Maandag, 18 November 2013

Volledige uiteensetting: Eindtydgebeure - sesde seelIn hierdie blogpost:  
- Die tyd van die "sesde seel"

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================
Opsomming:

Kom ons vgl. eerstens die sesde seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het:
Sesde Seël  -(Openb. 6:12-17)- groot aardbewing;  son swart soos harige sak, maan soos bloed;  sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word;  hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol;  berge en eilande word uit plekke versit;  konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge- almal bang vir die toorn van die Lam
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:29) DADELIK NA VERDRUKKING:- son verduister- maan gee nie glans nie- sterre v/d hemel val- kragte v/d hemele sal geskud word 
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:24,25) NA DIE VERDRUKKING:- son verduister- maan gee nie glans- sterre van die hemel sal val- kragte wwat in die hemele is, sal geskud word  
----------------------------------------------------------------
                 - (Luk. 21:25,26) EN DAAR SAL TEKENS WEES AAN DIE SON EN MAAN EN STERRE- en op die aarde benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid- wanneer see en branders dreun- en mense harte beswyk van vrees....verwagting...- kragte van hemel sal geskud word 
=================================================================
(1)  Jesus verduidelik hierdie tydperk as die tydperk voor die Wederkoms.  As ons die gebeure van Openb. 6:12-17 en dit wat Jesus vir ons geleer het oor hierdie tydperk  (Matt. 24:29; Mark. 13:24; Luk. 21:25,26), bymekaar plaas, kan ons die volgende opsomming maak:

- Jesus maak die opmerking:  "En dadelik ná die verdrukking van daardie dae (na die tydperk v/d 5 de seel)..." (- dit is dus duidelik dat dit wat onder die 6 de seel plaasvind, voor die Wederkoms is, maar na die Verdrukking)

- groot aardbewing - tiende van stad val; 7000 mense dood (Openb. 11:13) ? (met 'n ander interpretasie is hierdie aardbewing nie dieselfde as die een nadat die 2 getuies opgevaar het nie)- LET WEL DAT DIT ook NIE DIESELFDE IS AS 'n ander AARDBEWING ONDER DIE 7 DE SEEL NIE - (Openb. 11:19) en (Openb. 16:17-21, sewende skaal), sal die groot stad in 3 dele verdeel word en die stede v/d nasies val.

- son verduister, swart soos harige sak; maan sal sy glans nie gee nie - soos bloed
- kragte van die hemele sal geskud word
- sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word
- hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol
- berge en eilande word uit plekke versit
- konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge (benoudheid v/d nasies in hulle radeloosheid)
- see en branders dreun
- mense harte beswyk van vrees...verwagting
- almal bang vir die toorn van die Lam - GOD SE WRAAK OPPAD

(2)  ANDER SKRIFTE RONDOM HIERDIE TYDPERK:
-  Aan die einde van die 6 de seel, en begin van 7 de seel: 
   Verseeling v/d 144 000 (uit die stamme van Israel/manne/maagdelik rein/in hulle mond geen bedrog gevind)(Openb. 7:4) - (lees ook van hulle in Openb. 14).

LET WEL DAT GOD SE WRAAK VOLGENDE KOM, ONDER DIE 7 DE SEEL, WAARONDER NOG BAIE DINGE GAAN GEBEUR, NL. DIE  7 Basuine (en 3 Wee), DIE 7 Donderslae, en DIE 7 Plae (of Skale) - (dit wil lyk of die 7 basuine en 7 skale moontlik op dieselfde tyd gaan gebeur:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/volgorde-eindtyd-gebeure.html 
=================================================================================
(3)  Tot dusver kan ons die volgende opsomming maak oor die eindtye:
*  (1 ste seel tydperk): 
daar sal baie valse christusse wees, en 
- "vrede" (wees/kom) op die aarde

*  (2 de seel tydperk): 
-  oorloe, gerugte van oorloe, opstande, en koninkryke wat teen mekaar sal opstaan en mekaar doodmaak - so sal die vrede van die aarde weggeneem word, maar "dit is nog nie die einde nie"!

*  (3 de seel tydperk): 
-  hongersnode
-  pessiektes
-  (groot) aardbewings op verskillende plekke
-  beroeringe
-  verskriklike dinge + groot tekens v/d hemel - (maar dit is nog die begin van smarte). 

*  (4 de seel tydperk): - "hulle" het mag oor 'n vierde deel van die aarde:
-   om dood te maak,  
-   hongersnood
-   pes en 
-   wilde diere.   
-  Heiliges/Christene sal aan verdrukking oorgegee word deur broers en familie, doodgemaak word (sal deur die nasies gehaat word ter wille van Sy Naam).  
-  Daar sal baie valse profete opstaan
en;  
-  die ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel. 
-  Die evangelie (van die koninkryk -Matt. 24:14) sal aan die hele wereld verkondig word

*  (5 de seel tydperk):
-  "onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het";
 nog medediensknegte en broeders wat nog gedood gaan word soos hulle;
-  groot verdrukking;
-  "wanneer Jerusalem deur leërs omsingeld, dan is sy verwoesting naby " - gruwel van die verwoesting (waarvan gespreek is deur die profeet Daniël - wat sal staan in die heiligdom) -  die wat in Judéa is, moet dan na die berge vlug (wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie; en wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae);  en dat hulle moet bid dat hulle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie...;
  Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is; 
-  valse christusse, en 
 valse profete.

*  (6 de seel tydperk):
-  ná die verdrukking, (voor die Wederkoms
- groot aardbewing - tiende van stad val; 7000 mense dood (Openb. 11:13) ? (met 'n ander interpretasie is hierdie aardbewing nie dieselfde as die een nadat die 2 getuies opgevaar het nie) 
- son verduister, swart soos harige sak; maan sal sy glans nie gee nie - soos bloed
- kragte van die hemele sal geskud word
- sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word
- hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol
- berge en eilande word uit plekke versit
- konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge (benoudheid v/d nasies in hulle radeloosheid)
- see en branders dreun
- mense harte beswyk van vrees...verwagting
- almal bang vir die toorn van die Lam

(verseeling van die 144 000 - almal manne, uit die stamme van Israel...)
=================================================================================

Skrifgedeeltes:


(Mat 24:29)  En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
(Mat 24:30)  En dan (7de seel) sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. - (WEDERKOMS WAT OP DIE VOLGENDE, ONDER 7DE SEEL PLAASVIND)
(Mat 24:31)  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
---------------------------------------------------------------------------------

(Mar 13:24)  Maar in daardie dae, ná dié verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie,
(Mar 13:25)  en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word.
(Mar 13:26)  En dan sal hulle die Seun van die mens ... 
---------------------------------------------------------------------------------

(Luk 21:25)  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,
(Luk 21:26)  en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
(Luk 21:27)  En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid. (volgende seel)(7de seel)
(Luk 21:28)  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.
---------------------------------------------------------------------------------

(Openb. 6:11)  En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. (5 de seel)
(Openb. 6:12)  En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed;
(Openb. 6:13)  en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval;
(Openb. 6:14)  en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;
(Openb. 6:15)  en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge,
(Openb. 6:16)  en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;
(Openb. 6:17)  want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?
---------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING GEBEURE OPENBARING 11:(SESDE SEEL ?)of (7de?)(verskillende interpretasies)

As beide tempel en 2 getuies onder 5 de seel tydperk val: -  Openb. 11:1,2  (tempel klaar gebou)- (VIERDE/VYFDE SEEL)
-  Openb. 11:3-12 (die twee getuies)  - (VYFDE SEEL)? (met 'n ander interpretasie sal die 2 getuies optree onder die sewende seel, 2 de wee, 6de basuin!)
- (Openb. 11:13)  En in dié uur het daar ‘n groot aardbewing gekom, en ‘n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.  

Volgende gedeelte gaan oor SEWENDE SEEL:
-  Openb. 11:14 (2 wee gaan verby - 6 basuine onder die 7 de seel, asook 7 donderslae)
-  Openb. 11:15-19 (3 de wee, 7 de basuin onder die 7 de seel)

---------------------------------------------------------------------------------

OPSOMMING GEBEURE OPENB. 7:

-  Openb. 7:1-8  (geen wind op aarde; verseeling van die 144 000 - almal stamme van Israel) voordat die aarde, see en bome beskadig word)
-  Openb. 7:9-17  (sien die wat deur die groot verdrukking kom voor die troon v/d Lam, in wit klere...)(uit alle nasies, stamme, volke en tale)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baie geleerdes glo dat die doel van die 144 000 is om te evangeliseer, maar daar is heelwat verskille hieroor.  Ons weet egter dat 'n doel vir ons beskryf word in Openb. 14 - hulle is vrygekoop uit die mense as "EERSTELINGE VIR GOD EN DIE LAM" - EN HULLE VOLG DIE LAM WAAR HY OOKAL HEENGAAN.Geen opmerkings nie: