Saterdag, 21 Julie 2012

Hoe vergelyk die verskillende eindtydskrifte met mekaar?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om eindtydskrifte met mekaar te vgl. kan heelwat lig werp op die onderwerp, maar net so ook  problematies van aard wees.  In die profetiese boeke word baiemaal van beeldspraak gebruik gemaak wat verskillend geinterpreteer kan word.  Andersins gebeur sekere dinge woordeliks soos dit opgeteken is. Wat die boek van Openbaring behels, is daar vele uitleggings - die probleem is, dat daar te veel ingelees word en te veel afleidings gemaak word. As 'n  blote raamwerk opgestel word van presies soos die gebeure opgeteken is, dan is die boek meer verstaanbaar en stem geleerdes meer ooreen met die uitlegging.  Tog, met 'n raamwerk, is daar nog onduidelikheid oor die volgorde van sekere gebeure, veral gebeure onder die 7 de seel.

Die raamwerk wat Jesus vir ons gegee het van die eindtye (in die evangelies), kan goed vgl. word met dit in die boek van Openbaring, veral deur na 'n raamwerk te kyk van die 7 seels en dit te vgl. met 'n raamwerk van volgorde eindtyd gebeure evangelies - tog verskil geleerdes heelwat hieroor.  (Oor of die 7 briewe regtig ooreenstem met die 7 seels en ook verwys na spes. tydperke, is daar nie veel sekerheid nie en alhoewel baie inligting ooreenstem, is ander inligting nie so duidelik nie, maar ons moet verstaan dat die briewe spesifiek gerig was aan sekere gemeentes, en vir alle Christene van vandag nog daardie selfde dinge kan beteken - natuurlik was elke brief gekoppel met die onderskeie gemeentes se omdstandighede). 
---------------------------------------------------------

Hieronder volg 'n raamwerk waarin die boek "Openbaring" met die Eindtyd skrifte in die "Evangelies" vgl. word;  die moontlikheid word ook ondersoek van sou dit met die 7 Briewe in Openbaring vgl. word: 
 (l.w. dat hierdie slegs 'n interpretasie is)

* (Openbaring) Eerste seel wit perd, oorwinnaar, kroon gegee 
-  (Evangelies)(Vgl. dit met Jesus se woorde, Matt. 24:4,5 en Mark. 13:6 en Luk. 21:8 waar Hy telkens waarsku oor valse Christusse )
-   (7 Briewe )( vgl. dit met die  Eerste brief:  hulle doen goeie werke, maar KEN nie die Here as hulle eerste liefde nie - kom dus godsalig voor, 'n valse vrede en liefde ) ?
  


* (Openbaring) Tweede seel:  -Openb. 2:8-11:  vuurrooi perd, neem vrede van aarde weg, maak mekaar dood
 - (Evangelies)(vgl. dit met - Matt. 24:6,7; Mark. 13:7,8; Luk. 21:9,10 - Oorloe, opstande en gerugte van oorloe)
-   (7 Briewe )(vgl. dit met die Tweede brief:  armoede, lyding, verdrukking en vervolging ) ?* (Openbaring) Derde seel:  Openb. 6:5,6:  "swart perd, skaal in hand, rantsoen koring vir 'n penning"
-  (Evangelies)(vgl. dit met Matt. 24:7, Mark. 13:8 en Luk. 21:11 - aardbewings, hongersnode, pessiektes, beroeringe)
-  (7 Briewe)(vgl. dit met die Derde brief:  gelowiges wat vashou aan die Naam van die Here, maar valse leraars en leerstellings toelaat / dus ook gelowiges wat in sonde stap wat regverdig word deur sg. leerstellings ) ?* (Openbaring) Vierde seel:  Openb. 6:7,8:  :vaal perd, sy naam die dood, doderyk volg hom, mag oor 4 de deel van die aarde, om dood te maak, pessiektes, hongersnood, wilde diere
-  (Evangelies)(vgl. met Matt. 24:9, 11,14, 15 en 21,  Mark. 13:9,10 en 14 en Luk. 21:12 - verdrukking, valse profete, getuig aan die hele wereld, gruwel van verwoesting in heiligdom, die in Judea vlug na berge)
-  (7 Briewe)(vgl. dit met die Vierde brief:  Jesus deursoek die harte en niere, sommige is besoedel deur valse profete en het hulle nagevolg en hulle sal getugtig word) ?* (Openbaring) Vyfde seel:  Openb. 6:9-11:  "die siele onder die altaar van die wat gedood is ter wille van die woord van God en hulle getuienis, hulle pleit vir einde, wit klere, moes nog klein tydjie rus totdat medediensknegte en broeders wat nog gedood sou word, voltallig
- (Evangelies)(vgl. met Matt. 24:21,23;  Mark.13:22, van Groot Verdrukking, Valse Christusse en Valse Profete)
- (7 Briewe)(vgl. dit met die Vyfde brief:  - gelowiges wat die naam het dat hulle lewe, maar hulle is dood;  daar was die wat op die punt gestaan het om te sterwe;  die wat nie besoedel is, het belofte van wit klere ) ?* (Openbaring) Sesde seel:  Openb. 6:12-17, 'n tyd van 'n groot aardbewing,  son swart soos harige sak, maan soos bloed, sterre val op aarde, hemel wyk weg soos 'n boek wat toegerol word, berge en eilande word uit plekke versit, mense steek hulle weg in spelonke en rotse van berge, mense bang vir DIE TOORN VAN DIE HERE wat kom
- (Evangelies)(vgl. met Matt. 24:29, Mark. 13:24 Luk. 21:25,26:  son verduister, maan gee nie sy glans, sterre val, die hemele word geskud, mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van dinge, kragte van die hemele sal geskud word) 
- (7 Briewe)(vgl. met die Sesde brief:  -  die met min krag en die woord bewaar en Sy Naam nie verloen nie ) ?* (Openbaring) Sewende seel:  Openb. 8:1-10:11;  Openb. 11:15-19; Openb. 15:1-16:21; Openb. 18:1-24; Openb. 14:7-20; Openb. 19:1-20:6:  7 basuine, en 3 wee, 7 skale (of plae), 7 donderslae (val van Babilon, Wederkoms,  Armageddon...)
- (Evangelies)(vgl. met Matt. 24:30,31; Mark. 13:26,27; Luk 21:27:  die Wederkoms, engele word uitgestuur om die uitverkorenes te versamel)
-  (7 Briewe)(vgl. met die Sewende brief:  - gelowiges wat lou is, wat hulle sekuritiet plaas in wereldse dinge en besittings, die wat nie die godsaligheid najaag nie en die wat "sien soos die wereld sien") ?

Geen opmerkings nie: