Maandag, 18 November 2013

Kort opsommings van: Dan. 2,7,8 en 11; Openb. 12, 13 en 17

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

Vir 'n opsomming oor PROFETIESE BOEKE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/profetiese-boeke.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING -  DAN.2:
Nebukadnesar se droom:
(Dan 2:19)  Daarop is in ‘n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof.                                                                                                                     

Groot beeld, hoog, glans buitengewoon, voorkoms vreeslik:

-  hoof van goeie goud (koning van Babel - v.38)

-  bors en arms van silwer (na Babiloniese koninkryk sal 'n ander geringer koninkryk opstaan - v. 39)

 buik en lendene van koper (daarna 'n ander, wat oor die hele aarde sal heers - v. 39)

-  bene van yster (die koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fynstamp en verpletter; en soos die yster wat vergruis, sal hy dit alles fynstamp en vergruis - v. 40)

voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van pottebakkersklei (sal 'n verdeelde koninkryk wees, en v/d hardheid v/d yster sal daarin wees - v.41);  tone deels van yster en deels van klei (’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees)(Dan 2:43)  Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

(Dan 2:34)  U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande ‘n klip losraak ("van die berg af" - v.45) wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyngestamp het.
(Dan 2:35)  Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.

(Dan 2:44)  Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—
========================================================================

OPSOMMING - DAN. 7:

4 GROOT DIERE  (WAT UIT DIE SEE (vgl. met Openb. 17:15 - wys op volke, menigtes, nasies, tale?)  OPKLIM) =   vier konings sal uit die aarde opstaan:

(1)  leeu            (KONING) 
(2)  beer           (KONING)
(3)  luiperd       (KONING)
(4)  vierde dier (KONING)
-----------------------------
Vollediger uiteensetting van die 4 konings:

(1)  leeu            (KONING) 
-   vlerke van ‘n arend;
-   sy vlerke uitgeruk is;
 dit van die grond af opgehef en soos ‘n mens op twee voete neergesit is en daaraan ‘n mensehart gegee is.


- sy  heerskappy sal ontneem word - verlenging van lewe tot op tyd en uur

(2)  beer           (KONING)
-  aan die een kant opgerig;
-  drie ribbes was in sy bek tussen sy tande;
-  en só het hulle vir hom gesê: Staan op, eet baie vleis.


- sy  heerskappy sal ontneem word - verlenging van lewe tot op tyd en uur

(3)  luiperd       (KONING)
-  vier vlerke van ‘n voël op sy rug gehad;
-  vier koppe;
-   aan hom is heerskappy gegee.

- sy  heerskappy sal ontneem word - verlenging van lewe tot op tyd en uur

(4)  vierde dier (KONING/KONINKRYK - sal op die aarde wees)
-  vreeslik en skrikwekkend en baie sterk;
-  groot ystertande en koperkloue;
 dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap;
-  verskillend van al die diere wat voor hom gewees het;
-  tien horings (uit hierdie koninkryk sal 10 konings opstaan): 

- die dier sal gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee word
---------------------------------------------------------
-  rakende die 4 de dier, 10 HORINGS (konings):  daar sal nog 'n  ander horinkie (koning - verskillend van die vorige konings) opkom, sy gestalte groter as die ander -  drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel (3 v/d 10 konings neergewerp) mens-oë  +  mond wat groot dinge spreek (sal woorde spreek teen die Allerhoogste); sal die heiliges v/d Allerhoogste mishandel; sal tye en wet probeer verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van die tyd.

- sy (ander horing) se heerskappy sal van hom ontneem word, om dit vir goed te verdelg en te vernietig.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING - DANIEL 8:

'ram: ( voor die rivier) :  konings van die Meders en die Perse (v.20)
-  2 horings  ( hoog, een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom).
-   ram  stoot na die weste en na die noorde en na die suide (en al die diere kon voor hom nie standhou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered het nie; maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword).
--------------------------------------------------
harige bokram:  (uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak) : die koning van Griekeland (v.21)
- ‘n aansienlike horing tussen sy oë (eerste koning - v.21) 
-  stormloop, stoot ram in woede (verbitterd)- breek sy 2 horings af (en daar was geen krag in die ram om voor hom stand te hou nie, sodat hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het, en daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie).
-  bok het uitermate magtig geword
-  toe hy sterk was, het groot horing afgebreek, en 4 aansienlike horings in sy plek - na die 4 windstreke v/d hemel (4 koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie - v.22)

(Dan 8:23)  Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan:
---------------------------------------------------
ander horing:
-  uit een v/d 4 horings - 'n horing wat eers klein uitkom, maar baie groot word na die suide en ooste en na die Pragtige Land
-   En dit het groot geword tot by die leër van die hemel en het sommige van die leër, naamlik van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap; en selfs tot by die Vors van die leër het dit groot geword, sodat die voortdurende offer Hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. En ‘n leër is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. ("En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie; en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer; en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges" - v.24;  "En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig" - v.25)
-  Hoe lank sal die gesig duur—van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid—sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word? En hy het vir my gesê: 2300  aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.   -   die gesig sien op die tyd van die einde (v.17); dit sien op die bepaalde tyd van die einde (v.18)

- hy sal optree teen die Vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mensehand verbreek word.
=======================================================================
OPSOMMING - Dan. 11: (hierdie is een van daardie skrifgedeeltes waaroor geleerdes baie verskil.  Sommige geleerdes sien dit as net geskiedkundig, en ander sien die laaste deel as gebeure wat in die toekoms le (dan die "antichris" as die "koning van die noorde"):

Dan. 11:1-4 
-   in die eerste jaar van Daríus, die Meder:

-  Nog 3 konings sal vir die Perse opstaan, en die vierde sal groter rykdom verwerf as almal; en as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in beweging bring teen die koninkryk van Griekeland.
-  Dan sal ‘n dapper koning opstaan wat groot heerskappy sal hê en sal maak net soos hy wil - En as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word en na die 4 windstreke van die hemel verdeel word; en dit sal nie aan sy nakomelinge behoort en nie wees soos die heerskappy wat hy gehad het nie—want sy koninkryk sal verwoes word en nie aan hulle behoort nie, maar aan ander.
--------------------------------------------------------------------------

Dan. 11:5-35 KAN OOK ALLES GESKIEDKUNDIG BEWYS WORD, MAAR ons gaan nie nou DAARBY STILSTAAN NIE... (rol af na die "antichris" gedeelte/"koning v/d noorde)
--------------------------------------

(v.35).....aan te bring tot die tyd van die einde—want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd.
--------------------------------------------------------------------------
(Antichris?):
- (Dan 11:36)  En die koning sal doen net wat hy wil en
- homself verhef en hom groot hou bo enige god, en 
- teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en
- hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is; want wat vas besluit is, sal uitgevoer word.
- (Dan 11:37)  En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en
op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.
- (Dan 11:38)  Maar in plaas daarvan sal hy die god van die vestings vereer,
en die god wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteente en kosbaarhede vereer.
- (Dan 11:39)  So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van ‘n vreemde god;
diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel.
- (Dan 11:40)  Maar in die tyd van die einde sal die koning van die Suide met hom in botsing kom, en die koning van die Noorde sal op hom afstorm met strydwaens en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei.
- (Dan 11:41)  Hy sal ook kom in die Pragtige Land, en baie sal struikel; maar hierdie volke sal uit sy hand vryraak: Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon.
- (Dan 11:42)  En hy sal sy hand uitsteek teen die lande; ook Egipteland sal nie vrykom nie.
- (Dan 11:43)  En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer en oor al die kosbaarhede van Egipte, terwyl die Líbiërs en die Kusiete sy voetstappe volg.
- (Dan 11:44)  Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref.
- (Dan 11:45)  En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.
========================================================================

OPSOMMING - OPENBARING 12:

Teken in die hemel:
 ‘n vrou: (was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood)
-  wat met die son bekleed was,
-  en die maan was onder haar voete,
-  en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre;
-  En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.
-  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon;  en die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank.


-  Oorlog in die hemel: draak en sy engele neergewerp op die aarde en hy vervolg die vrou, maar die twee vlerke v/d groot arend aan vrou gegee - sy vlug na woestyn (na haar plek) - word daar onderhou uit die gesig v/d slang (draak), ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
-  slang gooi rivier agter vrou aan, maar aarde kom die vrou te hulp (draak vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou).


Ander teken in die hemel:
-  'n groot vuurrooi draak (die ou slang wat genoem word duiwel en Satan):
-  wat die hele wêreld verlei
-  met sewe koppe en (en op sy koppe sewe krone);
 tien horings 
-  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi.
-  En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het, maar die "manlike kind" (wat al die nasies met 'n ystersepter sou regeer), is weggeruk na God en sy troon.


 - oorlog in die hemel: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.
- En die groot draak en sy engele is neergewerp op die aarde.
(Rev 12:10)  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.(Rev 12:11)  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.(Rev 12:12)  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
 die vrou vervolg (wat die seuntjie gebaar het), maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg (‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd).
-  En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.
-  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
=======================================================================
OPSOMMING - OPENBARING 13:

Dier uit die see:
 7 koppe (op koppe naam van godslastering)(een v/d koppe asof dodelik gewond -swaardwond ontvang -en lewendig geword/wond is genees - hele wereld het verwonderd agter die dier aangegaan en die dier aanbid, asook die draak aanbid);
-  10 horings (op horings 10 krone);
-  soos 'n luiperd;
-  pote soos die van 'n beer;
-  bek van 'n leeu;
-  en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag;
-  spreek groot woorde en godslasteringe - aan hom mag gegee om dit 42 maande te doen (laster teen God, sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon);
-  voer oorlog teen heiliges, en oorwin hulle;
-  aan hom mag gegee oor elke stam en taal en nasie;
 al die bewoners van die aarde sal hom aanbid (die wie se name nie in die boek v/d lewe v/d Lam geskrywe is nie)(hier is lydsaamheid en die geloof v/d heiliges:  As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word);
-  die getal v/d dier = 666.
--------------------------------------------------
Draak:
 -  gee aan "dier uit die see" sy krag en sy troon en groot mag;
-   hele wereld sal die draak aanbid wat aan die dier mag gegee het (nadat die dier van wond genees het).
----------------------------------------------------
Ander Dier uit die aarde:
-   twee horings gehad net soos ‘n lam;
-  en het gepraat soos ‘n draak;
-  oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en;
-  hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid (waarvan die dodelike wond genees is);
-  hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense;
-  hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen;
 deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier (wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het);  dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie;
-   hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
=======================================================================
OPSOMMING - Openbaring 17: 

Die groot hoer:
-  die vrou wat gedra word deur die skarlakenrooi dier;

-  sit op baie waters (volke en menigtes en nasies en tale);
-  met wie die konings van die aarde gehoereer het, en;
-  die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.

Die vrou:
- in die woestyn;
- die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde;
- sit op 'n skarlakenrooi dier;
- bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels;
- en sy het in haar hand ‘n goue beker, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;
- en op haar voorhoof ‘n naam geskrywe: "Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde";
- dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus.

Skarlakenrooi Dier:
-  vol godslasterlike name;
-  met sewe koppe (sewe berge = 7 konings, waar die vrou op sit)(7 konings:   vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly);
-  was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is;  is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf;
-  10 horings (10  konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier;  Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God volbring is. ; hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer; Hulle sal teen die Lam oorlog voer) - en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

========================================================================

Geen opmerkings nie: