Vrydag, 26 Oktober 2012

Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon?

VIR 'N DAGSTUKKIE OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Luk 16:1)  En Hy het ook aan sy dissipels gesê: Daar was ‘n ryk man wat ‘n bestuurder gehad het; en hy is by hom aangeklaag as een wat sy besittings verkwis.
(Luk 16:2)  En hy het hom geroep en vir hom gesê: Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake; want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie.
(Luk 16:3)  Toe sê die bestuurder by homself: Wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my weg. Spit kan ek nie; om te bedel, skaam ek my.
(Luk 16:4)  Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang.
(Luk 16:5)  Toe roep hy die skuldenaars van sy heer, een vir een, en sê vir die eerste: Hoeveel skuld jy aan my heer?
(Luk 16:6)  En hy antwoord: honderd vat olie. En hy sê vir hom: Neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou vyftig.
(Luk 16:7)  Daarna sê hy vir ‘n ander een: En jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord: honderd mud koring. Toe sê hy vir hom: Neem jou skuldbewys en skryf tagtig.
(Luk 16:8)  En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig.
(Luk 16:9)  En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.
(Luk 16:10)  Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig.
(Luk 16:11)  As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou?
(Luk 16:12)  En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?
(Luk 16:13)  Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.
(Luk 16:14)  En die Fariseërs, wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en Hom beskimp.
(Luk 16:15)  En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God.
(l.w., Hy het nie gese "maak vir julle vriende MET die onregverdige Mammon nie", maar" DEUR die onregverdige Mammon" - Jesus stel die feit duidelik deur die woorde:  "Julle kan nie God en Mammon dien nie"). 
----------------------------------------------------------------
 Hierdie verhaal gaan nie oor onregverdigheid of geld nie, maar eerder oor REGVERDIGHEID en oor OM TE GEE.  Dit bevat die konsep van:  "wat jy opgee in hierdie lewe, sal jy wen in die ewige lewe".


Die belofte dat die sagmoediges die aarde sal beërwe, Matt. 5:5, word nie verniet aan die "sagmoediges" belowe nie.  (Jes. 11:4) " maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak". (Luk 12:33) " Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie". In bg. gelykenis, sowel Luk 15, skets Jesus vir ons 'n heel ander prentjie i.v.m. wat dit beteken om REGVERDIG te wees.  Luk. 15 sluit af met "die verlore seun";  voor dit is die verhaal van die "verlore penning", en voor dit, die verhaal van die "verlore skaap".  In die verhaal van die verlore skaap, los hy die 99 ander skape in die woestyn en daar is meer blydskap oor die verlore een wat gevind word, as oor die ander 99 ! In die verhaal van die verlore seun, is daar nooit, in al die jare wat die oudste broer sy vader gedien het, vir hom 'n bokkie gegee om saam met sy vriende vrolik te wees nie, maar dit is gedoen vir die een wat "afvallig" was.  In die verhaal van die bestuurder, maak Jesus die volgende opmerking:  "hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig"- Jesus sien dit dus as "onregverdig", sou die bestuurder nie vir die wat hom skuld, afgee nie.  Die mens sien "regverdigheid" heel anders en voel dat die 99 skape belangriker is omdat hulle "gehoorsaam was" en nie afgedwaal het nie;  net so die verlore seun, en almal sal voel dat dit net regverdig is dat die vader eerder vir die oudste seun, wat gehoorsaam was en hom al die jare gedien het, die bokkie sal slag. So kon die bestuurder reken dis regverdig dat almal hom betaal wat hulle skuld, maar selfs die bestuurder, wat in die wereld is, was slimmer as ons!  SO MAAK CHRISTENE STAAT OP WAT HULLE VERDIEN, OMDAT HULLE "GEHOORSAAM" IS EN "DIE HERE DIEN".  Hulle voel dit is net regverdig!  Mag ons eerder so slim wees soos die bestuurder:  hy het besef dat dit beter is om "nou te verloor, en later te wen", as om nou te wen en later te verloor.  Dit sou beteken dat iemand sy eie begeertes kruisig en die self nie so belangrik wees nie - ONVERDIENSTELIKE DIENSKNEGTE moet ons wees - Luk. 17:5-10 - toe die dissipels vir Jesus gevra het vir "meer geloof":  

(Luk 17:5)  "Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer geloof.
(Luk 17:6)  En die Here sê: As julle geloof gehad het soos ‘n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: Word ontwortel en in die see geplant—en hy sou julle gehoorsaam wees.
(Luk 17:7)  En wie is daar van julle wat ‘n dienskneg het wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld vir hom sal sê: Kom dadelik hier aan tafel?
(Luk 17:8)  Sal hy nie eerder vir hom sê nie: Maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het; en daarna kan jy eet en drink?
(Luk 17:9)  Bedank hy daardie dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie.
(Luk 17:10)  So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen".

Weer-eens in hierdie gedeelte klink dit heeltemal onreverdig.  Die stomme dienskneg wat moeg kom van die veld en dan moet hy nog aandete voorberei en word nie eens bedank nie!  Dit is die manier hoe ons dit verstaan, maar Jesus wil vir ons iets anders leer oor WAT WERKLIK REGVERDIG IS.  Inteendeel gebruik Hy bg. verhaal om ons beter te laat verstaan.  Basies beteken dit, "watter goed jy saai in hierdie lewe, sal jy maai in die ewige lewe".  Dit gaan oor om soos onverdienstelike diensknegte te wees wat meer besorg is oor die wat verlore is of hulp nodig het, as wat ons besorg is oor onsself - deur dit te doen, besorg ons eintlik vir onsself vrug vir die ewige lewe.  "As julle dan nie getrou was in die onregverdige Mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?"
------------------------------------------------------------------------ 

(Mat 19:21)  Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.
------------------------------------------------------------------------
(Spr. 19:17)  Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die HERE; en Hy sal hom sy weldaad vergelde.
-------------------------------------------------------------------------
(Luk 14:11)  Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word.
(Luk 14:12)  En Hy sê ook vir die man wat Hom genooi het: Wanneer jy ‘n môre— of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie.
(Luk 14:13)  Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes,
(Luk 14:14)  en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.
(Luk 14:15)  En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir Hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God.
------------------------------------------------------------------------

Kyk ook na die SKEIDING VAN DIE SKAPE EN BOKKE (wanneer Jesus terugkom):
(Mat 25:31)  En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;
(Mat 25:32)  en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;
(Mat 25:33)  en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.
(Mat 25:34)  Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
(Mat 25:35)  Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;
(Mat 25:36)  Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.
(Mat 25:37)  Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?
(Mat 25:38)  En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?
(Mat 25:39)  En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?
(Mat 25:40)  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.
(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
(Mat 25:42)  Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.
(Mat 25:43)  Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.
(Mat 25:44)  Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?
(Mat 25:45)  Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.
(Mat 25:46)  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.
-------------------------------------------------------------------

(2Ti 1:15)  Jy weet dit dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het, onder wie Figéllus en Hermógenes is.
(2Ti 1:16)  Mag die Here aan die huis van Onesíforus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkwik en hom oor my kettings nie geskaam nie;
(2Ti 1:17)  maar toe hy in Rome gekom het, het hy my baie ywerig gesoek en gevind.
(2Ti 1:18)  Mag die Here hom skenk dat hy barmhartigheid mag verkry van die Here in dié dag! En jy weet baie goed hoeveel dienste hy in Éfese bewys het.
-----------------------------------------------------------------------

(1Ti 6:6)  Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins.
(1Ti 6:7)  Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie.
(1Ti 6:8)  Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.
(1Ti 6:9)  Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.
(1Ti 6:10)  Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
(1Ti 6:11)  Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
(1Ti 6:12)  Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.
(1Ti 6:13)  Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het,
(1Ti 6:14)  dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
(1Ti 6:15)  wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
(1Ti 6:16)  wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.
(1Ti 6:17)  Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet;
(1Ti 6:18)  dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam,
(1Ti 6:19)  en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.
-------------------------------------------------------------------


(Mat 25:21)  En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.


Geen opmerkings nie: