Donderdag, 15 Maart 2012

As Jesus kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR DAGSTUKKIES OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/het-die-christen-klaar-gewen-of-moet-hy.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/05/wat-is-jou-getuienis.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/06/ken-jy-hom-werklik.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Luk 18:7,8) " Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?  Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?" (- dit kom uit die gelykenis van die "onregverdige regter"en skets vir ons 'n prentjie van die belangrikheid van gebed en hoe ons nie moet moedeloos raak nie).  Net in die vorige hoofstuk van Lukas, vertel Jesus vir die dissipels meer oor Sy wederkoms (wat gepaardgaan met die wegraping) en hoe hulle moet SEKER MAAK DAT HULLE GEREED IS daarvoor. Terwyl ons goed weet dat daar groot verdrukking gaan wees voor Jesus se wederkoms, vertel Jesus dan vir hulle 'n gelykenis van die onregverdige regter in Luk. 18 vir bemoediging.  Die afsluiting van die gelykenis wys op die feit dat, as die onregverdige regter dan ingegee het na die vrou se pleite, dan sal God, die regverdige regter, definitief "REG DOEN AAN SY UITVERKORENES", die wat "DAG EN NAG TOT HOM ROEP".  Hy sluit af deur te vra:  "maar.....sal Hy wel die geloof op aarde vind?"  -Asof Hy wil se dat daar dalk nie soveel geloof op aarde gevind gaan word nie!  -Asof Hy wil se dat Christene inderdaad nie so besig gaan wees met GEBED nie!

Ons lees in 2 Tim. 3:1-8 hoe, in die laaste dae, mense liefhebbers sal wees van hulleself, geldgieriges, grootpraters, trotsaards....ens.  Die skrif lees ook "meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God".  En as jy dink dit praat van die ongelowiges en goddeloses, dink weer, want dit praat ook van die bedreers:  (v.5)  mense "wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het", en kyk vers 8, "mense wat die waarheid teestaan, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar t.o.v. die geloof"!  Paulus vgl. egter vir Timoteus as iemand wat geloof, liefde, lankmoedigheid, lydsaamheid het..., en selfs iemand wat VERVOLGING EN LYDING verdra.  Die vgl. word definitief gemaak  dat die van geloof, ook die is wat vervolginge en lyding kan verdra.  (2Ti 3:12,13)  "En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word".

Dus kan ons opsom volgens bogenoemde skrifgedeeltes:
In die eerste plek: die wat manne en vroue van geloof is, is die wat vervolging en lyding kan verdra.  
In die tweede plek:  God sal reg doen aan die wat dag en nag na Hom roep.  

Dat vele Christene se oe gerig is op die "wegraping" wat hulle glo voor die verdrukking sal geskied, is eintlik kommerwekkend, want dit is tog duidelik dat die wegraping SAAM MET die wederkoms geskied.  Ook is dit heeltemal onskriftuurlik om te se dat die wederkoms in twee dele gaan geskied!  Dit is egter skriftuurlik om te se dat daar 'n groot verdrukking gaan wees van die gelowiges!  Dat dit nie net onder die Jode gaan wees nie, is ook seker - gaan kyk weer na Openb. 6:9, van die wat uit die groot verdrukking kom, en  (7:16), "menigte UIT ALLE NASIES, STAMME, VOLKE EN TALE wat nie getel kan word nie".  Baie Christene verwar die "verdrukking" met "God se oordeel" (wrath of God).  Die groot verdrukking gaan oor die verdrukking van die gelowiges.  God se wraak, gaan oor om die ongelowiges te oordeel. Ander faal weer om die skrifte in Lukas behoorlik te onderskei deurdat hulle versuim om dit te vgl. met die ander evangelies.   Wanneer ons nou lees in Luk. 21, praat Jesus van hoe die dissipels moet seker maak dat hulle gereed is vir Sy terugkoms -(Luk 21:34)  "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie" - Jesus wil nie he dat ons blootgestel word aan God se wraak nie en waarsku ons! -(Luk 21:35,36) " Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan" - watter dinge te ontvlug?  Nie die groot verdrukking soos baie glo nie, maar God se wraak. ("...want soos 'n strik sal Hy kom oor almal wat op die hele aarde woon").


(Mat 10:28)  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Dat alle gelowiges nie in die groot verdrukking gaan doodgaan nie, is duidelik, want ons lees dit in 1 Kor. 15:51. Die wat oorbly, sal  in 'n oomblik, in 'n oogwink, BY DIE LAASTE BASUIN, ...verander word... - 1 Kor. 15:52. Aan die een kant is dit 'n voorreg vir die Christen om ter wille van die naam van die Here te sterf;  aan die ander kant gaan sekere gelowiges nie doodgemaak word ter wille van hulle geloof nie - hulle sal, met Jesus se wederkoms, weggeraap word en in 'n oogwink, verheerlikte liggame kry.

 Miskien is jy een van die wat nie doodgemaak gaan word ter wille van jou geloof nie.  Die vraag is nou egter (volgens Luk. 18): As jy begeer "dat God reg doen aan jou" en jy begeer dat Hy jou beskerm teen jou teestanders in tye van verdrukking, sal Hy die voldoende geloof by jou vind?  - Is jy een van die wat "dag en nag na Hom roep?".  En as jy een van die is wat gedurig bid en nie moedeloos word nie, is ek seker sal jy gereed wees om verdruk te word ter wille van Sy Naam.   
Geen opmerkings nie: