Dinsdag, 30 Julie 2013

...want eers moet die AFVAL kom...

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paulus skryf aan die gemeente van Thessalonika dat hulle nie mislei word en dink dat die dag van Christus, Sy wederkoms, al daar is nie, want die wederkoms gaan nie plaasvind voor die afval, en die mens van sonde geopenbaar is nie.

DAAR IS 2 DEFINITIEWE FEITE WAT HIER UITGELIG WORD, WAT SAL GEBEUR VOOR JESUS SE WEDERKOMS:

- (1)  EERS MOET DIE AFVAL KOM
- (2)  EN DIE MENS VAN DIE SONDE  GEOPENBAAR WORD

(2Th 2:1)  Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,
(2Th 2:2)  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.
(2Th 2:3)  "Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf"


In hierdie blogpost gaan ons na die volgende kyk:
*  Wat is hierdie "afval" waarna Paulus hier verwys?  
*  Sommige redeneer dat dit beteken die ongelowiges gaan al meer en meer in sonde verval;  ander redeneer dat dit spesifiek verwys na gelowiges, en dat dit verwys na die wat afvallig raak van hulle geloof - of verwys dit na beide groepe?  
*  Wat kan ons leer uit ander skrifgedeeltes wat oor hierdie onderwerp handel?
========================================================================
Ten eerste moet ons gaan kyk na die konteks van hierdie skrif.  Paulus bemoedig die gemeente, en dank God vir die gemeentelede se wederkerige liefde en geloof wat grootliks toeneem;  hulle volharding en geloof onder al hulle vervolginge en  verdrukkinge wat hulle verduur - dan maak hy die volgende stelling:
(2Th 1:5)  ‘n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly; (2Th 1:6)  aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, (2Th 1:7)  en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele.  
In konteks gaan dit oor hoe God vir hulle verligting sal gee (van hulle verdrukking), met Jesus se wederkoms,  MAAR hulle moet nie te gou verstand verloor of verskrik word asof die dag van Christus al daar is nie!  En ook nie toelaat dat iemand hulle mislei deur hulle te laat glo dat die wederkoms, EN ONS VERENIGING MET HOM, sal plaasvind alvorens "die afval", en "die mens van sonde geopenbaar word" nie.

GAAN LEES GERUS DIE RES VAN 2 THESS. 2.  Kyk spes.:
 (2Th 2:7)  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy (?) wat nou teëhou, uit die weg geruim is; (baie is van mening dat die "hy" na die wegraping van die kerk verwys ,  voor die ongeregtige - mens van sonde - geopenbaar word, maar dit is duidelik volgens v.1-3 dat "ons vereniging met Hom, en die "wederkoms", nie plaasvind voor die ongeregtige geopenbaar word nie;  dus verwys dit nie na die wegraping nie! Die "hy" kan moontlik na die kerk verwys, ja, maar "uit die weg geruim" beteken nie "weggeraap" nie! "Uit die weg geruim" beteken hier "uit midde wegneem" en die term word veral gebruik in geval van waar iets "afgehandel" is - as dit enigsins na gelowiges verwys, kan dit net sowel verwys na die doodmaak van gelowiges; alhoewel nie alle gelowiges doodgemaak sal word in die Groot Verdrukking nie.  Die "hy" kan net sowel verwys na die offer wat weggeneem gaan word en die tempel se verwoesting!  Alhoewel die gemeente van Thessalonisense presies geweet het waarna die "hy" verwys - v.5 -, is geleerdes vandag nie seker nie, en elkeen maak hulle eie afleiding.)
(2Th 2:8)  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,
(2Th 2:9)  hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen
(2Th 2:10)  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.
(2Th 2:11)  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
(2Th 2:12)  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

========================================================================

Die woord "afval" in 2 Thess. 2:3, is die griekse woord, "apostasia", wat beteken "falling away, forsake".

========================================================================
Die woord "afval" wat  gebruik word in 2 Thess. 2, is NIE dieselfde griekse woord wat gebruik word as die in die gelykenis van die saaier (Luk 8:13), Heb. 3:12, of 1 Tim. 4:1 nie.  Alhoewel dit ook in al die gevalle "fall away" beteken, is die geval van "afvalligheid" in die ander skrifte waar iemand "homself onttrek, of die geloof verlaat" (dit gaan oor die wat wel tot geloof kom, maar net vir 'n tyd glo, en die waarheid verwerp).

Die woord "afval" in 2 Thess. 2 verwys egter nie noodwendig na gelowiges wat tot geloof kom, maar net vir 'n tyd glo en die waarheid verwerp nie, maar kan ook verwys na iets wat verlate (forsake) gestel word. Daarom is sommige geleerdes van mening dat "afval" in daardie skrif eerder verwys na die "gruwel van verwoesting" (Mark. 13:14)(Dan. 8:11-13). 

Dit is egter 'n feit dat "in die laaste dae" sommige gelowiges van die geloof afvallig sal raak en hulle onttrek van die geloof en die waarheid (1 Tim. 4:1).  En l.w. die dinge wat genoem word in 1 Tim. 4!
Wat word van die afvalliges gese in 1 Tim. 4:1-8  -  Hoe word hulle "afvalligheid" verduidelik?
-  hulle hang verleidende geeste aan;
-  hulle hang lering van duiwels aan, wat "verbied om te trou", en "mense gebied om hulle te onthou van voedsel wat God geskape het";
-  en hulle gee meer aandag aan dinge soos liggaamlike oefening, as om hulleself te oefen in die godsaligheid.(1Ti 4:1)  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang
(1Ti 4:2)  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,
(1Ti 4:3)  wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.
(1Ti 4:4)  Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;
(1Ti 4:5)  want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.
(1Ti 4:6)  As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy ‘n goeie dienaar van Jesus Christus wees terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy ‘n navolger geword het.
(1Ti 4:7)  Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die godsaligheid.
(1Ti 4:8)  Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.
========================================================================

Dus, alhoewel ons nie seker is waarna presies "afval" verwys in 2 Thess. 2:3 nie, weet ons dat dit praat van "afvalligheid" of "verlate" - daar wag 'n  gruwel van verwoesting (wanneer die offer ontneem word en die heilige woning neergewerp word), en ons weet dat sommige gelowiges in die laaste dae afvallig sal raak van die geloof (en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang);  en ons weet ook dat die mens van sonde eers sal optree wanneer "die goddelose die maat volgemaak het" (ook verwysend na ongelowiges) - alles dinge wat plaasvind VOOR die wederkoms!
========================================================================
(Dan 8:23)  "Maar aan die einde van hulle (Dan. 8:20-22) heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan".

Ons sien dus hier die woordgebruik, "as die goddelose die maat volgemaak het" - iets wat gebeur voor die mens van sonde as koning optree.

Kom ons kyk hoe die sonde vol raak:
(Hierdie is 'n paar punte geneem uit eindtydskrifte van hoedanig die ongeregtighede sal wees in eindtye - Vir die skrifte van ondergenoemde, sien page "E-H"- genoem, "nog eindstyd skrifte")
-  daar sal mense wees wat spot oor die wederkoms van die Here en moedswillig nie ag gee op die waarheid nie - diesulkes stap "VOLGENS EIE BEGEERLIKHEDE";
-  daar sal sedelose mense wees wat dwaalleringe verkondig
-  daar sal valse christusse wees wat mense probeer verlei om agter 'n valse messias aan te gaan;
-  dit sal wees soos in die dae van Noag:  mense sal meer besig wees met die lewe as met die Here 
-  dit sal wees soos in die dae van Lot:  mense sal meer besig wees met die lewe as met die Here
-  daar sal die wees wat die gelowiges probeer mislei deur voor te gee asof die dag van Christus al daar is (maar die afval moet eers kom, daarna sal die mens van sonde geopenbaar word, daarna wederkoms...)
-  dit is daardie tyd wanneer hulle se:  "vrede en veiligheid" (mense sal hulle hoop plaas in 'n wereldse vrede en veiligheid)

-  in die laaste dae swaar tye: die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.
-  mense sal  deur allerhande begeerlikhede gedryf word, mense  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.  Hulle sal  die waarheid teëstaan;  hulle is verdorwe in die verstand en onbetroubaar ten opsigte van die geloof.  
 goddelose mense en bedrieërs - hulle sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

-  mense sal grootpraterig wees;  sal weet om goed te doen, maar doen dit nie; 
-  sal skatte vergader;   rykdom en besittings sal belangrik wees
-  mense sal nie na die wil van die Here soek nie;
-  base sal oneerlik wees en hulle werkers minder betaal as wat hulle toekom;
-  mense sal die regverdiges veroordeel en vermoor;
-  mense sal weelderig en losbandig lewe.

-  valse profete en valse leraars wat verderflike leestellings invoer en die Here verloen;
-  baie mense sal die valse profete en valse leraars se verderflikhede navolg en a.g.v. daarvan sal die weg van die waarheid gelaster word;
-  uit hebsug, sal die valse profete en leraars baie voordeel uit gelowiges trek met gebruik van verdigte woorde;Geen opmerkings nie: