Maandag, 18 November 2013

Volledige uiteensetting Eindtyd gebeure: Vierde Seel

Vir die vorige post oor hierdie onderwerp, gaan na:
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtyd-gebeure_18.html(3 de Seel)

In hierdie blogpost:  
- Die tyd van die "vierde seel"

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================
Opsomming:
(kyk UITEENSETTING en SKRIFTE onder)

Kom ons vgl. eerstens die vierde seel in Openb. met dit wat Jesus gese het:
Vierde Seël  -  (Openb. 6:7,8)-  (VAAL PERD) - "mag om dood te maak, hongersnood, pes, wilde diere"(...sy naam die dood, doderyk volg hom, mag oor vierde deel v/d aarde om dood te maak, hongersnood, pes, wilde diere)"
----------------------------------------------------------------
                 -  (Matt. 24:9-14) -VERDRUKKING - SAL JULLE DOODMAAK EN HAAT- Valse Profete + ongeregtigheid vermeerder, liefde verkoel; evangelie v/d koninkryk sal aan hele wereld verkondig word; wie volhard tot einde, sal gered word (v. 9-14).
----------------------------------------------------------------
                 -  (Mark. 13:9-13)  -BROERS SAL MEKAAR OORGEE OM DOODGEMAAK TE WORD, EN VADER SY KIND, EN KINDERS SAL TEEN HULLE OUERS OPSTAAN- SAL DEUR ALMAL GEHAAT WORD- nie worry oor wat getuig - evangelie aan alle nasies verkondig word- wie volhard tot die einde, sal gered word  
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:12-19)           - VERVOLGING - GETUIG - NIE WORRY OOR WAT JY SAL GETUIG - SAL OORGELEWER WORD DEUR OUERS, BROERS, BLOEDVERWANTE, VRIENDE - VAN JULLE DOODMAAK, SAL GEHAAT WORD- deur volharding lewe in besit neem  
=================================================================
(1) Volgens die vierde seel van Openbaring, is hierdie 'n tydperk waarin hulle mag het oor 'n vierde deel van die aarde, (1)  om dood te maak,  (2)  hongersnood, (3)  pes en (4)  wilde diere. Ons sien dus hier "verdrukking" (nog voor die "groot verdrukking" periode wat onder die volgende seel plaasvind), maar hierdie tydperk is net oor 'n vierde deel v/d aarde (alhoewel nie dieselfde gese kan word van die 5 de seel typerk nie - die 5 de seel is nie beperk tot 'n vierde deel van die aarde nie).

(2) Vgl. dit met wat Jesus volgende vertel het oor die eindtye:  
-(1) dat ons aan verdrukking oorgegee sal word deur broers en familie, en doodgemaak sal word - sal deur die nasies gehaat word ter wille van Sy Naam.  
-(2) Daar sal baie valse profete opstaan en
-(3) die ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel.  
-(4) Dit is die tyd waarin die evangelie (van die koninkryk -Matt. 24:14) aan die hele wereld verkondig gaan word.  
Let ook op Jesus se woorde: "wie volhard tot die einde, sal gered word" 
- Heiliges/Christene sal doodgemaak word ter wille van die Here Jesus se Naam, maar hierdie is net oor 'n vierde deel vd aarde.  Let ook op die woorde: ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel" - voor die antichris geopenbaar word, is die skrif duidelik dat die afval eers moet plaasvind (en tot die sonde vol), en ons sal sien dat dit onder die 5 de seel is wat die antichris plek in die tempel inneem-so hierdie is dus 'n tyd van "afval".    


-Die 4 de seel tydperk verwys dus na 'n tydperk van VERDRUKKING (l.w., hierdie is NIE die Groot Verdrukking nie! - die Groot Verdrukking vind plaas onder die 5 de seel) waarin baie doodgemaak gaan word (lyk of dit beperk is tot 'n 4 de deel v/d aarde) - dit gaan ook gepaard met hongersnood, pes en wilde diere. Jesus het spes. verwys na hoe die gelowiges verdruk gaan word in hierdie typerk, hoe hulle oorgegee sal word deur broers en familie, en deur die nasies gehaat sal word ter wille van Sy Naam.

-Dit is ook 'n tydperk waarin baie valse profete gaan opstaan, 
die ongeregtigheid sal vermeerder en 
die liefde van meeste mense sal verkoel - 'n tyd van "afval".  

-Dit is ook 'n tyd waarin die evangelie (v/d koninkryk) aan die hele wereld verkondig gaan word.
---------------------------------------------------------------------------------------------


(3)  Tot dusver kan ons die volgende opsomming maak oor die eindtye:

*  (1 ste seel tydperk): 
- daar sal baie valse christusse wees, en 
- "vrede" op die aarde

*  (2 de seel tydperk): 
-  oorloe, gerugte van oorloe, opstande, en koninkryke wat teen mekaar sal opstaan en mekaar doodmaak - so sal die vrede van die aarde weggeneem word, maar "dit is nog nie die einde nie"!

*  (3 de seel tydperk): 
-  hongersnode
-  pessiektes
-  (groot) aardbewings op verskillende plekke
-  beroeringe
-  verskriklike dinge + groot tekens v/d hemel(maar dit is nog die begin van smarte). 

*  (4 de seel tydperk): - "hulle" het mag oor 'n vierde deel van die aarde:
-   om dood te maak,  
-   hongersnood
-   pes en 
-   wilde diere.   
-  'n tydperk van VERDRUKKING: Heiliges/Christene sal aan verdrukking oorgegee word deur broers en familie, doodgemaak word - (sal deur die nasies gehaat word ter wille van Sy Naam).  
-  Daar sal baie valse profete opstaan
en;  
-  die ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel. 
-  Die evangelie (van die koninkryk -Matt. 24:14) sal aan die hele wereld verkondig word.  -Die vraag is nou of ons enigsins al verby so 'n "tyd van vrede" is? Of sal ons liewer se, 'n tyd van "valse Christusse"? 

-En is ons al verby 'n tyd van oorloe, gerugte van oorloe, opstande en koninkryke wat teen mekaar opstaan? (en die vrede van die aarde weggeneem is?) 

-En is ons al verby of in 'n tyd van hongersnode, pessiektes, aardbewings op verskillende plekke, beroeringe, verskriklike dinge en groot tekens van die hemel? 

-En is ons al verby of in 'n tyd van Verdrukking, hongersnood, pes en wilde diere oor 'n vierde deel v/d aarde?  En 'n tyd waarin baie valse profete opstaan, die ongeregtigheid vermeerder, die liefde van meeste verkoel, en die evangelie aan die hele wereld verkondig word? (Is daar alreeds verdrukking is op gelowiges  "oor 'n 4de deel v/d aarde"?  Leef ons in 'n tyd van baie valse profete? Is dit duidelik dat die ongeregtigheid vermeerder en die liefde van meeste verkoel? Is dit so dat die evangelie alreeds aan die hele wereld verkondig word? Is hongersnood, pes en wilde diere duidelik sigbaar oor 'n vierde deel van die aarde?)
=================================================================

Skrifgedeeltes/Uiteensetting:

(Openb. 6:7)  En toe Hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê: Kom kyk!
(Openb. 6:8)  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde.


(Mat 24:9)  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
(Mat 24:10)  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
(Mat 24:11)  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
(Mat 24:12)  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
(Mat 24:13)  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
(Mat 24:14)  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.
(Mat 24:15)  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—


(Mar 13:9)  Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om My ontwil, vir hulle tot ‘n getuienis.
(Mar 13:10)  En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word.
(Mar 13:11)  En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees.
(Mar 13:12)  En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.
(Mar 13:13)  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.(Luk 21:12)  Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.
(Luk 21:13)  En dit sal vir julle uitloop op ‘n getuienis.
(Luk 21:14)  Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie.
(Luk 21:15)  Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie.
(Luk 21:16)  Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak.
(Luk 21:17)  En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.
(Luk 21:18)  En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.
(Luk 21:19)  Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2Th 2:3)  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers (dit is voor die wederkoms en ons vereniging met Hom) moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

(Dan 8:23)  "Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan" - so dus beteken dit dat die "goddelose eers die maat moet volmaak", voordat hierdie koning (die antichris) sal optree (of geopenbaar word).

========================================================================
EERSTE SEEL:

TWEEDE SEEL:

DERDE SEEL:

Geen opmerkings nie: