Vrydag, 11 Januarie 2013

Die Bruilof van die Lam / Die Maaltyd / Diensknegte

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Die vraag wat baie vra, is of die bruilof van die Lam iets is wat in die hemel geskied en of is dit iets wat op die aarde geskied? Is dit net beeldspraak, of is dit 'n werklike bruilof waar ons gaan aansit en eet? Volgens O.T. profesiee sal die Here 'n maaltyd berei wanneer Hy die land Israel herstel -  (Jes. 25:6 - "En die HERE van die leërskare sal op hierdie berg vir al die volke berei ‘n maaltyd van vetspyse, ‘n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn"), maar sommige sien dit ook net as beeldspraak en dit is ook nie seker of hierdie verwys na die "bruilof van die Lam" waarvan sekere skrifte praat nie. Tog word die diensknegte uitgestuur om mense te nooi vir die bruilof  (Matt. 22). In Matt. 25 wag die diensknegte op die bruidegom, alhoewel daar niks genoem word  van 'n bruilof nie, want die klem le op die feit dat die diensknegte GEREED moet wees.  In Luk. 12 is die klem ook op "gereedheid".  (Neem  kennis dat Jesus die dissipels "bruilofsgaste" genoem het in Matt. 9:15/ Johannes het homself " 'n vriend" van die bruidegom genoem in Joh. 3:29  en in Matt. 22:11 word die bruilofsgas ook "vriend" genoem).

 Hetsy beeldspraak of letterlik - dit is so dat daar heelwat dinge is rondom die "bruilof van Lam" en die "maaltyd"  waaroor ons nie seker is nie.  Wat Jesus veral op klem gele het  wanneer Hy die terme "bruilof" of "maaltyd" gebruik het, is GEREEDHEID - l.w. ook in Luk 12!

 (Luk 12:37 - "Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien"). (die klem le op "die dienskneg vir wie Sy Heer WAKKER VIND")

 (Openb. 3:20)  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My"  (weer-eens le die klem op gereedheid: "die een wat Sy stem HOOR en die deur oopmaak)
- (in konteks het Jesus hier spesifiek gepraat met mense wat "lou" is en hulle hoop plaas in besittings, rykdom en wereldse wysheid - (:19 - "Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou" - dus ook in hierdie geval, het Jesus verwys na die feit dat hulle GEREED moet maak).
  Waarop ons dus moet ag gee, IS OM "GEREED TE WEES".
Die vraag is:  -"Verstaan ons wat dit beteken om gereed te wees?"
Min Christene verstaan vandag dat dit juis gaan oor "om ryk te wees in die Here", "om die Here eerder te vrees as vir mense" en "om die wil van die Here te soek, te ken en te doen"
Baie se oe is so gerig op 'n uitkoms, dat hulle nalaat om hulleself gereed te kry.  Vir die wat seker maak "dat hulle gereed is", is 'n maaltyd belowe (hetsy letterlik of figuurlik). In die betrokke gelykenisse wat Jesus vertel het (kyk skrifgedeeltes onderaan blogpost) van " 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het", of die gelykenis van die "10 maagde", of wat Hy se in Luk. 12,  dat ons "moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom", word die terme "DIENSKNEGTE" EN "DIENSMAAGDE" veral gebruik.   Jesus het die "koninkryk van die hemele" verduidelik as soos " 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het" en dat hy sy diensknegte uitgestuur het om die genooide te roep vir die bruilof" (Matt. 22).  In die gelykenis van die 10 maagde (diensmaagde/"diensknegte"), is die klem egter nie op die diensknegte wat uitgestuur word om die ander te nooi nie, maar dit gaan meer oor dat hulle hulself gereed kry om "die bruidegom" te ontmoet (Matt. 25)


KOM ONS KYK NET VINNIG NA WAARNA DIE TERM "DIENSKNEG" VERWYS IN DIE SKRIF?
In 2 Kon. 17:13 en 17:23 word bv. die profete "diensknegte" genoem.  Die skrif verwys ook na Abraham, Isak en Jakob as "diensknegte" in Deut. 9:27, e.a.  Terwyl "dienskneg" spesifiek beteken "om te dien", word dit bevestig in Num. 32:26,27 , - dit is die wat uitgaan om die werk van die Here te doen, die wat Hom dien en gehoorsaam is aan Hom en hulleself ondergeskik stel aan Hom - daardie is die mense wat hulleself "diensknegte van die Here" kan noem. Dit is ook aan die "diensknegte" wat die uitstorting van die Heilige Gees belowe was, dus as iemand homself nie sien as die dienskneg ("wat wag op sy heer wanneer hy van die bruilof af terugkom" nie), dan sien hy homself as iemand wat nie die Heilige Gees van God het nie.  In Joel 2:29 word gepraat van hoe die Here, in die laaste dae, Sy Gees sal uitgiet op die "diensknegte" en "diensmaagde" - v.28 vorige vers praat van "seuns en dogters" -  "diensknegte" is meer verwysend  na "seuns" en "diensmaagde" na "dogters".  (L.w. dat in die volgende verse, v. 30 en 31, verwys na die tydperk net voor die wederkoms - dus moet :29 verwys na die kerkperiode).  Die begrip van "diensknegte", moet ook gesien word in dieselfde konteks van " 'n koning en sy diensknegte (2 Sam. 3:28; 2:31 ens.)  -  die Here is ons Koning, en ons sy diensknegte/diensmaagde.  Dawid praat van die volk as die Here se diensknegte - so het Jesus van Sy dissipels gepraat as Sy diensknegte.  Neem kennis dat toe Hy vir hulle vertel het van die laaste dae en gelykenis rakende die tydperk vertel het waarin Hy hulle diensknegte noem, dit nie beperk kon wees tot net die Joodse volk nie, want al was hulle met wie Hy hierdie dinge gedeel het, almal Jode, was hulle ook die toekomstige kerk van Christus!  - waar Jood en heiden een, die wat in Jesus Christus glo (Jes. 65).  Ook sien ons dat op die dag van Pinkster dat die uitstorting van die Heilige Gees nie net tot sekere gelowiges beperk was, soos in die O.T. tot profete of  sekere konings e.a. nie, maar dat al die gelowiges wat daar saamgebid het, gevul was met die Heilige Gees (Joe. 2:29; Hand. 2:18) - kyk ook baie ander gelowiges in die boek van Handelinge wat gevul is met die Heilige Gees, mense wat hulself ondergeskik gestel het aan die Here.  Kyk ook die huis van Cornelius in Hand. 10 - nie net Cornelius en uitgesoektes van sy huis is gevul met die Heilige Gees nie, maar almal in daardie huisgesin wat na die woord geluister het "en hulleself as diensknegte ondergeskik gestel het aan die Here" - neem ook kennis dat Cornelius en sy huisgesin nie Jode was nie.  Die term "diensknegte" verwys dus nie net na sekere uitgesoektes nie, maar wel na alle gelowiges wat hulself ondergeskik stel aan hulle Koning, die wat dus gevul is met die Heilige Gees.
---------------------------------------------------------------------------------


Ons sien die aankondiging van die "bruilof van die Lam" in Openb. 19:7 - "Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak". Die skrif net voor dit, lei as volg:  Openb. 19:6 - "En ek het iets gehoor soos die stem van ‘n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar"; in die skrifte daarvoor, word iets beskryf soos die "val van Babilon".  Later in v. 11-19 word die Wederkoms beskryf en wat lyk soos die "slag van Armageddon".  Daarna word die dier en die valse profeet in die poel van vuur gegooi. Dan, in die volgende hfst., Openb. 20, word die satan gebind vir 'n 1000 jaar...
(Openb. 20:3)  en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.
(Openb. 20:4)  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 

In 20:8,9 lees ons van die Gog en Magog na die 1000 jaar, en dan die wit troon oordeel.  Daarna, in Openb. 21, die nuwe hemel en nuwe aarde en dan v.2: "En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is".

MERK DAT:
-DIE  BRUILOFSMAAL aangekondig word voor die wederkoms, wat dan sekerlik iewers voor/met die wederkoms of aan die begin van die 1000 jaar plaasvind - ons sien egter dat die bruid, die nuwe stad Jerusalem eers uit die hemel neerdaal na die 1000 jaar
-----------------------
  Die woord "bruid" is verwysend na die nuwe stad Jerusalem wat uit die hemel sal neerdaal op die nuwe hemel en aarde, maar neem kennis dat hierdie stad ook die "vrou" genoem word (Openb. 21:9). In O.T. profesiee word Israel, of die land Israel, ook as "vrou" voorgestel.  Die kerk sal wel deel wees van die bruid, gesien dat die nasies van die wat gered word, in die lig daarvan sal wandel, maar om te se dat die "kerk die bruid is", is nie heeltemal korrek nie - die kerk is eerder diensknegte, genooides of (diens)maagde, wat hulle gereed maak om die bruidegom te ontmoet en ander uitnooi na die bruilofsmaal - dus is dit seker logies dat ons die bruilofsmaal sal bywoon. (kyk ondertoe vir "gelykenisse wat die term bruilof bevat").

Dus word sowel die land Israel en die nuwe stad Jerusalem as die Lam se vrou voorgestel. 
-------------------------------------------------------------------

Gelykenisse: Kom ons kyk na wat Jesus vir ons geleer het oor Sy koninkryk/koninkryk van die hemele/God,  waar dit verband hou met die  term "bruilof" uit gelykenisse wat Hy vertel het:
-----------------------------------------------------------------
(Mat 22:2)  Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het (Vader God 'n bruilof vir Sy seun Jesus Christus berei?)
(Mat 22:3)  en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.(Profete nooi volk uit?)OF (Johannes die Doper berei weg en nooi mense uit?)
(Mat 22:4)  Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.(Dissipels nooi volk uit?) OF (Kerk van Christus wat mense uitnooi?)
(Mat 22:5)  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak.(hulle is meer besig met die lewe, as met die Here)(ken nie regtig die Vader nie)(ignoreer die uitroep)?
(Mat 22:6)  En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. (hulle verwerp hulle Messias)(vervolging en verdrukking op gelowiges)? OF  (Groot Verdrukking?)
(Mat 22:7)  Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. (verwoesting van Jerusalem)(volk versprei)? OF (Val van Babilon? -Openb. 18:8)
(Mat 22:8)  Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie.
(Mat 22:9)  Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. (rig hul tot die heidene om hulle uit te nooi)? OF (laaste dae)
(Mat 22:10)  En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. (kerkperiode?) OF (evangelie word verkondig aan hele wereld?)
(Mat 22:11)  En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie. (nie almal dra die nodige vrug nie/is nie regtig bekeer nie)?
(Mat 22:12)  En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.(so sal baie verstom wees - Matt. 7:22)
(Mat 22:13)  Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.(oordeel op gelowiges)?
(Mat 22:14)  Want baie is geroep, maar min uitverkies.


----------------------------------------
Vgl. die gelykenis van die 10 maagde met hierdie skrifgedeelte 
(Mat 24:36)  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
(Mat 24:37)  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
(Mat 24:38)  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
(Mat 24:39)  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
(Mat 24:40)  Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
(Mat 24:41)  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
(Mat 24:42)  Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
(Mat 24:43)  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.
(Mat 24:44)  Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
(Mat 24:45)  Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
(Mat 24:46)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.
(Mat 24:47)  Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
(Mat 24:48)  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom—
(Mat 24:49)  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,
(Mat 24:50)  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;
(Mat 24:51)  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
  
GELYKENIS VAN DIE 10 MAAGDE:
(Mat 25:1)  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.("dan wees" verwys na die tyd net voor die wederkoms)(maagde verwys na diensmaagde - "diensknegte")(kerk - diensknegte, wat wag op die bruidegom?)
(Mat 25:2)  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
(Mat 25:3)  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.(haastig)(laat na om "gereed te maak"?) 
(Mat 25:4)  Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.(gelowiges wat gereed maak?)
(Mat 25:5)  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.(Jesus Christus talm om terug te kom)(niemand weet die dag en uur nie)(gelowiges moeg?)
(Mat 25:6)  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!(wederkoms?)
(Mat 25:7)  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.(die onverstandiges het lampe, maar die lampe is nie gereed nie - wys op gelowiges wat "tot bekering" gekom het, maar nie die nodige vrug dra nie - ook die wat hulle hoop geplaas het in wereldse dinge, rykdom begeer het en vir wie die lewe begin gaan het oor bymekaarmaak, m.a.w. die wat arm is in die Here;  verwys ook na die wat nie vervolging en verdrukking kan verdra ter wille van die Naam van die Here nie - die wat mense vrees, maar nie die Here vrees nie;  verwys ook na die wat ongehoorsaam is aan die Here en nie na Sy wil soek in hulle lewens nie)
(Mat 25:8)  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. (kan nie staatmaak op ander gelowiges se vrug nie?)
(Mat 25:9)  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.(nie genoeg tyd meer nie?)
(Mat 25:10)  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.(net die wat gereed is, sal deel he aan die bruilof)
(Mat 25:11)  Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!(te laat vir hulle)
(Mat 25:12)  Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.(Mat 7:21-23 "Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!)
(Mat 25:13)  Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

(In die vorige skrifgedeelte van Matt. 24:36-51 het sekere diensknegte moed opgegee en die lewe bo die Here begin stel- daarom was hulle nie gereed vir Sy koms nie; in hierdie gedeelte het al die diensknegte gehoor toe die Here kom, maar tog was  almal ook "nie gereed nie" - dus wys dit dat "gereedheid" meer te doen het met die hartstoestand en die vrug van die Christen - om die tyd van die wederkoms te ken, maak iemand nie gereed nie)


--------------------------------------------
(Luk 12:32)  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.
(Luk 12:33)  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.
(Luk 12:34)  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. (ons moet eerder RYK WEES IN DIE HERE)
(Luk 12:35)  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.  (Ef. 6:14 - WAARHEID LIEFHE)(Matt. 5:16 - GOEIE WERKE)
(Luk 12:36)  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.
(Luk 12:37)  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.
(Luk 12:38)  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.(praat oor hoe die Here talm en ons geduldig moet wees)(nie aan die slaap moet wees nie)
(Luk 12:39)  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. (gelowiges moet gereed wees, "besige diensknegte" wees)
(Luk 12:40)  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
(Luk 12:41)  Toe sê Petrus vir Hom: Here, vertel U hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? 
(Luk 12:42)  En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee?
(Luk 12:43)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind.
(Luk 12:44)  Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
(Luk 12:45)  Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,
(Luk 12:46)  dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot maak van die ontroues.
(Luk 12:47)  En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;
(Luk 12:48)  maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. (vgl. dit met die gelykenis van die talente)

-------------------------------------------


(Luk 14:7)  En toe Hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel Hy aan die genooides ‘n gelykenis en sê vir hulle:
(Luk 14:8)  Wanneer jy deur iemand na ‘n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie, ingeval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie,
(Luk 14:9)  en hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê: Maak plek vir hierdie man. En dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem.
(Luk 14:10)  Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in; sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê: Vriend, gaan hoër op! Dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is.
(Luk 14:11)  Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word.
(Luk 14:12)  En Hy sê ook vir die man wat Hom genooi het: Wanneer jy ‘n môre— of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie.
(Luk 14:13)  Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes,
(Luk 14:14)  en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.


  -  VGL DIT MET WAT JESUS GESE HET IN:

((Mat 19:28)  En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

(Mat 19:29)  En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe.

(Mat 19:30)  Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.)


(Luk 14:15)  En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir Hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God.
(Luk 14:16)  Maar Hy antwoord hom: ‘n Sekere man het ‘n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi.
(Luk 14:17)  En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want alles is nou gereed. 
(Luk 14:18)  En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het ‘n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog.
(Luk 14:19)  En ‘n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog.
(Luk 14:20)  En ‘n ander een het gesê: Ek het ‘n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie.
(Luk 14:21)  En daardie dienskneg het gekom en dié dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê: Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hier in.
(Luk 14:22)  En die dienskneg het gesê: Meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek.
(Luk 14:23)  Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word.
(Luk 14:24)  Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie.
-----------------------------------------


-------------------------------

Geen opmerkings nie: