Dinsdag, 03 Julie 2012

Tot die Sonde vol is

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/die-tyd-is-naby.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die terme van  "sonde of ongeregtigheid wat vol raak", was  bekende terme onder die Jode.  Die Here het self ook die term gebruik  in Gen. 15:16. Jesus het ook die term gebruik in Mat 23:32 (teenoor die Skrifgeleerdes en Fariseers), "Maak die maat van julle vaders dan vol!"  In die gedeelte praat Hy reguit met hulle oor hulle ongeregtighede. 

Ook Paulus gebruik hierdie gesegde in 1Th 2:16- ..." deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe".

Dit wil voorkom of God altyd wag "tot die sonde vol" is voor Hy 'n plek vernietig - kyk  bv. Sodom en Gemorra en die sondvloed. Watter verband is daar dus tussen die dae van Noag, die dae van Lot en die tyd net voor Jesus terugkom?  
(Luk 17:26)  En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:
(Luk 17:27)  hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
(Luk 17:28)  Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.
(Luk 17:29)  Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig.
(Luk 17:30)  Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
- MENSE SAL DUS MEER BESIG WEES MET DIE LEWE, AS MET DIE HERE -God se wraak op die mensdom en op die aarde, het dus te doen met die feit dat die "sonde vol" raak.  Dit is die mens se sonde, wat die aarde ontheilig.  
(Jes. 24:1-5)  Kyk, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners.  "Dieselfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy heer, die slavin en haar meesteres, die koper en die verkoper, die uitlener en die lener, die skuldeiser en die skuldenaar.  Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die HERE het hierdie woord gespreek.  Die aarde treur, dit verwelk; die wêreld versmag, dit verwelk; en die hoogstes van die mense van die aarde versmag.  Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek".


(Dan 8:23)  "Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan".

(2Th 2:3) "Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf"  -  VOLGENS 2 THESS. 2, IS DIT DUIDELIK DAT DIE (1) "AFVAL" EERSTENS MOET PLAASVIND, EN DIE EEN WAT TEEHOU MOET UIT DIE WEG GERUIM WORD, DAN WORD DIE (2) SEUN VAN DIE VERDERF GEOPENBAAR, DAARNA DIE (3) WEDERKOMS EN ONS VERENIGING MET HOM.


Kom ons kyk hoe die sonde vol raak:
(Hierdie is 'n paar punte geneem uit eindtydskrifte van hoedanig die ongeregtighede sal wees in eindtye - Vir die skrifte van ondergenoemde, sien page "E-H"- genoem, "nog eindstyd skrifte")
-  daar sal mense wees wat spot oor die wederkoms van die Here en moedswillig nie ag gee op die waarheid nie - diesulkes stap "VOLGENS EIE BEGEERLIKHEDE";
-  daar sal sedelose mense wees wat dwaalleringe verkondig
-  daar sal valse christusse wees wat mense probeer verlei om agter 'n valse messias aan te gaan;
-  dit sal wees soos in die dae van Noag:  mense sal meer besig wees met die lewe as met die Here 
-  dit sal wees soos in die dae van Lot:  mense sal meer besig wees met die lewe as met die Here
-  daar sal die wees wat die gelowiges probeer mislei deur voor te gee asof die dag van Christus al daar is (maar die afval moet eers kom, daarna sal die mens van sonde geopenbaar word, daarna wederkoms...)
-  dit is daardie tyd wanneer hulle se:  "vrede en veiligheid" (mense sal hulle hoop plaas in 'n wereldse vrede en veiligheid)

-  in die laaste dae swaar tye: die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.
-  mense sal  deur allerhande begeerlikhede gedryf word, mense  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.  Hulle sal  die waarheid teëstaan;  hulle is verdorwe in die verstand en onbetroubaar ten opsigte van die geloof.  
 goddelose mense en bedrieërs - hulle sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

-  mense sal grootpraterig wees;  sal weet om goed te doen, maar doen dit nie; 
-  sal skatte vergader;   rykdom en besittings sal belangrik wees
-  mense sal nie na die wil van die Here soek nie;
-  base sal oneerlik wees en hulle werkers minder betaal as wat hulle toekom;
-  mense sal die regverdiges veroordeel en vermoor;
-  mense sal weelderig en losbandig lewe.

-  valse profete en valse leraars wat verderflike leestellings invoer en die Here verloen;
-  baie mense sal die valse profete en valse leraars se verderflikhede navolg en a.g.v. daarvan sal die weg van die waarheid gelaster word;
-  uit hebsug, sal die valse profete en leraars baie voordeel uit gelowiges trek met gebruik van verdigte woorde;

Geen opmerkings nie: