Donderdag, 21 Junie 2012

Wat dit beteken OM GEREED TE WEES...

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na:  http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR DAGSTUKKIES OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/die-tyd-is-naby.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/03/het-die-christen-klaar-gewen-of-moet-hy.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Luk 12:40)  "Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie".

Om te verstaan wat dit beteken om GEREED TE WEES, sou beteken dat ons na die konteks van hierdie skrif moet gaan kyk: 

In die gedeelte, noem Jesus 'n paar dinge wat vir ons verduidelik wat die beteken "OM GEREED TE WEES":
-  (1)  Luk. 12:13-40:  - moet "ryk wees in die Here"
-  (2)  Luk. 12:1-12:  -   moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar vrees Hom wat by magte is om in die hel te werp /  moenie die Here verloën nie
- (3)  Luk. 12:41-59:  -  ken die wil van die Here en doen dit


(1)  Ons gaan in hierdie blogpost aandag gee aan wat dit beteken  "om ryk te wees in die Here":  (Luk 12:31-35- " Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand"
 (Luk 12:15) " En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie".
(Luk 12:21)  So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.
(Luk 12:23)  Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere.
(Luk 12:36)  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.
Dit sou interessant wees om die reaksie te sien van ander, sou ons hoor van 'n kerk wat vandag van al sy lede verwag om  hul besittings te deel, alles wat hulle ekstra het, soos grond ens. te verkoop en die fondse daarvan ook vir die kerk te moet bring.  So 'n kerk/gemeente sou definitief die naam van "sekte" verkry.  Meeste Christene sou hulle ook onmiddellik distansieer van daardie gelowiges en seker maak om mekaar te waarsku teen diesulkes.  Wat nog van as hulle hul lede selfs sou bemoedig om ook ekstra " besittings te verkoop" en die opbrengste vir kerk te bring!  

Wat meeste Christene egter nie besef nie, is dat hierdie juis die manier is waarop die eerste kerke bestaan het!  En nie net het hulle gelei gevoel deur die Heilige Gees om so te lewe nie, maar Jesus het dit so vir hulle geleer! Die wat dus in daardie dae deel geraak het van die kerk, het dit ook gedoen met die wete dat hulle baie moes opoffer, nie net hul lewe wy aan die Here nie, maar ook hulle besittings! Hoeveel mense sou vandag die kerk "join" as hulle geweet het dat dit deel is van die "deal"? Baie Christene sal van mening wees dat die eerste Christene dit bietjie te ver gevat het en dat dit meer gaan oor die toestand van die hart, maar wat het Jesus regtig vir ons hieroor geleer? 

Lees gerus weer Luk. 12:13-40.  Hierdie is nie die enigste gedeelte waar Jesus die onderwerp vergelyk met die feit dat ons "GEREED MOET WEES" nie - kyk bv. ook Matt. 24:36-51.  (Mat 24:37)  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  Vgl.ook  v.43 met Luk. 12:39.  Jesus praat weer oor die dienskneg wat "besig gevind sal word" wanneer Hy terugkom en hoe Hy daardie een oor al Sy besittings sal aanstel (ook Luk. 12:44).  Dit gaan oor die een wat besig sal wees om eerder "ryk te raak in die Here" as ryk in besittings;  om meer ag te gee op die Here as op die lewe.

Jesus se:   (Mat 25:1)  "DAN sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet."...  Die verhaal van die 5 verstandiges en die 5 dwases -  die 5 verstandiges sal dus die wees wat  MEER AG GEE OP DIE HERE EN MEER BESIG IS MET HOM AS MET DIE LEWE, wanneer Hy terugkom.  Dit gaan oor die feit dat ons ons lewe minder moet liefhe as vir Hom.  Dit gaan oor die feit dat ons bereid moet wees om selfs besittings op te gee, rykdom, genietinge van die lewe, sodat Hy ons oor Sy besittings kan aanstel op daardie dag.  Die een wat meer besig is met die lewe en wil ryk word in die wereld en die wereldse dinge eerder najaag as die Here, sal in daardie dag sy lewe verloor:  (Mat 24:50-51 - "dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande").  Dit is nie verniet dat Jesus juis met die GELOWIGES gesels het toe Hy hierdie dinge gese het nie.  In vandag se lewe gaan die geloof vir baie oor "wat hulle kan kry uit die deal".  Dit gaan oor materiele seen en voorspoed.  Daar word min gebid in die kerke, maar baie besluite geneem.  Dit is inderdaad soos in die dae van Noag, mense "eet en drink" en steur hulle min aan die wil van die Here en het ook nie veel tyd om aan die Here te spandeer nie - dit gaan meer oor "die lewe", oor die genot in die lewe en dit wat hul lewe opmaak - mense werk hard vir allerhande onnodige besittings en begeer rykdom en sogenaamde voorspoed.  Hulle bekommer hulle meer oor die dag van more, as wat hulle vandag tyd met die Here spandeer.  Jesus het baie oor hierdie ding gepraat:  

(Luk 17:33)  Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou.
(Joh 12:25)  Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.  -  GAAN LEES DIE SKRIF IN LUK. 17 IN KONTEKS - OOK HIER PRAAT JESUS VAN SY WEDERKOMS (en dat dit sal wees soos in die dae van Noag - mense sal meer besig wees met die lewe as met Hom). ( IN JOH. 12 PRAAT HY OOR SY DOOD - (Joh 12:24)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.)

OM GEREED TE WEES, BETEKEN DUS EERSTENS: 
 -OM "MEER BESIG TE WEES MET DIE HERE AS MET DIE LEWE".  (In ander woorde kan ons se dat dit beteken:  "Ons moet Hom as EERSTE LIEFDE ken" - kyk eerste brief aan gemeente van Efese, Openbaring). 


(Jak 5:1-4) - " Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom.  Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur die motte verniel.  Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot ‘n getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae.  Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leërskare".

(Luk 21:34) - "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie".


(Mat 16:24)  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
(Mat 16:25)  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.

(Mat 16:26)  Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?
(Mat 16:27)  Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.
Is dit verkeerd om rykdom te begeer?  JA!
(1Ti 6:8)  Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.
(1Ti 6:9)  Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.
(1Ti 6:10)  Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
(1Ti 6:11)  Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
(2Jn 1:8)  Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang.


(Rev 3:14)  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:
(Rev 3:15)  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!
(Rev 3:16)  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.
(Rev 3:17)  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.
(Rev 3:18)  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.
(Rev 3:19)  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.
(Rev 3:20)  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
(Rev 3:21)  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
(Rev 3:22)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Geen opmerkings nie: