Dinsdag, 19 November 2013

Volledige Uiteensetting: Eindtydgebeure - Sewende Seel

Vir 'n opsomming oor EINDTYD ONDERWERPE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/opsomming-eindtyd-onderwerpe.html

Vir 'n opsomming oor PROFETIESE BOEKE, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/p/profetiese-boeke.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vir die vorige 6 seels, gaan na hierdie urls:

EERSTE SEEL:
TWEEDE SEEL:
DERDE SEEL:
VIERDE SEEL:
VYFDE SEEL:
SESDE SEEL:
========================================================================


In hierdie blogpost:  
- Die tyd van die "sewende seel"
=================================================================
Kort Opsomming:

Kom ons vgl. eerstens die sewende seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het in die Evangelies oor die eindtye:
- (OPENB. 8 - 19)
Sewende Seël: 
-(7 basuine: -waarvan met 5 de basuin = 1 ste wee, 6 de basuin = 2 de wee, 3 de basuin = 3 de wee) 
-(dan die 7 donderslae) 
-(dan, of saam met die basuine, die 7 plae of skale)
Ook sien ons onder die 7 de seel die volgende gebeure: 
(die Val van Babilon)(en baie ander dinge wat met die aarde gaan gebeur)(God se wraak en toorn)(die Wederkoms)(Opstanding en Wegraping)(Oes)(Skeiding van "koring en onkruid", "koring en kaf" en "skape en bokke" - gelowiges word beloon en verderwers word verderf)(dier en valse profeet word gevange geneem)(die Slag van Armageddon)(die Bruilof v/d Lam)

----------------------------------------------------------------
EVANGELIES:
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:30,31) TEKEN V/D SEUN V/D MENS VERSKYN IN DIE HEMEL- alle stamme rou bedryf en Hom sien kom op wolke- engele word uitgestuur met harde trompetgeluid en versamel uitverkorenes uit 4 windstreke  
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:2 6,27)DAN SAL HULLE DIE SEUN V/D MENS OP DIE WOLKE SIEN KOM MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID- Hy sal Sy engele uitstuur - uitverkorenes versamel v/d einde v/d aarde af tot by die einde v/d hemel 
----------------------------------------------------------------
                 - (Luk. 21:27) EN DAN SAL HULLE DIE SEUN VAN DIE MENS SIEN KOM IN 'N WOLK, MET GROOT KRAG EN HEERLIKHEID  
=================================================================
OPSOMMING:

(1)- Die 7 de seel is die tyd van God se wraak, die tyd van Sy toorn; (Rom. 12:19; Hebr. 10:30; 2 Thess. 1:8; Joh. 3:36; Matt. 3:7;  Matt. 18:34; Rom. 1:18; Rom. 2:5,8;  Rom. 5:9; Ef. 2:3; 5:6; 1 Thess. 1:10; 2:16; 5:9; Hebr. 3:10,11; Openb. 6:17; Rom. 12:19; Mig. 5:15; Jer. 51:6; 46:10; Jes. 61:2  ens.)http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-here-weet-om-die-godsaliges-uit.html

-ook die tyd van opstanding van die dode en die tyd wat die dode geoordeel gaan word (sommige gaan opstaan tot lewe, maar ander tot veroordeling); 
-dit is ook die tyd wanneer loon gegee word aan die Here se diensknegte, Sy profete, en aan die heiliges en aan die wat Sy Naam vrees; (Openb. 22:12; 2 Joh. 1:8; Ef. 6:8;  1 Kor. 3:8,14; Joh. 4:36; Luk. 6:35; Mark. 9:41; Matt. 20; 10:41,42; 5:46 ens.) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/goeie-vrug-en-goeie-werke.html

-en dit is ook die tyd wanneer die verderwers v/d aarde verderf word (2 Pet. 3:7; Gal. 6:8; Matt. 7:13; Openb. 19:2; 17:11; 11:18; 2 Pet. 3:16; 2:1-3; 2 Thess. 1:9; 1 Thess. 5:3; Fil. 3:19 ens.)http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/waarna-verwys-oes-in-die-skrif.html  ;  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/10/is-die-kerk-nog-besig-om-te-oes.html 


(2) - Die 7 de seel tydperk is ook die tyd wanneer die Here Jesus Christus terugkom - (Sy WEDERKOMS).- MET SY WEDERKOMS, GAAN HY AL DIE ANDER KONINKRYKE VERBRYSEL EN 'N EINDE DAARAAN MAAK, EN 'N KONINKRYK VERWEK WAT IN EWIGHEID NOOIT VERNIETIG SAL WORD NIE http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html (en die heerskappy van hierdie koninkryk, sal aan die Here se volk oorgelaat word -http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/en-ons-gemaak-het-konings-en-priesters.html ) - HY SAL KONING WEES OOR DIE HELE AARDE (Dan 2). Volgens die volgorde wat Jesus gegee het in die Evangelies (eindtydskrifte), sal  Sy wederkoms eers na die Groot Verdrukking plaasvind, en na nog spes. gebeure wat Hy beskryf het, bv. sonsverduistering ens. (Matt. 24:29-31).  Dit is ook duidelik volgens die boek van Openbaring dat die Wederkoms eers onder die 7 de seel plaasvind. Volgens 1 Kor. 15:52 sal die opstanding plaasvind "met die laaste basuin" -volgens verskillende skrifte sal die opstanding, met die wegraping daarna, saam met die Wederkoms plaasvind (Matt. 24:31; 2 Thess. 2:1 ens.)

(3) - Daar is baie dinge wat onder die 7 de seel gebeur:
AS ONS 'N KORT OPSOMMING MOES MAAK VAN GEBEURE ONDER DIE SEWENDE SEEL (volgens Openbaring skrifgedeeltes), DAN IS DIT AS VOLG (l.w. dat hierdie nie noodwendig die regte volgorde is nie, alhoewel die volgorde v/d basuine en skale presies is - sekere dele v/d opsomming kan oorvleuel, bv. dit wil lyk of die basuine en skale miskien op dieselfde tyd kan gebeur...?, en sekere gebeure word meer as een keer genoem omdat dit uit verskillende skrifgedeeltes kom):

(Openb. 11:14)  Twee wee gaan verby, derde kom gou:
7 BASUINE (EN 3 WEE) (Openb. 8 - 10)
(1) (Openb. 8:7)hael en vuur met bloed gemeng op aarde uitgegooi; derde van die bome verbrand met al groen gras;
(2) (Openb. 8:8,9)iets soos groot berg wat brand in see gegooi; derde van die see word bloed;
(3) (Openb. 8:10,11)groot ster wat soos 'n fakkel brand val uit hemel; val op derde van riviere en waterfonteine; derde van water word als - bitter, baie mense sterwe;
(4) (Openb. 8:12,13)derde van die son getref; derde v/d maan; derde v/d sterre; derde donker (dag derde nie lig + nag ditto);
(5) (Openb. 9:1-12)(EERSTE WEE)ster val uit hemel op aarde met sleutel van put van afgrond; hy maak put oop - rook kom op soos van 'n groot oond dat son + lig verduister; uit rook, sprinkane - het mag soos skerpioene; hulle mag nie groenighede, gras, bome vernietig nie, maar net die wat nie seel van God op hulle voorhoofde het nie; mag ook nie doodmaak nie, maar hulle pynig vir 5 maande lank (soos steek van 'n skerpioen); mense sal die dood soek, maar nie vind; (sprinkane se voorkoms: Openb. 9:7-10);
(6) (Openb. 9:13-10:6)(TWEEDE WEE)"4 engele wat gebind is by Eufraat", word losgemaak; maak derde van mense dood - Perderuiters 2 x 10 000 x 10 000 - vuur + rook + swawel uit bekke... Openb.9:16-19;  orige mense het hulle nie bekeer van hulle verkeerde wee, duiwels aanbid + afgode, moorde, towerye, hoerery, diefstal...;  
7 Donderslae (verseel); nou "geen tyd meer nie";
(7)  (Openb. 10:7-11)(DERDE WEE)wanneer die 7 de engel blaas, dan "is die verborgenheid van God volbring", Openb. 10:7, (Vgl. dit met 1 Tim. 3:16 en Kol. 2:2)
(Openb. 11:15)  7 de basuin (3 de wee):  "Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid".
(Openb. 11:16-18)  24 ouderlinge op trone voor God se troon - hulle aanbid Hom en se:   "Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertoornd, en (1) u toorn het gekom en (2) die tyd van die dode om geoordeel te word en (3) om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en (4)om die verderwers van die aarde te verderf".

(Openb. 15:1)  Teken in die hemel:  7 ENGELE, met 7 LAASTE PLAE (want daarmee is die grimmigheid van God voleindig)
(Openb. 15:2)  Oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam - by see van glas, met siters van God
(Openb. 15:3,4)  Sing lied van Moses, en die lied van die Lam:  -"Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het".
(Openb. 15:5-8)  Tempel v/d tent van getuienis in die hemel geopen - 7 engele met 7 laaste plae kom uit tempel (bekleed met rein, blink linne, en om bors omgord met goue gordels);  een v/d lewende wesens handig die skale (vol grimmigheid) oor aan die engele;  niemand kon ingaan in die tempel voor die 7 plae voleindig is nie
7 SKALE (OF PLAE):
(Openb. 16:1)  Skale v/d grimmigheid van God gaan op aarde uitgegooi word
(Openb. 16:2)  EERSTE SKAAL:  -op aarde uitgegooi:  "kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het";
(Openb. 16:3) TWEEDE SKAAL: - op see uitgegooi:  "dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe";
(Openb. 16:4)  DERDE SKAAL:  -op die riviere en waterfonteine uitgegooi: "dit het bloed geword";
(Openb. 16:5-7) engel van die waters sê: "Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;  want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele".
(Openb. 16:8,9)  VIERDE SKAAL:  -op die son uitgegooi: "en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei;  en die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie";
(Openb. 16:10,11)  VYFDE SKAAL: -op die troon v/d dier uitgegooi: "en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn; en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie";
(Openb. 16:12-16)  SESDE SKAAL:  -op die groot rivier, die Eufraat:  "en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word;  en ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom; want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.(v.15)  Kyk, Ek kom soos ‘n dief........
(v.16)  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.


(Openb. 16:19)  Tempel van God in die hemel gaan oop - verbondsark gesien in tempel;  WEERLIGTE, STEMME, DONDERSLAE, AARDBEWING en GROOT HAEL.
(Openb. 16:17-21)  SEWENDE SKAAL: -in die lug uitgegooi: stem uit tempel uit hemel wat se:  "Dit is verby!";  STEMME, DONDERSLAE, BLIKSEMSTRALE, GROOT AARDBEWING (soos nog nie gewees het nie vandat die mense op die aarde was nie);  GROOT STAD IN DRIE DELE VERDEEL, STEDE V/D NASIES HET GEVAL;  BABILON KRY BEKER MET WYN VAN GRIMMIGHEID van Sy toorn;  EILANDE VLUG, BERGE NIE GEVIND;  GROOT HAEL ( omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was).

(Openb. 14:1)  Lam op die berg Sion - saam met Hom, 144 000 (met Sy naam, en die Naam van Sy Vader op hulle voorhoofde)
(Openb. 14:2)  Geluid uit hemel:  soos baie waters, soos 'n harde donderslag, en van siterspelers
(Openb. 14:3)  Hulle sing 'n nuwe lied, maar niemand kon die lied leer, behalwe die 144 000 nie
(Openb. 14:3-5)  144 000:  -  vrygekoop van die aarde
                            -  het hulle nie met vroue besoedel nie - is maagdelik rein
                            -  hulle volg die Lam waar Hy ookal heengaan
                            -  gekoop uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam
                            -  in hulle monde geen bedrog gevind nie, sonder gebrek voor die troon van God.
(Openb. 14:6,7)  engel in lug verkondig ewige evangelie aan bewoners van aarde, aan alle nasies, stamme, tale en volke - "En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
VAL VAN BABILON:
(Openb. 14:8)  ander engel:  "En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilondie groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery".

(Openb. 18:1)  Engel uit hemel met groot mag - aarde verlig deur sy heerlikheid
(Openb. 18:2,3) Engel roep uit:  Geval, geval het die groot Babilon (en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls)(omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid)
(Openb. 18:4-20)‘n ander stem uit die hemel: "Gaan uit haar uit, my volk" (sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie;  daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom! En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie, koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele. En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie.  Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê: Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en pêrels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is! En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê: Watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want dit is in een uur verwoes! Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het!)
(Openb. 18:21-24)  "En een sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê: So, met ‘n vaart, sal Babilon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie". (en die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie, en die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie.  En die lig van ‘n lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie; want jou handelaars was die grotes van die aarde; want deur jou towery is al die nasies verlei). En die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is.
(Openb. 19:1-5)  Die oordeel op die groot hoer is voltrek:  Babilon het geval
(Openb. 14:9-12)  derde engel:  "En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvangsal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar".
(Openb. 14:13) "En ek het ‘n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle".

(Openb. 19:6)  die Here God, die Almagtige, het koningskap aanvaar
(Openb. 19:7,8)  Bruilof v/d Lam het gekom, en Sy vrou (bekleed met regverdige dade van heiliges) het haar gereed gemaak
(Openb. 19:9)  Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam
(Openb. 19:11-16)  Wederkoms (hemel geopend;  wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid -  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self -  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne -  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige - En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
2 Thess. 1:1-12
- (1) Jesus se wederkoms met engele
- (2) Hy kom om te oordeel

1 Thess. 4:14 - 5:7
- (2)Wederkoms
- (3)Eerste opstanding (opstanding van die wat in Christus gesterf het)
- (4)Eerste opstanding ("wegraping" - die gelowiges wat nog lewe met Christus se wederkoms)

2 Thess. 2:1-12
- (3) wederkoms
- (4) gelowiges se vereniging met Hom


(Openb. 14:14-16) Wederkoms:  - ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, 
                                      -  met ‘n goue kroon op sy hoof 
                                      -  en in sy hand ‘n skerp sekel.
                 die Here Jesus Christus OES die aarde
(Openb. 14:17-19)  engel OES trosse van wingerdstok - gooi in parskuip v/d grimmigheid van God
(Openb. 14:20)  "En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver".(Openb. 19:17-21)  Slag van Armageddon:  "dier en die konings van die aarde en hulle leërs versamel"  - om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër(Openb. 19:20)  Dier gevange geneem, saam met valse profeet - lewend in die vuurpoel gegooi wat met swawel brand
(Openb. 19:21)  Die ander gedood met die swaard wat uit Sy mond gaan - voels versadig van hulle vlees.
-----------------------------------------------------------
(3)  Tot dusver kan ons die volgende opsomming maak oor die eindtye:

*  (1 ste seel tydperk): 
daar sal baie valse christusse wees, en 
- "vrede" (wees/kom) op die aarde

*  (2 de seel tydperk): 
-  oorloe, gerugte van oorloe, opstande, en koninkryke wat teen mekaar sal opstaan en mekaar doodmaak - so sal die vrede van die aarde weggeneem word, maar "dit is nog nie die einde nie"!

*  (3 de seel tydperk): 
-  hongersnode
-  pessiektes
-  (groot) aardbewings op verskillende plekke
-  beroeringe
-  verskriklike dinge + groot tekens v/d hemel - (maar dit is nog die begin van smarte). 

*  (4 de seel tydperk): - "hulle" het mag oor 'n vierde deel van die aarde:
-   om dood te maak,  
-   hongersnood
-   pes en 
-   wilde diere.   
-  Heiliges/Christene sal aan verdrukking oorgegee word deur broers en familie, doodgemaak word (sal deur die nasies gehaat word ter wille van Sy Naam).  
-  Daar sal baie valse profete opstaan
en;  
-  die ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel. 
-  Die evangelie (van die koninkryk -Matt. 24:14) sal aan die hele wereld verkondig word

*  (5 de seel tydperk):
-  "onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het";
 nog medediensknegte en broeders wat nog gedood gaan word soos hulle;
-  groot verdrukking;
-  "wanneer Jerusalem deur leërs omsingeld, dan is sy verwoesting naby " - gruwel van die verwoesting (waarvan gespreek is deur die profeet Daniël - wat sal staan in die heiligdom) -  die wat in Judéa is, moet dan na die berge vlug (wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie; en wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae);  en dat hulle moet bid dat hulle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie...;
  Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is; 
-  valse christusse, en 
 valse profete.

*  (6 de seel tydperk):
 ná die verdrukkingvoor die Wederkoms
- groot aardbewing - tiende van stad val; 7000 mense dood (Openb. 11:13)
- son verduister, swart soos harige sak; maan sal sy glans nie gee nie - soos bloed
- kragte van die hemele sal geskud word
- sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word
- hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol
- berge en eilande word uit plekke versit
- konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge (benoudheid v/d nasies in hulle radeloosheid)
- see en branders dreun
- mense harte beswyk van vrees...verwagting
- almal bang vir die toorn van die Lam

(verseeling van die 144 000 - almal manne, uit die stamme van Israel...)7
*  (7 de seel tydperk):
(nie noodwendig in die regte orde):
- 7 Basuine (en 3 wee):  op 5 de - 1 ste wee; op 6 de basuin = 2 de wee;  op 7 de basuin = 3 de wee
- dan die 7 donderslae (wat verseel is)
- dan, of saam met basuine? - die 7 Plae (of Skale)
- hulle versamel by Armageddon
-  tyd van Sy toorn het gekom en 
 die tyd van die dode om geoordeel te word en 
-  om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en 
om die verderwers van die aarde te verderf.
- STEMME, DONDERSLAE, BLIKSEMSTRALE, GROOT AARDBEWING (soos nog nie gewees het nie vandat die mense op die aarde was nie);  GROOT STAD IN DRIE DELE VERDEEL, STEDE V/D NASIES HET GEVAL;  
-  (die Val van Babilon) - BABILON KRY BEKER MET WYN VAN GRIMMIGHEID van Sy toorn;  
-  EILANDE VLUG, BERGE NIE GEVIND 
-  GROOT HAEL ( omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was).
-  Bruilof v/d Lam het gekom...http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/01/die-bruilof-van-die-lam-die-maaltyd.html
-  die Wederkoms - TEKEN V/D SEUN V/D MENS VERSKYN IN DIE HEMEL; Hy sal op die wolke kom met groot krag en heerlikheid- alle stamme rou bedryf en Hom sien kom op wolke- engele word uitgestuur met harde trompetgeluid en versamel uitverkorenes uit 4 windstreke - (opstanding en wegraping). 
-  Oes

-  (bruilof v/d Lam?)
-   Dier gevange geneem, saam met valse profeet - lewend in die vuurpoel gegooi wat met swawel brand
-  die Slag van Armageddon

=================================================================

==
Skrifgedeeltes:

(Mar 13:25)  en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word.(6 de Seel)
(Mar 13:26)  En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. (7 de Seel)
(Mar 13:27)  En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel.

(1Th 4:15)  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.

(1Th 4:16)  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
-----------------------------------------------------------------
(Mat 24:29)  En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. (6 de Seel)
(Mat 24:30) (7 de Seel) En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
(Mat 24:31)  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Luk 21:27)  En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid.
(Luk 21:28)  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.


-----------------------------------------------------------------
(2Th 1:1)  Paulus en Silvánus en Timótheüs aan die gemeente van die Thessalonicense in God onse Vader en die Here Jesus Christus:
(2Th 1:2)  Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!
(2Th 1:3)  Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word,
(2Th 1:4)  sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë jul volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur—
(2Th 1:5)  ‘n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly;
(2Th 1:6)  aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde,
(2Th 1:7)  en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele
(2Th 1:8)  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.
(2Th 1:9)  Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,
(2Th 1:10)  wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.
(2Th 1:11)  Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak,
(2Th 1:12)  sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus.
-----------------------------------------------------------------
OPENBARING 8 TOT 19
----------------------------------------------
(Jes. 13:1)  Godspraak oor Babel wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het.
(Jes. 13:2)  Hef op ‘n banier op ‘n kaal berg; roep hulle hardop toe, wink met die hand, dat hulle kan intrek deur die poorte van die edeles.
(Jes. 13:3)  Ek self het my geheiligdes ontbied; ook het Ek my helde tot my toorn geroep, my manne wat jubel in trotsheid.
(Jes. 13:4)  Hoor, ‘n gedruis op die berge soos van baie mense! Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies! Die HERE van die leërskare hou wapenskouing oor ‘n oorlogsleër.
(Jes. 13:5)  Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes.
(Jes. 13:6)  Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as ‘n verwoesting van die Almagtige.
(Jes. 13:7)  Daarom word al die hande slap, en elke mensehart versmelt;
(Jes. 13:8)  en hulle is verskrik, kry krampe en weë; hulle krimp inmekaar soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas aan; hulle gesigte is vlammende gesigte.
(Jes. 13:9)  Kyk, die dag van die HERE kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.
(Jes. 13:10)  Want die sterre van die hemel en sy Oríons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie.
(Jes. 13:11)  En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder.
(Jes. 13:12)  En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir.
(Jes. 13:13)  Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanweë die grimmigheid van die HERE van die leërskare en vanweë die dag van sy toorngloed.
(Jes. 13:14)  En soos ‘n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.
(Jes. 13:15)  Elkeen wat gevind word, word deurboor; en elkeen wat gegryp word, val deur die swaard.
(Jes. 13:16)  En hulle kinders word voor hul oë verpletter, hul huise geplunder en hul vroue onteer.
(Jes. 13:17)  Kyk, Ek verwek die Meders teen hulle, wat silwer nie ag nie en in goud geen behae het nie.
(Jes. 13:18)  Maar hulle boë sal die seuns neerwerp, en hulle sal hul nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie; hulle oog sal die kinders nie verskoon nie.
(Jes. 13:19)  So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Chaldeërs, wees soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het.
(Jes. 13:20)  Mense sal daar in ewigheid nie woon nie, en dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie; en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herders sal hulle vee daar laat lê en rus nie.
(Jes. 13:21)  Maar daar sal boskatte lê, en hulle huise sal vol uile wees; en volstruise sal daar hou, en veldduiwels daar rondspring.
(Jes. 13:22)  En wildehonde sal huil in sy kastele en jakkalse in die vreugdepaleise; en naby is sy tyd om te kom, en sy dae sal nie verskuif word nie.
-----------------------------------------------------------------
(1Th 4:14)  Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
(1Th 4:15)  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.
(1Th 4:16)  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
(1Th 4:17)  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
(1Th 4:18)  Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
(1Th 5:1)  Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie;
(1Th 5:2)  want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ‘n dief in die nag.
(1Th 5:3)  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid—dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
(1Th 5:4)  Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.
(1Th 5:5)  Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
(1Th 5:6)  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
(1Th 5:7)  Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.

=================================================================


 ========================================================================Geen opmerkings nie: