Maandag, 01 April 2013

Eindtyd onderwerpe: Verdere aantekening oor "Babilon"

VIR 'N DAGSTUKKIE OOR ONDERWERP EINDTYE, GAAN NA:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/02/die-tyd-is-naby.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Openb. 14:8)  ".... Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery".

(Openb. 16:19)  En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IN OPENB. 17 en 18 LEER ONS HEELWAT MEER OOR DIE STAD BABILON:

*  Babilon word voorgestel soos 'n "groot hoer" (Openb. 17:1):  GROOT STAD (kyk v.18); 

*   op baie "waters" (17:1): VOLKE, MENIGTES, NASIES en TALE (17:15)

*    met wie die konings v/d aarde gehoereer het, en die bewoners v/d aarde het dronk geword van die wyn
    van haar hoerery (17:2): VOER HEERSKAPPY OOR DIE KONINGS V/D AARDE (kyk 
    17:18); (Openb. 17:4)  En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;
(Openb. 17:5)  en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.  ; en (Openb. 18:2,3) en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.(Openb. 18:9-19 - En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien,
(Openb. 18:10)  terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom!
(Openb. 18:11)  En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie,
(Openb. 18:12)  koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer
(Openb. 18:13)  en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele.
(Openb. 18:14)  En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie.
(Openb. 18:15)  Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê:
(Openb. 18:16)  Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en pêrels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is!
(Openb. 18:17)  En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan
(Openb. 18:18)  en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê: Watter stad is soos die groot stad?
(Openb. 18:19)  En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want dit is in een uur verwoes!


*  (17:3) Verder word Babilon voorgestel as 'n vrou wat sit op 'n SKARLAKENROOI DIER (die dier "wat was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar" - en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien- 17:8;  is self ook die 8 ste en behoort by die 7 en gaan na die verderf - 17:11), 
VOL GODSLASTERLIKE NAME, 
met 7 KOPPE  (die vrou sit op 7 berge = 7 konings, 5 het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly - 17:9,10) 
EN 10 HORINGS (10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier;  hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.
 hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin - (17:11-14) ; sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand - (17:16,17).

*  dronk v/d bloed van die heiliges + van die bloed van die getuies van Jesus (17:6) (Openb. 18:24 - "En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is").

* (Openb. 18:8) haar plae sal op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. (Openb. 18:20-23  - Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het!
(Openb. 18:21)  En een sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met ‘n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie.
(Openb. 18:22)  En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie.
(Openb. 18:23)  En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery is al die nasies verlei.

========================================================================
"Jeremia het in ‘n boek geskrywe al die onheil wat oor Babel sou kom...":
(Kyk onder na Jer. 50 en 51)

alles in rooi = meer oor "Babel"
alles in blou = Israel, hoe die Here hulle sal red; God se grimmigheid teen Babel
* en groot letters = opsomming v/d lot van Babel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLGENS ONDERGENOEMDE TWEE HOOFSTUKKE, IS BABEL DIE LAND VAN DIE CHALDEERS - (Jer. 50:1, 45; 51:24, 54) - (kyk in huidige Irak)(Babilon).


DIE BEELDSPRAAK  wat gebruik word in Jer. 51:7, VAN WAAR BABILON VGL.WORD MET "‘n goue beker wat die hele aarde dronk gemaak het", IS DIESELFDE BEELDSPRAAK WAT GEBRUIK WORD IN OPENB. 17:1,2,4,5. IN V. 5 WORD SY OOK GENOEM "DIE MOEDER VAN DIE HOERE...", SOOS ONS OOK SIEN IN JER. 50:12 HIERONDER ("moeder" genoem).

Die "val van Babilon" wat in Jer. 50 en 51 beskryf word, verwys definitief na 'n gebeurtenis in die toekoms, siende Babilon (na haar val), 'n woestyn sal wees waarin geen mens tot in ewigheid meer sal bly nie (50:39);  geen klip daarvan sal ooit weer gebruik word vir 'n hoeksteen of 'n fondament nie (51:26) - dit sal 'n woestyn wees, 'n dor land en 'n wildernis waar niemand eers deurtrek nie (51:43).  Dit is duidelik dat dit nie nou al gese kan word van hierdie streek nie en baie geleerdes voorspel dat die stad Babilon weer gaan verrys in die laaste dae. 


 Babel sal verwoes word deur die konings van Medie, en so sal die Here Sy wraak uitoefen op Babel:  
(Jer 51:11)  Maak skerp die pyle, vat die skilde! Die HERE het die gees van die konings van Médië
 opgewek; want sy voorneme is teen Babel om hom te verwoes; want dit is die wraak van die HERE, die wraak van sy tempel.(Jer 51:12)  Hef ‘n banier op teen die mure van Babel, versterk die wagposte, sit wagte uit, hou hinderlae klaar; want soos die HERE Hom voorgeneem het, so het Hy gedoen wat Hy oor die inwoners van Babel gespreek het.(Jer 51:13)  Jy wat by die groot waters woon, wat skatryk is, jou einde het gekom, die maat waarop jy afgesny word.


Wat ook duidelik is uit die boek van Openb., is "dat die groot stad Babilon, heerskappy sal voer oor die konings v/d aarde" - hoe die sisteem ookal presies gaan werk - l.w. dat die voete van die beeld, Dan. 2, wys op 'n verdeelde koninkryk; ook dat, alhoewel Babilon heerskappy voer oor die konings v/d aarde, die 10 konings (v/d beeldspraak 10 horings op die skarlakenrooi dier waarop sy sit), uiteindelik haar val gaan beteken (Openb. 17:6,7).

Volgens die karaktertrekke van "Babilon", verwys "Babilon" nie net (1) na 'n groot stad nie, maar ook (2) na 'n afvallige sisteem wat gepaard gaan met hoerery, rykdom, afgodsdiens ens., waarvan "die konings v/d aarde" van haar dronk geword het......  (vg. dit gerus met die skrifgedeelte in Sag. 5)

Ons sien ook dat Babilon verantwoordelik sal wees vir verdrukking op die heiliges en gelowiges (dronk v/d bloed van die heiliges + van die bloed van die getuies van Jesus).  Ons weet dat die Antichris oorlog gaan voer teen die heiliges en dat aan hom mag gegee gaan word oor al die nasies, maar wat die presiese konneksie is tussen die Antichris en Babilon, is 'n saak van interpretasie.  Dit is duidelik dat 10 konings (10 horings op die dier, waarop die vrou sit), mag gaan kry vir 1 uur lank saam met die Antichris - hulle sal die "hoer" (Babilon) verlate maak, haar vlees eet en haar met vuur verbrand"(lyk of dit verskillende nasies beskryf in Jer. 51, veral gebiede van die huidige Turkye en Iran?), en dit is ook hulle wat gaan oorlog voer teen die Lam! (slag van Armageddon). - l.w. dat Babilon se val, ook in 1 uur sal geskied (Openb. 18:10).

========================================================================
JEREMIA 50

(Jer 50:1)  Die woord wat die HERE deur die profeet Jeremia gespreek het oor Babel, oor die land van die Chaldeërs.

(Jer 50:2)  Verkondig onder die nasies en laat hoor, en steek ‘n banier op, laat hoor; verberg dit nie; sê: Babel is ingeneem, Bel staan beskaamd, Meródag is verskrik; sy afgode staan beskaamd, sy drekgode is verskrik.

*  (Jer 50:3)  Want ‘n volk trek teen hom op uit die Noorde;
*  dit sal sy land ‘n woesteny maak, sodat daar geen inwoner in is nie; mense sowel as diere het gevlug, weggetrek.
(Jer 50:4)  In dié dae en in dié tyd, spreek die HERE, sal die kinders van Israel kom, hulle met die kinders van Juda saam; onder geween sal hulle voorttrek en die HERE hulle God soek.
(Jer 50:5)  Hulle sal na Sion vra; op die pad hierheen sal hulle aangesig gerig wees; hulle sal kom en by die HERE aansluit in ‘n ewige verbond wat nie vergeet sal word nie.
(Jer 50:6)  ‘n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge toe; hulle het gegaan van berg na heuwel, hulle het hul lêplek vergeet.
(Jer 50:7)  Almal wat hulle kry, het hulle opgeëet; en hulle teëstanders het gesê: Ons maak ons nie skuldig nie, omdat hulle gesondig het teen die HERE, die Woning van geregtigheid en die Verwagting van hulle vaders, die HERE.
(Jer 50:8)  Vlug uit Babel, en gaan uit die land van die Chaldeërs, en wees soos bokke voor die trop kleinvee uit!
*  (Jer 50:9)  Want kyk, Ek verwek en laat teen Babel optrek ‘n menigte van groot nasies uit die Noordland; dié sal hulle teen hom opstel—daarvandaan sal hy ingeneem word; hulle pyle sal wees soos dié van ‘n voorspoedige held wat nie met leë hande terugkom nie.
*  (Jer 50:10)  En Chaldéa sal ‘n buit word; almal wat hom beroof, sal versadig word; spreek die HERE.
(Jer 50:11)  Al is julle verheug, al jubel julle, plunderaars van my erfenis, al huppel julle soos ‘n vers wat graan dors, en runnik julle soos die hingste—
(Jer 50:12)  julle moeder staan grootliks beskaamd; sy wat julle gebaar het, is rooi van skaamte. Kyk, sy is die agterste van die nasies, ‘n woestyn, ‘n dor land en ‘n wildernis.
*  (Jer 50:13)  Weens die toorn van die HERE sal dit nie bewoon word nie, maar geheel en al ‘n wildernis wees; elkeen wat by Babel verbygaan, sal verbaas wees en spot oor al sy plae.
(Jer 50:14)  Stel julle op teen Babel rondom, julle almal wat die boog span! Beskiet hom, spaar die pyle nie! Want hy het teen die HERE gesondig.
*  (Jer 50:15)  Juig oor hom rondom—hy het hom oorgegee, sy pilare het geval, sy mure is afgebreek; want dit is die wraak van die HERE; wreek julle op hom, doen aan hom soos hy gedoen het!
*  (Jer 50:16)  Roei uit Babel uit die saaier en die wat die sekel hanteer in die oestyd; laat hulle vanweë die verdrukkende swaard elkeen na sy volk omdraai en elkeen na sy land vlug!
(Jer 50:17)  Israel is ‘n rondgejaagde skaap wat die leeus weggedrywe het; eers het die koning van Assur hom opgeëet, en nou ten laaste het Nebukadrésar, die koning van Babel, sy gebeente afgeknaag.
(Jer 50:18)  Daarom, so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek doen besoeking oor die koning van Babel en oor sy land, soos Ek besoeking gedoen het oor die koning van Assur.
(Jer 50:19)  En Ek sal Israel na sy weiveld terugbring, en hy sal wei op Karmel en in Basan; en sy siel sal op die gebergte van Efraim en in Gílead versadig word.
(Jer 50:20)  In dié dae en in dié tyd, spreek die HERE, sal die ongeregtigheid van Israel gesoek word, maar dit sal daar nie wees nie; en die sondes van Juda, maar hulle sal nie gevind word nie; want Ek sal vergifnis skenk aan diegene wat Ek laat oorbly.
(Jer 50:21)  Teen die land Meratáim, trek daarteen op en teen die inwoners van Pekod! Verwoes en tref met die banvloek agter hulle, spreek die HERE, en doen net soos Ek jou beveel het.
(Jer 50:22)  Daar is oorlogsgeskreeu in die land en ‘n groot verbreking.
(Jer 50:23)  Hoe is die hamer van die hele aarde afgekap en verbreek! Hoe het Babel geword ‘n voorwerp van verbasing onder die nasies!
(Jer 50:24)  Ek het vir jou ‘n strik gespan, en jy is ook gevang, o Babel, sonder dat jy dit geweet het; jy is betrap en ook gegryp, omdat jy jou teen die HERE in die stryd begeef het.
(Jer 50:25)  Die HERE het sy skatkamer oopgemaak en die werktuie van sy grimmigheid uitgebring; want ‘n werk is dit wat die Here HERE van die leërskare te doen het in die land van die Chaldeërs.
*  (Jer 50:26)  Kom aan teen hom van alle kante, maak oop sy voorraadskure, stapel hom op soos koringmiede, en tref hom met die banvloek! Hy moet geen oorblyfsel hê nie.
*  (Jer 50:27)  Slaan dood al sy jong stiere, laat hulle afgaan om geslag te word. Wee hulle, want hulle dag het gekom, die tyd van hulle besoeking.
(Jer 50:28)  Hoor! Vlugtelinge en mense wat vrygeraak het uit die land van Babel, om in Sion te verkondig die wraak van die HERE onse God, die wraak van sy tempel.
(Jer 50:29)  Roep teen Babel skutters op, almal wat die boog span; slaan laer op rondom teen hom, laat daar geen ontkoming wees nie! Vergeld hom na sy werk, doen met hom net soos hy gedoen het, want hy was vermetel teen die HERE, teen die Heilige van Israel.
*  (Jer 50:30)  Daarom sal sy jongmanne val op sy pleine en al sy krygsmanne in dié dag omkom, spreek die HERE.
(Jer 50:31)  Kyk, Ek het dit teen jou, o vermetele, spreek die Here HERE van die leërskare; want jou dag het gekom, die tyd dat Ek oor jou besoeking sal doen.
*  (Jer 50:32)  Dan sal die vermetele struikel en val, en daar sal niemand wees wat hom optel nie; en Ek sal ‘n vuur aansteek in sy stede, en dit sal sy hele omgewing verteer.
(Jer 50:33)  So sê die HERE van die leërskare: Die kinders van Israel en die kinders van Juda is saam verdruk; en almal wat hulle as gevangenes weggevoer het, hou hulle vas, weier om hulle te laat trek.
(Jer 50:34)  Maar hulle Verlosser is sterk, HERE van die leërskare is sy Naam; Hy sal hulle saak sekerlik verdedig, om die aarde rus te gee en die inwoners van Babel in onrus te bring.
(Jer 50:35)  Die swaard oor die Chaldeërs, spreek die HERE, en oor die inwoners van Babel en oor sy vorste en oor sy wyse manne!
*  (Jer 50:36)  Die swaard oor die grootpraters, dat hulle dwaas kan word! Die swaard oor sy helde, dat hulle verskrik kan word!
*  (Jer 50:37)  Die swaard oor sy perde en sy strydwaens en oor die hele gemengde bevolking wat daar binne-in is, dat hulle vroue kan word! Die swaard oor sy skatte, dat hulle geplunder kan word!
*  (Jer 50:38)  Droogte oor sy waters, dat hulle kan uitdroog! Want dit is ‘n land van gesnede beelde, en deur die skrikgestaltes is hulle waansinnig.
*  (Jer 50:39)  Daarom sal daar boskatte saam met wildehonde bly; ook sal daar volstruise in bly; ‘n mens sal daar in ewigheid nie meer bly nie, en dit sal nie bewoon word van geslag tot geslag nie.
(Jer 50:40)  Soos God Sodom en Gomorra met hulle bure omgekeer het, spreek die HERE, sal daar niemand woon nie, en geen mensekind daar vertoef nie.
*  (Jer 50:41)  Kyk, daar kom ‘n volk uit die Noorde, en ‘n groot nasie en magtige konings word opgewek uit die agterhoeke van die aarde.
(Jer 50:42)  Boog en lans hanteer hulle; hulle is wreed en sonder barmhartigheid; hulle geluid bruis soos die see, en hulle ry op perde, gewapend soos ‘n man vir die oorlog, teen jou, o dogter van Babel!
(Jer 50:43)  Die koning van Babel het die gerug van hulle gehoor, en sy hande het slap geword; benoudheid het hom aangegryp, smart soos van een wat baar.
(Jer 50:44)  Kyk, soos ‘n leeu uit die pronkbosse van die Jordaan sal daar een optrek teen die vaste woning; want in ‘n oomblik sal Ek hulle daaruit wegjaag, en hom wat uitgekies is, sal Ek daaroor aanstel. Want wie is soos Ek? En wie sal My dagvaar? En wie is tog ‘n herder wat voor my aangesig kan standhou?
*  (Jer 50:45)  Daarom, hoor die raadsbesluit van die HERE wat Hy teen Babel geneem en sy planne wat Hy teen die land van die Chaldeërs beraam het: Waarlik, die kleinstes van die kudde sal weggesleep word; waarlik, hulle weiveld sal oor hulle verslae wees.
(Jer 50:46)  Van die tyding: Babel is ingeneem! bewe die aarde, en geskreeu word onder die nasies gehoor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEREMIA 51

(Jer 51:1)  So sê die HERE: Kyk, Ek wek op teen Babel en teen die inwoners van "die Hart van my Teëstanders" die gees van ‘n verwoester.
*  (Jer 51:2)  En Ek sal vir Babel wanners stuur wat hom sal uitwan en sy land leegskud; want hulle lê rondom teen hom op die dag van onheil.
*  (Jer 51:3)  Laat die skutter sy boog span teen hom wat span, en teen die een wat hom in sy pantser verhef; en spaar sy jongmanne nie, tref sy ganse leër met die banvloek!
*  (Jer 51:4)  So sal daar dan gesneuweldes val in die land van die Chaldeërs en die wat deurboor is, op sy strate.
(Jer 51:5)  Want Israel en Juda is nie in weduweeskap gelaat deur hulle God, deur die HERE van die leërskare nie, al was hulle land vol skuld voor die Heilige van Israel.
(Jer 51:6)  Vlug uit Babel uit, en red elkeen sy lewe; kom nie om in sy ongeregtigheid nie; want dit is die tyd van wraak vir die HERE: Hy gee hom sy verdiende loon.
(Jer 51:7)  Babel was in die hand van die HERE ‘n goue beker wat die hele aarde dronk gemaak het; die nasies het van sy wyn gedrink; daarom het die nasies rasend geword.
*  (Jer 51:8)  Skielik het Babel geval en is verbreek. Huil oor hom; gaan haal balsem vir sy pyn! Miskien sal hy gesond word.
(Jer 51:9)  Ons het aan Babel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie; verlaat hom en laat ons trek, elkeen na sy land; want sy strafgerig raak tot aan die hemel en verhef hom tot by die wolke.
(Jer 51:10)  Die HERE het ons geregtighede te voorskyn gebring; kom en laat ons in Sion vertel die werk van die HERE onse God!
*  (Jer 51:11)  Maak skerp die pyle, vat die skilde! Die HERE het die gees van die konings van Médië opgewek; want sy voorneme is teen Babel om hom te verwoes; want dit is die wraak van die HERE, die wraak van sy tempel.
(Jer 51:12)  Hef ‘n banier op teen die mure van Babel, versterk die wagposte, sit wagte uit, hou hinderlae klaar; want soos die HERE Hom voorgeneem het, so het Hy gedoen wat Hy oor die inwoners van Babel gespreek het.
(Jer 51:13)  Jy wat by die groot waters woon, wat skatryk is, jou einde het gekom, die maat waarop jy afgesny word.
(Jer 51:14)  Die HERE van die leërskare het by Homself gesweer: Al het Ek jou vol mense gemaak soos sprinkane, tog sal hulle oor jou ‘n vreugdegeroep aanhef.
(Jer 51:15)  Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand—
*  (Jer 51:16)  as Hy sy stem laat hoor, is daar ‘n geruis van waters in die hemel; en Hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde; Hy maak bliksems vir die reën en laat die wind uitgaan uit sy voorraadskure.
(Jer 51:17)  Elke mens word dom, sonder kennis; elke goudsmid staan beskaamd deur die beeld; want sy gegote beeld is ‘n leuen, en daar is geen gees in hulle nie.
(Jer 51:18)  Nietige afgode is hulle, werk vir spotterny; in die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet.
(Jer 51:19)  Jakob se deel is nie soos hulle nie; want Hy is die Formeerder van alles, en Israel is die stam van sy erfenis; HERE van die leërskare is sy Naam.
(Jer 51:20)  Jy is vir My ‘n hamer en oorlogswapens; en met jou verbrysel Ek nasies, en met jou verwoes Ek koninkryke.
(Jer 51:21)  En met jou verbrysel Ek die perd en sy ruiter; en met jou verbrysel Ek die strydwa en die wat daarop ry.
(Jer 51:22)  En Met jou verbrysel Ek man en vrou; en met jou verbrysel Ek grysaard en seun; en met jou verbrysel Ek die jongman en die jongedogter.
(Jer 51:23)  En met jou verbrysel Ek die herder en sy trop vee; en met jou verbrysel Ek die landbouer en sy twee osse; en met jou verbrysel Ek goewerneurs en owerstes.
(Jer 51:24)  Maar Ek sal voor julle oë aan Babel en aan al die inwoners van Chaldéa vergelde al hulle kwaad wat hulle in Sion gedoen het, spreek die HERE.
*  (Jer 51:25)  Kyk, Ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die HERE; jy wat die hele aarde verwoes. En Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou van die rotse afrol en sal jou maak ‘n afgebrande berg.
*  (Jer 51:26)  En hulle sal uit jou geen klip neem vir ‘n hoek of ‘n klip vir fondamente nie; want jy sal ewige wildernisse wees, spreek die HERE.
(Jer 51:27)  Hef ‘n banier op oor die aarde, blaas die basuin onder die nasies, heilig nasies teen hom, roep teen hom op die koninkryke van Ararat, Minni en Askenas, stel ‘n kommandant teen hom aan, laat perde optrek soos stekerige sprinkane!
(Jer 51:28)  Heilig nasies teen hom, die konings van Médië, die goewerneurs en al die owerstes daarvan, ja, die hele land van sy heerskappy.
*  (Jer 51:29)  Dan bewe die aarde en krimp inmekaar; want die gedagtes van die HERE kom tot stand teen Babel, om die land van Babel ‘n woesteny te maak, sonder inwoner.
*  (Jer 51:30)  Die helde van Babel het opgehou om te veg, hulle het gebly in die bergvestings; hulle mag het verdwyn, hulle het vroue geword. Hulle het sy wonings aan die brand gesteek, sy grendels is verbreek.
*  (Jer 51:31)  Die een loper hardloop die ander tegemoet en die een boodskapper die ander, om aan die koning van Babel bekend te maak dat sy stad van alle kante ingeneem is;
*  (Jer 51:32)  en dat die driwwe beset is, en hulle die rietvleie met vuur verbrand het, en die krygsmanne verskrik is.
(Jer 51:33)  Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Die dogter van Babel is soos ‘n dorsvloer in die tyd as dit vasgetrap word; nog ‘n kort rukkie, dan kom die oestyd vir hom.
(Jer 51:34)  Nebukadrésar, die koning van Babel, het my opgeëet, my vernietig; hy het my neergesit soos ‘n leë skottel; hy het my verslind soos ‘n draak; hy het sy buik met my lekkernye gevul; hy het my weggestoot.
(Jer 51:35)  Laat die inwoners van Sion sê: Die geweld en die verminking wat my aangedoen is, is op Babel! En laat Jerusalem sê: My bloed is op die inwoners van Chaldéa!
*  (Jer 51:36)  Daarom, so sê die HERE: Kyk, Ek verdedig jou saak en sal vir jou wraak neem; en Ek sal sy see droogmaak en sy fontein laat opdroë.
*  (Jer 51:37)  En Babel sal kliphope word, ‘n lêplek van jakkalse, ‘n voorwerp van verbasing en bespotting, sonder inwoner.
(Jer 51:38)  Almal saam brul hulle soos jong leeus, brom soos klein leeutjies.
(Jer 51:39)  As hulle verhit is, berei Ek hulle maaltyd en maak hulle dronk, sodat hulle uitgelate word en ‘n ewige slaap kan slaap en nie wakker word nie, spreek die HERE.
(Jer 51:40)  Ek sal hulle afbring soos lammers om geslag te word, soos ramme saam met bokke.
(Jer 51:41)  Hoe is Sesag (simboliese naam van Babilonie) ingeneem en die roem van die hele aarde verower! Hoe het Babel ‘n voorwerp van verbasing geword onder die nasies!
*  (Jer 51:42)  Die see het oor Babel opgerys, deur die gebruis van sy golwe is hy oordek.
*  (Jer 51:43)  Sy stede het ‘n woesteny geword, ‘n dor land en ‘n wildernis; ‘n land waar niemand in woon nie, en waar geen mensekind deurtrek nie.
*  (Jer 51:44)  En Ek sal besoeking doen oor Bel (Baal, afgod) in Babel en uit sy mond uithaal wat hy verslind het; en geen nasies sal meer na hom toestroom nie. Ook val die muur van Babel.
(Jer 51:45)  Gaan uit hom uit, my volk, en red elkeen sy lewe van die toorngloed van die HERE!
(Jer 51:46)  En laat julle hart nie week wees, sodat julle bevrees word by die tyding wat in die land gehoor word nie, as daar ‘n tyding kom in die een jaar, en daarna ‘n tyding in die ander jaar, en daar geweld is in die land, heerser teen heerser.
(Jer 51:47)  Daarom, kyk, daar kom dae dat Ek besoeking sal doen oor die gesnede beelde van Babel; en sy hele land sal beskaamd staan, en al sy gesneuweldes sal daarin val.
*  (Jer 51:48)  Dan sal oor Babel juig hemel en aarde en alles wat daarin is; want uit die noorde kom die verwoesters oor hom, spreek die HERE.
(Jer 51:49)  Ook Babel moet val, o gesneuweldes van Israel, soos ook vir Babel geval het die gesneuweldes van die hele aarde.
(Jer 51:50)  Vrygeraaktes van die swaard, gaan weg, bly nie staan nie, dink aan die HERE uit die verte, en laat Jerusalem in julle hart opkom!
(Jer 51:51)  Ons staan beskaamd, want ons het smaadwoorde gehoor, skande het ons aangesig bedek; want vreemdes het gekom oor die heiligdomme van die huis van die HERE.
(Jer 51:52)  Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek besoeking sal doen oor sy gesnede beelde; en die gewondes sal kerm in sy hele land.
(Jer 51:53)  Al sou Babel in die hemel opklim, en al sou hy die hoogte van sy vesting versterk—van My af sal verwoesters oor hom kom, spreek die HERE.
(Jer 51:54)  Hoor! Geskreeu uit Babel en groot verbreking uit die land van die Chaldeërs;
(Jer 51:55)  want die HERE verwoes Babel en sal uit hom die groot geraas laat verdwyn; en hulle golwe sal bruis soos groot waters, die gedruis van hulle geluid sal weergalm.
*  (Jer 51:56)  Want ‘n verwoester oorval hom, oorval Babel, en sy helde word gevang, hulle boë word stukkend gebreek; want ‘n God van vergelding is die HERE; Hy sal gewis vergelde.
(Jer 51:57)  En Ek sal sy vorste en sy wyse manne, sy goewerneurs en sy owerstes en sy helde dronk maak; en hulle sal slaap ‘n ewige slaap en nie wakker word nie, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.
*  (Jer 51:58)  So sê die HERE van die leërskare: Die breë muur van Babel sal tot op die grond toe afgebreek en sy hoë poorte sal met vuur verbrand word, sodat volke vir niks gearbei het en nasies vir die vuur; en hulle sal afgemat wees.
(Jer 51:59)  Die woord waarmee die profeet Jeremia bevel gegee het aan Serája, die seun van Nería, die seun van Magséja, toe hy saam met Sedekía, die koning van Juda, na Babel getrek het, in die vierde jaar van sy regering. En Serája was laerkommandant.
(Jer 51:60)  En Jeremia het in ‘n boek geskrywe al die onheil wat oor Babel sou kom, al hierdie woorde wat oor Babel geskrywe is.
(Jer 51:61)  En Jeremia het vir Serája gesê: As jy in Babel kom, dink daaraan en lees al hierdie woorde;
*  (Jer 51:62)  en sê: o HERE, U het oor hierdie plek gespreek om dit uit te roei, sodat daar geen inwoner, mens sowel as dier, sal wees nie, maar dat dit ewige wildernisse sal wees.
(Jer 51:63)  En as jy hierdie boek klaar gelees het, moet jy ‘n klip daaraan vasmaak en dit binne-in die Eufraat gooi
*  (Jer 51:64)  en sê: So sal Babel sink en nie weer opkom nie weens die onheil wat Ek oor hom bring; en hulle sal afgemat wees. Tot sover die woorde van Jeremia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Jes. 13:1)  Godspraak oor Babel wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het.
(Jes. 13:2)  Hef op ‘n banier op ‘n kaal berg; roep hulle hardop toe, wink met die hand, dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles.
(Jes. 13:3)  Ek self het my geheiligdes ontbied; ook het Ek my helde tot my toorn geroep, my manne wat jubel in trotsheid.
(Jes. 13:4)  Hoor, ‘n gedruis op die berge soos van baie mense! Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies! Die HERE van die leërskare hou wapenskouing oor ‘n oorlogsleër.
(Jes. 13:5)  Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes.
(Jes. 13:6)  Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as ‘n verwoesting van die Almagtige.
(Jes. 13:7)  Daarom word al die hande slap, en elke mensehart versmelt;
(Jes. 13:8)  en hulle is verskrik, kry krampe en weë; hulle krimp inmekaar soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas aan; hulle gesigte is vlammende gesigte.
(Jes. 13:9)  Kyk, die dag van die HERE kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.
(Jes. 13:10)  Want die sterre van die hemel en sy Oríons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.
(Jes. 13:11)  En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder.
(Jes. 13:12)  En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir.
(Jes. 13:13)  Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanweë die grimmigheid van die HERE van die leërskare en vanweë die dag van sy toorngloed.
(Jes. 13:14)  En soos ‘n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.
(Jes. 13:15)  Elkeen wat gevind word, word deurboor; en elkeen wat gegryp word, val deur die swaard.
(Jes. 13:16)  En hulle kinders word voor hul oë verpletter, hul huise geplunder en hul vroue onteer.
(Jes. 13:17)  Kyk, Ek verwek die Meders teen hulle, wat silwer nie ag nie en in goud geen behae het nie.
(Jes. 13:18)  Maar hulle boë sal die seuns neerwerp, en hulle sal hul nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie; hulle oog sal die kinders nie verskoon nie.
(Jes. 13:19)  So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Chaldeërs, wees soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het.
(Jes. 13:20)  Mense sal daar in ewigheid nie woon nie, en dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie; en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herders sal hulle vee daar laat lê en rus nie.
(Jes. 13:21)  Maar daar sal boskatte lê, en hulle huise sal vol uile wees; en volstruise sal daar hou, en veldduiwels daar rondspring.
(Jes. 13:22)  En wildehonde sal huil in sy kastele en jakkalse in die vreugdepaleise; en naby is sy tyd om te kom, en sy dae sal nie verskuif word nie.

---------------------------------------------------------------------------------
(Sag. 5:1)  En ek het my oë weer opgeslaan en gekyk—daar was ‘n vlieënde boekrol.
(Sag. 5:2)  En hy het vir my gesê: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien ‘n vlieënde boekrol, sy lengte is twintig el en sy breedte tien el.
(Sag. 5:3)  Daarop sê hy vir my: Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land; want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinediges hiervandaan weggeruim word.
(Sag. 5:4)  En laat dit uitgaan, spreek die HERE van die leërskare, en dit sal kom in die huis van die dief en in die huis van hom wat vals sweer by my Naam; en dit sal binne-in sy huis vernag en dit verteer saam met sy balke en sy klippe.
(Sag. 5:5)  Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het, en sê vir my: Slaan tog jou oë op, en kyk wat daar te voorskyn kom.
(Sag. 5:6)  Toe sê ek: Wat beteken dit? En hy antwoord: Dit is die efa wat te voorskyn kom. Verder het hy gesê: So lyk hulle in die ganse land.
(Sag. 5:7)  En meteens word daar ‘n looddeksel opgelig, en daar was ‘n vrou wat binne-in die efa sit.
(Sag. 5:8)  En hy sê: Dit is die goddeloosheid. En hy het haar binne-in die efa teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi.
(Sag. 5:9)  Toe slaan ek my oë op en kyk—daar kom twee vroue te voorskyn met die wind in hulle vlerke; en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van ‘n groot sprinkaanvoël, en hulle het die efa weggevoer tussen die aarde en die hemel.
(Sag. 5:10)  Daarop sê ek aan die engel wat met my gespreek het: Waarheen bring hulle die efa?
(Sag. 5:11)  En hy antwoord my: Om vir haar ‘n huis te bou in die land Sínear (deel in Mesopotamie, BABILON); en is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Geen opmerkings nie: