Dinsdag, 12 Maart 2013

Die Antichris

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In die Skrif, lees ons van verskeie "antichriste": 
(1Jn 2:18)  "Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is" 

(1Jn 4:3)  "en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld"
=============================================================

'n Antichris word spesifiek gekenmerk deur die volgende:

(2Jn 1:7)  Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris.
(1Jn 2:22)  Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën.
-  Dit is m.a.w. iemand wat "anti Christus" is, iemand wat ontken dat Jesus die Christus is en ontken dat Hy in die vlees gekom het.

Maar wat ons moet verstaan, is dat die Skrif ook praat van  'n spesifieke persoon in die laaste dae, "'n antichris" wat anti Christus gaan wees en op die stoel van die tempel sal gaan sit "as God" - hy sal baie gelowiges laat doodmaak -  sy "regering" sal gepaardgaan met afvalligheid en die wat hom volg, sal 'n merk dra op hulle hande of voorhoofde... - meer bekend as 
"die Antichris".
Kom ons kyk wat die Skrif ons leer oor hierdie persoon:
------------------------------------------------------------------------
-(1)  In die boek van Daniel, word die opvolg van verskillende koninkryke beskryf (dit word voorgestel deur 'n beeld, 'n droom wat Nebukadnesar gehad het en wat deur Daniel uitgele is soos die Here dit vir hom bekendgemaak het) - die beeld stel, van kop tot tone, verskillende koninkryke voor, (1)vanaf die regering van Nebukadnesar (Babel), (2) dan die konings van die Mede en Perse wat (3) dan opgevolg word deur die koning van Griekeland, (4) en dan 'n volgende koninkryk (nl. Rome; westelike, oostelike....) In Dan. 7 word dieselfde anders voorgestel:  4 groot diere, die leeu, die beer en die luiperd, en dan die 4 de dier, vreeslik en skrikwekkend...ens. Iets wat veral ook kenmerkend was v/d dier, was dat dit 10 horings gehad het.  Meeste geleerdes is van mening dat hierdie 4 de dier Rome voorstel, wat natuurlik oorgegaan het in oostelike en westelike Rome ens.  Dit is duidelik dat uit hierdie koninkryk, 10 koninkryke/konings sal opstaan (kyk ook die voete van die beeld in Dan. 2 met die 10 tone).  

Verder lees ons in Dan. 7:8 die volgende oor die Antichris: 
(Dan 7:8)  "Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 
*  ‘n ander horinkie 
tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was 
*  oë soos mens-oë, en ‘n mond wat groot dinge spreek".
-----------------------------------------------------------------

(2)  Alhoewel baie geleerdes hierdie weer vgl. met Dan. 8, is daar verskille oor of die "klein horing" in Dan. 8 na die Antichris van die laaste dae verwys - die eerste gedeelte van Dan. 8 wil tog lyk of dit meer verwysend is na 'n ander antichris en sommige geleerdes bewys dit ook geskiedkundig, maar die laaste deel, vanaf v. 23, wil weer lyk of dit tog verwys na die Antichris van die laaste dae. 

 Kom ons kyk na wat daar gese word:

(Dan 8:23)  Maar aan die einde van hulle heerskappy (kyk v.22), as die goddelose die maat volgemaak het
*  sal ‘n koning optree, 
*  hard van aangesig en wat listige streke verstaan.
*  (Dan 8:24)  En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie
*  en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer
*  en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges.

*  (Dan 8:25)  En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg
*  en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig
*  ja, optree teen die Vors van die vorste

maar hy sal sonder toedoen van mensehand verbreek word.
-----------------------------------------------------------------  

(3)In Openb. 13 word verskillende "diere" beskryf:  
- "die dier uit die see met 7 koppe (berge), 10 horings (10 koninkryke?), en 10 krone (10 konings?" - (vgl. dit met die 4 dier in Dan. 7 - kyk bv. die woorde, "dier soos 'n luiperd, pote van beer, bek van leeu"(vgl. ook met beeld Dan. 2, Rome...ens.)
- "dier" - (Antichris) 
- "ander dier uit aarde"

Kom ons kyk wat word gese van die Antichris in hierdie gedeelte:

(Openb. 13:5)  En 
*  ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek
*  en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.

*  (Openb. 13:6)  En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.

*  (Openb. 13:7)  Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin
*  en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.

*  (Openb. 13:8)  En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
    

-----------------------------------------------------------------

-(4)  Hierdie persoon sal optree in die dae "wanneer die goddelose die maat volgemaak het":  

(Dan 8:23)  "Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan". Hierdie feit word ook bevestig in 2 Thess. 2:1-12 - eers moet die "afval" kom, en die "mens van sonde", ook genoem "seun van verderf", geopenbaar word. 


-----------------------------------------------------------------

-(5)  Daar word verskillende name vir hom gebruik in die Skrif, nl. "mens van sonde", "seun van verderf" (2 Thess. 2:3,4), "Antichris" (1 Joh. 2:18), die "dier" (Openb. 13)(Dan. 7 en 8 - l.w. dat "dier" nie ooral in die Skrif verwys na "die Antichris" nie, maar ook kan verwys na koninkryke en konings); ens.
-----------------------------------------------------------------

-(6) - Hy sal aanbid word deur die wereld: (Openb. 13:8)  "En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie".

-(ons lees ook in Openb. 13  van 'n "ander dier uit die aarde" wat sal maak dat almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 
- ‘n merk (merk van die dier -Antichris) op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het - en hy oefen al die mag van die eerste dier (Antichris) uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier (Antichris) aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 
- ‘n beeld moet maak vir die dier 
- wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat 
- almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie -  In Openb. 13 moet ons onderskei tussen "die dier uit die see" (4de dier), "die dier" (die Antichris) en die "ander dier uit die aarde" (valse profeet) - Dan. 7:11,12 duidelik te sien.
-----------------------------------------------------------------

(7)  Terwyl die eerste gebeure in Dan. 11 ook weer-eens deur sekere geskiedkundiges geskiedkundig bewys kan word, is dit interessant om te sien dat die laaste deel weer meer verwysend kan wees na die Antichris - in hierdie geval voorgestel as die "koning van die noorde". Kom ons kyk daarna:

(Dan 11:36)  En die koning sal doen 
- net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is; want wat vas besluit is, sal uitgevoer word.
(Dan 11:37)  En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.
(Dan 11:38) 
- Maar in plaas daarvan sal hy die god van die vestings vereer, en die god wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteente en kosbaarhede vereer.
(Dan 11:39)  So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van ‘n vreemde god; diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel.
(Dan 11:40) 
- Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide met hom in botsing kom, en die koning van die Noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.
(Dan 11:41)  Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon.
(Dan 11:42)  En hy sal sy hand uitsteek teen die lande; ook Egipteland sal nie vrykom nie.
(Dan 11:43) 
- En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbaarhede van Egipte, terwyl die Líbiërs en die Kusiete sy voetstappe volg.
(Dan 11:44) Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik; daarom 
- sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref.
(Dan 11:45)  En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.

-----------------------------------------------------------------
(8)  In Openb. 17 moet ons onderskei tussen "die vrou" (die stad), "die dier" (Antichris) en die "10 konings".  Die volgende word voorgestel:

- " 'n Vrou" (STAD) wat heerskappy voer oor die konings van die aarde (ryk, gruwels, hoereer) - sal die heiliges EN DIE GETUIES VAN JESUS, doodmaak.  Die vrou sit op 7 berge = 7 konings (v/d 7 konings word gese dat 5 geval het en 1 is;  ander een het nog nie gekom, maar wanneer hy kom, kort tydjie - hieroor is daar natuurlik ook verskillende interpretasies, maar die algemeenste is die vgl. met die beeld van Nebukadnesar, (3)Babilon (maar voor Babilon was dit (1)Egipte en (2)Assiriese), dan (4)Mede & Perse, (5)Grieke = "5 het geval"; (6) Rome = "is" en een moet nog kom).

- Wanneer die "dier uit die afgrond" egter beskryf word, word van hom gese, "die een wat was, en is nie, alhoewel hy is - is self ook die 8ste en behoort by die 7 en gaan na die verderf". Die alg. interpretasie hier is: vgl. dit met die 4 de dier in Openb. 13, voorgestel met 10 horings - ook Dan. 7:7,8 - l.w. dat 'n ander horinkie tussen hulle opgekom het, maar dat 3 v/d voriges daarvoor ontwortel is = 10, 3 ontwortel = 7, daarom hierdie horing die 8ste. 


(LET WEL DAT DAAR INTERPRETASIE VERSKILLE IS RONDOM BG.)

- Die 10 konings wat ook beskryf word, sal vir 1 uur lank mag kry saam met die dier (Antichris); sal ook oorlog voer teen die Lam (dit is wat ook gese word van die Antichris); hulle sal die hoer ("die vrou", die stad) haat en haar verlate maak, haar vlees eet en haar met vuur verbrand - vgl. dit gerus met die "val van Babilon" (hier Openb. 17:5) en skrifte daar rondom.

Hier is die skrifgedeelte v/d "dier uit die afgrond", Openb.17:


(Openb. 17:8)  Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en 
*  die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is.

(Openb. 17:11)  En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.

(Openb. 17:12)  En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.

(Openb. 17:13)  Hulle het een gesindheid en sal 
*  hulle krag en mag oorgee aan die dier.

*  (Openb. 17:14)  Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou. (vgl. dit met die SLAG VAN ARMAGEDDON)

(Die dier uit die afgrond gaan die 2 getuies, Openb. 11, na hulle 1260 dae profesie doodmaak, maar die 2 getuies gaan na 3 + half dag opstaan uit die dode)
-----------------------------------------------------------------


(9) (2Th 2:1)  Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,

(2Th 2:2)  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.

(2Th 2:3)  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf (vgl. dit met Openb. 17:11)

*  (2Th 2:4)  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, 
*  sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
-----------------------------------------------------------------

(10) (2Th 2:6)  En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.

(2Th 2:7)  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;

(2Th 2:8)  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

(2Th 2:9)  hy wie

*  se koms is volgens die werking van die Satan 

*  met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (2Th 2:10)  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.

(2Th 2:11)  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

(2Th 2:12)  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.


-----------------------------------------------------------------

(Openb. 13:18)  Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
L.W.:  Die Antichris is nie die duiwel self nie - (Openb. 20:10; Openb. 13).Geen opmerkings nie: