Dinsdag, 13 Maart 2012

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
---------------------------------------------------------------------------------
Openbaring 3:5 -"Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele"
In die ooste word wit klere meer gedra as op ander plekke -   dit wys op iets figuurliks nl. "reinheid" en "goeie gedrag".  Dat die wat oorwin, beklee sal word met wit klere, is letterlik, maar met 'n figuurlike betekenis.  

Ons lees ook hiervan in Openb. 6:9-11 in die tydvak van die 5 de "seel", "En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is WIT KLERE gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees".
 (Hierdie vorm deel van die Groot verdrukking).  

 Kyk ook Openb. 7:9-17, "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met WIT KLERE en met palmtakke in hulle hande;en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam! En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê: Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die WIT KLERE, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.  Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee".  Ons vind 'n pragtige verduideliking hier van hoekom dan "wit klere"! Die groot verdrukking gaan oor die verdrukking van die gelowiges deur die ongeregtiges;  dit moet nie verwar word met God se oordele (God's wrath) later in die boek van Openbaring nie - dit is ook duidelik dat die skrifgedeeltes wys op Christene, nie net Jode nie - "uit alles stamme, nasies, volke en tale. "Wit klere"  wys dus weer-eens op die reinheid en geregtigheid en die feit dat die mens slegs rein kan raak deur die bloed van die Lam.  Nie almal is waardig om die wit klere te kan dra nie! 

 Kyk maar (Openb. 3:4)  "Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in WIT KLERE wandel, omdat hulle dit waardig is". en  (Openb. 3:18)  "Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en WIT KLERE, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien".  ( In konteks gesien Openb. 3:4, handel dit oor mense in die gemeente wie se werke nie volkome voor God gevind word nie en ander wie wel waardig is - die brief begin waar Jesus se, "Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood".) - DUS is nie almal in die gemeente waardig om die wit klere te dra nie, maar net sommiges!  ( In konteks, Openb. 3:18 - "Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie".   Dit dui op die feit dat mense hulle hoop sit op ander dinge en dink hulle is "goed af" - in der waarheid is hulle arm in die Here se oe.)- DUS moet die gemeente besig raak met die Here en hulleself begin oefen in die godsaligheid eerder as om hulle hoop te sit in die wereldse dinge en net vir hulleself te lewe! 
OM OP TE SOM:
Vir die mens om WAARDIG TE WEES om beklee te kan word met WIT KLERE, moet hy:
-  Jesus Christus bely en bereid wees om verdruk te word of te ly terwille van Sy Naam;
-  hom laat was deur die bloed van die Lam; 
-  meer besig wees met die Here as met die lewe en alle vorme van afgodsdiens afle, o.a. gierigheid; (die mens kan net geregtigheid ontvang deur geloof)
-  moet nie net die naam he dat hy lewe nie, maar regtig lewe in die Here en die godsaligheid najaag.
Ander skrifte oor "wit klere" -
*  Matt. 17:2 waar Jesus in gedaante verander het, Sy aangesig blink soos die son en Sy klere wit soos die lig; -Luk 9:29 se Sy klere het skitterend wit geword.
*  Prediker 9:8 - "Laat jou klere altyd wit wees, en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie".
*  Joh. 20:12 en Hand. 1:10 - engele in wit klere


Geen opmerkings nie: