Saterdag, 08 Junie 2013

Eindtydskrifte wat maklik verwar word met mekaar

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)  DIE VERSKIL TUSSEN DIE 
"SLAG VAN ARMAGEDDON" 
EN DIE 
"VERSAMELING VAN DIE GOG EN MAGOG":

-  DIE SLAG VAN ARMAGEDDON IS MET JESUS SE WEDERKOMS VOOR DIE 1000-JARIGE VREDERYK
-  DIE  VERSAMELING VAN DIE GOG EN MAGOG IS AAN DIE EINDE VAN DIE 1000-JARIGE VREDERYK.

Die wederkoms sal 'n DAG VAN OORDEEL wees (Jes. 61:2 - "om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die HERE (vervul)  en ‘n dag van die wraak van onse God (moet nog in vervulling gaan); om al die treurendes te troos");

Hierdie tydperk sal ook gepaardgaan met die wraak van God op groepe ongelowiges en baie dinge gaan met die aarde gebeur rondom hierdie tyd.  Alhoewel dit die geval gaan wees, is dit eers na die 1000-jarige Vrederyk wat ons die verbranding van die aarde sien met 'n nuwe hemel en aarde en die stad Jerusalem wat neerdaal uit die hemel.  Sekere skrifte maak dit egter moeilik om te onderskei tussen die twee gebeurtenisse. Dit kan maklik lyk of die versameling van die Gog en Magog, (Openb. 20:9 -  "En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind", (eers na die 1000 jarige Vrederyk plaasvind) (kyk ook v.8)  -   dieselfde is as die "slag van Armageddon"(Openb. 16:16)  "En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon", wanneer die nasies versamel word deur die onreine geeste (Openb. 16:13,14)  "En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God", MAAR DIT IS NIE DIESELFDE NIE.  Ons sien duidelik dat die satan self uitgaan om die nasies te verlei, (nadat hy gebind was vir 1000 jaar) - in Openb. 20:7, terwyl by die slag van Armageddon (Openb. 16), hulle versamel word deur geeste van duiwels wat tekens doen..., (nog voor die dier en die valse profeet in die poel van vuur gegooi word en die duiwel gebind word vir 'n 1000 jaar). 

*   MET DIE SLAG VAN ARMAGEDDON SAL JESUS CHRISTUS "DIE NASIES SLAAN MET DIE SKERP SWAARD WAT UIT SY MOND UITGAAN" / ONS SIEN OOK HIER HOE DIE VOELS VERSAMEL WORD VIR DIE OORLOG - DIE OORLOG TEEN DIE LAM, SPESIFIEK OP DIE PLEK WAT GENOEM WORD, ARMAGEDDON.. (Openb. 19:15)  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.(Openb. 19:12)  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.(Openb. 19:17)  En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God (Openb. 19:18)  dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. (Openb. 19:19)  En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër".

*  MET DIE VERSAMELING VAN DIE GOG EN MAGOG, SAL DIE NASIES OPTREK TEEN DIE HEILIGE STAD EN GOD SAL HULLE MET VUUR VERSLIND UIT DIE HEMEL.

============================================================================

(2)  OORDEEL MET WEDERKOMS:

-  JESUS GAAN DIE SKAPE EN BOKKE SKEI MET SY WEDERKOMS (VOOR DIE 1000-JARIGE VREDERYK) - DAN GAAN OOK, DIE KORING VAN DIE KAF GESKEI WORD, ASOOK DIE KORING EN DIE ONKRUID  - ONS SIEN DUS DUIDELIK dat daar alreeds "OORDEEL" gaan plaasvind  MET DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS (alhoewel ons weet dat die wit troon oordeel eers plaasvind na die 1000-jarige Vrederyk). "Oordeel" met Jesus se wederkoms, verwys na die oordeel tussen "koring en kaf", "koring en onkruid", en die skeiding van die "skape en die bokke":


*   "koring en kaf" behels die oordeel tussen "gelowiges en gelowiges" (LET WEL DAT KAF DAARDIE DEEL IS V/D KORING, WAT WEGGEGOOI WORD, DIE DEEL WAT NIE NUTTIG IS NIE.  KAF IS DUS "DEEL VAN DIE KORING", MAAR DIE DEEL WAT WEGGEGOOI WORD).  "Die onderwerp van "koring en kaf", gaan oor VRUG DRA -die wat voldoende vrug dra, en die wat nie voldoende vrug dra nie)(Mat 3:12 - "Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand" - lees in konteks).

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wies-die-koring-en-die-kaf.html

*  "koring en onkruid" behels die oordeel tussen gelowiges en valse gelowiges/ongelowiges - bv. valse profete/leraars; ongelowiges) (LET WEL DAT ONKRUID BAIE SOOS KORING LYK WANNEER DIT NOG JONK IS, MAAR LATER "SY WARE KLEURE WYS" - BAIE DOEN HULLE VOOR AS GELOWIGES, MAAR MET DIE TYD SAL HULLE "VRUG" EN "GEHOORSAAMHEID AAN DIE HERE" WYS OF HULLE WAAR OF VALS IS)(Mat 13:30 - "Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur")

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wies-die-koring-en-die-onkruid.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/11/hoekom-skei-die-here-nie-nou-al-die.html

*  "skape en bokke" behels die oordeel tussen gelowiges en ongelowiges - tussen die "wat die wil van die Vader doen", en "die wat hulle eie wil doen")(WIE IS REGTIG 'N SKAAP, EEN WAT GLO EN SKOONGEWAS IS IN DIE BLOED VAN DIE HERDER, JESUS CHRISTUS?  WIE IS 'N BOK, OF ONGELOWIGE?) Deel v/d skeiding v/d skape en bokke, is die prinsiep van "skeiding van die nasies") - Jesus verduidelik in Matt. 25 hoe die twee groepe geskei gaan word - vgl. dit gerus met my blogposts getiteld: http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html
en
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/03/as-jy-dink-jy-doen-goed.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wies-die-skape-en-die-bokke.html

 (l.w. dat Matt. 25 definitief verwys na die tyd van die wederkoms, nie 'n tydperk na die 1000 jaar nie: (Mat 25:31)  "En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit...").

 Wat duidelik is uit die skrif, is dat gelowiges sowel ongelowiges geoordeel sal word - geen mens kan hierdie oordeel vrysrping nie;  ware gelowiges sal egter die "oordeel" van die ewige straf vryspring.  

http://sondagskooltuis.blogspot.co.nz/2012/07/nog-vrae-wat-tieners-vra-eindtyd.html
---------------------------------
(WAT DIE OPSTANDING AANBETREF:  die eerste opstanding - (van die wat in Christus gesterf het), wat gepaardgaan met die "wegraping" - (die gelowiges wat nog in die lewe is met Jesus se wederkoms), vind plaas iewers met die wederkoms. Gepaard met dit sien ons eers die oordeel van die gelowiges, in die sin van "wie die koninkryk beerwe" of "wie verderf word", nl. tweede dood) - slegs oor die wat deel het aan die EERSTE OPSTANDING, het die tweede dood (poel van vuur) geen mag nie, en hulle sal saam met Christus regeer, 'n 1000 jaar (Openb. 20:6)  

DIE WIT TROON OORDEEL VIND EERS PLAAS NA DIE 1000-JARIGE VREDERYK (met die tweede opstanding (die wie se name nie in die boek van die lewe nie, sal in die poel van vuur gegooi word).  
===============================================================================


(3)  BEELDSPRAAK VAN "BRUID, VROU, DIENSKNEGTE, BRUILOFSGASTE, MAAGDE..."

- ALHOEWEL DIE GELOWIGES SAL DEEL UITMAAK VAN DIE BRUID VAN CHRISTUS, VERWYS DIE SKRIF NIE NA HULLE AS DIE "BRUID VAN CHRISTUS" NIE.  DIE STAD JERUSALEM WORD DIE "BRUID" (OF OOK, "VROU") VAN DIE LAM GENOEM.  DIE STAD JERUSALEM, DAAL EERS OP DIE AARDE NEER NA DIE 1000-JARIGE VREDERYK.  O.T. SKRIFTE VERWYS DAARNA DAT JESUS CHRISTUS "GETROUD" SAL WEES AAN DIE LAND ISRAEL - DIT WIL VOORKOM OF DIE SKRIF OOK VAN DIE JOODSE VOLK PRAAT AS SY "VROU".  


Daar moet deeglik onderskei word tussen die "vrou" 
(wat lyk of dit gepaardgaan met die land Israel wat soos die Lam se vrou gesien word), 
en die "vrou", die nuwe stad Jerusalem 
(wat ook "BRUID" genoem word)(Openb. 21:9,10) 
- wanneer die "bruilof van die Lam" aangekondig word in Openb. 19:7,8 word die volgende woorde gebruik: "en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges" - geleerdes verskil oor wie die "vrou" is van wie hier gepraat word - "vrou" kan hier verwys na, of Israel (land, volk?), of na die nuwe stad Jerusalem - ons sien egter eers die nuwe stad Jerusalem afdaal,  na die 1000-jarige Vrederyk met die nuwe hemel en aarde...


Die kerk word eintlik nooit as Sy vrou of bruid voorgestel nie, maar eerder as "diensknegte" of "bruilofsgaste" of "maagde" ("diens"maagde) - ons gaan dus hierdie bruilof bywoon en is huidiglik besig om mense uit te nooi na hierdie bruilof - slegs die met 'n "bruilofskleed", sal toegelaat word om 'n bruilofsgas te wees.  Sommige gaan probeer om in te gaan sonder 'n bruilofskleed, maar sal uitgewerp word (Mat 22:10-13 - "En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande)- hier sien ons duidelik 'n vb. van oordeel tussen "gelowiges en gelowiges/valse gelowiges".
  In die 1000-jarige Vrederyk sal die Jode wat dan almal bekeer en terug is in hulle land, sowel die wat deel gehad het aan die EERSTE OPSTANDING, "die koninkryk in besit neem" (Dan. 7:18) en saam met Jesus regeer (Openb. 20:6).  Daar is bespiegeling oor of dit al die gelowiges van al die eeue sal insluit - ons weet egter dat die wat reeds in Christus gesterf het, met Sy wederkoms saam met Hom kom (1 Thess. 4:14). Na die 1000-jarige Vrederyk, in die nuwe stad Jerusalem, sal alle gelowiges van al die eeue in die lig van die nuwe stad Jerusalem, die bruid van die Lam, ook Sy vrou genoem, wandel.

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-kerk-is-nie-die-bruid-van-christus.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-bruilof-van-die-lam-die-maaltyd.html

  
==========================================================================


(4)  "OES" en "VOLEINDING V/D WERELD":


http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld.html


-  DIE WOORD "OES" VERWYS NA VERSKILLENDE GEBEURTENISSE:
(1) OF NA DIE KERK WAT NOU BESIG IS OM TE OES
(2) OF NA DIE OES WAT MET DIE WEDERKOMS of "DIE VOLEINDING VAN DIE WERELD" PLAASVIND, wanneer Jesus Christus gelowiges gaan oordeel (en beloon)(ons sien ook oordeel op ongelowiges met die wederkoms, nl. die val van Babilon, slag van Armageddon en die skeiding van die "skape en die bokke".  (l.w.: die wit troon oordeel vind eers na die 1000-jaar plaas)

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/wat-dit-beteken-om-gereed-te-wees.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/06/soos-n-dief-in-die-nag.html

http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/tot-die-sonde-vol-is.html


-(1) Die kerk, die diensknegte van die Here, is eintlik besig om te oes - hulle word die "arbeiders" genoem. (Mat 9:37)  Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.(Mat 9:38)  Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. -hierdie woorde het Jesus gese nadat "Hy die volk jammer gekry het en gemerk het dat hulle lyk soos skape sonder 'n herder".  Hy het dus die term gebruik in konneksie daarmee.
 Jesus het ook die term "oes" gebruik toe Hy gepraat het oor die een wat saai, of die een wat maai.  (Joh 4:35-38)  "Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.  En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar: Dit is een wat saai, en ‘n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk, en julle het in hulle arbeid ingegaan".

-(2) Die oes met Jesus se wederkoms of met die "voleinding van die wereld":(Openb. 14:15)  En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. (Joe 3:13)  Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot. Alhoewel ons dink dat die term "voleinding van die wereld" moet verwys na die finale verwoesting van die aarde soos ons dit nou ken en die nuwe en hemel en aarde, lyk dit eerder of die term "voleinding van die wereld" verwys na "Jesus se wederkoms" -(kyk bv. Matt. 24:3 waarop Jesus se antwoord die tyd beskryf voor Sy wederkoms).  Die boosheid sal groot wees voordat God almal met vuur verwoes uit die hemel by die "Gog en Magog" (na die 1000 jaar), maar so ook sal die boosheid groot wees net voor Jesus se wederkoms: (2Th 2:3 - "Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf"). Heelwat ander skrifte wys ook hierop wat veral praat oor die "laaste dae".  "Laaste dae" en "voleinding van die wereld" is dus baie verwysend na die tyd voor Jesus se wederkoms. Ook in die gelykenis van die koring en die onkruid, word die term "voleinding van die wereld" gebruik: (Mat 13:30)  Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.(Mat 13:39)  en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.
In die gelykenis van die koring en die onkruid, sien ons 'n "oes" wat die voleinding van die wereld is. Kyk ook na nadat Hy die gelykenis vertel het van die Saaier en gepraat het oor die "vrug": (Mar 4:25-29)  "Want wie het, vir hom sal gegee word; en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En Hy het gesê: So is die koninkryk van God, soos wanneer ‘n mens die saad in die grond gooi; en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot—hoe, weet hy self nie. Want vanself bring die aarde vrug voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is".  Dus verwys dit ook na hoe "die vrug" geoes gaan word, en die wat nie het nie, van hulle sal weggeneem word; en die wat het, vir hulle sal gegee word" (-dit praat van "vrug").


http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/is-die-kerk-nog-besig-om-te-oes.html

--------------------------------------------------------------


Geen opmerkings nie: