Dinsdag, 03 Julie 2012

Het die Eerste Gemeentes geglo dat Jesus in hulle tyd sou terugkom?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/die-tyd-is-naby.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is heelwat redenasie rondom die feit van of die eerste gemeentes Jesus se wederkoms verwag het in die tyd waarin hulle gelewe het. 
 Heelwat skrifte gee die idee dat hulle wel so geglo het, maar ander skrifte maak dit weer duidelik dat hulle geweet het dat die tyd nog nie daar was nie.  

(1Pe 4:7)  En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid.

(Act 2:15)  Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre.
(Act 2:16)  Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:
(Act 2:17)  En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.
(Act 2:18)  En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.
(Act 2:19)  En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.
(Act 2:20)  Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.
(Act 2:21)  En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

(1Co 1:7)  sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van onse Here Jesus Christus,
(1Co 1:8)  wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onse Here Jesus Christus onberispelik te wees.

(Jas 5:8)  Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.

(Rev 1:3)  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

(1Jn 2:18)  Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

(1Jn 4:3)  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

(2Jn 1:7)  Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris.Wat wel duidelik is, is dat die eerste gemeentes geleef het ASOF Jesus in hulle tyd terugkom.  Ons behoort ook so te lewe, sodat ons gereed kan wees op daardie dag.  Oor al die eeue, was daar heelwat gelowiges wat gedink het dat Jesus in hulle tyd sou terugkom, tog het Hy nie.  Wat verseker is, is dat God 'n goeie rede het hoekom ons nie moet weet die presiese uur en dag nie.  Deur die onsekerheid, het baie tog hulleself "gereed" gekry.  As ons ook geweet het op watter dag Hy sou terugkom, sou dit dalk tot gevolg he dat sekere gelowiges geheel en al ophou evangeliseer en net sit en wag op hulle "verlossing"! Dit dan waarom ons wel die dag moet verwag, maar nie verhaas nie!  Die Here is lankmoedig omdat Hy tyd gee vir mense om tot bekering te kom.  Aan die ander kant, is sommige so passief, dat Hy vir ons tekens gegee het sodat ons kan bepaal wanneer "die tyd NABY is" - dit gee mense tyd om seker te maak dat hulle wel gereed is - dit wys net weer op Sy lankmoedigheid!


(2Pe 3:9)  Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

(Luk 21:8)  "En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie".      ------------------------  
Hoe moet die Christen gereed wees:
(Vir die onderstaande skrifte, kyk page "E-H", genoem "ander eindtyd skrifte")

-  ons  moenie die koms van die "dag van God" verhaas nie, want die Here is juis" lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom"; ("ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid")
-   beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede
-   hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie—(aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand);
-  ons moet op ons hoede wees om nie meegesleep te word deur dwaalleringe nie en wegval uit ons vastigheid nie;
-  elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou:
 ("In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie.  Dink aan die vrou van Lot! Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou" - Lot se vrou het haar lewe meer liefgehad, daarom het sy teruggekyk met verlange, omdat sy nie haar "lewe wou agterlaat nie" - so sal baie nie hulle lewe wil opgee nie - so weet elkeen dat die oordeel oppad is, maar sal hulle bereid wees om die dinge van hierdie wereld op te gee voor dit gebeur?). 
-  moenie agter valse Christusse aangaan nie, maar wag geduldig op die Here, want daardie dag sal ons maklik erken, omdat dit sal wees soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn.
-  die Christen moet bereid wees om verdrukkinge en vervolginge te ly ter wille van Sy Naam, sodat hy waardig geag mag word; ons moet seker maak dat ons gereed is om waardig geag te word;
 ons moenie gou ons verstand verloor of verskrik  word nie—asof die dag van Christus al daar is nie;
-   laat niemand julle op enige manier mislei nie;

-  kinders van die lig, sal gereed wees - "Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees".
(niemand sal nodig he om vir iemand te waarsku wat gereed is nie)

-  Christene moet hulle afkeer van mense wat " liefhebbers is van hulleself, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.
-  Moet bly in die Christelike  leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid,  vervolginge en  lyding. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.
-  "ons moet bly  in wat ons geleer het en waarvan ons verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het" (omdat baie gelowiges deesdae grootword met verdraaide leringe, is dit die Christen se plig om die waarheid te soek en die skrifte te ondersoek) - "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid"
-  ons moenie teen mekaar sug nie, sodat ons op die dag van die Here, nie veroordeel word nie. 

-  moet ryk word in die Here (nie in besittings e.a. nie)
-  moet ryk word in kennis van Hom;
-  beywer om onberispelik te wees op die dag van onse Here Jesus Christus;
-  ons is geroep tot gemeenskap met Jesus Christus.

 wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie;
-  pas op vir valse leerstellings en soek na die waarheid.
-  wees navolgers van die Christelike voorbeeld wat vir ons gestel is in die skrifte deur die eerste Christene;
-  waak om nie afvallig te word soos sommige, wat wandel "as vyande van die kruis van Christus" nie.

-  ons moet tyd maak vir gebed, mekaar liefhe, gasvry wees sonder om te kla, mekaar dien met die genadegawes wat ons ontvang,  As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen;
-  moenie verbaas wees oor vervolging nie, maar eerder bly wees as ons gemeenskap het aan die lyde van Christus, en eerder gelukkig wees wanneer ons beledig word oor die Naam van Christus;  moenie ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ‘n ander bemoei nie, maar  wanneer iemand as ‘n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig - laat die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.
-  stry die goeie stryd, voleindig die wedloop en behou die geloof.
-  pas op vir valse profete en valse leraars wat verderflike leerstellings (in die kerk) sal invoer deur verdigte woorde - pas op vir die hebsug
-  volhard in goeie werke
-  soek die ewige lewe

Geen opmerkings nie: