Dinsdag, 26 Junie 2012

Wie's die koring en die onkruid?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html

---------------------------------------------------------------------------------
Meeste Christene glo dat 'n gelowige nooit sy/haar saligheid kan verloor nie en klou vas aan die gesegde, "eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God".  Sommige is van mening dat diesulkes "sonder vrug", net eevoudig nooit regtig wederbaar is nie;  terwyl ander weer glo dat sekeres wel wederbaar is, selfs begin vrug dra, maar dan afvallig word en hulle saligheid weer kan verloor. Om meer lig te werp op hierdie verskille, moet die onderwerpe van "koring en onkruid", "koring en kaf" en "skape en bokke" goed bestudeer word.  Natuurlik, die enigste manier hoe ons hierdie onderwerpe ten volle kan verstaan, is om elk deeglik in konteks te gaan lees sodat ons weet wat regtig bedoel is.


Omtrent die onderwerpe van  "koring en die onkruid", "koring en kaf" en "skape en bokke" in die Bybel, is meeste  van mening dat dit verwys na gelowiges as die "koring of skape", en ongelowiges as die "onkruid, kaf of  bokke", maar wat kan ons meer leer daaroor na deeglike studie? 


 Dit wil tog lyk volgens  studie of "koring en kaf" meer verwysend is na net gelowiges (waar die Here sal oordeel tussen "skape en skape") - kyk my blogpost getiteld, "wie's die koring en die kaf?" 

 Volgens studie oor "skape en bokke", is dit duidelik dat dit verwys na "gelowiges en ongelowiges", maar ons moet ook let op die duidelike onderskeid wat Jesus maak tussen die twee (kyk my blogpost, getiteld "wie's die skape en die bokke?"); dus, volgens die voorwaardes,  is daar dalk gelowiges wat dink dat hulle "veilig" is, maar is hulle? In ag geneem dat Jesus, voor Hy oor die skape en bokke gepraat het in Matt. 25:31-46, Hy vir hulle die verhaal vertel het van die "10 maagde" asook die verhaal van "die man wat op reis gegaan het en sy besittings aan sy diensknegte toevertrou het", is dit moontlik dat Jesus bedoel het dat sommige skape, wat dink hulle is skape, op die ou end by die bokke gaan opeindig?  


Wat die studie oor die "koring en die onkruid" behels:  -  Jesus het die koninkryk van die hemele vgl. met 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het, en terwyl hulle geslaap het, het die vyand onkruid daaronder gesaai... (Matt. 13:24-30).  Wanneer Hy die betekenis vir die dissipels uitle in v. 36-43, vgl. Hy die "goeie saad" as die kinders van die koninkryk, en die "onkruid", as die kinders van die Bose.  Mat 13:40-43 - "Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:  die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen,  en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.  Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor".
 Vgl. dit ook met  Mat 13:47-50 - "Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring;  en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.  So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande".

Jesus verduidelik die terme in die gelykenis (van Matt. 13:24-30) as volg:

-(Mat 13:38,39)  "en die saailand is die wêreld. Die 
goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die 
onkruid is die kinders van die Bose,  en die 
vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.


Hy het in soveel woorde gese dat die "onkruid", die kinders van die bose is.  Onkruid kan dus glad nie na gelowiges verwys nie, maar wel ongelowiges.  Omdat die engele die slegte mense onder die regverdiges sal afskei,wil dit voorkom asof hulle tussen die regverdiges uitgehaal word, maar ons moet onthou dat omdat die "saailand" die wereld is, kan hierdie onkruid oral gevind word, selfs in die kerk!  Dit kan dus verwys na die (1) ongelowiges "in die wereld", sowel (2) valse profete en valse leraars - die "wolwe" in skaapsklere - (van hulle het Jesus gese: (Mat 7:20,21)  "So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is").
- 2 dinge rakende valse profete:
(1)  dra nie die nodige vrugte nie
(2)  doen/soek nie na die wil van die Vader nie

Die wolf in skaapsklere is nooit wederbaar nie, maar doen hom net voor as 'n gelowige.  Jesus het ons gewaarsku teen diesulkes.  Hulle is nie Sy skape nie, maar doen hulleself voor asof hulle skaapsklere aanhet.  Hulle is dus nie gelowiges nie, maar wel in die kerk! (2Pe 2:1)  Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring;
(2Pe 2:2)  en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word;
(2Pe 2:3)  en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie.


(Mat 24:24)  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

(1Jn 4:1)  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.
(1Jn 4:2)  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;
(1Jn 4:3)  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.
(1Jn 4:4)  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.
(1Jn 4:5)  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.
(1Jn 4:6)  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.
- 3 dinge word hier genoem rakende valse profete: 
 (1) hulle glo nie dat Jesus Christus die Messias is nie - "of die enigste weg is nie"; 
(2)  hulle praat soos die wereld en die wereld luister na hulle- "wereldse wysheid";  
(3)  hulle luister nie na die waarheid nie- "soek nie die waarheid nie, maar glo wat hulle dink is die waarheid".    
---------------

OM OP TE SOM:

Wanneer almal deur die Here geoordeel word, sal die koring en die kaf, die koring en die onkruid en die skape en bokke van mekaar  geskei word. 
-Hy sal dus oordeel tussen "gelowiges en gelowiges" (koring en kaf),
Baie sal probeer inkom "na die bruilofsmaal sonder 'n bruilofskleed"  om hierdie toorn wat kom, vry te spring, maar net die wat die wil van die Vader doen en die wat Hom werklik ken, sal Sy oordeel vryspring.  Die wat geen vrug dra nie, sal soos kaf verbrand word. (Mat 13:12) " Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het".

 -tussen "gelowiges en ongelowiges" (skape en bokke),
Daar sal onderskei word tussen die wat die Here meer liefhet as die lewe, en die wat hulle hoop geplaas het in die wereldse. (Mat 16:25)  "Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind".

-en tussen "gelowiges en valse gelowiges/ongelowiges" (koring en onkruid).
Daar sal onderskei word tussen die wat gewas is in die bloed van die Lam, en die wat in die wereld is.
Daar sal onderskei word tussen die wat die wil van die Here doen, en die wat hulle eie wil doen.
-(Mar 13:5) ... Pas op dat niemand julle mislei nie.


(Mar 13:33)  Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie.

---------------------------------


Ander skrifte rakende bg. onderwerpe:

(Luk 21:36)  "Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom (oordeel, NIE  die "verdrukking" soos deur baie gepreek word nie!), te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan".(1Pe 4:17)  "Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?"(Joh 12:48)  "Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag".(2Pe 3:7)  "Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense".

(Openb. 14:7) " En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het".


(Joh 5:25)  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe.
(Joh 5:26)  Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê.
(Joh 5:27)  En Hy het Hom mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.
(Joh 5:28)  Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
(Joh 5:29)  en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.
(1Pe 4:5)  Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.

Geen opmerkings nie: