Donderdag, 25 Oktober 2012

Waarna verwys "oes" in die Bybel (deel 1)

VIR DIE TWEEDE DEEL OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html

VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html
=================================================================================
Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die tema van "oes" in die Skrif, verwys nie altyd net na die oeste (oordele) wat plaasvind met Jesus Christus se wederkoms nie, maar verwys ook na Christene wat uitgaan om te "oes" (voor die Wederkoms). Alhoewel dit nie gesien word soos 'n oordeel nie, bring mense 'n oordeel oor hulleself as hulle nie hierdie waarheid wat aan hulle verkondig word, aanvaar nie.  In die gelykenis van die Saaier, asook ander skrifte, is dit duidelik dat iemand op die toestand van sy hart en op "vrug" geoordeel sal word (1 Sam. 16:7).  In daardie sin word dit soos 'n "oes" gesien wanneer Christene uitgaan om die evangelie of die waarheid te verkondig - wat die mens besluit, wys dus op wat in sy hart aangaan en op die "vrug wat hy dra".  


 (Joh 4:35) "... Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes".


(Mat 9:37)  "Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.
(Mat 9:38)  Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur".


----------------------------------------------------------
Vrae wat ons moet vra, is:   
-"Sien die Christen homself as 'n arbeider, besig om te oes vir die Here?"  
-"En WAT BETEKEN DIT REGTIG DAT DIE KERK BESIG IS OM TE OES?"   

Net soos Israel die beeldspraak het van "vrou" in die skrif, word die kerk van Jesus Christus, die Christene, "diensknegte" (Matt. 13, 22, 25...) genoem, of "maagde" (Matt. 25:1 of "bruilofsgaste" (Matt. 9:15) (sien blogpost getiteld "kerk is nie die bruid van Christus). Johannes die Doper het homself 'n "vriend" genoem van die Bruidegom.  Jesus het ook verklaar in Joh.15:15 dat die aan wie Hy Sy planne openbaar, Sy "vriende" genoem word; in die vorige vers verklaar Hy dat Sy vriende, die is wat "doen wat Hy hulle beveel om te doen", m.a.w. die wat Sy wil doen. 
Die kerk se plig is om:
-(1)soos "DIENSKNEGTE" (arbeiders) of "VRIENDE" die wil van die Here te doen (dus dan ook in 'n persoonlike verhouding te wees met Hom en Sy planne te ken)(Joh. 15:14,15) ;
-(2) soos MAAGDE, (wat ook die betekenis van dienskneg het in die skrif), rein te wees en die godsaligheid na te jaag (1 Kor. 7:34)(2 Kor. 11:2);
-(3) en om as BRUILOFSGASTE, ander uit te nooi vir die bruilof (om te saai en te maai).

 Hierdie terme word vandag so min gepreek dat dit selfs vreemd is vir meeste Christene.  In die blogpost wil ons egter meer kyk na laasgenoemde, die onderwerp van "oes" (bruilofsgaste);  tog kan ons die onderwerp van "bruilofsgaste" nie skei van die van "maagde" of "diensknegte" nie.    
------------------------------------------------

Die tema van "oes", behels DIENSKNEGTE wat uitgestuur word om die evangelie te verkondig: "sommige saai, ander maai" - so versamel hulle "vrug vir die ewige lewe" - dit word dus gemeet aan "uitgaan om die evangelie te verkondig".  (Daar is ook ander skrifte wat daarop wys dat "vrug" gemeet word aan "goeddoen", 'n "persoonlike verhouding met die Here", "gehoorsaamheid aan Hom" asook "om Hom eerste te stel") - (In alle gevalle gaan dit oor "wat jy saai, sal jy maai").


DIENSKNEGTE WAT OES:
(Mat 9:36)  "En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie.
(Mat 9:37)  Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.
(Mat 9:38)  Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur".

- Na hierdie woorde van Jesus, merk ons in Matt. 10 hoe Hy die 12 dissipels uitstuur - die opdrag was dat hulle gaan na die verlore skape van Israel, maar Hy vertel ook vir hulle (paar verse later) hoe hulle vorentoe aan die heidene sal evangeliseer.  (Mat 10:12-15)  "En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad"). In watter sin is die oes ryp?  -die skare was soos skape wat geen herder het nie, moeg en uitgeput.  Tog was daar baie leiers rondom hulle, maar wat hulle nie in die waarheid gelei het nie - "blinde leiers" noem Jesus hulle op 'n plek - leiers wat nie sien soos die Here sien nie en Hom nie regtig KEN nie -  die ARBEIDERS wys dus op mense wat, anders as die blinde leiers of herders, na die wil van die Here soek en Sy waarheid verkondig.  Daarom is die oes ryp, want baie soek na die waarheid, maar niemand vertel hulle nie;  net soos die blinde leiers nie die skares in die waarheid gelei het nie. Die punt is, nie almal soek na die waarheid nie, maar ons weet nie wie diesulkes is alvorens die waarheid gespreek word en hulle dit afkeer nie. 
Dus, hierdie oes is nie maklik nie, want dit is soos om skape onder wolwe in te stuur: (Matt. 10:16 -  "Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe"). In hierdie "oes" neem almal nie die Here aan nie en alhoewel die saad gesaai word, is daar die wat dit vergeet, die wat nie werklik in 'n verhouding met die Here kom nie, die wat die Here as Eerste Liefde verlaat, maar daar is die wat wel hoor, die woord aanneem en VRUG DRA (vgl. met gelykenis van die Saaier).  Elke Christen, wat regtig 'n DIENSKNEG is, verkondig die waarheid en saai so die woord, en as die woord aangeneem word, dan word die vrug daarvan gemaai.  

Hierdie gedeelte laat mens ook dink aan die verhaal wat Jesus vertel het in Matt. 22 van die koning wat vir sy seun 'n bruilof berei het. Ons weet dat arbeiders en diensknegte in dieselfde konteks gebruik word in die skrif.  Gaan lees gerus weer die gelykenis.  Die diensknegte word verskeie male uitgestuur - die eerste keer kan verwysend wees na hoe hulle eerste uitgestuur is na die "verlore skape van Israel" (maar baie het dit afgewys).  Dan word die diensknegte weer uitgestuur, ook na die heidene, maar die keer was die mense te besig met hulle eie dinge en het nie tyd gehad vir die bruilof nie (moontlik verwysend na eindtye, gesien dat dit een van die redes is hoekom baie nie gereed sal wees wanneer Jesus terugkom nie);  dan sien ons hoe die diensknegte gegryp, mishandel en doodgemaak word, wat moontlik wys op die Groot Verdrukking;  dan steek die koning, baie kwaad,  hulle stad aan die brand (moontlik val van Babilon) en dan word die diensknegte vir 'n derde maal uitgestuur (moontlik verwysend na die 144000 asook gelowiges wat nog oor is in die lewe voor Jesus Christus se wederkoms), om die mense te nooi na die bruilof (bruilof van die Lam?);  dan word die saal vol, maar daar is iemand sonder 'n bruilofskleed (verwysend na OORDEEL op die wat vals is - die wat nie werklik vrug gedra het nie of die geloof het nie). 

Hierdie gebaar van die diensknegte om uit te gaan en mense te nooi vir die bruilof, kan  gesien word soos "OES". 
-----------------------------------------------------------------------------

 (Joh 4:34)  "Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring".
-...En dan uit hierdie woorde van Hom, vertel Hy vir hulle van die oes... -

 (Joh 4:35)  "Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.
(Joh 4:36)  En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees.
(Joh 4:37)  Want hierin is die woord waar: Dit is een wat saai, en ‘n ander wat maai.
(Joh 4:38)  Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk, en julle het in hulle arbeid ingegaan".

-(1)  Mag ons voedsel ook wees "om Sy wil te doen en om Sy werk te volbring"! (Vgl. dit gerus met die term van "bruilofsgaste" deur Jesus gebruik - hoe ons nou nodig het om te vas).  Min Christene het hierdie prentjie van wat dit beteken om 'n Christen te wees, nl. "om Sy wil te doen" en om "Sy werk te volbring" - as ons dit doen, dan is ons besig om te oes. As iemand nie so dink oor Christenskap nie, dan verstaan hulle nog glad nie wat dit beteken om te oes nie.-(2)  Die gedeelte word ook voorafgegaan deur waar Jesus gaan sit het by die fontein van Jakob en met die Samaritaanse vrou gesels het.  Hy vertel o.a. vir haar dat Hy die Messias is.  Intussen het Sy dissipels daar aangekom en het by Hom aangedring dat Hy iets moet eet, waarop Jesus geantwoord het:  (Joh 4:34) "... My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring".  Dan volg bg. skrifgedeelte, v. 35-38.  Dit gaan dus in hierdie gedeelte oor:  "om mense te vertel, of te evangeliseer" - terwyl die dissipels meer besorg  was oor of Jesus iets te ete gehad het, was Hy meer besorg oor die OES! 

Hy rig dan ook hulle oe op die oes en Hy verduidelik "oes" as volg:  
SAAIERS (diensknegte; arbeiders)
MAAIERS (diensknegte; arbeiders) 
(so vergader 'n "dienskneg" VRUG vir die ewige lewe)

*  (tog verwys die term "maaier" nie altyd na gelowiges wat uitgestuur word nie, maar kan ook verwys na die engele wat maai "in oestyd" met die "voleinding van die wereld")

*  LET WEL dat die terms van "saai en maai" ook in die Skrif gebruik word in die sin van "gee":  (2 Kor. 9:6,7)  "Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief".(Gal 6:7-9 - "Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie)(vgl. dit ook met die skeiding van die skape en bokke - Matt. 25:32,33).

(Jak. 5:1-9) " Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom.  Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot ‘n getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leërskare. Julle het op die aarde ‘n weelderige en losbandige lewe gelei; julle het jul harte vet gevoer soos op ‘n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige; hy versit hom nie teen julle nie. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die Regter staan voor die deur.

- In hierdie geval is die "maaiers" ook die "arbeiders" (of diensknegte) en is gebruik in konteks van hoe die maaiers VERDRUK is en selfs VERMOOR is.  Die gedeelte praat van die rykes se bedorwe rykdom en hoe hierdie weelderige en losbandige lewe, hulle "vetgevoer" het vir die slagdag! (hier spesifiek verwysend na mense wat SELFSUGTIG is, meer besig  met die lewe, as met die Here;  ook die vir wie die lewe gaan oor wat hulle kan bymekaarmaak - Luk. 12:15; 1 Pet. 1:14; Matt. 10:39 - die wat uit selfsug, die maaiers onregverdig behandel)   "Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde"...  Bestudeer ook gerus die tema van "tot die sonde vol is".
----------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:

*  Die een wat uitgaan in die oes, is die dienskneg van die Here wat die waarheid/evangelie verkondig - sou  'n persoon hierdie wegstoot, dan veroorsaak hy dat hy 'n oordeel oor homself bring:  "En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad" - dus, om uit te gaan en die evangelie te verkondig, beteken nie dat die Christen "oordeel" nie, maar dat die persoon self 'n oordeel oor homself bring, sou hy die evangelie of waarheid wegwys. Net so wanneer mense gewaarsku word teen opsetlike sonde of daar gepreek word oor die verlorenheid van die mens a.g.v. sy sonde, is dit nie omdat die Christen die ander persoon oordeel nie, maar eerder dat die ander self 'n oordeel oor homself bring, sou hy nie die waarheid aanneem nie - die term van "oes" beteken dus dat die Christen ander 'n kans gee om die evangelie te aanvaar of die Here te ontmoet
(http://warechristene.blogspot.co.nz/p/die-waarheid.html)

* Die een wat uitgaan om te oes, sal vervolg word, selfs onregverdig behandel word, dalk doodgemaak word en ervaar dat hy soos 'n skaap onder die wolwe ingestuur is. (Die Christen moet dus nie voel hy't gefaal wanneer iemand nie gehoorsaam wil raak aan die Here nie, want elke mens het 'n wil en maak nie saak hoeveel jy vir iemand preek nie, elkeen moet self besluit - besef dus dat in die OES, nie almal tot bekering gaan kom nie, maar net die wat die Here vrees en begeer om Sy wil te doen).

*  Deur uit te gaan en te "oes", versamel die Christen vrug vir die ewige lewe.  Die Here werk Sy gawes deur opregte kinders van die Here om ander mense te bedien en te "roep" tot die waarheid;  terwyl die mens self nie oor die krag of wysheid beskik om "uit te gaan" nie, moet elke Christen vir die Here vra om hulle te vul met die krag van die Heilige Gees, sodat watter gawes die Here ookal deur hom werk, dit tot stigting kan wees vir ander.  As 'n Christen glad nie getuig of die waarheid verkondig nie, dan sou hy natuurlik nie verstaan waarom hy die gawes van die Heilige Gees nodig het nie...  (Behalwe in die geval van die gawe van ongewone tale, is die gawes nie noodwendig bedoel vir selfstigting nie, maar eerder om ander te stig;  dit dan ook die belangrikheid waarom tale uitgele moet word waar dit in 'n vergadering gespreek word.  Baie soek gawes en bedieninge om verkeerde redes, soos vir eer of eie gewin, maar die rede daarvoor is "sodat ons kan getuig - "http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html). 
(http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html)

*  Die tema van "saai en maai", beteken nie net dat 'n dienskneg van die Here uitgaan om die evangelie of die waarheid te verkondig nie, maar beteken ook:  "om goed te doen" of  "te gee"  (vgl. dit met Mat. 25:32,33).

*  Om 'n dienskneg of 'n vriend van die Here te wees, beteken om:  Sy wil te doen, in 'n persoonlike verhouding met Hom te wees;  om Sy planne te ken, m.a.w. om soos Hy te dink, deurdat iemand die Here se wil ken deur die Heilige Gees.  Iemand kan nie as "dienskneg" uitgestuur word, as hy nie hieraan voldoen nie, want hoe sal hy weet wat die Here se plan is of hoe sal Hy "begin dink" soos die Here?

*  Om 'n "maagd" (dienskneg/diensmaagd) te wees wat wag op die Bruidegom, vir die bruilofsmaal (m.a.w., om 'n bruilofsgas te wees), moet jy " 'n bruilofskleed" aanhe en die godsaligheid najaag. http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-bruilof-van-die-lam-die-maaltyd.html
-------------------------------------------

Geen opmerkings nie: