Woensdag, 20 Junie 2012

Wie's die Koring en die Kaf ?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORING  EN  KAF:

(Mat 3:12)  "Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand"; 
(ook Luk. 3:17).
 Die algemene begrip onder baie gelowiges, is dat die vers praat van die gelowiges as die koring, en die ongelowiges as die kaf, maar is dit regtig waarna Johannes hier verwys?

Wanneer ons die skrifgedeelte in konteks lees, moet ons klem le op die oorsprong van so 'n uitlating deur Johannes gemaak.  v.6 en 7:    "En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is? 
-  Volgens vers 9, is dit duidelik dat Johannes 'n onderskeid maak tussen "Jode in die hart" en "Jode volgens bloed"(Mat 3:9)  En moenie dink om by julleself te sê: ons het Abraham as vader nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek".
 .  In vers 10 maak hy dit nog duideliker deur te se:  "Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi".  Johannes praat nie hier van ongelowiges nie, maar wel net met "gelowiges" - hy praat  van 'n "oordeel" wat voorle
 Wanneer Jesus terugkom sal Hy nie net oordeel tussen "gelowiges en ongelowiges" nie, maar ook tussen 
"gelowiges en gelowiges".  
Dit laat mens dink aan Es. 34:22 - "Ek sal oordeel tussen skape en skape", en aan Mat 22:1-13 - van die een sonder "bruilofskleed" -  (v.11,12 -"En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie" - net so is daar siesulkes wat dink dat hulle "gelowiges" is en lyk of hulle gelowiges is, maar nie werklik 'n bruilofskleed het nie.  Kyk ook na die vgl. van die "10 maagde" - Matt. 25:1-13. Wat het gebeur met die wat nie gereed was nie?  
(Mat 25:12,13)  Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

Lees ook die gedeelte in Matt. 25:14-30 van die man wat op reis wou gaan en sy diensknegte geroep het en besittings aan hulle toevertrou het  - wat het gebeur met die een wat een talent ontvang het en dit begrawe het?  (Mat 25:30- "En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande". (Mat 25:29)  "want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het".  Kyk na die konteks waaruit hierdie skrifte kom:  (Mat 24:46)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.(Mat 24:44)  Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.(Mat 24:48)  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom—(Mat 24:49-51)  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.


- In Matt. 3:6 en 7, wys Johannes na die "valsheid" van die Fariseers en die Sadduseers, mense wat "voorgee" dat hulle die Here ken, terwyl hulle Hom nie werklik ken nie. Hy verwys ook spesifiek na die "VRUG".  (Mat 3:8)  "Dra dan vrugte wat by die bekering pas".  Jesus het self ook gepraat oor die "vrug" wat belangrik is- Hy het dit selfs as 'n maatstaf gegee om te kan beoordeel tussen ware en valse:  (Mat 7:15 - "Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is".  Dit is ook duidelik volgens Jesus se woorde, dat net die wat DIE WIL VAN DIE VADER DOEN, die koninkryk van die hemele sal ingaan.  ( Daar is heelwat Christene wat glo dat mens glad nie iets soos valse broeders kry nie, tog is die skrif  duidelik daaroor dat daar selfs valse profete en leermeesters in die kerk is - hoekom sou Jesus ons dan waarsku teen hulle as hulle nie bestaan nie!? Ook Paulus het op verskillende tye verwys na die "valse broeders"(2 Kor. 11:26  "dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders") en (Gal 2:4 "en dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring"). )
(Kyk ook Matt. 12:33).    
Jesus verduidelik vir ons in Mark. 4:1-20 "wie die mense is wat vrug dra" in die gelykenis van die saaier.  In hierdie gelykenis verwys Hy na 4 groepe mense en dat dit net die is wat die "woord hoor en aanneem", wat vrug dra (een dertig, een sestig, een honderdvoudig). 

- (1) Die eerste groep mense:   hoor die woord, maar onmiddellik steel die duiwel dit weg uit hulle harte, en dit lewer GEEN VRUG op nie.  Volgens Lukas, is dit die wat nie glo en nie gered word nie". (-ongelowiges).

- (2) Die tweede groep:  neem die woord met blydskap aan, maar omdat hulle geen "wortel in hulleself het nie, is hulle net vir ‘n tyd". Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik.  Dit spreek dus van mense wat wel die woord aanneem!!!, maar nie regtig die Here ken nie ("geen wortel in hulleself nie) - dit is die wat glad nie verdrukking of vervolging ter wille van die woord sal kan verduur nie. Dit is dus die wat gelowig raak, maar GEEN VRUG dra nie, of, as hulle enige vrug gedra het, raak dit  ONVRUGBAAR! Volgens Lukas is ook die wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, maar  aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, "val hulle af" in die tyd van versoeking.(-gelowiges wat Hom nie as Eerste Liefde ken nie).

- (3) Die derde groep:  is die wat die woord hoor, maar die "sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word ONVRUGBAAR".  Omdat die skrif noem dat hulle "onvrugbaar" raak, beteken dit dat hulle wel begin vrug dra het, maar die sorge van die lewe, begeerlikhede en rykdom, verstik die woord en laat dit onvrugbaar raak. Volgens Lukas, is dit ook die wat gehoor het, maar  verstik word deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. "(-gelowiges wat onvrugbaar raak).- (4) Die vierde groep: " En wat in die goeie grond val—dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ‘n edele en goeie hart hou en MET VOLHARDING VRUG DRA.  (-die gelowiges wat met volharding vrug dra).   "En niemand steek ‘n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder ‘n bed nie; maar hy sit dit op ‘n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.  Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie.  Pas dan op hoe julle hoor; want elkeen wat het, aan hom sal gegee word; en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink dat hy het". (-vgl. dit met bg. Matt. 25:14-30) 

ONS SIEN DUS TWEE DEFINITIEWE GROEPE (2 en 3) HIER WAT WEL DIE WOORD AANNEEM, MAAR GEEN VRUG DRA NIE, OF SELFS BEGIN VRUG DRA, MAAR DIT VERLOOR.  DIE VRAAG WAT ONS MOET VRA, IS: "WAT SAL GEBEUR MET HIERDIE GROEPE GELOWIGES OP DIE DAG VAN OORDEEL"? 
(die dag van "toorn" waarna Johannes verwys)?
 (want, die Here sal ook oordeel tussen "skape en skape"!).
(Joh 10:14)  "Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken".
(Die belangrikheid van om "die godsaligheid na te jaag", behoort teen hierdie tyd nog heelwat  duideliker te wees. 1Kor. 9:24 - "Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal".)
(1Kor. 9:26)  Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.
(1Kor. 9:27)  Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.
"Onvrugbaarheid", of "om onvrugbaar te raak", het dus te doen met:

1. -  iemand wat nie die Here as Sy eerste liefde ken nie (kyk eerste brief, Openbaring, aan gemeente van Efese), en dus gaan struikel in versoeking of met verdrukking en vervolging ter wille van die woord.  Dit is hulle aan wie Jesus  se:  (Openb. 2:2-4)  "Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;  en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie". (Joh 15:6)  As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

2. - iemand vir wie die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge, te belangrik is (kyk 7de brief in Openbaring, aan gemeente van Laodicense).  Dit is hulle aan wie Jesus se:  (Openb. 3:15-19)  "Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.
 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou". (Kyk gerus ook na die ander briewe in Openbaring). (Heb 12:11)  Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

-------------------------------------------------------------

(Luk 6:46) - "En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?"
-(Heb 10:26)  "Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,
(Heb 10:27)  maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.
(Heb 10:28)  As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee of drie;
(Heb 10:29)  hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?
(Heb 10:30)  Want ons ken Hom wat gesê het: My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here; en weer: Die Here sal sy volk oordeel". (L.w., dit is aan 'n gemeente geskryf!)
------------------------------------------------------------

(Rom 2:5)  Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God
(Rom 2:6)  wat elkeen sal vergeld na sy werke:
(Rom 2:7)  aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek die ewige lewe;
(Rom 2:8)  maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is grimmigheid en toorn;
---------------------------------------------------------------

(2Pe 2:1)  Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring;
(2Pe 2:2)  en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word;
(2Pe 2:3)  en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie.
(2Pe 2:4)  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;
(2Pe 2:5)  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het;
(2Pe 2:6)  en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees;
(2Pe 2:7)  en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense;
(2Pe 2:8)  want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke—
(2Pe 2:9)  die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word;
----------------------------------------------------------
(Jud 1:4)  Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën.
(Jud 1:5)  Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat Hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het.
(Jud 1:6)  En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;
(Jud 1:7)  soos Sodom en Gomorra.......
------------------------------------------------------------
(Joh 10:26)  "Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het.
(Joh 10:27)  My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My".
-------------------------------------------------------------(Mat 7:21)  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

---------------------------------------------------------------(Joh 15:5) " Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.
(Joh 15:6)  As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand".
----------------------------------------------------------------
(Heb 13:4)  Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.
---------------------------------------------------------------
(Jas 2:9)  Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf.
...(Jas 2:13)  Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.
--------------------------------------------------------------
(Jas 3:1)  Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons ‘n groter oordeel sal ondergaan.
----------------------------------------------------------------
(Jas 5:12)  Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie; maar laat julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder ‘n oordeel val nie.
----------------------------------------------------------------
(2Ti 2:3)  Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus.
(2Ti 2:4)  Niemand wat ‘n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het.
(2Ti 2:5)  En verder, as iemand aan ‘n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie.
(2Ti 2:6)  Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet.
------------------------------------------------------------------
(Gal 5:19)  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
(Gal 5:20)  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;
(Gal 5:21)  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
(Gal 5:22)  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
--------------------------------------------------------------------

(Heb 12:9)  Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
(Heb 12:10)  Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.
(Heb 12:11)  Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.
--------------------------------------------------------------------
(Jas 5:7)  Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het.
---------------------------------------------------
(Mat 24:44)  Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
(Mat 24:45)  Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
(Mat 24:46)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.
----------------------------------------------------
(Mat 13:47)  Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring;
(Mat 13:48)  en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.
(Mat 13:49)  So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei
(Mat 13:50)  en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
--------------------------------------
(Openb. 14:7)  En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

--------------------------------------------------------------

'n Vers wat maklik uit konteks geneem word, is die van 1 Kor. 3:15:
 "as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen".
Ons moet verstaan dat hierdie gedeelte praat van die wat wel "vrug dra".(1Kor. 3:8)  Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang.  In konteks handel dit ook oor die "loon wat elkeen sal ontvang".  

As iemand nou egter wel vrug begin dra, maar toelaat dat die sorge van die lewe, rykdom of begeertes dit verstik en "onvrugbaar" maak, dus geen vrug dra nie, dan kan dieselfde tog nou nie gese word van so iemand, dat "hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen" nie!  En selfs al sou iemand beskryf kon word met goeie dade, lydsaamheid, arbeid en werke ens., maar hy ken nie die Here as sy Eerste Liefde nie - dan sal die Here  daardie persoon se "kandelaar van sy plek verwyder", as hy hom nie bekeer nie! Gaan lees gerus al die briewe aan die 7 gemeentes in Openb. - telkens is die beloftes net aan "DIE WAT OORWIN".


(2Jn 1:8)  Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang.(2Jn 1:9)  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun.
----------------------------------------------------------

(Mar 4:24)  En Hy het vir hulle gesê: Pas op wat julle hoor; met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor.
(Mar 4:25)  Want wie het, vir hom sal gegee word; en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

---------------------------------------------------------
(Luk 21:34)  Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.
---------------------------------------------------------
(1Th 5:4)  Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
(1Th 5:5)  Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.(1Th 5:6)  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
(1Th 5:7)  Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.
(1Th 5:8)  Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid.
(1Th 5:9)  Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus

(1Th 1:9)  Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien
(1Th 1:10)  en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.

-----------------------------------------

(Mat 16:25)  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.
(Mat 16:26)  Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?
(Mat 16:27)  Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.


(Jas 5:7)  "Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike VRUG van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het".


Vb. e uit die skrif van wat dit beteken  om "VRUG TE DRA"?  
-  (Joh 12:24,25) " Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.  Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe".  het die Here meer lief as sy eie lewe
-  (Joh 15:4)  "Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie". - Bly in Hom
-  (Joh 15:5)  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. - vra die Here se wil in alles wat hy doen
-   (Joh 15:14-16)  Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.  Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. - wees gehoorsaam aan die Here
-   (Rom 6:22)  Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. - jaag die godsaligheid na
- ....
----------------------------------------------------------


Geen opmerkings nie: