Donderdag, 05 Julie 2012

Volgorde Eindtyd gebeure

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR 'N DAGSTUKKIE OOR ONDERWERP EINDTYE, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/die-tyd-is-naby.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is heelwat onduidelikheid oor sekere eindtyd gebeure en redenasie oor die VOLGORDE, maar wat duidelik is, is dat Jesus vir ons 'n "basiese volgorde" gegee het sodat ons weet wanneer die tyd van Sy wederkoms naby is.  Ook in die visoen aan Johannes, is vir ons 'n basiese volgorde gegee, alhoewel geleerdes verskil oor die interpretasie daarvan.   Ons is nie veronderstel om presies te weet hoe alles inmekaar pas nie!  Wat belangriker is, is dat ons "GEREED" is en wel die tekens van die tye kan herken.  Baie eindtyd onderwerpe het ander betekenisse gekry a.g.v. menige valse leerstellings wat die rondte doen.  Dit is dus belangrik dat ons verstaan wat regtig gese is oor die eindtye sodat ons instaat is om seker te maak ons is gereed, asook sodat ons mekaar die nodige stigting kan gee in tye van verdrukking en die evangelie kan verkondig.

Verskeie geleerdes is van mening dat die eerste kerke Jesus se wederkoms verwag het in die tyd waarin hulle gelewe het.  Ander verskil oor hierdie standpunt, maar wat duidelik is, is dat die eerste kerke geleef het asof Jesus in hulle tyd terugkom.  Ons is ook veronderstel om so te leef.  

--------------------------------------

Ons kan die volgende volgorde uithaal uit die skrifgedeeltes waar Jesus gepraat het oor die eindtye: (Matt., Mark., Luk.) (Alles in blou is gebeure geneem van ander eindtyd-skrifte; interpretasie van volgorde kan met ander verskil) 


(1)  Daar sal baie valse christusse en profete en leermeesters wees;(Matt. 24:4,5; Mark. 13:6; Luk. 21:8)
(2)  Daar sal oorloe en gerugte van oorloe wees en nasies en koninkryke sal teen mekaar opstaan (maar hiervan het Jesus gese, dit sal net die "begin van smarte" wees); (Matt. 24:6,7; Mark. 13:7,8; Luk. 21:9,10)
(3)Dan sal daar wees, hongersnode, pessiektes, aardbewings,e.a. (ook begin van smarte); (Matt. 24:7; Mark. 13:8; Luk. 21:11)
(4) + (5)  Daar sal steeds valse christusse en profete wees wat die gelowiges sal probeer verlei - dit is ook in hierdie tyd wat die "gruwel van verwoesting in tempel gaan sit" (dan moet die in Judea, vlug na die berge)- volgens ander eindtyd skrifte, is dit duidelik, dat 3 en 'n half jaar voor hierdie gebeurtenis, het die Antichris 'n verbond "met baie" gesluit, wat hy nou breek);  Ook in hierdie tyd, sal daar GROOT VERDRUKKING wees van die gelowiges en hulle sal doodgemaak word (maar nie almal nie, want die wat oorbly, se liggame sal verander word met die Wederkoms)(die groot verdrukking sal 3 en 'n half jaar wees); ons sien ook dat die evangelie in hierdie tyd aan die "hele wereld" verkondig sal word en dat baie mense die merk van die dier sal vat op hulle voorhoofde of hande; (Matt. 24:9,11,14,15,21; Mark. 13:9,10,14; Luk. 21:12)(Matt. 24:21,23; Mark. 13:22; Luk. 21:24)
(6)  Na dit sal daar tekens in die hemel wees, die son sal verduister, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.  (Matt. 24:29; Mark. 13:24; Luk. 21:25,26)
(7)   Wederkoms van Jesus Christus - Ons lees ook in Openbaring van nog baie ander dinge wat dan met die aarde gaan gebeur rondom hierdie tyd - oor die volgorde van hierdie gebeure asook die wederkoms, is daar veel verskil en nie heeltemal duidelikheid nie, maar dit is wel duidelik dat al hierdie dinge gebeur onder die 7 de seel: - Daar is bv. die "7 Basuine en 3 Wee", die "7 Skale", die "Donderslae" - "God se wraak";  ons kry ook o.a. hier die "val van Babilon";  Met Jesus se wederkoms "is die oes ryp" - dan word "koring en kaf", "koring en onkruid" geskei en kry ons die "eerste opstanding" wat gepaardgaan met die "wegraping, asook die "slag van Armageddon". (Oor die volgorde van hierdie gebeure onder die 7 de seel, is daar heelwat verskil onder die geleerdes).Met die wederkoms, sal die engele uitgestuur word om die uitverkorenes te versamel.(Matt. 24:30,31; Mark. 13:26,27; Luk. 21:27)
(8) Daarna, die duiwel word gebind vir 1000 jaar;  dan 1000-jarige Vrederyk waarin Christene en Jode saam met Jesus regeer (dit beteken dat die Jode op hierdie stadium hulle almal tot die Here bekeer het, soos een nasie, en dat hulle almal dan terug is in hulle land);  daarna word die duiwel losgelaat vir kort rukkie om nasies te verlei en laat hulle optrek teen die stad Jerusalem;  God verteer hulle met vuur uit hemel;  dan tweede opstanding;  wit troon oordeel (boeke geopen, en die wie se name nie in boek van lewe, word in die poel van vuur gegooi);  dan die "nuwe hemel en aarde" met stad Jerusalem wat uit hemel neersak op die aarde.

---------------------------------------


In die boek van Openbaring, vind ons ook 'n basiese volgorde van eindtyd-gebeure, maar let daarop dat daar baie interpretasies is.  (Alles in rooi hieronder, is 'n interpretasie geneem uit vgl. met ander skrifte):


(1)  EERSTE SEEL:  (Openb. 6:1,2)
(wit perd)- "oorwinnaar" - wys moontlik op valse vrede/of antichris kom op toneel (wat self 'n valse christus gaan wees) - vgl. dit met Matt. 24:4,5/Mark. 13:6/Luk. 21:8 - Valse Christusse (dus: verwys moontlik na valse vrede of na wanneer die antichris op die toneel verskyn - maar l.w., nog nie geopenbaar nie -;  daar is verskillende interpretasies hiervan)

(2)  TWEEDE SEEL:  (Openb. 6:3-4)
(vuurrooi perd) - "oorlog" - vgl. met Matt. 24:6,7/Mark. 13:7,8;Luk. 12:9,10 - Oorloe, gerugte van oorloe en opstande, nasies en koninkryke sal teen mekaar opstaan (vrede van aarde weggeneem)(maak mekaar dood)

(3)  DERDE SEEL:  (Openb. 6:5,6)
(swart perd)- "hongersnood" - vgl. met Matt. 24:7,Mark. 13:8, Luk. 21:11 - Aardbewings, hongersnode, pessiektes,beroeringe (rantsoen koring vir 'n penning...)

(4)  VIERDE SEEL: (Openb. 6:7,8)
(vaal perd)- "verdrukking" - vgl. met Matt. 24:9,11,14,15,21/Mark. 13:9,10,14/Luk.21:12 - Verdrukking, valse profete, evangelie verkondig aan die hele wereld, gruwel van verwoesting in die heiligdom, die in Judea moet vlug na die berge (...sy naam die dood, doderyk volg hom, mag oor vierde deel van die aarde om dood te maak, hongersnood, pes, wilde diere)

(5)  VYFDE SEEL:  (Openb. 6:9-11)
"Groot verdrukking" - vgl. Matt. 24:21,23/Mark. 13:22/Luk. 21:24 - Groot Verdrukking, valse Christusse en valse profete (onder altaar siele van die wat gedood is ter wille van God + getuienis...)

(6)  SESDE SEEL:  (Openb. 6:12-17)"Net voor wederkoms"
- groot aardbewing
- son swart soos harige sak, maan soos bloed
- sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word
- hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol
- berge en eilande word uit plekke versit
- konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge
- almal bang vir die toorn van die Lam

(7)  SEWENDE SEEL:  (Opbenb. 8:1-10:11)"gebeure vooraf en met Wederkoms"
- 7 Basuine + 3 Wee
(1) (Openb. 8:7)hael en vuur met bloed gemeng op aarde uitgegooi; derde van die bome verbrand met al groen gras;
(2) (Openb. 8:8,9)iets soos groot berg wat brand in see gegooi; derde van die see word bloed;
(3) (Openb. 8:10,11)groot ster wat soos 'n fakkel brand val uit hemel; val op derde van riviere en waterfonteine; derde van water word als - bitter, baie mense sterwe;
(4) (Openb. 8:12,13)derde van die son getref; derde v/d maan; derde v/d sterre; derde donker (dag derde nie lig + nag ditto);
(5) (Openb. 9:1-12)(EERSTE WEE)ster val uit hemel op aarde met sleutel van put van afgrond; hy maak put oop - rook kom op soos van 'n groot oond dat son + lig verduister; uit rook, sprinkane - het mag soos skerpioene; hulle mag nie groenighede, gras, bome vernietig nie, maar net die wat nie seel van God op hulle voorhoofde het nie; mag ook nie doodmaak nie, maar hulle pynig vir 5 maande lank (soos steek van 'n skerpioen); mense sal die dood soek, maar nie vind; (sprinkane se voorkoms: Openb. 9:7-10);
(6) (Openb. 9:13-10:6)(TWEEDE WEE)"4 engele wat gebind is by Eufraat", word losgemaak; maak derde van mense dood - Perderuiters 2 x 10 000 x 10 000 - vuur + rook + swawel uit bekke... Openb.9:16-19;  orige mense het hulle nie bekeer van hulle verkeerde wee, duiwels aanbid + afgode, moorde, towerye, hoerery, diefstal...;  
7 Donderslae (verseel); nou "geen tyd meer nie";
(7)  (Openb. 10:7-11)(DERDE WEE)wanneer die 7 de engel blaas, dan "is die verborgenheid van God volbring", Openb. 10:7, (Vgl. dit met 1 Tim. 3:16 en Kol. 2:2) (Rev 11:15)  En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

dan (of saam met basuine?):
- 7 Plae of Skale 
(1) (Openb. 16:2)engel gooi skaal op aarde uit; kwaai en bose swere op die wat die merk van die dier het en hom aanbid;
(2) (Openb. 16:3)gooi skaal op see uit - word bloed; lewende wesens in die see sterwe;
(3) (Openb. 16:4-7)gooi skaal uit op riviere en waterfonteine - word bloed
(4) (Openb. 16:8,9)gooi uit op son; skroei mense met vuur; hulle laster God; bekeer hulle nie;
(5) (Openb. 16:10,11)gooi skaal uit op die troon van die dier; sy koninkryk verduister; kou hulle tonge van pyn; hulle laster God; swere; bekeer hulle nie;
(6) (Openb. 16:12-14)skaal uit op Eufraat - water droog op (vir pad van ooste vir die konings wat daarvanaf kom); uit die bek van die draak + bek van dier + mond van valse profeet, 3 onreine geeste soos paddas (geeste van duiwels wat tekens doen en konings gaan versamel vir oorlog); versamel by Armageddon;
(7) (Openb. 16:17-24)skaal uit in lug; stem uit tempel in die hemel:  "Dit is verby!"; stemme, donderslae, bliksemstrale, groot aardbewing (soos daar nog nie gewees het nie), groot stad in 3 dele verdeel - stede van die nasies het geval; alle eilande het gevlug/berge nie gevind; groot hael val op mense; mense laster God; engel roep uit: "Geval, gaval het die groot Babilon..."; ander stem: "Gaan uit haar uit, my volk..."; in 1 uur verwoes (v.19)

?  (-WEDERKOMS / DAG VAN DIE HERE / DAG VAN OORDEEL)  ? - weet nie waar presies inpas nie, maar die skrif se o.a. "met laaste besuin"
-VAL VAN BABILON
-SLAG VAN ARMAGEDDON: -Openb. 19:11-21


-DUIWEL GEBIND VIR 1000 JAAR: -Openb. 19:2,3
-GELOWIGES REGEER SAAM MET CHRISTUS 1000 JAAR: (die wat onthoof is vir hulle geloof/Eerste opstanding) - Openb. 19:4-6
-NA 1000 JAAR: DUIWEL VERSAMEL GOG EN MAGOG, hulle OMSINGEL GELIEFDE STAD, GOD VERSLIND HULLE MET VUUR UIT HEMEL, DUIWEL WORD IN DIE POEL VAN VUUR GEWERP: -Openb. 20:7-10
-RES VAN DOOIES HERLEWE/WIT TROON OORDEEL: -Openb. 20:5,6, 11-15
-NUWE HEMEL EN AARDE, GEEN SEE MEER NIE, STAD JERUSALEM DAAL NEER UIT HEMEL, GOD SELF SAL BY SY VOLK WOON... - Openb. 20:21-22:13

---------------------------------------------
Volgordes uit ander eindtyd skrifte:

2 Thess. 1:1-12
- (1) Jesus se wederkoms met engele
- (2) Hy kom om te oordeel

1 Thess. 4:14 - 5:7
- (1)"Vrede"
- (2)Wederkoms
- (3)Eerste opstanding (opstanding van die wat in Christus gesterf het)
- (4)Eerste opstanding ("wegraping" - die gelowiges wat nog lewe met Christus se wederkoms)

2 Thess. 2:1-12
- (1)"afval" (afvalligheid)
- (2) mens van sonde word geopenbaar, die seun van die verderf
- (3) wederkoms
- (4) gelowiges se vereniging met Hom

OPSOMMING VAN BOGENOEMDE 3 SKRIFGEDEELTES:
- (1) "vrede"
- (2) "afval"
- (3) mens van sonde geopenbaar
- (4) wederkoms
- (5) Eerste opstanding (die wat in Christus gesterf het)
- (6) Eerste opstanding ("wegraping")- gelowiges se vereniging met Hom.
- (7) Hy kom om te oordeel
======================================================================
GAAN NA HIERDIE OPSOMMINGS VIR BETER UITEESETTING VAN SKRIFTE (WAAR DIE VERSKILLENDE EINDTYDSKRIFTE IN KONTEKS MET DIE 7 SEELS BYMEKAARGEBRING IS):

EERSTE SEEL:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtydskrifte.html
TWEEDE SEEL:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtyd-gebeure.html
DERDE SEEL:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtyd-gebeure_18.html
VIERDE SEEL:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtyd-gebeure_6276.html
VYFDE SEEL:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtyd-gebeure_9635.html
SESDE SEEL:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtydgebeure.html
SEWENDE SEEL:http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtydgebeure_19.html

Geen opmerkings nie: