Maandag, 18 November 2013

Volledige uiteensetting Eindtyd gebeure: Vyfde seel

Vir die vorige seel, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtyd-gebeure_6276.html(4de Seel)

In hierdie blogpost:  
- Die tyd van die "vyfde seel"

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================
Opsomming:


Kom ons vgl. eerstens die vyfde seel in Openb. met dit wat Jesus gese het:
Vyfde Seël  - (Openb. 6:9-11): (onder die altaar siele v/d wat gedood is ter wille van God + getuienis...)
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:15-28) GROOT VERDRUKKING- gruwel van verwoesting - die in Judea moet vlug na berge;  dae verkort; valse christusse en valse profete 
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:14-23) VERDRUKKING SOOS NOG NOOIT GEWEES HET NIE- gruwel van verwoesting waarvan Dan. gepraat het - die in Judea vlug na berge...dae verkort...; valse christusse en valse profete  
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:20-24) GROOT NOOD IN DIE LAND EN TOORN OOR HIERDIE VOLK - wanneer Jerusalem deur leers omsingeld, dan verwoesting naby - die in Judea dan vlug na berge; deur swaard val, as krygsgevangenes geneem word na al die nasies - Jerusalem sal vertrap word...
=================================================================

(1) Onder die vyfde seël (Openb. 6:9-11) word gesien,  "onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het".  Dit spreek dus van "verdrukking" en die wat doodgemaak is ter wille van hulle geloof (ONDER DIE 4 DE SEEL DOODGEMAAK). Dit is duidelik dat die wat gesien word onder die altaar, nie die enigstes is wat doodgemaak word vir hulle geloof nie, maar dat die tydperk van verdrukking nog nie verby is nie, want,  kyk die woorde:  "En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. So, volgens Openbaring, gaan die 5 de seel tydperk nie oor net die wat reeds doodgemaak is vir hulle geloof nie, maar ook oor die wat nog doodgemaak gaan word.

(2) Volgens die Evangelies(Matt. 24:15-28)(Mark. 13:14-23)(Luk. 21:20-24), het Jesus vir ons geleer dat hierdie tydperk gepaardgaan met: 
-  groot verdrukking - van hierdie verdrukking, het Jesus ook die volgende opmerking gemaak:   "Want daardie dae sal daar ‘n verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word". -  Hy het ook spes. gepraat van die:  gruwel van die verwoesting (waarvan gespreek is deur die profeet Daniël - wat sal staan in die heiligdom); 
-  en beveel dat die wat in Judéa is, na die berge vlug (wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie; en wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae);  en dat hulle moet bid dat hulle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie...
-  Hy het ook gewaarsku teen  valse christusse en valse profete.

Dit is duidelik dat hierdie spesifiek verwys na die "in Judea" en "Jerusalem" -  en na die "gruwel v/d verwoesting in die heiligdom" (wat in die tempel in die heilige stad sal wees, nl. Jerusalem);  kyk ook (Luk 21:20 - "En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is" ;  - en l.w. die woorde in v. 23: - "daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk".  (Luk 21:24)  "En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is". 

(L.w. dat hierdie verwys na iets in die toekoms, nie na dit wat alreeds gebeur het nie).
MAAR is die "groot verdrukking" net beperk  tot die wat in Judea en in Jerusalem is?:

- Die groot verdrukking begin met die "gruwel van verwoesting", waar die Antichris sy plek inneem in die tempel  en die verwoesting van Jerusalem -  die wat in Judea is, moet dan na die berge vlug... - kyk na die woorde:  groot nood in "hierdie land" en toorn oor "hierdie volk"..... (want dit is hoe Jesus dit beskryf het).

Daar is ook 'n spes. tydperk daaraan gekoppel:  tyd, tye en halwe tyd (drie en half jaar)(1260 dae) - Openb. 12....rol af vir skrifte - dit is ook die tyd waarin die Antichris gaan regeer. Ons sien ook dat, na die bou v/d tempel, die heilige stad deur die heidene vertrap sal word, l.w. ook "vir die 42 maande" (Openb. 11).  Ons sien ook dat nadat die offer afgeskaf, en die gruwel opgerig is, daar ook "1290 dae gaan verloop" (Dan. 12)(en natuurlik, welgeluksalig hulle wat 1335 dae bly verwag!).  DIT WIL VOORKOM ASOF DIE TYD VAN DIE GROOT VERDRUKKING (die tyd van die 5 de seel), OOK DIE TYD sal wees WAARIN DIE ANTICHRIS REGEER (NADAT HY GEOPENBAAR IS, EN NADAT HY GAAN SIT HET IN DIE TEMPEL ASOF HY GOD IS), OF EERDER 'n DIE TYD WAT OPLOOP TOTDAT DIE ANTICHRIS SE REGERING.

JERUSALEM SELF SAL VERWOES WORD, DAAR SAL GROOT NOOD IN DIE LAND WEES, EN TOORN OOR DIE ISRAELITIESE VOLK.

So, alhoewel die woorde "Groot Verdrukking" dus lyk of dit spes. verwys na die wat in Judea is, is dit tog duidelik uit die skrif dat dit  nie net "hierdie volk" is wat vedruk gaan word nie!  (En alhoewel vedrukking onder die 4 de seel net oor 'n 4 de deel van die aarde is, kan dieselfde nie ten opsigte van "verdrukking" gese word onder die 5 de seel nie!).  Ons moet onthou dat die "gruwel van verwoesting" spes. praat deels van die openbaarmaking van die antichris, hoe hy sal gaan sit in die tempel, en maak asof hy God is.  Ook sal die valse profeet die aardbewoners oortuig om 'n beeld te maak vir die "dier" (die antichris), en almal wat nie die beeld aanbid nie, sal gedood word! En l.w. dat die antichris oor die hele aarde sal heers, nie net oor Judea, of 'n vierde deel van die aarde nie!  Dit is dus duidelik, dat alhoewel die "groot verdrukking" onder die 5 de seel tydperk spes. verwys na die wat in Judea is, dit nie beteken dat dit net hulle is wat vedruk sal word nie! EN KYK OPENB. 7:9 EN 14 -  (Openb. 7:9)  "Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale (duidelik verwys dit nie net na die volk van Israel nie!); hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; (Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die GROOT VERDRUKKING kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam".

--------------------------------------------------------------------

Volgens Openb. 12 b, word die volgorde ook voorgestel van "verdrukking" voor die "groot verdrukking" (v. 11 en 12) - en dan sien ons in v. 13 hoe die "draak" (die duiwel) die "vrou" (wat die volk van Judea voorstel), vervolg, maar  v.14: " die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.

(Openb. 12:15)  En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier.
(Openb. 12:16)  En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.
(Openb. 12:17)  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.  -  LET OP HOE DIE DRAAK VERTOORN IS OP "DIE VROU" OMDAT DIE "AARDE HAAR TE HULP GEKOM HET", EN HOE HY DAN WEGGAAN OM OORLOG TE VOER (1) "teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar", en (2) "die wat die getuienis van Jesus Christus hou" - wie is hulle? 
- Natuurlik die Christene!
-----------------------------------------------------------------


(3)  Tot dusver kan ons die volgende opsomming maak oor die eindtye:


*  (1 ste seel tydperk): 
daar sal baie valse christusse wees, en 
- "vrede" (wees/kom) op die aarde

*  (2 de seel tydperk): 

-  oorloe, gerugte van oorloe, opstande, en koninkryke wat teen mekaar sal opstaan en mekaar doodmaak - so sal die vrede van die aarde weggeneem word, maar "dit is nog nie die einde nie"!

*  (3 de seel tydperk): 
-  hongersnode
-  pessiektes
-  (groot) aardbewings op verskillende plekke
-  beroeringe
-  verskriklike dinge + groot tekens v/d hemel - (maar dit is nog die begin van smarte). 

*  (4 de seel tydperk): - "hulle" het mag oor 'n vierde deel van die aarde:
-   om dood te maak,  
-   hongersnood
-   pes en 
-   wilde diere.   
-  Heiliges/Christene sal aan verdrukking oorgegee word deur broers en familie, doodgemaak word (sal deur die nasies gehaat word ter wille van Sy Naam).  
-  Daar sal baie valse profete opstaan
en;  
-  die ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel. 
-  Die evangelie (van die koninkryk -Matt. 24:14) sal aan die hele wereld verkondig word

*  (5 de seel tydperk):

-  "onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het" (die wat gedood is onder die verdrukking v/d vierde seel);
-  wag vir nog medediensknegte en broeders wat nog gedood gaan word soos hulle (verdrukking onder die 5 de seel en die grootste verdrukking wat daar nog ooit was) - die groot verdrukking;
-  "wanneer Jerusalem deur leërs omsingeld, dan is sy verwoesting naby " - gruwel van die verwoesting (waarvan gespreek is deur die profeet Daniël - wat sal staan in die heiligdom) -  die wat in Judéa is, moet dan na die berge vlug (wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie; en wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae);  en dat hulle moet bid dat hulle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie...;
-   Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is; 
-  valse christusse, en 
-  valse profete.

ANDER DINGE WAT DUIDELIK IS ONDER DIE 5 DE SEEL:

- "dier" (Antichris) laster teen God en regeer vir 42 maande lank (voer oorlog teen die heiliges, en oorwin hulle)(Openb. 13)(Dan. 7:25) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-antichris.html

- hierdie is ook die tyd wanneer die valse profeet gaan opstaan (dier uit die aarde - Openb. 13) - sal maak dat hulle 'n beeld maak vir die dier en dat almal wat nie die beeld aanbid nie, gedood word....... http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-valse-profeet.html

- vir die antichris om in die tempel te gaan sit, en voorgee dat hy God is, beteken dat die tempel op daardie stadium klaar gebou moet wees - vgl. dit gerus met Openb. 11.  En l.w. Openb. 11:1,2 - dat die tydperk waarin die heidene die heilige stad gaan vertrap, is 42 maande! (en kyk bietjie hoe die voorhof nie gemeet word nie, omdat dit aan die heidene gegee is - het dit miskien iets te doen met die koepel wat daar staan?). Baie geleerdes is van mening dat die tempel nie fisies gebou hoef te wees teen daardie tyd nie, maar dat die "tent" bloot opgestel kan word (wat oornag kan plaasvind), maar daar is heelwat redenasie hieroor.  (Dan. 12:11 en 12: -van die tyd wat die voortdurende offer afgeskaf is en die ontsettende gruwel opgerig is, 1290 dae verloop - "salig is die wat bly verwag 1335 dae" (Dan. 12), maar niemand weet die dag en uur waarop Jesus terugkom nie - Matt. 24:36; Mark. 13:32).  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/die-tempel-van-god.html

-  en vgl. dit ook met die: 2 Getuies (ook 1260 dae/42 maande) - Openb. 11:1-12 http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/02/eindtyd-onderwerpe-die-2-getuies.html

- en vgl. dit met die "dier uit die see" (Openb. 13) - vir die dier om die 10 konings se mag te ontvang, moes die 10 konings alreeds opgestaan het op hierdie stadium (skarlakenrooi dier - Openb. 17, waaroor Babilon heerskappy voer)(wat ook beskryf word "uit" die 4 de dier van Dan. 7:23,24) -  drie van hierdie konings sal ontwortel word om plek te maak vir die antichris (die "dier uit die see"- Openb. 13).  

-  Dus, die stad Babilon moes ook al op hierdie stadium regeer oor die konings v/d aarde! (wat ook verantwoordelik is vir die doodmaak van baie heiliges - wat moontlik iets te doen het met 'n vierde deel v/d aarde - 4 de seel???). Ook oor Babilon is daar heelwat verskille onder geleerdes, en alhoewel dit wil lyk volgens die skrif of dit na 'n fisiese stad Babilon verwys, verwys die Skrif ook daarna as 'n "verborgenheid" (Openb. 17:5).http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-verdere-aantekening.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/09/gaan-uit-haar-uit-my-volk.html

VIR KORT OPSOMMINGS OOR SKRIFGEDEELTES WAARIN BABILON, DIE SKARLAKENROOI DIER, DIE DIER UIT DIE SEE EN DIE DIER UIT DIE AARDE BESPREEK WORD, GAAN NA: http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/kort-opsommings-van-dan-278-en-11-openb.html
=================================================================================Skrifgedeeltes/Uiteensetting:

(Openb. 6:9)  En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.
(Openb. 6:10)  En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie?
(Openb. 6:11)  En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.
------------------------------------
(Mat 24:15)  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—
(Mat 24:16)  dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;
(Mat 24:17)  wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
(Mat 24:18)  en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
(Mat 24:19)  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
(Mat 24:20)  En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
(Mat 24:21)  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
(Mat 24:22)  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
(Mat 24:23)  As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie.(Mat 24:24)  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
(Mat 24:25)  Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.
(Mat 24:26)  As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.
(Mat 24:27)  Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
(Mat 24:28)  Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.
------------------------------------------------
(Mar 13:14)  En wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan waar dit nie behoort nie—laat hom wat lees, oplet—dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;
(Mar 13:15)  en wie op die dak is, moet nie afkom in die huis en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie;
(Mar 13:16)  en wie op die land is, moet nie omdraai na wat agter is om sy kleed weg te neem nie.
(Mar 13:17)  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae!
(Mar 13:18)  En bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie.
(Mar 13:19)  Want daardie dae sal daar ‘n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie.
(Mar 13:20)  En as die Here dié dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes wat Hy uitverkies het, het Hy dié dae verkort.
(Mar 13:21)  En as iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Kyk, daar! —moet dit nie glo nie.
(Mar 13:22)  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
(Mar 13:23)  Maar julle moet op jul hoede wees. Kyk, Ek het alles vir julle vooruit gesê.
------------------------------------------
(Luk 21:20)  En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.
(Luk 21:21)  Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.
(Luk 21:22)  Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word.
(Luk 21:23)  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.
(Luk 21:24)  En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.


========================================================================

(Openb. 12:11)  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
(Openb. 12:12)  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
(Openb. 12:13)  En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het;
(Openb. 12:14)  maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
(Openb. 12:15)  En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier.
(Openb. 12:16)  En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.
(Openb. 12:17)  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
-  LET OP HOE DIE DRAAK VERTOORN IS OP "DIE VROU" OMDAT DIE "AARDE HAAR TE HULP GEKOM HET", EN HOE HY DAN WEGGAAN OM OORLOG TE VOER (1) "teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar", en (2) "die wat die getuienis van Jesus Christus hou" - wie is hulle?  Natuurlik die Christene

Let ook op die "‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd" (3 en half jaar)(of 42 maande) - http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-42-maande.html Nerens in die Skrif word verklaar dat die Groot Verdrukking 7 jaar duur nie, maar wel 'n tyd, tye en 'n halwe tyd (1260 dae) (42 maande)(3 en 'n half jaar).  Die idee van "7 jaar", is 'n begrip wat verkry word uit Dan. 9 - omdat die "vors" vir "een week" lank 'n sterk verbond sluit, maar in die middel v/d weekspysoffer en dankoffer laat ophou (iets waarna ook verwys word in eindtydskrifte), d.w.s. offer ophou in die middel v/d week, en dit dan 'n tyd, tye en 'n halwe tyd (3 en half jaar)(Dan. 12:7-11) gaan duur vandat dit gebeur, dan moet die volle week wys op 7 jaar.  Daar is egter heelwat geskille hieroor onder geleerdes, siende Dan. 9 ook geskiedkundig bewys kan word, maar die woorde wat gebruik word in Dan. 9:24: " ... om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak  en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring...", is dieselfde bewoording wat gebruik word in ander eindtydskrifte.  Daarom dan dat sommige geleerdes verwys na 'n 7 jaar verdrukking, terwyl die Groot Verdrukking eintlik net 3 en 'n half jaar gaan duur.
========================================================================
(2Th 2:1)  Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die (2)wederkoms van onse Here Jesus Christus en (2b)ons vereniging met Hom,
(2Th 2:2)  om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is.
(2Th 2:3)  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want (1)eers moet die afval kom en (1b) die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf
(2Th 2:4)  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

(Openb. 11:1)  En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
(Openb. 11:2)  Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.

(Dan 12:11)  En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.
(Dan 12:12)  Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.


(Openb. 13:1)  (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier  uit die see sien opkom met sewe koppe (Egiptiese koninkryk (1); Assiriese koninkryk (2); Babiloniese koninkryk (3); Mede & Perse (4); Greece (5); Rome (6) - 5 was, 1 is en 1 moet nog kom? - interpretasies verskil) 
 en tien horings (waarvan 3 ontwortel gaan word om plek te maak vir die Antichris?)
en op sy horings tien krone (10 konings wat MAG KRY saam met Antrichris vir 1 uur lank?) en op sy koppe ‘n naam van godslastering.
(Openb. 13:2)  En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu (kyk voorstelling van Babiloniese, Mede & Perse en Greece ens. in Dan.7 - volgende word beskryf as vreeslik en skrikwekkend en baie sterk en verskillend van al die voor hom - uit hom sal 10 konings opstaan en 'n ander een na hulle, maar 3 ontwortel daarvoor - Dan. 7)
en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag (dit praat van 'n stelsel of "koninkryk").
(Openb. 13:3)  En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
(Openb. 13:4)  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
(Openb. 13:5)  En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
(Openb. 13:6)  En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
(Openb. 13:7)  Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
(Openb. 13:8)  En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
(Openb. 13:9)  As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.
(Openb. 13:10)  As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges.
(Openb. 13:11)  En uit die aarde het ek ‘n ander dier (valse profeet) sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.
(Openb. 13:12)  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
(Openb. 13:13)  Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.
(Openb. 13:14)  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.
(Openb. 13:15)  En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
(Openb. 13:16)  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
(Openb. 13:17)  sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
(Openb. 13:18)  Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

-----------------------------------------------------
(Dan 7:7)  Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was ‘n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.
(Dan 7:8)  Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was oë soos mens-oë, en ‘n mond wat groot dinge spreek.
(Dan 7:9)  Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur;
(Dan 7:10)  ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.
(Dan 7:11)  Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.
(Dan 7:12)  Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.
(Dan 7:13)  Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.
(Dan 7:14)  En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.
(Dan 7:15)  Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik.
(Dan 7:16)  Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak:
(Dan 7:17)  Hierdie groot diere wat vier is—vier konings sal uit die aarde opstaan;
(Dan 7:18)  en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.
(Dan 7:19)  Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het,
(Dan 7:20)  en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat oë en ‘n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander.
(Dan 7:21)  Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin,
(Dan 7:22)  totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.
(Dan 7:23)  Só het hy gesê: Die vierde dier—die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.
(Dan 7:24)  En die tien horings—uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ‘n ander een sal ná hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.
(Dan 7:25)  En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd ('n tyd = 1; tye = 2; helfte van 'n tyd = half; dus:  3 en 'n half jaar)(42 maande)(1260 dae).

--------------------------------------------------------
(Openb. 11:1)  En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
(Openb. 11:2)  Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
(Openb. 11:3)  En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
(Openb. 11:4)  Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
(Openb. 11:5)  En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
(Openb. 11:6)  Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
(Openb. 11:7)  En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
(Openb. 11:8)  en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
(Openb. 11:9)  En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en ‘n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie.
(Openb. 11:10)  Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat dié twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
(Openb. 11:11)  En ná die drie en ‘n halwe dag het ‘n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en ‘n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
(Openb. 11:12)  En hulle het ‘n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.

OPSOMMING GEBEURE OPENBARING 11:

-  Openb. 11:1,2  (tempel klaar gebou)- (VIERDE SEEL)
-  Openb. 11:3-12 (die twee getuies)  - (VYFDE SEEL)
- (Openb. 11:13)  En in dié uur het daar ‘n groot aardbewing gekom, en ‘n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.   - (SESDE SEEL)

Volgende gedeelte gaan oor SEWENDE SEEL:
-  Openb. 11:14 (2 wee gaan verby - 6 basuine onder die 7 de seel, asook 7 donderslae)
-  Openb. 11:15-19 (3 de wee, 7 de basuin onder die 7 de seel)

-------------------------------------------------------------
(Dan 12:1)  En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.
(Dan 12:2)  En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
(Dan 12:3)  En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.
(Dan 12:4)  En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
(Dan 12:5)  En ek, Daniël, het gesien, en kyk daar het twee ander gestaan, die een duskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier.
(Dan 12:6)  En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?
(Dan 12:7)  Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: ‘n Tyd, tye en ‘n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
(Dan 12:8)  En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
(Dan 12:9)  En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.
(Dan 12:10)  Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel; en geeneen van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan.
(Dan 12:11)  En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.
(Dan 12:12)  Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend drie honderd vyf en dertig dae bereik.
(Dan 12:13)  En jy, gaan heen na die einde; en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dae.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mat 24:32)  En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
(Mat 24:33)  So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
(Mat 24:34)  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
(Mat 24:35)  Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
(Mat 24:36)  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
(Mat 24:37)  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
(Mat 24:38)  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
(Mat 24:39)  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
(Mat 24:40)  Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
(Mat 24:41)  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
(Mat 24:42)  Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
(Mat 24:43)  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.
(Mat 24:44)  Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
(Mat 24:45)  Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
(Mat 24:46)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.
(Mat 24:47)  Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
(Mat 24:48)  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom—
(Mat 24:49)  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,
(Mat 24:50)  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;
(Mat 24:51)  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

-------------------------------------------------------------------
(Mar 13:28)  En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
(Mar 13:29)  So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is, voor die deur.
(Mar 13:30)  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
(Mar 13:31)  Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
(Mar 13:32)  Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
(Mar 13:33)  Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie.
(Mar 13:34)  Dit is soos ‘n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak.
(Mar 13:35)  Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die môre nie;
(Mar 13:36)  dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie.
(Mar 13:37)  En wat Ek vir julle sê, sê Ek vir almal: Waak!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Openb. 12:6)  En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.
(Openb. 12:7)  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;
(Openb. 12:8)  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.
(Openb. 12:9)  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
(Openb. 12:10)  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.
(Openb. 12:11)  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
(Openb. 12:12)  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
(Openb. 12:13)  En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het;
(Openb. 12:14)  maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
(Openb. 12:15)  En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier.
(Openb. 12:16)  En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.
(Openb. 12:17)  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.

 ==================================================================


=======================================================================


========================================================================


 ========================================================================
 ======================================================================= ================================================================================================================================================


Geen opmerkings nie: