Sondag, 24 Junie 2012

Soos 'n dief in die nag

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/die-tyd-is-naby.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2Pe 3:9)  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
(2Pe 3:10)  Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

Die "dag van die Here" verwys hier na die WEDERKOMS (kyk v.4). 

(1Th 5:1)  Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
(1Th 5:2)  want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
(1Th 5:3)  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
(1Th 5:4)  Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
(1Th 5:5)  Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
(1Th 5:6)  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.


 Die skrifte se NIE dat "gelowiges die dag en uur sal weet, maar nie die ongelowiges nie", maar eerder gaan dit oor:
 "die wat gereed is" of "nie gereed is nie".

-D.w.s. "OMDAT IEMAND GEREED IS, sal dit hom nie onkant vang nie", NIE omdat hy die dag en uur ken nie! Daar bestaan groot miskonsepsie oor hierdie onderwerp.  Dit is so dat Jesus vir ons definitiewe tekens gegee het oor wanneer Sy koms naby is, maar dit is net eenvoudig nie nodig vir enige iemand om die dag en uur te weet nie!  Wat eerder nodig is, is dat elkeen GEREED moet wees.    (Mat 24:36 - "Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen"  -  sommige stel voor dat Jesus hier gepraat het van die dag en uur waarop "die hemel en aarde sal verbygaan",v.35, maar v.35 was ter stawing van iets anders wat Jesus gese het in v.34. Gaan lees gerus die hele gedeelte in konteks om te sien dat Jesus hier eintlik praat van Sy wederkoms!).   

Die vraag is, is jy gereed? (sodat jy nie onkant betrap word nie) -daarom moet ons ook verstaan wat die skrif bedoel met "gereed wees". Baie Christene dink hulle is gereed omdat hulle 'n saligheids-gebedjie opgese het of a.g.v. verskeie ander redes!  Wedergeboorte is egter 'n hartsverandering en die Christen is op 'n pad van godsaligheid. Die skrif is duidelik daaroor dat as iemand nie "vrug" dra nie, hy uitgekap word en in die vuur gegooi word.  Nie baie predikers vertel dit vir hulle gemeentelede nie! Jesus het dit egter in soveel woorde gese: (Joh 15:2-6) "Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand".


 (1Th 5:4)  "Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie" - dus, "omdat hulle gereed is, sal hulle nie oorval word nie".     Let op v.3 -  "Omdat die in v.3  nie gereed is nie, sal die dag hulle oorval soos 'n dief in die nag" - m.a.w. dit spreek van 'n "DAG VAN OORDEEL".
 Kyk ook die konteks van 2 Pet. 3 - hy praat spesifiek van mense wat hulle Skepper verag en geen eer gee nie (ongelowiges - en daarom is hulle nie gereed nie);      - Vir die gelowiges se hy:  2Pe 3:11- " Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? (die dringendheid van om seker te maak dat jy gereed is!)
  Net die wat GEREED IS, sal nie betrap word nie - let op v. 6: " Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees". Hoekom sal hy die stelling maak as alle gelowiges wel waak en nugter is?  D.w.s., alle gelowiges is NIE nugter nie en is NIE besig om te waak nie!   Dit is duidelik dat die rede vir die skrywe nie net was om gemoedsrus te gee vir die wat wel gereed is nie, maar ook om die TE VERMAAN  WAT NIE GEREED IS NIE.  Dit klop met heelwat ander skrifte, o.a. Mat 24:44 - " Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie" en Luk 12:40 - "Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie".  Jesus praat ook hier met GELOWIGES en se vir hulle:  "daarom moet julle ook gereed wees...";  dus beteken dit dat nie alle gelowiges so gereed sal wees as wat hulle dink nie! 
(Gaan lees gerus hierdie gedeeltes in konteks om goed te verstaan wat dit beteken "om gereed" te wees, of "om besig te wees" ).  


("die dag van die Here" sal nie net ongelowiges betrap "soos 'n dief in die nag" nie, 
maar ook baie gelowiges).


Hoe om "BESIG TE WEES" wanneer Hy kom:
-  Lees Matt. 24:44-51
-Vergelyk dit met Openb. 3:1-6:
(Openb. 3:3)  "Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie".
- Vergelyk dit ook met Luk. 12:40-48Hoe om "GEREED te wees":
-  Lees Matt. 24:37-44
- Vergelyk dit met my vorige blogpost
-  Luk. 12:13-47
-  Lees ook 7 briewe in Openbaring

(Openb. 16:15)  "Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie".

(Luk 12:31)  Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
(Luk 12:32)  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.
(Luk 12:33)  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.
(Luk 12:34)  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
(Luk 12:35)  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.
(Luk 12:36)  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.
(Luk 12:37)  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.
(Luk 12:38)  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.
(Luk 12:39)  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.
(Luk 12:40)  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.

Geen opmerkings nie: