Maandag, 02 Julie 2012

Die Wederkoms

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Die onderstaande is 'n opsomming geneem uit skrifte oor die wederkoms - vir die skrifte, sien page "U-Z" (nog skrifte oor die wederkoms)http://warechristene.blogspot.co.nz/p/u-z.html, en page "E-H" http://warechristene.blogspot.co.nz/p/e-h.html -  meeste van die woorde is 'n samestelling direk geneem van soos dit in die skrif staan)
------------------------------


DIE WEDERKOMS:

-   die Wederkoms (ook genoem "dag van die Here";
 ook genoem die "dag van God")  -
(die wederkoms sal 'n DAG VAN TOORN wees, maar ook 'n DAG VAN VERHEERLIKING EN BEWONDERING deur die heiliges)

 En ná die verdrukking van daardie dae, sal die son verander word en verduister, en die maan sal sy glans nie gee nie en soos bloed raak, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.   


En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid".
"Die HERE sal brul uit die hoogte en Sy stem verhef uit sy heilige woning! Geweldig sal Hy brul oor sy woonplek"
 In daardie groot en deurlugtige dag van die Here, sal die teken van die Seun van die mens  in die hemel verskyn.  "Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.  En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.  En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is:  Die Koning van die konings en die Here van die here. 
"Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die Seun van die mens ook in sy dag wees" -die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God.   Sy voorkoms is soos dié van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle. Soos die gedruis van waens huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van ‘n vuurvlam wat die kaf verteer, soos ‘n magtige volk wat vir die geveg opgestel is. En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide, en die nasies sal vlug. Vir hom bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek.  Soos helde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op die muur, en elkeen gaan sy eie koers; hulle verander nie van pad nie.  "Die dag van die Here", sal ‘n dag van wolke en wolkenag wees; (die tyd van die nasies) -‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings - daar geen lig wees nie, dit sal ‘n enige dag wees wat aan die HERE bekend is—geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.  
"En die HERE verhef sy stem voor sy leërmag uit; want geweldig groot is sy leër, ja, magtig die uitvoerder van sy woord". Want die dag van die HERE is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef en  die hemel sal sidder. En die HERE sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.  Moenie gou julle verstand verloor of verskrik  word nie—asof die dag van Christus al daar is nie;
-   laat niemand julle op enige manier mislei nie:

(Daarom het Jesus gese:  (Mat 24:5)"Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei"; (Mar 13:21-23) "En as iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Kyk, daar! —moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.  Maar julle moet op jul hoede wees. Kyk, Ek het alles vir julle vooruit gesê".
(Luk 17:22)  En Hy sê vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie.
(Luk 17:23)  En hulle sal vir julle sê: Kyk hier! of: Kyk daar! Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie.
(Luk 17:24)  Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die Seun van die mens ook in sy dag wees.


(1) Die wederkoms sal  'n dag van toorn ! wees -  genoem die "dag van oordeel" (ook genoem "dag van die toorn", of "die dag wanneer God die verborge dinge van die mense sal oordeel" of "die dag van die openbaring van die regverdige oordeel van God")
 soos druiwetrappers sal Hy ‘n vreugdegeroep aanhef teen al die inwoners van die aarde. Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as ‘n verwoesting van die Almagtige. Daarom word al die hande slap, en elke mensehart versmelt; en hulle is verskrik, kry krampe en weë; hulle krimp inmekaar soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas aan; hulle gesigte is vlammende gesigte.  Die dag sal wees:  soos 'n
 "dief in die nag",  of "soos met die barensnood 'n swanger vrou"
 - (vir die wat nie gereed is nie). 
Hy sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die HERE te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike, oor die inwoners van die aarde. AL DIE STAMME VAN DIE AARDE sal ROU BEDRYF en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid En die nasies sal vertoornd wees, en in Sy toorn sal Hy die dode oordeel en die verderwers van die aarde verderf - Op die dag, sal elkeen vergeld word na sy werke en almal sal geoordeel word, Jood eerste, en ook die Griek, (die skrif praat van hulle as die wat nou  grimmigheid en toorn vergader vir daardie dag)  :  -
Vir die "Jood eerste, en dan die Griek":  vir die die siel van elke mens wat kwaad doen, die met onbekeerlike en verharde hart, die eiesinniges en die wat aan die waarheid ongehoorsaam is en aan die ongeregtigheid gehoorsaam is.
  Hy sal  in vuur en vlam,  wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam was nie en hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf -  dit is die "verderf van die goddelose mense" -  die skrif verduidelik dit as 'n "skielike verderf" wat hulle sal oorval - hulle sal dit nie kan ontvlug nie.  Dit is die wie se god hulle buik is, wie se eer in skande is en wie aardse dinge bedink, die wat deur weelderige lewe en losbandigheid "hulle harte vet gevoer het vir hierdie dag".   Dit verwys na 'n "slagdag" asook 'n  "oesdag" (- "Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug"...).  "Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot".
(Joe 3:14)  Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing!
" En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder". En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.  ("Huil, o HERDERS, en skreeu, en wentel julle in die as, julle maghebbers van die kudde; want vol is julle dae om geslag te word, en Ek sal julle verbrysel, en julle sal val soos ‘n kosbare voorwerp").
Voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei.  Hy sal die koring van die kaf, en die koring van die onkruid afskei.  En elkeen wat hom vir Sy  woorde geskaam het in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele en elkeen wat sy lewe wou red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om Sy ontwil verloor het, sal dit vind. 

- met die dag van oordeel, sal die teenswoordige hemele en aarde met vuur verbrand word en "die elemente sal brand en versmelt"; ( volgens Openbaring sal die tweede opstanding - die opstanding van die ANDER ONGELOWIGES  (Openb. 20:4,5) eers na die 1000-jarige Vrederyk plaasvind;  - dan die wit troon oordeel, wanneer almal wie se name wat nie in die boek van die lewe is nie, in die poel van vuur gegooi sal word)(met Jesus se wederkoms kry ons definitief die eerste opstanding - opstanding van die wat in Christus gesterf het -  die gelowiges sal geoordeel en beloon word - kyk  my blogposts oor "koring en kaf", "koring en onkruid" en "skape en bokke")  (sommige geleerdes is van mening dat die "dag van oordeel" verwys na vanaf Jesus se wederkoms tot na die 1000-jarige Vrederyk wanneer God die wat optrek na die heilige stad, verteer met vuur uit die hemel ) 

- "En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God,  dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot"
. (Openb. 16:15-17  " Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.  En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby!")
 "En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër.  En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.  En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees".

- die Here sal die seun van die verderf met die asem van sy mond verdelg en tot niet maak.


(2) Die Wederkoms sal ook 'n dag van verheerliking en bewondering wees, deur Sy heiliges en almal wat glo - die wat Hom ken, en goeddoen en Hom gekies het bo die lewe. (God sal aan die wat die Christene verdruk, verdrukking vergelde)
 - ( heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen...)  Vir die wat Sy Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en hulle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal, en hulle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder hulle voetsole op die dag wat die Here skep.
-(1)  God sal die wat in Jesus ontslaap het, wat in Christus gesterf het, saam met Hom bring en hulle sal eerste opstaan in onverganklikheid;    
-(2)  dan sal die gelowiges wat in die lewe oorbly by die wederkoms, die wat nie ontslaap het nie, sal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin - sal ook met onverganklikheid beklee word  (deel van die "eerste opstanding")   "En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan". Ons vernederde liggame sal van gedaante verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam ("volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp"),  Dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dan sal ons saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so altyd by Hom wees - die skrif praat daarvan as, "ons vereniging met Hom". Aan die wat verdruk word, sal verligting gegee word. In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word;  twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word;  twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 
(-  daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het en  die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.)  Sy diensknegte sal loon ontvang -  "die wat oorwin"die profete, en die heiliges en die wat Sy Naam vrees, klein en groot. (die onregverdiges sal op die dag  geoordeel en gestraf word,  maar die Here sal die godsaliges uit versoeking verlos). (vgl. gerus dit met die 7 briewe in Openbaring waarin ook telkens die woorde "die wat oorwin", gebruik word)


------------------------------------------------------------------


Baie Christene is opgewonde oor die tyd waarin ons lewe omdat hulle glo dat die koms van die Here naby is, maar wat beteken dit regtig vir die gelowige wat uitsien na die Wederkoms van ons Here Jesus Christus?  Die antwoord op hierdie vraag is belangrik, omdat baie gelowiges nie GEREED sal wees met Jesus se wederkoms nie.  Min besef dat dit ook 'n dag van OORDEEL gaan wees, of verstaan wat Jesus bedoel het met die woorde:  
"Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou."; 
 of wat Hy bedoel met, 
"Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het".
 Dit is belangrik dat Christene hierdie tipe terme (in konteks) verstaan sodat hulle GEREED kan WEES vir daardie dag.   Daar is ook min gelowiges wat regtig ag gee op hoe min tyd daar oor is vir evangelisasie en baie  het ongelukkig meer besig geraak met die lewe as met die Here.  Wat sal die implikasies hiervan wees wanneer hulle voor die Here staan?  Hoeveel  is regtig besig "om die wedloop te hardloop" of om "die godsaligheid na te jaag"? - tog is hulle glad nie bekommerd oor daardie dag wanneer hulle voor die almagtige Here te staan gaan kom, om geoordeel te word nie!?  Hoeveel is regtig bereid om vervolg te word ter wille van hulle geloof of om deur verdrukking te gaan?   Terwyl die Christen uitsien daarna om die onverganklike aan te trek en vir ewig by die Here te wees, lyk dit tog nie of almal besef wat van hulle verwag word om dit te verkry nie!?  En terwyl die "tekens van die tye" daar is, hoedanig moet ons nie seker maak dat ons gereed is nie!  
Alhoewel dit lyk asof ons in die eindtye leef, hoef ons nie die dag en uur te weet van die wederkoms nie, want elke Christen moet in elk geval leef ASOF die Here se koms naby is (maak nie saak of dit is of nie) 
-  ons  moenie die koms van die "dag van God" verhaas nie, want die Here is juis"  lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  Gelowiges moet liewer die "godsaligheid najaag" en op hulle hoede wees om nie meegesleep te word deur dwaalleringe  en wegval uit hulle vastigheid nie. Die Christen moet bereid wees om verdrukkinge en vervolginge te ly ter wille van Sy Naam, sodat hy waardig geag mag word.

  Die skrif leer vir ons dat Christene hulle moet afkeer van mense wat " liefhebbers is van hulleself, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God en  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. 


-  wag geduldig op die wederkoms;
-  moenie teen mekaar sug nie, sodat ons op die dag van die Here, nie veroordeel word nie; 

-  ons moet ons beywer om ryk te word in die Here (nie in besittings e.a. nie);
-  stry die goeie stryd, voleindig die wedloop en behou die geloof;
-  en pas op vir valse profete en valse leraars wat verderflike leerstellings (in die kerk) sal invoer deur verdigte woorde - pas op vir die hebsug volhard in goeie werke en soek die ewige lewe.
--------------------------------------------------- 

Geen opmerkings nie: