Vrydag, 26 Oktober 2012

Waarna verwys "Oes" in die Skrif?

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIR DAGSTUKKIES OOR HIERDIE ONDERWERP, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/04/god-is-nie-n-god-van-dooies-nie-maar.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEHANDEL GERUS DIE ONDERWERP van "vrug tot ewige lewe" SAAM MET DIE ONDERWERP VAN "OES":
http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html
=============================================================

DIE WOORD "OES" in die Skrif, VERWYS NA VERSKILLENDE GEBEURTENISSE:
(In alle gevalle het die term "OES" te doen met: 
 "WAT JY SAAI, SAL JY MAAI")

Wanneer ons die woord "oes" hoor, dan dink ons onmiddellik aan "oordeel". Dit is die algemene persepsie dat die Here die gelowiges sal oordeel met Sy wederkoms, en die ongelowiges sal oordeel na die 1000-jarige Vrederyk;  d.w.s. met die EERSTE OPSTANDING, oordeel van die gelowiges, en met die TWEEDE OPSTANDING, oordeel van die ongelowiges (wit troon oordeel)(omdat die opstanding van die ongelowiges eers na die 1000-jarige Vrederyk plaasvind).  L.W.: In hierdie blogpost word die wit troon oordeel nie behandel nie.  
Dit is interessant om te merk dat, waar die skrif verwys na sekere "oeste" met die wederkoms, dit lyk of dit ook kan verwys na "oordeel van ongelowiges", nie net gelowiges nie, bv. die skeiding van die skape en bokke, waarin Jesus die bokke na die poel van vuur stuur (Matt. 25:41) - dit kan moontlik verwys dat hulle eers in bewaring gehou gaan word vir die poel van vuur.  Of sou dit beteken dat die "skape en bokke" inderdaad nie verwys na "gelowiges en ongelowiges" nie, maar eerder net na gelowiges? (...wat nie klop met hoe meeste die skrifgedeelte interpreteer nie) - as die skeiding van die skape en bokke dieselfde insident is as die optrek na die dal van Josafat, dan verwys die skrif na die nasies "rondom" Israel) .  Dus is daar sekere inligting wat net nie duidelik genoeg is nie!  Soos ons weet, is daar heelwat eindtyd onderwerpe wat nog nie duidelik is nie, maar wel heeltemal duidelik sal raak wanneer die profesiee vervul word. (So verwys die term "voleinding van die wereld" na Jesus se wederkoms, terwyl ons weet dat daarna nog die 1000-jarige Vrederyk gaan wees en daarna eers die nuwe hemel en aarde).   

Wat egter duidelik is, is dat sowel gelowiges as ongelowiges uiteindelik geoordeel sal word: "wat jy saai, sal jy maai".
-----------------------------------------

KORT OPSOMMING OOR "OESTYD" IN DIE SKRIF: 
(DIE WOORD "OES" VERWYS NA):

(1) -OF DIE KERK WAT NOU BESIG IS OM TE OES:(kyk vorige blogpost) - daaronder kry ons die DIENSKNEGTE wat uitgestuur word om die evangelie te verkondig: "sommige saai, ander maai" -(vrug vir die ewige lewe)(dit word gemeet aan "uitgaan om die evangelie te verkondig",  "goeddoen", 'n "persoonlike verhouding met die Here", "gehoorsaamheid aan Hom" asook "om Hom eerste te stel") -(dit gaan dus oor "saai en maai").

(2) -OF DIE OESTE MET DIE WEDERKOMS (of DIE VOLEINDING VAN DIE WEREL): (vgl. dit gerus met die tema van "tot die sonde vol is"). Onder die oeste van die Wederkoms, kry ons die volgende: Die Here kom om te OORDEEL:
(1) die MAAIERS (engele) wat die koring en die onkruid skei; 
(2) ook sal die koring en kaf geskei word; 
(3) gebeure wat lyk of dit verwys na die VAL VAN BABILON, word gesien as 'n oes, 
(4) asook die SLAG VAN ARMAGEDDON;  
(5) ook die "dal van beslissing", wanneer die Here sal OORDEEL en hulle versamel in die dal van Josafat (skeiding van skape en bokke?). 
-(dit gaan dus weer-eens oor "wat jy saai, sal jy maai")

-----------------------------------------------------------------
KOM ONS KYK NA DIE VERSKILLENDE "OESTE" IN DIE BETROKKE SKRIFGEDEELTES:
----------------------------------------------

DIE WEDERKOMS, sal 'N DAG VAN OORDEEL wees:
(in die Skrif word hierdie oordeel vgl. met OESTYD):
(Openb. 19:11-15)  "Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne".


(Openb. 19:15) " En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige".  


OES MET WEDERKOMS (OORDEEL):
(Joe 3:12)  "Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom.
(Joe 3:13)  Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.
(Joe 3:14)  Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing!
(Joe 3:15)  Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in.
(Joe 3:16)  En die HERE brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ‘n toevlug wees vir sy volk en ‘n skuilplek vir die kinders van Israel.
(Joe 3:17)  Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God is, wat woon op Sion, my heilige berg; dan sal Jerusalem ‘n heiligdom wees waar geen vreemdes meer deur sal trek nie".


-In bg. skrifgedeelte word "oes" gebruik in die sin van "oordeel" (in die dal van Josafat, want die Here sal daar gerig hou met die nasies rondom). Ons sien die son en maan wat duister word, en sterre trek glans in, Here brul uit Sion...dit verwys dus definitief na die tyd van die Wederkoms wanneer Jesus Christus sal oordeel (hierdie gedeelte kan moontlik spesifiek verwys na wat Hy vertel het van hoe Hy die "skape en bokke" van mekaar sal skei - Matt. 25:31,32).

---------------------------------------------
Met hierdie oestyd sal die Here Babel uitroei (sien ook "val van Babilon"): (Jer 50:16)  "Roei uit Babel uit die saaier en die wat die sekel hanteer in die oestyd; laat hulle vanweë die verdrukkende swaard elkeen na sy volk omdraai en elkeen na sy land vlug!"
(Jer 51:33)  "Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Die dogter van Babel is soos ‘n dorsvloer in die tyd as dit vasgetrap word; nog ‘n kort rukkie, dan kom die oestyd vir hom".
(Openb. 16:19)  "En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn".
(Openb. 18:2,3)  "En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid".------------------------------------------------------------------------------OES MET WEDERKOMS (val van Babilon)(oordeel op die met merk van dier):

(Openb. 14:15)  "En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het".  

-  Kyk ook v. 7:  die uur van Sy oordeel word aangekonding.  In v.8 word die "val van Babilon" aangekondig en 'n aankondiging in v. 9 van hoe "die wat die merk van die dier geneem het, sal drink van die grimmigheid van God".  Ons sien dus definitief hier twee groepe wat aangekondig word wat geoordeel sal word. 

(Openb. 14:16)  En Hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. (oes met wederkoms)(val van Babilon?)(koring en kaf?)
(Openb. 14:17)  En ‘n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook ‘n skerp sekel gehad (koring en onkruid);
(Openb. 14:18)  en ‘n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met ‘n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê: Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. (op die met merk van dier?)(Slag van Armageddon?)(skape en bokke)
(Openb. 14:19)  En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God.
(Openb. 14:20)  En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver.

------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
ENGELE AS MAAIERS:
(Mat 13:24)  "‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
(Mat 13:25)  maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
(Mat 13:26)  En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.
(Mat 13:27)  En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?
(Mat 13:28)  En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?
(Mat 13:29)  Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.
(Mat 13:30)  Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur".
(Mat 13:39) "... Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele".

In hierdie geval sien ons dat die term "maaiers" ook gebruik word vir die engele en nie altyd verwys na die "diensknegte" wat maai nie. Die engele, maaiers in hierdie geval, sal die koring van die onkruid skei (maai).  Vgl. dit ook met die gedeelte van die "koring en die kaf", met die koring wat in die skuur saamgebring word:  (Mat 3:12)  Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand".  Met Jesus se wederkoms, sal die koring en die onkruid geskei word, die skape sal van die bokke geskei word, en die koring en die kaf sal geskei word - al 3 hierdie insidente het te doen met OES.


ONS VIND DUS VERSKILLENDE VB.E VAN "MAAI" IN DIE SKRIF:
-  WAAR DIE DIENSKNEGTE OF GELOWIGES WAT UITGESTUUR WORD, DIE EVANGELIE VERKONDIG EN VRUG MAAI (OES);
-  WAAR ENGELE, MET DIE VOLEINDING VAN DIE WERELD, DIE KORING VAN DIE ONKRUID SAL SKEI (WAT OOK "MAAI" GENOEM WORD)(WAT MET 'N "OES" GEBEUR). 
-----------------------------------------------------------------------
VRUG WAT GEOES WORD:
(Mar 4:26)  En Hy het gesê: So is die koninkryk van God, soos wanneer ‘n mens die saad in die grond gooi;
(Mar 4:27)  en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot—hoe, weet hy self nie.
(Mar 4:28)  Want vanself bring die aarde vrug voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die volle koring in die aar.
(Mar 4:29)  En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is.
(Mar 4:30)  En Hy het gesê: Waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel?
(Mar 4:31)  Dit is soos ‘n mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde wanneer dit in die grond gesaai is;
(Mar 4:32)  en wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak.


- Vroeer in die skrifgedeelte, vertel Jesus eers vir hulle die verhaal van die SAAIER.  Hy verduidelik ook vir hulle hoe alles uiteindelik openbaar gemaak sal word en aan die lig sal kom en hoe hulle moet ag gee op wat hulle hoor.  Dan maak Hy die volgende stelling:  (Mar 4:25)  "Want wie het, vir hom sal gegee word; en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het".  Dan volg v. 26-32.  

Dit is duidelik dat hierdie skrifgedeelte oor "oes" voortspruit uit die gelykenis van die Saaier.  Die gelykenis praat spesifiek oor DIE VRUG van die wat hoor.  (Mar 4:20)  "En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is—hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra: een dertig— en een sestig— en een honderdvoudig".  Die werklikheid is dat daar 'n OES sal wees en dan sal die wat vrug dra, die wat het, aan hulle sal gegee word; en die wat nie vrug dra nie, van hulle sal weggeneem word wat hulle het.  Die OES word dus goed verduidelik hier. (vgl. dit ook met die gelykenisse in Matt. 25:14-30 en Luk. 19:12-27 wat direk te doen het met gehoorsaamheid aan die Here en die "onverdienstelike" dienskneg). 

Die saaier is die een wat die saad saai.  Sommige HOOR die woord, maar vergeet dit onmiddellik.  Ander HOOR ook die woord (en neem dit selfs met blydskap aan!), maar groei nie werklik in die Here nie (geen wortel nie - geen persoonlike verhouding met die Here nie) en daarom struikel hulle tydens verdrukking of vervolging.  Die derde groep, wat ook die woord HOOR, is meer besorg oor die lewe:  sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge (van hulle het Hy gese dat hulle onvrugbaar word - dit lyk dus of hulle wel vrug gedra het, maar meer besig geraak het met die lewe as met die Here, en hulle Eerste Liefde verlaat het).  


(Mat 3:10)  "Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
(Mat 3:11)  Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
(Mat 3:12)  Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand".

-------------------------Terwyl Johannes hier verwys na hoe die Here sal oordeel tussen gelowiges en "gelowiges", is dit opmerklik hoe hulle op VRUG geoordeel sal word. Hierdie oordeel op vrug, is deel van die OESTYD wat plaasvind met die wederkoms - dan sal daar onderskei word tussen die wat werklik die Here ken en die wat Hom nie ken nie;  ook tussen die wat Hom as Eerste Liefde ken, en die selfsugtiges;  elkeen wat die woord (waarheid) gehoor het, maar nie aangeneem het nie, sal ook geoordeel word..  Die wat wel vrug dra, sal beloon word.
--------------------------------------------------------------------------------

(Openb. 11:18)  "En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en  die tyd van die dode om geoordeel te word en  om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en  om die verderwers van die aarde te verderf.


(Openb. 19:2)  "Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek".
------------------------------------------------------------------------------


(Openb. 22:6) " En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur.
(Openb. 22:7)  Kyk, Ek kom gou........"

Geen opmerkings nie: