINDTYD GEBEURE
-ONS MOENIE SY WEDERKOMS VERHAAS NIE
-DIE WAT HULLE LEWE VERLOOR SAL DIT WEN
-IS DIE KERK DIE BRUID VAN CHRISTUS?
-HOE VERGELYK DIE VERSKILLENDE EINDTYDSKRIFTE MET MEKAAR?
-NOG 'N OPSOMMING VAN EINDTYD ONDERWERPE
-KENMERKEND VAN DIE EINDTYE
-GAAN UIT HAAR UIT MY VOLK
-IS DIE KERK BESIG OM TE OES?
-WAARNA VERWYS DIE TERM OES IN DIE SKRIF?
-MAAK VIR JULLE VRIENDE DEUR DIE ONREGVERDIGE MAMMON?
-HOEKOM SKEI DIE HERE NIE NOU AL DIE KORING EN DIE ONKRUID NIE?
-ONS MOET LEEF ASOF JESUS CHRISTUS SE WEDERKOMS NABY IS
-WANNEER IS DIE EINDE VAN DIE WERELD?
-DIE TEMPEL VAN GOD
-JESUS CHRISTUS SE KONINKRYK
-DIE BRUILOF VAN DIE LAM / DIE MAALTYD / DIENSKNEGTE
-HY SIT KONINGS AF EN STEL KONINGS AAN
-DIE ANTICHRIS
-DIE VALSE PROFEET
-VERDERE AANTEKENINGE OOR BABILON
-42 MAANDE
-JULLE IS MEER WERD AS BAIE MOSSIES
- DIE TYD IS NABY
-WAT BEDOEL "AAN HOM WAT OORWIN"?
-EINDTYDSKRIFTE WAT MAKLIK VERWAR WORD
-HET ONS GEMAAK KONINGS EN PRIESTERS...
-WANT EERS MOET DIE AFVAL KOM
-WAARDEUR WORD DIE VRUG VAN DIE GELOWIGE BEINVLOED
-GOEIE VRUG EN GOEIE WERKE
-MOENIE OORDEEL / VEROORDEEL NIE
-HIERDIE EEU / VOLGENDE EEU
-JERUSALEM
-NUWE JERUSALEM

Dinsdag, 28 Maart 2017

Siener (Raadpleeg)

In hierdie blogpost kyk ons na die term "siener" in die Skrif. Hierdie onderwerp moet veral behandel word saam met die onderwerp van "raadpleeg", m.a.w. "vir wie dit is vir wie ons RAADPLEEG".  Die siener vd O.T. (siener vd Here)(later profeet)(ook priester, leraar...) was besoek wanneer iemand die Here wou raadpleeg, maar nie alle sieners is sieners (vd Here) nie;  en dus, nie alle sieners moet geraadpleeg word nie, want sommige sieners raadpleeg dooies of afgode of geeste wat waarsê...  Ook nie almal wat deurgaan vir sieners (vd Here), is opreg en gehoorsaam aan die Gees van God nie.  Daarom is dit belangrik dat die geeste op die proef gestel word!

Ware gelowiges SOEK die Here en Raadpleeg Hom, maar die afvalliges sal onder oordeel val omdat hulle Hom nie soek nie, en Hom nie raadpleeg nie... (Sef. 1:6; Hebr. 10:38).  
_________________________________________________________________________________
OPSOMMING:
Daar is verskillende maniere waarop die Here mense antwoord wanneer hulle Hom raadpleeg - in die O.T. was dit veral deur drome, of deur die Urim, of deur die profeet (SIENER) (1 Sam. 28:6; 1 Kon. 22:5,6; 2 Kon. 8:8; Jer. 21:2; 37:4,7...).  Profete was oorspronklik sieners genoem deur die mense van Israel en baiemaal, as iemand die Here wou raadpleeg, het hy na die siener (profeet) gegaan (1 Sam. 9:9)(of somtyds na die priester). Die siener in die O.T. was dus o.a. iemand wat geroep is om die Here te raadpleeg namens die volk en om Sy wil aan hulle bekend te maak. Die siener se antwoord was ook onderwerp aan die Here se antwoord, en as die Here niks antwoord nie, dan het die siener ook nie 'n antwoord nie. Die bediening van die profeet, of die "profetiese bediening", is egter nie iets wat slegs in die O.T. te vinde is nie, maar is steeds deel van die Christelike kerk;  alhoewel, in die O.T. het nie almal wat deel was van die volk die Gees van God op hulle gehad nie.  Sieners (profete) het wel die Gees op hulle gehad, maar dit beteken ook nie dat hulle almal gehoorsaam was aan die Gees nie!, want sommige het uit eie wil geprofeteer, volgens wat mense wou hoor...
In die N.T. word Christene gesien soos 'n profetedom omdat die Christen die Gees van God het (Christus Jesus stuur die Gees aan die wat in Hom glo), en elkeen ontvang genadegawes of bedieninge of werkinge, en kan self van die Here hoor en Sy wil ken (1 Kor. 12:4-31), maar die Gees van God werk hierdie dinge deur Christene MET DIE OOG OP WAT NUTTIG IS (1 Kor. 12:7)(Rom. 12:6-8; 2 Kor. 4:1; Kol. 4:17; 2 Tim. 4:5)- daarom ontvang almal nie dieselfde gawes of bedieninge nie. Die profetiese bediening is egter nie verlore soos wat ons baiemaal dink nie, maar die Here het steeds mense vir wie Hy roep soos Hy die profeet (SIENER) geroep het in die O.T. (soos Hy ook die evangelis roep, of die leraar, of die herder...).  Ons is natuurlik skrikkerig wanneer iemand homself uitgee vir die naam van "profeet", siende daar ook vandag baie profete (sieners) is wat nie gehoorsaam is aan die Gees nie, maar eerder preek wat mense wil hoor, in plaas van die waarheid.  Jesus Christus het hierdie feit van dat daar baie valse profete sal wees in die laaste dae, bevestig (Matt. 24:24; 7:15), en het vir ons geleer dat dit hulle vrug is wat sal wys of hulle opreg is of nie.  Op dieselfde wyse was die O.T. profeet beoordeel en geeer as die dinge wat hy uitspreek, waar word. 'n Verdere bewys van "vrug" was om te kyk wie dit is wat die waarheid meer liefhet as die eer van mense (1 Kon. 22).  Die dissipels het ook die gemeentes gewaarsku teen valse leraars (en valse leraars vgl. met die valse profete van die O.T.)(2 Pet. 2:1,3) - en sulke leraars geskets as mense wat verderflike ketterye heimlik invoer...  Hierdie (valse) leraars word verder beskryf as mense wat preek volgens mense se begeerlikhede, nie volgens die waarheid nie! (2 Tim. 4:3).

(1Jn 4:1)  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  Die VRUG van die een wat optree as siener van die Here, is dus belangrik, m.a.w.:  (1)  Word dit wat hy uitspreek, vervul?  (2)  Het hy die waarheid meer lief ?, of is die woorde wat hy uitspreek liewer dit wat mense in die gehoor streel?  Christene het nodig om die geeste op die proef te stel, maar ons moet nie dink dat alle Christene  ook in staat is om hierdie onderskeiding te maak nie!, want eerstens ontvang alle Christene nie dieselfde genadegawes nie en almal dus nie die gawe van onderskeiding nie...  Tweedens is daar baie Christene wat dwaas is in hulle eie oorlegginge en nie ag gee op die waarheid nie (Rom. 1:21) - diesulkes sal ook nie hierdie onderskeiding kan maak nie, want hoe meer hulle hul eie sieninge kies, m.a.w. "glo wat hulle wil" en dus leermeesters vergader wat hulle in die gehoor streel, hoe meer word hulle blootgestel aan die "gees van dwaling" wat deur hierdie valse sieners kom.  M.a.w., Christene wat nie ag gee op die waarheid nie en geestelik "hoereer" (m.a.w. afgode en afgods- of heidense praktyke raadpleeg), staan die gevaar dat hulle blootgestel word aan die gees van dwaling, wat veroorsaak dat hulle later glo hulle "is reg", al is hulle verkeerd! - hulle sal dus die ware siener van die Here vermy, maar die valse siener opsoek en aanhoor...

(rol af vir skrifgedeeltes)
_________________________________________________________________________________

 Nie almal wat "sieners" is in hierdie wereld, is sieners van die Here nie - m.a.w. nie alle sieners raadpleeg die Here nie.  Daar is bv. "sieners" wat die dooies raadpleeg, en daar is die wat afgode raadpleeg (2 Kon. 1:2), en die wat geeste wat waarsê, raadpleeg (Jes. 8:19) - Maar gelowiges word beveel om niks met sulke sieners te doen te he nie! (Deut. 18:11; 2 Kon. 1:16; Hos 4:12; Jes. 8:19). Vir  WIE ons raadpleeg wys in wie ons ons hoop plaas. Wanneer gelowiges die Here wou raadpleeg in die O.T., het hulle na die profeet gegaan (of die priester).  Na wie toe gaan ons nou?  Na Christus Jesus!  (Heb 1:1 - "Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun). Die Here Jesus gebruik wel Sy kinders om mekaar te bedien (en gee aan hulle gawes en bedieninge deur Sy Gees), maar ons moet seker maak dat ons altyd eerste na die Here Jesus gaan, en laat Hy dan kies hoe Hy ons wil antwoord! 

Waar kinders van die Here hulle hoop plaas in afgode/afgodspraktyke of dooies of ander geeste, word hulle geestelik gesien soos "mense wat hoereer" (want hulle verbreek hulle verbintenis met die Here, en verbind hulle aan 'n ander...)(Hos. 4:12). Daar is ook baie ander vb.e hiervan vandag, bv. mense wat hulle hoop plaas in afgodspraktyke soos oosterse afgodspraktyke, en met 'n spesifieke doel kies hulle om dit te doen (m.a.w., hulle plaas hulle hoop daarin), bv. met die doel "om gesond te word", of "vir geestesgesondheid", of "om balans en behoud in hulle dag te bring"...ens. Baie is onkundig, maar ongelukkig baie gelowiges wat kundig word en weet dat hulle moet wegbly van hierdie soort praktyke, steur hulle nie daaraan nie maar stap voort in hulle hardkoppigheid.  Sulke gelowiges word beskryf as "opstandige kinders" in Jes. 30:1.  Die besluite wat hulle neem en uitvoer, word dus gebore uit die antwoord wat hulle elders verkry ('n antwoord wat nie van die Here verkry is nie omdat hulle iets of iemand anders RAADPLEEG)(Jes. 30:1-3). Ware gelowiges is veronderstel om eerder hulle Here te raadpleeg! (Jes. 8:19).  Sommige dink dat hulle altwee kante kan raadpleeg, maar diesulkes sal gou uitvind dat die Here Hom nie altyd laat raapleeg  deur die wat geestelike hoereer nie! (Eseg. 20:1-4,31).  Die wat dus probeer om beide die Here sowel ander afgode en afgodsprakte te RAADPLEEG, sal gou vind dat hulle geen antwoord meer van die Here kry nie, nie eers as hulle 'n "siener van die Here" vir 'n antwoord vra nie! - soos met koning Saul gebeur het (1 Sam. 28:7,16). En omdat die Here hulle dan nie meer antwoord nie, veroorsaak dit dat hierdie mense heeltemal verval! (soos met koning Saul gebeur het).  Daar is vandag massas voorbeelde (en getuienisse) van Christene wat hulle hoop in heidense soos oosterse praktyke begin plaas het, en daarvandaan net meer en meer afvallig geword het van die geloof (soos Christene wat New agers of Buddhiste word...).  
---------
En terloops, ook in die geval van gelowiges wat nie ag gee op die Here se bevele nie, sal dit so gebeur dat hulle nie altyd antwoord kry by die Here wanneer hulle kom om Hom te raadpleeg nie... (1 Sam. 15:1; 28:6).
---------------------------------------------------------------------------
Sommige van die wat sieners was in die O.T., was nie opreg nie en het geprofeteer volgens dit wat mense wil hoor (1 Kon. 22:8-13)(hulle het m.a.w. uit hulleself geprofeteer)(soos die valse profeet), maar die siener wat opreg is kan nie anders as om die woord te spreek wat die Here gee nie - al is die antwoord ook dit wat die ander persoon nie wil hoor nie! (1 Kon. 22:14). Dit is die Gees van die Here wat deur die siener werk - die siener wat egter profeteer volgens wat mense wil hoor in plaas van die waarheid, kan nie verwag om die Gees te behou nie.  In 1 Kon. 22 is 'n vb. van 'n groep sieners (400 man) vir wie die Here 'n leuengees gestuur het! (1 Kon. 22:22,23). Hierdie "sieners" het die eer van mense gesoek, en vir hulle vertel wat hulle eerder wil hoor as wat die Here se antwoord was.  Koning Agab was heel tevrede met sy 400 "sieners" wat net goeie dinge met hom gespreek het, en het bv. niks van die profeet Miga gehou nie omdat hy hom nie in die gehoor gestreel het nie (1Kon. 22:8).  Dit laat mens baie dink aan 'n skrif in die N.T.:  (2Tim. 4:3 - "want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede").  Net soos koning Agab is daar baie Christene vandag wat nie kan verdra as die Here iets vir hulle sê WAT HULLE NIE WIL HOOR NIE.  Hulle maak hulle dus los van daardie "sieners" wat die waarheid verkondig en soek ander wat hulle in die gehoor streel.

Verskeie skrifte verwys na 'n "gees van dwaling" sootgelyks soos wat ons hier sien in 1 Kon. 22.  Daar is baie valse profete in hierdie wêreld wat hierdie dwaling teweeg bring. Die ongehoorsame gelowige wat ag gee op hierdie "gees van dwaling, en hulle hoop eerder in sulke woorde plaas as in die waarheid, staan die gevaar dat God hulle kan oorgee aan die verhardheid van hulle harte - (amper soos 'n vloek! - "sodat hulle in hulle eie planne kan wandel")... (Ps. 81:11,12; Jes. 29:9,14).  Diesulkes het nie die waarheid lief nie (Rom. 1:18,20,21) en/of raadpleeg afgode (m.a.w. raadpleeg en hoereer agter afgode en afgodspraktyke aan)(Hos. 4:12) - en dan stuur God vir hulle die gees van dwaling sodat hulle die leuen GLO. Dit is altyd interessant om te merk dat ook in die geval van gelowiges wat kies om agter afgodspraktyke aan te gaan, dit mense is wat maklik aanstoot neem in die WAARHEID! - hulle verdra nie die gesonde leer nie!  Sulke mense is gou om opstandig te word teen die wat wel die waaheid verkondig en sal selfs kwaadspreek van hulle met die doel dat ander mense nie in die opregte woorde glo nie.  Hulle onverstandige harte is verduister, en hulle het dwaas geword in hulle (eie) oorlegginge (Rom. 1:21). In die N.T. is daar 2 skirfgedeeltes wat veral hierdie kwessie besonders aanraak, nl. Rom. 1:21-25,28 en 2 Thess. 2:10,11.  Hierdie gelowiges gee voor dat hulle wys is, maar hulle het dwaas geword (Rom. 1:22). Wat met sulke mense gebeur is dat hulle later nie SIEN nie en nie HOOR nie! (Joh. 12:39-43), en God gee hulle oor aan die begeerlikhede van hulle harte (gee hulle oor aan hulle onreinheid)(Rom. 1:24), wat weer veroorsaak dat hulle later "doen wat nie betaam nie"! (Rom. 1:28)(soos mense wat in sonde verval), en  glo dat hulle reg is, AL IS HULLE VERKEERD!!! (2 Thess. 2:11).(Rom 1:32 - "mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen").

Die manier hoe "dwaling" beskryf word in die Skrif, het te doen met mense wat d.m.v. lering ander bedrieg om 'n verdraaide waarheid of 'n onwaarheid te glo - hierdie mense word voorgestel as "slu" en "listig" (soos die duiwel, slu en listig - vgl. met tema van "slang")(Ef. 4:14). Dit is die rede waarom die werk van apostels, profete, evangeliste, herders en leraars so belangrik is, sodat die gemeente kan groei sodat hulle nie deur hierdie dwalinge bedrieg word nie (Ef. 4:11-14). Maar ons moet natuurlik onderskei wie die opregte profete, evangeliste, herders en leraars is.  Een van die kenmerke van die opregte bedienaar is dat hy hom nie besig hou met vleitaal en "spreek om mense te behaag" nie (1 Thess. 4:3-6) - hulle soek die Here (Sy woorde, Sy planne, Sy wil...) en raadpleeg Hom.  Alhoewel in die posisie om met gesag op te tree, misbruik die ware apostel, profeet, evangelis, herder en leraar ook nie hulle posisie om mense te bedrieg soos baie sieners in die O.T. gedoen het, en vele valse profete en leraars vandag doen nie, WANT HULLE SOEK NIE DIE EER VAN MENSE NIE! (1Thess. 2:6). En hierdie is 'n groot kenmerk van die valse siener of profeet of leraar:  "hy soek die eer van mense", en sal daarom die waarheid terughou of onderdruk ter wille van om geliefd te wees of aanvaar te word! Die wat kies om nie na die ware "siener" te luister wat die waarheid verkondig nie, maar liewer ag gee op sulke valse sieners wat preek wat hulle liewer graag wil hoor, staan die gevaar dat God vir hulle die krag van die dwaling stuur, wat veroorsaak dat hulle op die end die leuen GLO... (1Jn 4:6 - "Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling").

 2Pe 3:17 - "Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie".

_________________________________________________________________________________
Uiteensetting:

-  Nie almal wat die Gees van God het, is "sieners" nie, of besit dieselfde genadegawes nie (Rom. 12:6-8);  alhoewel, almal wat sieners van die Here is, het die Gees van God op hulle! (bv. O.T. profete, gelowiges deur wie die genadegawes werk ens.).

-  Wanneer die siener 'n woord van die Here ontvang het, is dit baiemaal in die Skrif as volg beskryf:  ... "toe het die woord van die Here gekom tot  ...";  m.a.w. die Here het met die sieners gepraat, en ook somtyds vir hulle iets gewys wat gaan gebeur nog voor dit gebeur (1 Sam. 9:15,16), of vir hulle 'n profesie gegee (1 Kon. 16:1).  Die Here het ook sieners na mense toe gestuur vir wie Hy 'n woord wou gee, soos in 2 Kron. 16:10 of 2 Kron. 19:2, en hierdie woorde was nie noodwendig woorde van voorspoed nie - somtyds het dit veroorsaak dat sieners hiervoor in die gevangenis gegooi is, bv. Asa (2 Kron. 16:10), Johannes die doper, ens. Hulle is ook somtyds weggejaag (Amos 7:12) wanneer iemand nie wou ag gee op die woord wat die Here vir hulle deur die siener bring nie.  Die siener van die Here is iemand wat van die Here hoor - en was dus die mense by wie die volk gaan raad vra het (1 Sam. 9:9), of deur wie die volk somtyds gewaarsku is (2 Kon. 17:13).  Somtyds was 'n siener na iemand gestuur om die persoon te seen, of vir hom 'n woord te bring (1 Sam. 9:15,16...). Sommige sieners het ook "gesigte" (visions) gesien (2 Kron. 9:29). Ons kan dus sien hoe die siener soort van 'n plig gehad het van middelman tussen God en die mens. Waar die volk 'n offer aan die Here gebring het, het die genooides ook nie geeet voor die offer nie eers deur die siener geseën is nie (1 Sam. 9:13).   Jesus Christus is nou hierdie "middelman" ("en het ook terloops sy bloed- en liggaamsoffer "geseën" met die instelling vd nagmaal, voor die genooides kon eet...").  In alle opsigte is Hy die tussenganger tussen ons en die Vader, maar Hy gebruik ook Sy kinders om Sy wil aan mense bekend te maak, mense te waarsku, 'n woord te gee, gesigte te gee ens.- dus die belangrikheid vd genadegawes en bedieninge in die Christelike kerk.  Sommige Christelike kerke is besig om hierdie genadegawes te vervang deur heidense praktyke soos "joga en ander vorme van heidense meditasie", genesigspraktyke soos "reiki", heidens-herhaling gebedspraktyke soos "komtemplatiewe gebed", ..... ens. Diesulkes is nie besig om hulle antwoorde by die Here te kry nie, maar besig om dit elders te soek, en dus besig om geestelik te "hoereer"!

- Alhoewel later "profete" genoem, was profete ook oorspronklik "sieners" genoem (1 Sam. 9:9).  'n Siener was ook somtyds na verwys as "man van God" (1 Sam. 9:10).  Hulle was baiemaal geëerd, veral as alles wat hulle spreek vervul word soos in die geval van Samuel (1 Sam. 9:6).  Priesters is ook gesien as "sieners" (2 Sam. 15:27).  Voorbeelde van sieners in die Skrif:  - die profeet Samuel (1 Sam. 9:18,19), profeet Natan (1 Kron. 29:29), Gad (1 Kron. 21:9), profeet Ahía (1 Kon. 14:2,5), Hanáni, (2 Kron. 16:7),  priester Sadok (2 Sam. 15:27), siener Jedi (2 Kron. 9:29)(het Gesigte gesien), profeet Iddo (2 Kron. 12:15; 13:22), profeet Amos (Amos 7:12).....ens.

-  Dit is die Gees van die Here wat deur die siener werk, maar nie alle sieners het die Gees behou nie.  In 1 Kon. 22 is 'n hele groep sieners (400 man) vir wie die Here 'n leuengees gestuur het! (1 Kon. 22:22,23) om aan Agab (die koning van Israel) te profeteer. Dit wil voorkom of dit vir die 400 sieners belangriker was om te spreek wat mense wil hoor, as wat dit was om die Here se woord te spreek (2 Kron. 8:12; 2 Kron. 18:7), en hulle het vir koning Agab net goeie woorde gespreek. Maar Jósafat (die koning van Juda) was iemand wat die Here se wee gesoek het - toe hy hoor hoe die 400 man uit een mond praat en spreek dit wat koning Agab in die gehoor streel, het hy dit betwyfel (hy kon die onderskeiding maak!), en gevra of daar nog 'n ander profeet van die Here was (2 Kron. 18:6). Ons behoort ook te bid vir onderskeiding sodat ons kan onderskei tussen wie opregte sieners is en wie nie, maar ten eerste die Here se wee soek, want die Christen wat nie die waarheid liefhet nie, sal nie hierdie onderskeiding kry nie...

-  Nie almal wat "sieners" is in hierdie wereld is sieners van die Here nie (m.a.w. nie alle sieners wat geraadpleeg word, hoor van die Here, en is besig met die Here nie!). Die wat bv. 'n waarseer gaan sien, kry hulle antwoorde by die verkeerde plek! Ons moet wegbly van wereldse sieners en die wat hulle antwoorde op ander plekke kry as by die Here.  'n Vb. waarna ons kan kyk is die van die genadegawes van die Heilige Gees - daar is bv. die gawe van genesing, waar 'n gelowige die gawe ontvang om vir mense te bid en/of hande op te le en hulle word genees, en hierdie genesing (antwoord) kom van die Here;  MAAR daar is ook in satanistiese en new age kringe "geneeshere" wat mense "bonatuurlik" genees - hulle genesing (antwoorde) KOM NIE VAN DIE HERE NIE, maar van die bose.  Ons moet dus verstaan hoe belangrik dit is om te vra "WIE" dit is vir wie ons raadpleeg.  Die wat dooies raadpleeg, is nie besig om die Here te raadpleeg nie.  Die wat afgode raadpleeg, is nie besig om die Here te raadpleeg nie. Die wat geeste wat waarsê, raadpleeg, is nie besig om die Here te raadpleeg nie.  Vir  WIE ons raadpleeg wys in wie ons ons hoop plaas. Christene het geen rede waarom hulle hierdie ander sieners en heidense/afgods- praktyke hoef op te soek nie!  Dit is slegs die ongelowige Christen wat bid volgens eie begeerte, of die wat nie hulle gedagtes vernuwe, of nie vertrou op die Here nie, die wat Hom nie werklik soek en Hom nie raadpleeg nie (Sef. 1:6), of die ongehoorsame Christen wat nie meer antwoorde by die Here kry nie! (soos koning Saul gedoen het), wat sekerlik voel hulle het antwoorde op ander plekke nodig ....? 
Daarom moet elke Christen wat sy antwoorde elders gaan soek, sy eie hart ondersoek en sien wat verkeerd is in sy/haar lewe...

_________________________________________________________________________________
Skrifte:

Gen_25:22  En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die HERE te raadpleeg.
Exo_18:15  En Moses antwoord sy skoonvader: Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg.
Exo_33:7  En Moses het elke keer ‘n tent geneem en dit vir hom buitekant die laer opgeslaan, ver van die laer af; en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die HERE wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laer was.
Deu_18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie.
Jdg_18:5  Toe vra hulle hom: Raadpleeg God tog, dat ons kan weet of ons pad waarop ons reis, voorspoedig sal wees.
1Sa_9:9  Vroeër het die mense in Israel só gesê as hulle gaan om God te raadpleeg: Kom, laat ons na die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeër siener genoem.
1Sa_23:2  Toe raadpleeg Dawid die HERE en vra: Sal ek gaan en daardie Filistyne verslaan? En die HERE sê vir Dawid: Gaan en verslaan die Filistyne en verlos Kehíla.
1Sa_23:4  Toe raadpleeg Dawid die HERE nog weer, en die HERE het hom geantwoord en gesê: Maak klaar, trek af na Kehíla, want Ek gee die Filistyne in jou hand.
1Sa_28:7  En Saul sê aan sy dienaars: Soek julle vir my ‘n vrou wat ‘n dodebesweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaars sê vir hom: Daar is ‘n vrou, ‘n dodebesweerster, in Endor.
1Sa_28:16  En Samuel sê: Maar waarom raadpleeg jy my terwyl die HERE van jou gewyk en jou vyand geword het?
2Sa_5:23  Toe raadpleeg Dawid die HERE, en Hy sê: Jy moet nie optrek nie: trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse.
2Sa_20:18  Daarop spreek sy en sê: Vroeër was hulle gewoond om só te sê: Laat hulle Abel maar net raadpleeg! en so het hulle ‘n saak afgehandel.
1Ki_14:5  Maar die HERE het vir Ahía gesê: Kyk, die vrou van Jeróbeam kom om jou te raadpleeg oor haar seun, want hy is siek; so en so moet jy vir haar sê. En toe sy inkom, terwyl sy haar as ‘n vreemde aanstel,
1Ki_22:5  Verder het Jósafat aan die koning van Israel gesê: Raadpleeg tog eers die woord van die HERE.
1Ki_22:7  Maar Jósafat sê: Is hier nie nog ‘n profeet van die HERE, dat ons deur hom kan raadpleeg nie?
1Ki_22:8  En die koning van Israel antwoord Jósafat: Daar is nog een man om deur hom die HERE te raadpleeg; maar ék haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie, maar onheil: Miga, die seun van Jimla. En Jósafat sê: Die koning moet nie so spreek nie!
2Ki_1:2  En Ahásia het deur die tralievenster in sy bo-kamer, in Samaría, geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle: Gaan raadpleeg Baäl-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word.
2Ki_1:3  Maar die Engel van die HERE het vir Elía, die Tisbiet, gesê: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samaría tegemoet, en spreek met hulle: Gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg?
2Ki_1:6  En hulle antwoord hom: ‘n Man het opgekom ons tegemoet en aan ons gesê: Gaan terug na die koning wat julle gestuur het, en spreek met hom: So sê die HERE: Stuur jy, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.
2Ki_1:16  en met hom gespreek: So sê die HERE: Omdat jy boodskappers gestuur het om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg—is dit omdat daar glad geen God in Israel is om sy woord te raadpleeg nie? —daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.
2Ki_3:11  En Jósafat vra: Is hier nie ‘n profeet van die HERE, dat ons deur hom die HERE kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê: Hier is Elísa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elía gegiet het.
2Ki_8:8  Toe sê die koning vir Hásael: Neem ‘n geskenk in jou hand en gaan die man van God tegemoet en raadpleeg die HERE deur hom en vra: Sal ek van hierdie siekte gesond word?
2Ki_22:13  Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is; want die grimmigheid van die HERE is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie.
2Ki_22:18  Maar aan die koning van Juda wat julle stuur om die HERE te raadpleeg, aan hom moet julle só sê: So spreek die HERE, die God van Israel: Wat die woorde betref wat jy gehoor het—
1Ch_14:14  Toe raadpleeg Dawid God weer, en God het aan hom gesê: Jy moet nie agter hulle aan optrek nie; trek om, van hulle af weg, en val hulle vlak voor die balsembosse aan.
2Ch_18:4  Verder het Jósafat aan die koning van Israel gesê: Raadpleeg tog eers die woord van die HERE.
2Ch_18:6  Maar Jósafat sê: Is hier nie nog ‘n profeet van die HERE, dat ons deur hom kan raadpleeg nie?
2Ch_18:7  En die koning van Israel antwoord Jósafat: Daar is nog een man om die HERE deur hom te raadpleeg; maar ék haat hom, want hy profeteer oor my niks goeds nie, maar altyd onheil; dit is Miga, die seun van Jimla. En Jósafat sê: Die koning moet nie so spreek nie!
2Ch_34:21  Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die wat in Israel en in Juda oorgebly het, oor die woorde van die boek wat gevind is; want groot is die grimmigheid van die HERE wat oor ons uitgestort is, omdat ons vaders die woord van die HERE nie gehou het om te handel volgens alles wat in hierdie boek voorgeskrywe is nie.
2Ch_34:26  Maar aan die koning van Juda wat julle stuur om die HERE te raadpleeg, aan hom moet julle só sê: So spreek die HERE, die God van Israel: Wat die woorde betref wat jy gehoor het—
Isa_8:19  En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word?
Isa_19:3  En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal Ek verwar; dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê.
Isa_30:2  wat gaan om na Egipte af te trek, en hulle raadpleeg my mond nie, om toevlug te soek onder die beskutting van Farao en om te skuil in die skaduwee van Egipte.
Isa_65:1  Ek het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het nie; Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan ‘n nasie wat na my Naam nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek!
Jer_21:2  Raadpleeg tog die HERE vir ons, want Nebukadrésar, die koning van Babel, voer oorlog teen ons; miskien sal die HERE met ons handel volgens al sy wonders, sodat hy van ons af wegtrek.
Jer_37:7  So spreek die HERE, die God van Israel: So moet julle sê aan die koning van Juda wat julle na My gestuur het om My te raadpleeg: Kyk, die leër van Farao wat uitgetrek het om julle te help, sal teruggaan na sy land, na Egipte toe;
Eze_14:3  Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg?
Eze_14:7  Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en My nie navolg nie en sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, dat dié My vir hom kan raadpleeg—hom sal Ek, die HERE, self antwoord gee.
Eze_20:1  En in die sewende jaar, in die vyfde maand, op die tiende van die maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom om die HERE te raadpleeg; en hulle het voor my gaan sit.
Eze_20:3  Mensekind, spreek met die oudstes van Israel en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Kom julle om My te raadpleeg? So waar as Ek leef, gewis, Ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Here HERE.
Eze_20:31  ja, deur die aanbieding van julle offergawes, deur julle seuns deur die vuur te laat gaan, is julle verontreinig met al jul drekgode tot vandag toe—en sou Ek My deur julle laat raadpleeg, o huis van Israel? So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, Ek laat My deur julle nie raadpleeg nie!
Eze_21:21  Want die koning van Babel gaan staan waar die paaie uitmekaarloop, by die begin van die twee paaie, om van waarsêery gebruik te maak: hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bekyk die lewer.
Hos_4:12  My volk raadpleeg sy hout, en sy staf moet hom die inligting gee; want ‘n gees van hoerery het hulle verlei, en deur hulle hoerery het hulle van hul God afvallig geword.
Zep_1:6  Ook die wat van die HERE afvallig word en wat die HERE nie soek en Hom nie raadpleeg nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Sa_9:9  Vroeër het die mense in Israel só gesê as hulle gaan om God te raadpleeg: Kom, laat ons na die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeër siener genoem.
1Sa_9:11  Terwyl hulle die opdraand na die stad opgaan, kom hulle meisies teë wat uitgaan om water te put, en vra vir hulle: Is die siener hier?
1Sa_9:18  En Saul het nader gekom na Samuel binne-in die poort en gevra: Wys my tog waar die huis van die siener is?
1Sa_9:19  Daarop het Samuel Saul geantwoord en gesê: Ek is die siener! Gaan voor my uit op na die hoogte, dan kan julle vandag saam met my eet; en ek sal jou môre vroeg laat gaan; en alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee.
2Sa_15:27  Verder het die koning aan die priester Sadok gesê: U is tog siener? Gaan in vrede na die stad terug, en julle twee seuns, Ahímaäs, jou seun, en Jónatan, die seun van Abjatar, met julle saam.
2Sa_24:11  Toe Dawid die môre opstaan—die woord van die HERE het naamlik tot die profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesê:
2Ki_17:13  En die HERE het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener en gesê: Bekeer julle van jul verkeerde weë en onderhou my gebooie, my insettinge, volgens die hele wet wat Ek julle vaders beveel het, en wat Ek deur die diens van my diensknegte, die profete, vir julle gestuur het.
1Ch_9:22  Hulle almal wat as drumpelwagters uitgesoek was, was twee honderd en twaalf; hulle is in hul dorpe in die geslagsregister opgeneem. Dawid en die siener Samuel het hulle in hul ampsplig bevestig.
1Ch_21:9  En die HERE het met Gad, die siener van Dawid, gespreek en gesê:
1Ch_25:5  Hulle almal was seuns van Heman, die siener van die koning in die woorde van God. Om hom te versterk, het God aan Heman veertien seuns en drie dogters gegee.
1Ch_26:28  ook alles wat die siener Samuel geheilig het, en Saul, die seun van Kis, en Abner, die seun van Ner, en Joab, die seun van Serúja—wie ook al iets geheilig het, was onder bewaring van Selómot en sy broers.
1Ch_29:29  En die geskiedenis van koning Dawid, die vroeëre en die latere, kyk, dit is beskrywe in die Geskiedenis van die siener Samuel en in die Geskiedenis van die profeet Natan en in die Geskiedenis van die siener Gad,
2Ch_9:29  En die verdere geskiedenis van Salomo, die vroeëre sowel as die latere, is dit nie beskrywe nie in die Geskiedenis van die profeet Natan en in die Profesie van Ahía, die Siloniet, en in die Gesigte van die siener Jedi oor Jeróbeam, die seun van Nebat?
2Ch_12:15  En die geskiedenis van Rehábeam, die vroeëre en die latere, is dit nie beskrywe in die Geskiedenis van die profeet Semája en van die siener Iddo, volgens geslagsregister nie? En daar was gedurigdeur oorloë tussen Rehábeam en Jeróbeam.
2Ch_16:7  En in dié tyd het die siener Hanáni na Asa, die koning van Juda, gekom en aan hom gesê: Omdat u op die koning van Aram gesteun en nie op die HERE u God gesteun het nie, daarom het die leër van die koning van Aram uit u hand vrygeraak.
2Ch_16:10  Maar Asa het hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit, want hy was hieroor woedend op hom; ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk.
2Ch_19:2  het die siener Jehu, die seun van Hanáni, uitgegaan hom tegemoet, en aan koning Jósafat gesê: Moet ‘n mens die goddelose help, en het u lief die wat die HERE haat? Daarom kom daar nou ‘n toorn op u van die HERE.
2Ch_29:25  En hy het die Leviete opgestel by die huis van die HERE met simbale, met harpe en siters volgens die gebod van Dawid en van Gad, die siener van die koning, en van die profeet Natan; want die HERE het dit so beveel deur die diens van sy profete.
2Ch_29:30  Daarop gee koning Jehiskía en die owerstes aan die Leviete bevel om die HERE te prys met die woorde van Dawid en van Asaf, die siener; en hulle het met blydskap die lofsang aangehef en gebuig en aanbid.
2Ch_35:15  En die sangers, die seuns van Asaf, was op hulle plek volgens die bevel van Dawid en van Asaf en Heman en Jedútun, die siener van die koning, en die poortwagters by elke poort; hulle het nie nodig gehad om van hulle diens af weg te gaan nie, want hulle broers, die Leviete, het dit vir hulle berei.
Amo_7:12  Toe sê Amásia vir Amos: Gaan weg, siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------