Maandag, 18 November 2013

Opsommings Sleutelgebeure hfst.e Openbaring 11 - 21

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

Vir 'n opsomming oor PROFETIESE BOEKE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/profetiese-boeke.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IN HIERDIE BLOGPOST WORD SLEGS SLEUTELGEBEURE GEPUNT UIT SPES. HFST.E IN DIE BOEK VAN OPENBARING - IN VOLGORDE. 

(LET WEL DAT DIE VOLGORDES VAN AL HIERDIE VERSKILLENDE HOOFSTUKKE NIE HIERONDER BYMEKAAR GEPLAAS IS NIE).
========================================================================
Openbaring 11:
(v.1,2) Tempel klaar gebou ( voorhof buitekant tempel is aan heidene gegee)(hulle sal dit vir 42 maande vertrap)
(v. 3-12) 2 Getuies (sal vir 1260 dae profeteer)
(v.13)  Groot AARDBEWING (tiende v/d stad val, 7000 mense dood, ander bevrees)
(v.14)  Twee wee gaan verby, derde kom gou
(v.15)  7 de basuin (3 de wee):  "Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid".
(v.16-18)  24 ouderlinge op trone voor God se troon - hulle aanbid Hom en se:   "Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertoornd, en (1) u toorn het gekom en (2) die tyd van die dode om geoordeel te word en (3) om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en (4) om die verderwers van die aarde te verderf".
(v.19)  Tempel van God in die hemel gaan oop - verbondsark gesien in tempel;  WEERLIGTE, STEMME, DONDERSLAE, AARDBEWING en GROOT HAEL.
========================================================================
Openbaring 12:
(v.1)  Teken in die hemel:  VROU met SON BEKLEED, MAAN onder haar VOETE, op haar hoof KROON VAN 12 STERRE
(v.2)  Swanger - barensnood
(v. 3)  Ander teken in die hemel:  GROOT VUURROOI DRAAK, 7 koppe en 7 krone; en 10 horings
(v.4)  Draak se stert sleep derde van sterre saam en gooi op aarde neer - draak staan voor die vrou wat wil baar (sodat hy haar kind kan verslind sodra sy baar)
(v.5)  "En sy het ‘n MANLIKE KIND gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon".
(v.6)  Vrou vlug na woestyn - hulle onderhou haar 1260 dae.
------------------------------------------
(Vgl. v.1-6 met die Here Jesus Christus se eerste koms)(Jesus het opgevaar hemel toe en aan die regterhand van God gaan sit - "weggeruk na God en sy troon")(die vrou verwys na Israel en 12 stamme)(die draak verwys na die duiwel - kyk v.9)(die tweede tempel is verwoes sowat 70 na Christus, en daar was vreeslike verdrukking op die volk)(v. 14 gebruik die woorde "na haar plek" - sy sal  na "haar plek" in die woestyn vlug)
-------------------------------------------
(v.7,8)  OORLOG IN DIE HEMEL - Migael en sy engele wen oorlog teen die draak en sy engele - draak en engele se plek nie meer in die hemel te vinde
(v.9)  Groot draak en sy engele op aarde neergewerp (die ou slang, word genoem duiwel en Satan - wat die hele wereld verlei)
(v. 10)  "Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag".
(v.11) Christene word gesien soos oorwinnaars - word doodgemaak ter wille van hulle geloof en getuienis
(v.12)  Die wat in die hemel is, is bly, maar wee die bewoners van die aarde en see, want die duiwel het op hulle neergedaal met groot woede (hy het min tyd)
(v.13,14)  Draak vervolg die vrou (wat die seuntjie gebaar het);  sy vlug na haar plek in die woestyn (met "vlerke van arend" - vliegtuig?) - sy word daar onderhou TYD, TYE en 'n HALWE TYD.
(v.15-17)  Slang gooi rivier agter vrou aan, maar die aarde kom haar te hulp - draak vertoorn op vrou - gaan weg om OORLOG TE VOER TEEN HAAR ANDER NAKOMELINGE WAT DIE GEBOOIE VAN GOD BEWAAR en DIE GETUIENIS VAN JESUS CHRISTUS HOU (verdrukking op Christene).
========================================================================
Openbaring 13:
(v.1)  DIER UIT SEE - 7 koppe (met naam van godslastering) en 10 horings (met 10 krone)
(v.2)  hy was soos 'n luiperd, pote soos beer en bek van leeu.  Die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag
(v.3)  Een van sy koppe dodelik gewond - wond genees - hele wereld gaan verwonderd agter die dier aan
(v.4)  Hulle aanbid draak en dier
(v.5,6)  'n Mond aan die dier gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek - het mag om dit 42 maande te doen - hy laster teen God "om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster". 
(v.7)  Voer oorlog teen die heiliges - oorwin hulle. Aan hom mag gegee oor elke stam, taal en nasie.
(v.8)  Almal wie se name nie in die boek van die lewe van die Lam, sal die dier aanbid.
(v.9,10)   "As iemand ‘n oor het, laat hom hoor" -   "As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges".


(v.11)  ANDER DIER UIT AARDE:  2 horings soos lam, praat soos 'n draak
(v.12)  oefen mag van eerste dier uit voor sy oe - maak dat almal die dier aanbid
(v.13)  hy doen groot tekens (selfs vuur uit hemel op aarde)
(v.14,15)  se aan bewoners van aarde dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier - hy gee 'n gees aan die beeld, sodat die beeld praat en maak dat almal gedood word wat nie die beeld aanbid nie
(v.16-18)  maak dat almal 'n merk op hulle regterhand en op voorhoofde gegee word, sodat niemand daarsonder kan koop of verkoop nie (moet merk of naam of getal (666) van dier se naam he) 
========================================================================
Openbaring 14:
(v.1)  Lam op die berg Sion - saam met Hom, 144 000 (met Sy naam, en die Naam van Sy Vader op hulle voorhoofde)
(v.2)  Geluid uit hemel:  soos baie waters, soos 'n harde donderslag, en van siterspelers
(v.3)  Hulle sing 'n nuwe lied, maar niemand kon die lied leer, behalwe die 144 000 nie
(v.3-5)  144 000:  -  vrygekoop van die aarde
                            -  het hulle nie met vroue besoedel nie - is maagdelik rein
                            -  hulle volg die Lam waar Hy ookal heengaan
                            -  gekoop uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam
                            -  in hulle monde geen bedrog gevind nie, sonder gebrek voor die troon van God.
(v.6,7)  engel in lug verkondig ewige evangelie aan bewoners van aarde, aan alle nasies, stamme, tale en volke - "En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
(v.8)  ander engel:  "En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery".
(v.9-12)  derde engel:  "En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar".
(v.13) "En ek het ‘n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle".
(v.14-16) Wederkoms:  - ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, 
                                      -  met ‘n goue kroon op sy hoof 
                                      -  en in sy hand ‘n skerp sekel.
                 die Here Jesus Christus OES die aarde
(v.17-19)  engel OES trosse van wingerdstok - gooi in parskuip v/d grimmigheid van God
(v.20)  "En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver".
========================================================================
Openbaring 15:
(v.1)  Teken in die hemel:  7 ENGELE, met 7 LAASTE PLAE (want daarmee is die grimmigheid van God voleindig)
(v.2)  Oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam - by see van glas, met siters van God
(v.3,4)  Sing lied van Moses, en die lied van die Lam:  -"Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het".
(v.5-8)  Tempel v/d tent van getuienis in die hemel geopen - 7 engele met 7 laaste plae kom uit tempel (bekleed met rein, blink linne, en om bors omgord met goue gordels);  een v/d lewende wesens handig die skale (vol grimmigheid) oor aan die engele;  niemand kon ingaan in die tempel voor die 7 plae voleindig is nie
========================================================================
Openbaring 16:
(v.1)  Skale v/d grimmigheid van God gaan op aarde uitgegooi word
(v.2)  EERSTE SKAAL:  -op aarde uitgegooi:  "kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het";
(v.3) TWEEDE SKAAL: - op see uitgegooi:  "dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe";
(v.4)  DERDE SKAAL:  -op die riviere en waterfonteine uitgegooi: "dit het bloed geword";
(v.5-7) engel van die waters sê: "Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;  want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele".
(v.8,9)  VIERDE SKAAL:  -op die son uitgegooi: "en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei;  en die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie";
(v.10,11)  VYFDE SKAAL: -op die troon v/d dier uitgegooi: "en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie";
(v.12-16)  SESDE SKAAL:  -op die groot rivier, die Eufraat:  "en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word;  en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom; want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.(v.15)  Kyk, Ek kom soos ‘n dief........(v.16)  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.
(v.17-21)  SEWENDE SKAAL: -in die lug uitgegooi: stem uit tempel uit hemel wat se:  "Dit is verby!";  STEMME, DONDERSLAE, BLIKSEMSTRALE, GROOT AARDBEWING (soos nog nie gewees het nie vandat die mense op die aarde was nie);  GROOT STAD IN DRIE DELE VERDEEL, STEDE V/D NASIES HET GEVAL;  BABILON KRY BEKER MET WYN VAN GRIMMIGHEID van Sy toorn;  EILANDE VLUG, BERGE NIE GEVIND;  GROOT HAEL ( omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was).
========================================================================
Openbaring 17:
Die groot hoer:
-  die vrou wat gedra word deur die skarlakenrooi dier;
-  sit op baie waters (volke en menigtes en nasies en tale);
-  met wie die konings van die aarde gehoereer het, en;
-  die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.

Die vrou:
- in die woestyn;
- die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde;
- sit op 'n skarlakenrooi dier;
- bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels;
- en sy het in haar hand ‘n goue beker, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;
- en op haar voorhoof ‘n naam geskrywe: "Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde";
- dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus.

Skarlakenrooi Dier:
-  vol godslasterlike name;
-  met sewe koppe (sewe berge = 7 konings, waar die vrou op sit)(7 konings:   vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly);
-  was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is;  is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf;
-  10 horings (10  konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier;  Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier, en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God volbring is. ; hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer; Hulle sal teen die Lam oorlog voer) - en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.
========================================================================
Openbaring 18:
(v.1)  Engel uit hemel met groot mag - aarde verlig deur sy heerlikheid
(v.2,3) Engel roep uit:  Geval, geval het die groot Babilon (en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls)(omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid)
(v.4-20)‘n ander stem uit die hemel: "Gaan uit haar uit, my volk" (sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie;  daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom! En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie, koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele. En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie.  Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê: Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en pêrels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is! En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê: Watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want dit is in een uur verwoes! Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het!)
(v.21-24)  "En een sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met ‘n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie". (en die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie.  En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery is al die nasies verlei). En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is.
==============================================
Openbaring 19:
(v.1-5)  Die oordeel op die groot hoer is voltrek:  Babilon het geval
(v.6)  die Here God, die Almagtige, het koningskap aanvaar
(v.7,8)  Bruilof v/d Lam het gekom, en Sy vrou (bekleed met regverdige dade van heiliges) het haar gereed gemaak
(v.9)  Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam
(v.11-16)  Wederkoms (hemel geopend;  wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid -  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self -  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne -  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige - En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
(v.17-21)  Slag van Armageddon:  "dier en die konings van die aarde en hulle leërs versamel"  - om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër
(v.20)  Dier gevange geneem, saam met valse profeet - lewend in die vuurpoel gegooi wat met swawel brand
(v.21)  Die ander gedood met die swaard wat uit Sy mond gaan - voels versadig van hulle vlees.
========================================================================
Openbaring 20:
(v.1-3)  Duiwel gebind vir 1000 jaar (na die 1000 jaar sal hy vir 'n kort rukkie ontbind word)
(v.4-6)  Trone, en aan die wat daarop gaan sit, is die oordeel gegee -  die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, het  geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank (hulle sal priesters van God en van Christus wees) - dit is die wat deel het aan die EERSTE OPSTANDING - oor hulle het die tweede dood geen mag nie (die ander het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig is nie)
(v.7-9) Na die 1000 jaar:  Satan word uit sy gevangenis ontbind - hy verlei die nasies - Gog en Magog
  - versamel vir oorlog (hulle getal soos die sand van die see)
  - omsingel laer v/d heiliges en die geliefde stad
  - God verslind hulle met vuur uit die hemel.
(v.10)  Duiwel in die poel van vuur en swawel gewerp (waar die dier en valse profeet is)
(v.11-15)  WIT TROON OORDEEL:  "dode, klein en groot, voor God  - en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen  - dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke (en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.
-   En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. (En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp).
========================================================================
Openbaring 21:
(v.1)  NUWE HEMEL, EN NUWE AARDE (en die see was daar nie meer nie)
(v.2)  Die nuwe STAD JERUSALEM, daal uit die hemel van God af neer (toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is)
(v.3 -  .....)  "En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God..........................
========================================================================

Geen opmerkings nie: